متن کامل : پایان نامه ارشد رایگان درباره مقطع نازک- پایان تامه ایران داک

شده است.
انتشار چینه شناسی: بارمین پیشین – آپسین پسین

Hedbergella trocoidea (Gandolfi), 1942

متن کامل در سایت    40y.ir

پلیت ۲۳، تصویرA
این‌گونه دارای پیچش تروکوسپیرال کوچک تا متوسط، تحدب سطح پیچشی کمتر از سطح نافی است. آهنگ رشد حجرات تدریجی است. معمولاً ۷ حجره در دور آخر پیچش این‌گونه مشاهده می‌شود. حجرات اولیه کروی شکل ولی حجرات بعدی تقریباً بیضوی شکل می‌باشند. گونه مزبور در رسوبات داریان میانی برش کوزه کوه و داریان زیرین برش فهلیان با سن آپسین مشاهده شده است.
انتشار چینه شناسی: آپسین

Hedbergella occulta, Longoria, 1974
پلیت ۲۱، تصویر D
این‌گونه مانند Hedbergella trocoidea دارای ۶ تا ۷ حجره در دور آخر پیچش است. تفاوت این دو گونه با هم در داشتن حجرات کروی یا تخم‌مرغی شکل در مقایسه با حجرات تقریباً مثلثی شکل در Hedbergella trocoidea می‌باشد. این‌گونه در رسوبات داریان زیرین برش چینه شناسی کوزه کوه با سن آپسین شناسایی شده است.
انتشار چینه شناسی: آپسین پیشین – آپسین میانی

Hedbergella semielongata Longoria, 1974
پلیت ۲۲، تصویر F
این‌گونه دارای پیچش تروکوسپیرال است. دارای ۵ تا ۶ حجره در دور آخر پیچش می‌باشد. حجرات در ابتدا به صورت کروی شکل و سپس کشیده می‌شوند. آهنگ رشد آن‌ها سریع است. این‌گونه در رسوبات داریان زیرین برش چینه شناسی کوزه کوه با سن آپسین شناسایی شده است.
انتشار چینه شناسی: بارمین پیشین – آپسین پسین

Hedbergella roblesae (Obergon de la parra, 1959)
پلیت۲۳، تصویر B
تست در این‌گونه به نسبت بزرگ و دارای ۶ تا ۷ حجره در دور آخر پیچش می‌باشد. حجرات اولیه مدور ولی سه یا چهار حجره آخر بر خلاف حجره‌های اولیه به صورت کشیده دیده می‌شوند. حاشیه تست ستاره‌ای شکل است. این‌گونه در رسوبات داریان زیرین برش چینه شناسی فهلیان با سن اپسین شناسایی شده است.
انتشار چینه شناسی: بارمین پیشین – آپسین پسین

Hedbergella aptiana Bartenstein, 1965
پلیت ۲۴، تصویر C
این‌گونه دارای پیچش تروکوسپیرال کوتاه است. دارای ۵ تا ۵/۵ حجره نیمه کروی به نسبت کشیده در دور آخر پیچش می‌باشد. حاشیه به صورت لبه‌دار است. این‌گونه در رسوبات داریان بالایی برش چینه شناسی کوزه کوه با سن آپسین شناسایی شده است.
انتشار چینه شناسی: بارمین پیشین – آپسین پسین

Hedbergella sigali Moullade, 1966
پلیت ۲۰، تصویر B&C
این‌گونه دارای اندازه کوچک و پیچش تروکوسپیرال کوتاه و متوسط است. دارای ۴ تا ۵/۴ حجره کروی شکل در دور آخر پیچش با آهنگ رشد تدریجی است. خطوط درز در هر دو سطح صدف به صورت شعاعی و مستقیم است. دهانه اصلی با قوس کوتاه که از ناحیه ناف به حاشیه کشیده می‌شود. تفاوت این‌گونه با سایر Hedbergella ها در داشتن تعداد حجرات کمتر در دور آخر می‌باشد. ناف باریک می‌باشد. این‌گونه در رسوبات داریان زیرین برش چینه شناسی کوزه کوه با سن آپسین شناسایی شده است.
انتشار چینه شناسی: والانژین پیشین – آپسین پسین

Hedbergella excelsa Longoria, 1974
پلیت ۲۰، تصویرF پلیت ۲۱، تصویر A-C
این‌گونه دارای اندازه کوچک تا متوسط و پیچش تروکوسپیرال بلند است. حاوی ۶ حجره کروی در آخرین دور پیچش که اندازه آن‌ها به تدریج افزایش می‌یابد. حجرات اولیه در یک سطحی بلندتر از دور آخر پیچش قرار گرفته است. تفاوت این‌گونه با گونه Hedbergella aptiana در داشتن سطح پیچشی مرتفع تر از آن است. این‌گونه در رسوبات داریان زیرین برش چینه شناسی کوزه کوه با سن آپسین شناسایی شده است.
انتشار چینه شناسی: آپسین پیشین – آپسین میانی

Family: Favusellidae Longoria, 1974
Genus: Favusella Michael, 1973
Type Species: Globigerina washitensis Carsey, 1926
Neo Type: Globigerina washitensis Carsey& Pulmer, 1931
Species: Favusella washitensis Carsey, 1926
پلیت ۲۳، تصویرA- F پلیت ۲۴، تصویر A&B
تست تروکواسپیرال تا کمی مرتفع با سطح پشتی محدب و سطح شکمی‌ شدیداً محدب است. دارای ۳ دور پیچش با حجرات کروی که اندازه آن‌ها در آخرین دور پیچش به طور نامنظم افزایش می‌یابد. سطح تست بسیار خشن و ناصاف که اثر آن در مقطع نازک به خوبی مشهود است. دیواره آهک هیالین منفذدار و ناف کم وسعت و عمیق است. دیواره منفذدار با تزیینات مشبک مانند (reticulate) که به تست منظره لانه‌زنبوری می‌دهد. خط درزها کشیده و شعاعی هستند. تفاوت این‌گونه با Hedbergella در تزیینات مشبک مانند است.
گونه مزبور در رسوبات داریان بالایی و کژدمی با سن آلبین میانی در هر دو برش مشاهده شده است.
انتشار چینه شناسی: آلبین میانی – سنومانین میانی

فصل ۶:
بیواستراتیگرافی

۶-۱- مقدمه
به منظور شناسایی و توصیف میکروفسیل‌های فرامینیفری، ارائه جدول گسترش زمانی رخساره‌های زیستی، زونبندی زیستی و تعیین سن سازند داریان در دو برش کوزه کوه و فهلیان، ۲۶۴ مقطع نازک مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق ضمن تشخیص ۳۷ گونه متعلق به ۱۶ جنس از فرامینیفرها ۳ زون زیستی به شرح زیر شناسایی و معرفی گردید (شکل ۶-۱ و ۶-۲). علاوه بر این سعی شده است تا زونهای زیستی شناسایی شده با زونهای زیستی Wynd(1965) مورد مقایسه قرار گیرد.

بایوزونA : Hedbergella – Globigerinelloides assemblage zone
این بایوزون به ترتیب ۱۱۸ و ۷۰ متر از قاعده سازند داریان را به ترتیب در برش‌های کوزه کوه و فهلیان به خود اختصاص داده است. مرز زیرین و بالایی این بایوزون منطبق با شروع و خاتمه جامعه همزیست موجود در آن می‌باشد. از جمله فرامینیفرهای موجود در این بایوزون می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

Hedbergella praetrocoidea
Hedbergella sigali
Choffatella decipiens
Hedbergella similis
Hedbergella excelsa
Hedbergella occulta
Hedbergella infracretacea
Hedbergella gorbachikae
Globigerinelloides algerianus
Hedbergella semielongata
Hedbergella luterbacheri
Globigerinelloides aptiensis
Globigerinelloides blowi
Leupoldina cabri
Globigerinelloides duboisis sigali
Hedbergella trocoidea
Debarina hahounerensis
Hemicyclammina praesigali
Hedbergella roblesae
Pseudocyclammina lituus
Globigerinelloides barri

بر اساس جامعه همزیست فوق و به ویژه حضور فرامینیفرهای پلانکتونی شاخص نظیر
Leupoldina cabri، Globigerinelloides barri، Hedbergella occulta و Hedbergella excelsa در آن و همچنین قرارگیری این بایوزون در زیر بایوزون B با سن آپسین پسین – آلبین پیشین، سن آپسین پیشین برای این بایوزون پیشنهاد می‌شود.
این بایوزون قابل انطباق با زون های زیستی ۱۲، ۱۳ و ۱۷ از زون بندی زیستی Wynd(1965) به ترتیب تحت عناوین Radiolaria flood zone با سن نئوکومین تا آلبین، – Globigerinelloides algerinana – Biglobigerinella barri assemblage subzone با سن آپسین و Globigerina assemblage zone با سن آپسین تا آلبین می‌باشد.

بایوزون B : Mesorbitolina texana – Mesorbitolina parva assemblage zone
این بایوزون به ترتیب ۸۹ و ۸۷ متر از ضخامت سازند داریان را به ترتیب در برش‌های کوزه کوه و فهلیان بعد از بایوزون ۱ به خود اختصاص داده است. مرز زیرین و بالایی آن منطبق با شروع و خاتمه جامعه همزیست موجود در این بایوزون است. به علاوه مرز بالایی آن منطبق با ظهور اولین Favusella washitensis نیز می‌باشد. از جمله فرامینیفرهای موجود در این بایوزون می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
Mesorbitolina texana
Mesorbitolina parva
Mesorbitolina pervia
Hemicyclammina praesigali
Lithocodium aggregatum
Orbitolina conoidea
Globigerinelloides barri
Mesorbitolina subconcava
Vercorsella arenata
Conorbinella azerbaidjanica
Globigerinelloides ferreolensis
Hedbergella aptiana
Macroglobigerinelloides ultramicrus
Pseudocyclammina hedbergi
Pseudocyclammina Vasconica
Mesorbitolina ovalis
Novalesia angulosa
Debarina hahounerensis
Globigerinelloides aptiensis

منطبق بودن مرز بالایی این بایوزون با اولین ظهور Favusella washitensis (در آلبین میانی) و حضور گونه‌های شاخص فرامینیفر بنتیک نظیر Mesorbitolina texana، Mesorbitolina parva و Mesorbitolina pervia با سن آپسین پسین – آلبین پیشین و همچنین جامعه همزیست موجود در آن، سن آپسین پسین – آلبین پیشین را برای این بایوزون مشخص می‌سازد.
این بایوزون احتمالاً با بایوزون شماره ۱۶ از زون بندی زیستی Wynd(1965) تحت عنوان Hensonella -Orbitolina -Choffatella assemblage zone با سن آپسین معادل است.

بایوزون C : assemblage zone Muricohedbergella- washitensis Favusella

این بایوزون که بر اساس اجتماع Favusella washitensis با گونه‌های مختلف جنس Muricohedbergella تعریف شده است در دو برش کوزه کوه و فهلیان به ترتیب ۱۸ و ۱۴ متر از راس سازند داریان را به خود اختصاص داده است و مابقی آن در سازند کژدمی تداوم دارد. در این بایوزون فرامینیفرهای زیر شناسایی شده است:

Favusella washitensis
Muricohedbergella delrioensis
Muricohedbergella rischi
Muricohedbergella albiana
Nautiloculina oolitica
Costellagerina libyca

با توجه به ظهور Favusella washitensis در آلبین میانی و حضور مجموعه فسیلی فوق در این بایوزون سن آلبین میانی برای این بخش از بایوزون پیشنهاد می‌شود. این بایوزون با قید احتمال با بایوزون شماره ۱۹ از زون بندی زیستی Wynd(1965) تحت عنوان Hemicyclammina – Orbitolina assemblage zone با سن آلبین و احتمالاً تا سنومانین معادل است.
بر اساس زون های زیستی معرفی شده در فوق و جامعه فسیلی موجود در آن سن سازند داریان در هر دو برش کوزه کوه و فهلیان آپسین پیشین – آلبین میانی تعیین شده است. لازم به ذکر است که مرز بین آپسین و آلبین در محل ناپدید شدن گونه‌های مختلف Hedbergella و Globigerinelloides قرار داده‌شده است.
۶-۲- انطباق بیواستراتیگرافی سازند داریان در دو برش کوزه کوه و فهلیان (شکل ۶-۳)
سازند داریان در دو برش کوزه کوه و فهلیان از ضخامت‌های متفاوتی با یکدیگر برخوردارند، بطوری‌که این ضخامت در برش کوزه کوه ۲۲۵ متر و در برش فهلیان ۱۷۱ متر می‌باشد.
در مجموع ۳ بایوزون در هر دو برش تشخیص داده‌ شده است که از لحاظ خصوصیات و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *