۳-۶).
آلوکم‌ها در زمینه‌ای میکرایتی به صورت منفصل قرار گرفته‌اند. در برخی از مقاطع فرایند نئومورفیسم مشاهده می‌شود. این رخساره در سنگ آهک‌های اربیتولینادار خاکستری ضخیم لایه بخش داریان بالایی برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است.

شکل ۳-۶- رخساره Orbitolina Wackestone در بخش داریان بالایی برش فهلیان.

۳-۲-۵- رخساره ) A5 Bioclast Mudstone ):
این رخساره دربرگیرنده کمتر از ده درصد آلوکم است. دوکفه ای، سوزن اسفنج، استراکود، خارپوست در یک زمینه میکریتی به صورت پراکنده و شناور قرار دارند. وجود بافت شناور و گل پشتیبان مادستونی، کاسته شدن از تعداد و اندازه دانه های اسکلتی نشان می دهد که این رخساره در محیطی آرام و در بخش پائینی دریای باز کم عمق نهشته شده است (شکل ۳-۷).
(Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010). این رخساره در سنگ آهک های خاکستری متوسط تا ضخیم لایه بخش داریان زیرین برش های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است.

شکل ۳-۷- رخساره Bioclast Mudstone در بخش داریان زیرین برش فهلیان
۳-۳- کمربند رخساره‌ای B (شیب قاره):
در این رخساره شواهد توربیدیت به ویژه همراه بودن فسیل‌های بنتیک و پلانکتونی، دانه‌بندی تدریجی مشاهده می‌شود. این کمربند رخساره‌ای در برگیرنده ۲ رخساره B1 و B2 به شرح زیر است:
۳-۳-۱- رخساره B1 (Bioclast Wackestone):
دانه‌های اصلی در این رخساره دوکفه ای، سوزن اسفنج، فرامینیفرهای بنتیک (Textularidae Lenticulina, و Choffattella ( و فرامینیفرهای پلانکتونی هستند. خارپوست، براکیوپود به همراه خرده‌های بسیار ریز بایوکلاست و دانه‌های فسفات اجزای دیگر این رخساره را تشکیل می‌دهند. آلوکم‌ها در زمینه‌ای میکریتی به صورت منفصل قرار گرفته‌اند. گاهی در برخی از مقاطع، فرایند نئومورفیسم افزایشی موجب تبدیل زمینه میکریتی به میکرواسپاریتی و اسپاریتی شده است. آغشتگی به اکسید آهن نیز در برخی از مقاطع مشاهده می‌شود. همراه بودن فرامینیفرهای کف زی و پلانکتونی و بافت این رخساره به ویژه وجود دانه‌بندی تدریجی نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در نواحی شیب قاره است (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010). این رخساره در سنگ آهک‌های خاکستری روشن تا خاکستری مایل به قهوه‌ای بخش داریان زیرین در برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است (شکل ۳-۸، ۳-۹ و ۳-۱۰ ).

شکل ۳-۸- رخساره Bioclast Wackestone در بخش داریان زیرین برش کوزه کوه.

شکل ۳-۹- میان لایه های محلی سنگ آهکهای حاوی اگزوژیرا و گاستروپود فراوان در مارنهای سبز تا خاکستری بخش داریان میانی (از نمای نزدیک)

مطلب دیگر :
پایان نامه جدید :دانلود پایان نامه با موضوعمحدودیت ها، روابط اجتماعی، عملکرد آموزشی، رفتار پرخاشگرانه- فایل کامل

شکل ۳-۱۰- میان لایه های محلی سنگ آهکهای حاوی اگزوژیرا و گاستروپود فراوان در مارنهای سبز تا خاکستری بخش داریان میانی (از نمای دور)

۳-۳-۲- رخساره B2 Planktonic Foraminifera Wackestone – packstone) ):
اجزای اصلی در این رخساره فرامینیفرهای پلانکتونی است. دوکفه ای، خارپوست و دانه‌های فسفات اجزای فرعی را تشکیل می‌دهند. آلوکم‌ها در زمینه‌ای میکریتی به صورت منفصل قرار گرفته‌اند. نوع آلوکم‌ها و بافت این رخساره نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در نواحی شیب قاره است (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010). این رخساره در سنگ آهک‌های خاکستری روشن تا خاکستری مایل به قهوه‌ای بخش داریان زیرین در برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است (شکل ۳-۱۱).

شکل ۳-۱۱- رخساره – packstone Planktonic Foraminifera Wackestone در بخش داریان زیرین برش کوزه کوه.
۳-۴- کمربند رخساره‌ای C (دریای باز عمیق):
این کمربند رخساره‌ای دربرگیرنده ۵ رخساره C1 تا C5 به شرح زیر است. این رخساره‌ها در محیط دریای باز عمیق نهشته شده‌اند.
۳-۴-۱- رخساره C1 (Planktonic Foraminifera Wackestone):
اجزای اصلی در این رخساره فرامینیفرهای پلانکتونی است که در زمینه‌ای میکریتی به صورت شناور قرار دارند. دانه‌های اسکلتی فرعی در این رخساره دوکفه ای، دانه‌های فسفات و مقدار بسیار ناچیز فرامینیفر بنتیک به ویژهChoffattella می‌باشند. گاهی وجود بیش از ده درصد رادیولاریا نام رخساره را به Radiolaria Planktonic Foraminifera Wackestone تغییر می‌دهد (شکل ۳-۱۲). این رخساره در سنگ آهک‌های خاکستری تا سیاه متوسط تا ضخیم لایه و گاه قلوهای با باندهای چرتی قسمت بالای بخش داریان زیرین برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است و نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در مناطق عمیق دریای باز است (.(Flügel, 2010

شکل ۳-۱۲- زیر رخساره Radiolaria Planktonic Foraminifera Wackestone در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش فهلیان.
۳-۴-۲- رخساره C2 (Planktonic Foraminifera Radiolaria Packstone):
دانه‌های اسکلتی اصلی در این رخساره رادیولاریا و فرامینیفرهای پلانکتونی است که در زمینه‌ای میکریتی به صورت متصل قرار دارند. آغشتگی به اکسید آهن در برخی مقاطع دیده می‌شود (شکل ۳- ۱۳). این رخساره در سنگ آهک‌های خاکستری تا سیاه متوسط تا نازک لایه دارای باندهای چرتی قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است و نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در مناطق عمیق دریای باز است (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010).

شکل ۳-۱۳- رخساره Planktonic Foraminifera Radiolaria Packstone در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش کوزه کوه.
۳-۴-۳- رخساره C3 (Packstone Radiolaria):
در این رخساره رادیولاریاها در زمینه‌ای میکریتی به صورت متصل قرار دارند. دانه‌های اسکلتی فرعی در این رخساره فرامینیفرهای پلانکتونی و سوزن اسفنج می‌باشد. آثاری از دولومیتی شدن در برخی مقاطع مشاهده می‌شود (شکل ۳-۱۴). این رخساره در سنگ آهک‌های خاکستری تا سیاه متوسط تا نازک لایه دارای باندهای چرتی قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است و نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در مناطق عمیق دریای باز است (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010).

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد رایگان دربارهSection:، Age:، Mesorbitolina، S.Nu:- پایان نامه سایت گنج

۳-۴-۴- رخساره C5(
شکل ۳-۱۴- رخساره Radiolaria Packstone در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش فهلیان.
۳-۴-۴- رخساره C4 (Radiolaria Wackestone):
در این رخساره رادیولاریا آلوکم اصلی را تشکیل می‌دهد که در زمینه‌ای میکریتی به صورت منفصل قرار دارند. دانه‌های اسکلتی فرعی در این رخساره فرامینیفرهای پلانکتونی، دانه‌های فسفات، سوزن اسفنج و دوکفه ای است (شکل ۳-۱۵). در برخی از مقاطع فرایند نئومورفیسم افزایشی موجب تبدیل زمینه میکریتی به میکرواسپاریتی و اسپاریتی شده است. در برخی از مقاطع آغشتگی به اکسید آهن و پدیده سیلیسی شدن مشاهده می‌شود. برخی از مقاطع به طور کامل سیلیسی شده هستند و نام رخساره به Radiolaria Wackestone Siliceous تغییر می‌یابد (شکل ۳-۱۶). به دلیل فراوانی فرامینیفرهای پلانکتونی در برخی از مقاطع نام رخساره به Planktonic Foraminifera Radiolaria Wackestone تبدیل می‌شود (شکل ۳-۱۷). این رخساره در سنگ آهک‌های خاکستری تا سیاه متوسط تا نازک لایه دارای باندهای چرتی قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است و نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در مناطق عمیق دریای باز است (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010).

شکل ۳-۱۵- رخساره Radiolaria Wackestone در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش کوزه کوه.

شکل ۳-۱۶- زیر رخساره Radiolaria Wackestone Siliceous در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش کوزه کوه.

متن کامل در سایت    40y.ir

شکل ۳-۱۷- زیر رخساره Planktonic Foraminifera Radiolaria Wackestone در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش کوزه کوه.

۳-۴-۵- رخساره C5 (Silty Mudstone):
این میکروفاسیس فاقد و یا دارای کمتر از ده درصد آلوکم است. دانه‌های کوارتز زاویه‌دار در اندازه سیلت در این رخساره مشاهده می‌شود (شکل ۳-۱۸). وجود بافت شناور و گل پشتیبان مادستونی، کاسته شدن از تعداد و اندازه دانه‌های اسکلتی نشان می‌دهد که این رخساره در محیطی آرام و در بخش پایینی دریای باز عمیق نهشته شده است (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010).
در برخی مقاطع فرامینیفرهای پلانکتونی هم دیده می شود. این رخساره در سنگ آهک‌های رسی خاکستری مایل به زرد متوسط تا نازک لایه و گاه آمونیت دار بخش داریان میانی برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است.

مطلب دیگر :
متن کامل : پایان نامه درموردپیش دبستانی، تحول شناختی، دوران کودکی، تحول اخلاقی- خرید متن کامل

شکل ۳-۱۸- رخساره Silty Mudstone در بخش داریان میانی برش کوزه کوه.

۳-۵- تفسیر محیط رسوبی (شکل‌های ۳-۱۹ و ۳-۲۰)
با توجه به میکروفاسیس های شناسایی شده در دو برش چینه شناسی مورد مطالعه، تفسیر محیط رسوبی سازند داریان به قرار زیر می‌باشد:
مطالعه میکروسکوپی مقاطع نازک سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان نشان می‌دهد که این نهشته‌ها در سه کمربند رخساره‌ای دریای باز کم عمق (A)، شیب قاره (B) و دریای باز عمیق (C) رسوب‌گذاری کرده است.
در قسمت‌های ابتدایی سازند داریان در برش‌های چینه شناسی کوزه کوه و فهلیان با توجه به شناسایی میکروفاسیسهای Bioclast Wackestone و Bioclast Mudstone و همچنین حضور فرامینیفرهای بنتیک، خارپوست، دوکفه ای به ویژه اگزوژیرا که اکثراً در زمینه میکرایتی قرار گرفته‌اند، محیط دریای باز کم عمق با انرژی کم در نظر گرفته شده است.
در قسمت بالایی بخش داریان زیرین به دلیل وجود شواهد توربیدیت از جمله همراه بودن فسیل‌های بنتیک و پلانکتونی، دانه‌بندی تدریجی و شناسایی میکروفاسیس های Bioclast Wackestone و Planktonic Foraminifera Wackestone – packstone محیط شیب قاره در نظر گرفته شده است.
در بالاترین قسمت بخش داریان زیرین با توجه به شناسایی میکروفاسیس های Wackestone Planktonic Foraminifera، Packstone Radiolaria و Wackestone Radiolaria و به واسطه حضور رادیولرها، آمونیت ها وفرامینیفرهای پلانکتونی به ویژه هدبرگلا و گلوبی ژرینلوئیدس، محیط دریای باز عمیق با انرژی کم در نظر گرفته شده است.
بخش داریان میانی از شیل و مارن خاکستری مایل به سبز تشکیل شده است که نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در محیط عمیق دریای باز با انرژی ضعیف است.
در بخش داریان بالایی با توجه به شناسایی میکروفاسیس های Orbitolina Packstone Peloid، Orbitolina Packstone، Orbitolina Wackestone و با توجه به وجود اربیتولیناهای با پوسته کشیده و صفحه‌ای شکل، سوزن اسفنج و خرده‌های خارپوست محیط دریای باز کم عمق با انرژی کم و به ندرت متوسط در نظر گرفته شده است.

شکل ۳-۱۹- ستون چینه شناسی نهشته های داریان در برش کوزه کوه به همراه نمایش تغییرات رخساره ای و محیط رسوبی

شکل ۳-۲۰- ستون چینه شناسی نهشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *