های داریان در برش فهلیان به همراه نمایش تغییرات رخساره ای و محیط رسوبی

فصل ۴:
لیتواستراتیگرافی

۴-۱- مقدمه
به منظور مطالعه لیتواستراتیگرافی، بیواستراتیگرافی و تعیین محیط رسوبی سازند داریان، دو برش سطحالارضی کوزه کوه و فهلیان به ترتیب در خاور و باختر گسل کازرون انتخاب شده است.
سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان به سه بخش داریان زیرین، داریان میانی و داریان بالایی تقسیم می‌شود (شکل ۴-۱).

شکل ۴-۱- توالی بخش‌های داریان زیرین (L.Dr.)، داریان میانی (M.Dr.) و داریان بالایی (U.Dr.) در برش کوزه کوه، نگاه به سمت جنوب باختری.

متن کامل در سایت    40y.ir

بخش داریان زیرین: این بخش از سنگ آهک‌های خاکستری روشن تا خاکستری مایل به قهوه‌ای تشکیل شده است که بر روی شیل‌های هوازده و پوشیده شده سازند گدوان قرار می‌گیرد. در قسمت بالایی بخش داریان زیرین، لایه‌های چرتی سیاه تا قهوه‌ای که به صورت بین لایه‌ای در میان سنگ آهک‌ها و شیل‌های آهکی متراکم و ورقه‌ای حاوی رادیولر فراوان (Radiolaria flood zone) خاکستری روشن قرار دارد، مشاهده می‌شود. ستبرای باندها و لایه‌های چرتی از ۱ تا ۱۵ سانتیمتر در تغییر می‌باشد. (شکل ۴-۲ و ۴-۳) در قسمت زیرین لایه‌های چرت دار واحدی از سنگ آهک ضخیم لایه خاکستری حاوی دوکفه ای دیده می‌شود. در برش‌های کوزه کوه و فهلیان طبقات چرت دار یک شاخص بسیار خوب برای قسمت بالایی بخش داریان زیرین می‌باشد. در این واحد میکروفسیل‌های پلانکتونی به ویژه رادیولاریا و انواع فرامینیفرهای پلانکتونی وجود دارد (شکل ۴-۴). در قسمت بالایی شیل‌های آهکی قالب و کست های فراوان آمونیت وجود دارد و در آخرین واحد این توالی نودول های اکسید آهن مشاهده می‌شود. (شکل ۴-۵)

شکل ۴-۲- A و B: سنگ آهک و شیل آهکی متراکم و ورقه‌ای با میان لایه‌های چرتی سیاه در قسمت بالایی بخش داریان زیرین،:: A برش فهلیان، B: برش کوزه کوه.: C لامیناسیون در سنگ آهک‌های نازک لایه قسمت بالایی بخش داریان زیرین در برش فهلیان، D: آغشتگی به اکسید آهن در آخرین واحد بخش داریان زیرین در برش فهلیان.

شکل ۴-۳- B, A و C: قسمت بالایی بخش داریان زیرین شامل توالی سنگ آهک و شیل آهکی با میان لایه‌های چرتی حاوی رادیولر فراوان (Radiolaria. flood zone) در برش کوزه کوه، نگاه به سمت شمال خاور. D: باندهای چرتی در قسمت بالای بخش داریان زیرین در برش کوزه کوه.

شکل ۴-۴- سنگ آهک‌های فسیل دار بخش داریان زیرین، A و B و C: برش کوزه کوه D: برش فهلیان.

شکل ۴-۵- A و B قالب آمونیت در سنگ آهک ورقه‌ای، شیل آهکی و چرت‌های قسمت بالایی بخش داریان زیرین، A: برش کوزه کوه، B: برش فهلیان. C و D نودول های اکسید آهن در آخرین واحد بخش داریان زیرین،C: برش کوزه کوه. D: برش فهلیان.

مطلب دیگر :
فایل برق:منبع مقاله درموردفناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات، حوزه عمومی-رشته برق

بخش داریان میانی: این بخش شامل شیل، مارن و لایه‌های آهک نازک لایه سبز تا خاکستری با فسیل‌های دوکفه ای و خارپوست است که دو بخش کربناته داریان زیرین و بالایی را از هم جدا می‌کند (شکل ۴-۶). در این بخش نیز میکروفسیل‌های پلانکتونی شامل رادیولاریا، هدبرگلا و گلوبی ژرینلوئیدس مشاهده می‌گردد.این بخش توسط زمین‌شناسان پیشین به عنوان زبانه کژدمی معرفی شده است. در بسیاری از نقاط فروافتادگی دزفول بخش آهکی زیرین و بالایی سازند داریان توسط یک واحد مارنی – شیلی که به طور محلی دارای میان لایه‌های آهکی است، از هم جدا می‌شوند. بخش داریان میانی در برش‌های سطحی با پوشش واریزهای و ارتفاع کم مشخص است. این واحد در برش‌های تحتالارضی توسط پرتو گامای بالای نهشته‌های شیلی میان لایه شده با آهک‌های آرژیلی قابل تشخیص است.

شکل ۴-۶- شیل و مارن با میان لایه‌های سنگ آهک‌های رسی بخش داریان میانی،A و :B برش فهلیان، C و D: برش کوزه کوه.

بخش داریان بالایی: این بخش از توالی سنگ آهک‌های اربیتولین دار خاکستری همراه با میان لایه‌های آهک رسی قلوهای حاوی اربیتولینای بسیار فراوان و نیز دو لایه سنگ آهکی نارنجی تا قهوه‌ای با آشفتگی زیستی فراوان (شکل‌های ۴-۷ و ۴-۸)، سنگ آهک‌های ضخیم تا توده‌ای خاکستری تا قهوهای فسیل دار و در نهایت سنگ آهک‌های ضخیم لایه خاکستری با فسیل مرجان تشکیل شده است (شکل‌های ۴-۹، ۴-۱۰ و ۴- ۱۱).

شکل ۴-۷- سنگ آهک نارنجی تا قهوه‌ای دارای آشفتگی زیستی فراوان در بخش داریان بالایی در برش کوزه کوه. نگاه به سمت شمال باختر

شکل ۴-۸- سنگ آهک‌های د دولومیتی شده به رنگ قهوه‌ای تا نارنجی با آشفتگی زیستی فراوان که به صورت یک لایه کلیدی روی زمین دیده می‌شود (برش کوزه کوه).

شکل ۴-۹- بخش داریان بالایی در برش کوزه کوه، نگاه به سمت شمال غرب

شکل ۴-۱۰- سنگ آهک‌های بسیار ضخیم لایه بخش داریان بالایی برش کوزه کوه، نگاه به سمت شمال غرب

.

شکل ۴-۱۱- A و B: سنگ آهک‌های اربیتولینا دار بخش داریان بالایی د ر برش کوزه کوه،.,C, D F و E: سنگ آهک‌های فسیل دار قسمت بالایی بخش داریان بالایی برش کوزه کوه.

در برش‌های سطحی مطالعه شده در این پروژه در مرز بین سازندهای داریان و سازند کژدمی، شواهدی از وقفه‌های رسوبی کوتاه مدت بدون خروج از آب مشاهده می‌شود. آخرین لایه‌های آهکی بخش داریان بالایی در این برش‌ها، دارای بورینگ و همچنین مقدار ناچیزی لکههای اکسید آهن (Fe stain) است. (شکل‌های ۴-۱۲ و ۴-۱۳).

مطلب دیگر :
متن کامل : تحقیق رایگان دربارهگروه کنترل، بیماران مبتلا، روشهای رگرسیون، کودکان مبتلا- فروش متن کامل

شکل ۴-۱۲- مرز بین سازند کژدمی و داریان بالایی در برش فهلیان شامل سنگ آهک دارای بورینگ و لکههای اکسید آهن، نگاه به سمت شمال باختر.

شکل ۴-۱۳ آخرین لایه سنگ آهکی بخش داریان بالایی با بورینگ در برش فهلیان.
۴-۲- توصیف چینه شناسی برش سطح الارضی کوزه کوه (شکل‌های ۴- ۱۴ و ۴-۱۵).
برش کوزه کوه در تاقدیس کوزه کوه در ۱۵۸ کیلومتری شمال باختری شیراز، در شمال خاوری نورآباد ممسنی واقع شده است. این برش در تنگ دوپر در شمال روستای گاوپیازی آب پخشان برداشت‌شده است.
قاعده برش مورد مطالعه دارای مختصات ” ۶,۷ ‘ ۱۲ °۳۰ عرض شمالی و “۱,۲۵ ‘ ۳۶ °۵۱ طول خاوری است.
سازند داریان در برش چینه شناسی کوزه کوه ۲۲۵ متر ستبرا دارد. ستبرای بخش داریان زیرین ۳۹ متر، بخش داریان میانی ۸۵ متر و بخش داریان بالایی ۱۰۱ متر است.
در ابتدای برش شیب و امتداد N40W,43NE و در انتهای برش N48W,51NE می‌باشد.
مرز پایینی سازند داریان با شیل‌ها، مارن‌ها و آهک‌های نازک لایه سازند گدوان هم شیب و تدریجی است.
مرز بالایی آن با سازند کژدمی نیز هم شیب و همراه با گسستگی لیتولوژی است.
الف. سازند گدوان
در این برش ۶۵/۱۰ متر از راس سازند گدوان نیز مورد مطالعه قرار گرفته است که لیتولوژی آن از پایین به بالا به شرح زیر است.
– ۴۵/۱ متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ خاکستری، دارای آغشتگی به اکسید آهن در قسمت بالایی و فسیل دوکفه ای.
– ۸/۱ متر مارن سبز، با فرسایش زیاد.
– ۴/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای نودول های اکسید آهن در قسمت بالایی.
– ۷ متر مارن خاکستری تا سبز.
ب. سازند داریان
۱- بخش داریان زیرین: این بخش با ۳۹ متر ضخامت از واحدهای زیر تشکیل شده است.
– ۷/۰ متر سنگ آهک رسی ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای.
– ۶/۰ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، کمی هوازده، دارای فسیل گاستروپود.
– ۳/۲ متر سنگ آهک توده‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اثری Thalassinoides پرشده با میکرایت آغشته به لیمونیت.
– ۵۰/۱ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، کمی هوازده، دارای فسیل دوکفه ای.
– ۴/۳ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای و مرجان.
– ۹۰/۲ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل خارپوست و آمونیت.
– ۶/۰ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل Exogyra.
– ۴/۱ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل‌های دوکفه ای نظیر Exogyra و گاستروپود.
– ۲/۴ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، کمی هوازده، دارای فسیل‌های دوکفه ای نظیر.Exogyra
– ۶/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل.Exogyra
– ۶/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری تیره، دارای فسیل Exogyra.
– ۵۰/۱ متر سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ سیاه، دارای فسیل دوکفهایهای بزرگ.
– ۴/۱ متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ خاکستری تیره.
۸۰/۱ متر سنگ آهک نازک تا ضخیم لایه به رنگ خاکستری تیره، دارای فسیل Exogyra و آمونیت.
– ۹/۱ متر سنگ آهک نازک تا متوسط لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل Exogyra.
– ۷/۰ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ سیاه، کمی هوازده، دارای آغشتگی به اکسید آهن در قسمت بالایی و آشفتگی زیستی.
– ۲۰/۱ متر شیل آهکی سیاه.
– ۴/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری تیره.
– ۲/۰ متر سنگ آهک نازک لایه به رنگ خاکستری تیره تا سیاه.
– ۳۰/۱ متر سنگ آهک به رنگ خاکستری تیره تا سیاه با میان لایه‌های چرتی سیاه.
– ۱ متر تناوب سنگ آهک نازک لایه و لایه‌های چرت با فسیل آمونیت.
– ۲/۱ متر سنگ آهک نازک تا متوسط لایه به رنگ خاکستری.
-۶ متر تناوب سنگ آهک نازک لایه به رنگ خاکستری تیره و لایه‌های چرت سیاه با فسیل آمونیت.
– ۶/۰ متر سنگ آهک نازک لایه با میان لایه‌های چرتی با نودول های اکسید آهن.
۲- بخش داریان میانی: این بخش با ۸۵ متر ضخامت از واحدهای زیر تشکیل شده است.
– ۶/۳ متر تناوب سنگ آهک رسی و مارن به شدت فرسوده.
– ۴/۱۹ متر مارن سبز به طور محلی دارای میان لایه‌های رسی بسیار نازک سبز مایل به زرد، دارای فسیل خارپوست.
– ۳۰ متر پوشیده توسط واریزه (احتمالاً مارن سبز).
– ۲ متر مارن سبز تا خاکستری.
– ۱۴ متر پوشیده توسط واریزه (احتمالاً مارن سبز).
– ۱۶ متر مارن سبز به طور محلی دارای میان لایه‌های سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه سبز تا خاکستری گاهی مایل به زرد، دارای فسیل دوکفه ای، خارپوست.
۳- بخش داریان بالایی: این بخش با ۱۰۱ متر ضخامت از واحدهای زیر تشکیل شده است.
– ۵/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه، دارای فسیل اثری Thalassinoides پرشده با مواد لیمونیتی.
– ۴/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۸/۰ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا و گاستروپود.
– ۷/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای.
– ۵/۰ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۸/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اثری Thalassinoides

مطلب دیگر :
متن کامل : منبع مقاله درموردرگرسیون، دولت الکترونیک، توزیع فراوانی، میزان استفاده-رشته برق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *