پایان نامه ارشد رایگان درباره مقطع نازک- پایان نامه تمام متن

لیمونیت.
– ۸/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا و نودول های آهن.
– ۸۰/۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، کمی هوازده، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۵۰/۲ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای و اربیتولینا.
– ۷/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۶/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل گاستروپود.
– ۷/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۷/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، کمی هوازده.
– ۶۰/۱ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای آشفتگی زیستی فراوان و آغشتگی به اکسید آهن در راس.
– ۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۸۰/۲ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۹۵/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، کمی هوازده.
– ۲/۳ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۲۰/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا، گاستروپود و فسیل دوکفه ای بزرگ در راس.
– ۶۰/۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا و دوکفه ای.
– ۸۵/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای، مرجان و جلبک سبز.
– ۳۵/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای، مرجان، جلبک سبز و گاستروپود.
– ۵/۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای، جلبک سبز و گاستروپود.
– ۴۵/۱ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای، مرجان و گاستروپود.
– ۴۵/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا، گاستروپود و دوکفه ای.
– ۱ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا، گاستروپود و آشفتگی زیستی.
– ۹۵/۱ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، کمی هوازده، دارای فسیل دوکفه ای، مرجان، جلبک سبز و گاستروپود.
– ۱/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، به شدت دارای آشفتگی زیستی و آثار بورینگ در سطح، دارای فسیل دوکفه ای و گاستروپود.
ج. سازند کژدمی
در این برش ۳/۳ متر از قاعده سازند کژدمی مورد بررسی قرار گرفته است که لیتولوژی آن از پایین به بالا به شرح زیر است.
– ۱۰/۲ متر تناوب مارن سبز تا خاکستری و سنگ آهک قلوه‌ای با فسیل Exogyra فراوان.
– ۲۰/۱ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل Exogyra.

شکل ۴- ۱۶توالی بخش‌های فهلیان بالایی (U.Fa.)، گدوان زیرین (L.Gd.)، خلیج (Kh.m.)، گدوان بالایی (U.Gd.)، داریان زیرین (L.Dr.)، داریان میانی (M.Dr.)، داریان بالایی (U.Dr.)، سازند کژدمی (Kz.) و سازند سروک (Sv.) در تاقدیس فهلیان، نگاه به سمت جنوب خاور.

شکل ۴-۱۷ ستون چینه شناسی سازند داریان در برش چینه شناسی فهلیان
۴-۴- انطباق لیتواستراتیگرافی سازند داریان در دو برش کوزه کوه و فهلیان (شکل ۴-۱۸)
در مقایسه لیتواستراتیگرافی سازند داریان در دو برش مورد مطالعه نتایج زیر حاصل شده است.
الف . مرز زیرین:
مرز زیرین سازند داریان با سازند گدوان در هر دو برش مورد مطالعه هم شیب و پیوسته می‌باشد.
ب. ضخامت:
ضخامت سازند داریان در دو برش مورد مطالعه از اختلاف قابل‌توجهی با یکدیگر برخوردار است، بطوری‌که در برش کوزه کوه این ضخامت ۲۲۵ متر و در برش فهلیان ۱۷۱ متر می‌باشد. این اختلاف ضخامت را می‌توان در ارتباط با قرارگیری دو برش مذکور در دو سوی گسل کازرون تفسیر نمود. برش کوزه کوه در خاور و برش فهلیان در باختر گسل کازرون قرار دارد.
ج. سنگ‌شناسی:
سازند داریان در هر دو برش کوزه کوه و فهلیان به لحاظ سنگ‌شناسی و قرارگیری یک واحد مارنی در بین دو واحد آهکی به ۳ بخش داریان زیرین، میانی و بالایی تقسیم شده است که بخش‌های مذکور چه به لحاظ سنگ‌شناسی و چه به لحاظ ضخامت اختلافات و تشابهاتی را در هر دو برش به شرح زیر با یکدیگر نشان می‌دهند.
بخش داریان زیرین:
این بخش در برش کوزه کوه در قاعده با سنگ آهک‌های خاکستری رنگ بسیار ضخیم لایه تا ضخیم شروع و سپس به آهک‌های قلوهای خاکستری و در قسمت میانی به سنگ آهک‌های خاکستری تیره متوسط تا نازک لایه اگزوژیرا دار و در قسمت راسی به تناوبی از سنگ آهک‌های خاکستری تیره نازک تا متوسط لایه با لایه‌های نازک چرتی سیاه تبدیل می‌شود.

متن کامل در سایت    40y.ir

در برش فهلیان نیز مشابه با برش کوزه کوه داریان زیرین شامل سنگ آهک‌های خاکستری ضخیم تا بسیار ضخیم لایه در قاعده، آهک‌های رسی قلوهای خاکستری اگزوژیرادار در وسط و سنگ آهک‌های متوسط تا نازک لایه خاکستری تیره همراه با میان لایه‌های نازک چرت سیاه در بالا می‌باشد. بنابراین از لحاظ لیتولوژی اختلاف بارزی در داریان زیرین هر دو برش دیده نمی‌شود ولی از لحاظ ضخامت اختلاف قابل‌توجهی بین آن‌ها وجود دارد بطوری که ضخامت این بخش در کوزه کوه ۳۹ متر و در برش فهلیان ۵/۲۶ متر می‌باشد.
بخش داریان میانی:
داریان میانی از لحاظ لیتولوژی در هر دو برش از رسوبات مارنی با میان لایه‌های آهکی تشکیل شده است که در اکثر ضخامت خود در زیر پوشش خاک حاصل از فرسایش پنهان است ولی از لحاظ ضخامت این بخش در برش کوزه کوه ۸۵ متر و در برش فهلیان ۲۹ متر ضخامت دارد که اختلافی در حدود ۵۵ متر را با یکدیگر نشان می‌دهند.
بخش داریان بالایی:
این بخش در هر دو برش از لیتولوژی کم و بیش یکسانی برخوردار است و در مجموع از سنگ آهک‌های ضخیم تا متوسط لایه خاکستری و کم و بیش اربیتولین دار همراه با میان لایه‌های مارنی در قسمت‌های میانی و سنگ آهک‌های قلوهای در قسمت راس تشکیل شده است. ضخامت این بخش در برش فهلیان حدود ۵ /۱۱۵ متر ولی در برش کوزه کوه به ۱۰۱ متر کاهش می‌یابد.
د. مرز بالایی:
مرز بالایی سازند داریان با سازند شیلی کژدمی هم شیب و همراه با گسستگی لیتولوژی است بطوری‌که سنگ آهک‌های سازند داریان به صورت هم شیب در زیر شیل‌های سازند کژدمی قرار می‌گیرد.

شکل ۴-۱۸ انطباق لیتواستراتیگرافی سازند داریان در دو برش کوزه کوه و فهلیان

فصل ۵:
میکروپالئونتولوژی

۵-۱- مقدمه
در مطالعات میکروپالئونتولوژی رسوبات سازند داریان در برش‌های مورد مطالعه ۲۶۴ مقطع نازک از نمونه‌های سنگی تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعات ۳۷ گونه متعلق به ۱۶ جنس از فرامینیفرها شناسایی شده است که در زیر به توصیف برخی از گونه‌های شناسایی شده پرداخته شده است. در توصیف سیستماتیک فرامینیفرها از رده‌بندی Loeblich and Tappan (1988) استفاده شده است.
۵-۲- توصیف فرامینیفرهای بنتیک

Order: Foraminiferida Eichwald, 1830
Superfamily: Lituolacea de Blainville, 1827
Family: Haplophragmoididae Maync, 1952
Genus: Debarina Fourcade, Raoult and Vila, 1972
Species: Debarina hahounerensis Fourcade et al, 1972
پلیت ۱۴، تصویر A-D
صدف دارای پیچش پلانی اسپیرال با ۴ دور پیچش و حجرات متعدد (۱۰ تا ۱۲ عدد به ویژه در دور آخر پیچش) که اندازه آن‌ها در جریان رشد صدف به کندی افزایش می‌یابد. دیواره ساده و از آهک میکروگرانولار تشکیل شده است. دهانه متعدد و به صورت ردیفی از منافذ در قاعده سطح دهانی است.
گونه مزبور در رسوبات داریان بالایی با سن آپسین پسین – آلبین در هر دو برش مشاهده شده است.
ارزش چینه شناسی: بارمین پسین – آلبین

Family: Nautiloculinidae Loeblich & Tappan, 1985
Genus: Nautiloculina Mohler, 1938
Species: Nautiloculina oolithica Mohler, 1938
پلیت ۱۷، تصویر D
تست عدسی شکل و محدب الطرفین با پیچش پلانی اسپیرال اینولوت. دارای حجرات متعدد در هر دور، به طوری که در دور آخر تعداد آن به ۱۵ تا ۲۰ حجره می‌رسد. دارای دو نسل ماکروسفریک و میکروسفریک است. در مقطع استوایی، حجرات معمولاً شکل مستطیلی دارند. دکمه‌های درشت احتمالاً ترشحات آهکی است که از دو طرف تا حجره جنینی ادامه دارد. در مقاطع محوری پرشدگی دکمه‌ای در محل دو ناف به خوبی نشان داده می‌شود. دیواره تک لایه‌ای و آگلوتینه است و دهانه در ناحیه استوایی قرار دارد. گونه مزبور در رسوبات داریان بالایی با سن آلبین در برش چینه شناسی فهلیان مشاهده شده است.
ارزش چینه شناسی: تورونین-آلبین

Superfamily: Loftusiacea Brady, 1884
Family: Cyclamminidae Marie, 1941
Genus: Hemicyclammina Maync, 1953
Species: Hemicyclammina praesigali Banner, 1966
پلیت ۱۷، تصویر A-C
تست عدسی شکل و دارای پیچش پلانی اسپیرال اینولوت با حاشیه گرد شده و گاه لوبه دار. دارای ۳ دور پیچش در فرم‌های مگالوسفریک و ۵ دور در فرم‌های میکروسفریک است. دیواره آگلوتینه و دو لایه با یک لایه بیرونی بدون روزن و یک لایه زیر جلدی ظریف با ساختمان حفره حفره و دهلیزی می‌باشد.
قاعده سپتومها در مجاورت دورهای قبلی در جهت جانبی ضخیم شدگی پیدا می‌کند و باعث لوبه دار شدن شدید لایه قاعده‌ای این سپتومها بر روی دورهای قبلی پیچش می‌شود. اولین سپتومها در آخرین دور پیچش مورب و معمولاً در بین حجرات آخر دیده نمی‌شود. تفاوت آن با H.sigali در لوبله دار بودن شدید لایه قاعده‌ای سپتومها بر روی دورهای قبلی، مورب بودن اولین سپتومها در دور آخر پیچش و لایه زیر جلدی نازک و ظریف آن است که در سرتاسر دیواره وجود دارد. دهانه شامل یک شکاف ساده افقی در قاعده سطح دهانی است. این گونه در رسوبات داریان بالایی با سن آپسین پسین- آلبین در هر دو برش مشاهده شده است.
انتشار چینه شناسی: آپسین – آلبین

Genus: Choffatella Schlumberger, 1905
Species: Choffatella decipiens Schlumberger, 1905
پلیت ۱۳، تصویر E
این‌گونه دارای پیچش پلانی اسپیرال و اینولوت، کاملاً تخت و مسطح می‌باشد. پیچش‌ها خیلی سریع باز می‌شوند، حجره‌ها بسیار متعدد، کاملاً خمیده، باریک و طویل که اندازه آن‌ها از حجره جنینی تا آخرین حجره به طور یکنواخت مرتبا افزایش می‌یابد. منفذ حجره‌ها به سطح بیرونی محدود می‌شوند که غالباً این پیچش در سطح بیرونی اولوت به نظر می‌رسد، اگرچه در سطح بیرونی ممکن است تا اندازه ای با حجره قبلی همپوشانی داشته باشد. جداره صدف دو لایه که لایه خارجی کم ضخامت با ساختمان شبکه ای نامنظم و لایه درونی دارای ساختمان لابیرنتی است. دیواره آگلوتینه است. این‌گونه در رسوبات داریان زیرین با سن آپسین در برش چینه شناسی کوزه کوه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *