پایان نامه ارشد رایگان درباره نورآباد ممسنی- پایان نامه ایرانداک

پرشده با مواد لیمونیتی.
– ۸/۲ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۵/۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری.
– ۵/۲ متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۷/۴ متر تناوب سنگ آهک قلوه‌ای خاکستری و سنگ آهک ضخیم لایه اربیتولینا دار.
– ۷/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه دارای نودول های اکسید آهن.
– ۳/۱ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۴/۲ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، کمی هوازده، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۸/۱ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری.
– ۴ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای و اربیتولینا بزرگ فراوان.
– ۱۵/۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا و دارای آشفتگی زیستی فراوان در قسمت بالایی.
– ۹۰/۳ متر تناوب سنگ آهک قلوه‌ای خاکستری تیره تا سیاه و مارن، دارای فسیل اربیتولینا و گاستروپود.
– ۵۰/۳ متر تناوب سنگ آهک ضخیم لایه و سنگ آهک قلوه‌ای، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۳/۴ متر سنگ آهک ضخیم تا بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای.
– ۱۰/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۲۰/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۳۵/۱ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری.
– ۱/۶ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا، دوکفه ای، گاستروپود و گاه جلبک سبز.
– ۲ متر تناوب سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری و سنگ آهک نازک تا متوسط لایه اربیتولینادار.
– ۵ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای آشفتگی زیستی فراوان همراه با یک لایه آهک دولومیتی که به صورت یک لایه راهنما با رنگ کاملاً مشخص مشهود است و دارای دوکفهایهای بزرگ می‌باشد.
– ۹/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفهای.
– ۱۰/۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۶/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای آشفتگی زیستی فراوان همراه با یک لایه آهک دولومیتی که به صورت یک لایه راهنما با رنگ کاملاً مشخص مشهود است و دارای فسیل دوکفه ای و گاستروپود است.
– ۲ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای دانه‌های لیمونیتی.
– ۸۰/۳ متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا، گاستروپود، دوکفه ای و گلوکونیت در قسمت بالا.
– ۸۵/ ۲ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۲۰/۱ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای.
– ۸۰/۱ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۱۰/۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای نودول های آهن.
– ۸۰/۶ متر تناوب سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری و سنگ آهک قلوه‌ای دارای فسیل اربیتولینا.
– ۱۰/۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، کمی هوازده.
– ۱۰/۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری.
– ۶۵/۴ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، کمی هوازده، دارای نودول های آهنی در سطح.
– ۶ متر سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای، مرجان و گاستروپود.
– ۱ متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل گاستروپود و مرجان، در سطح دارای بورینگ فراوان.
ج. سازند کژدمی
در این برش ۱۰/۸ متر از قاعده سازند کژدمی مورد بررسی قرار گرفته است که لیتولوژی آن از پایین به بالا به شرح زیر است.
– ۱۰/۶ متر احتمالاً مارن که شدیداً فرسایش یافته و پوشش دار است.
– ۲/۱ متر سنگ آهک متوسط لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری مایل به زرد، دارای آشفتگی زیستی فراوان.
– ۸/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری مایل به زرد، دارای فسیل دوکفه ای.

شکل ۴- ۱۴ توالی بخش‌های فهلیان بالایی (U.Fa.)، گدوان زیرین (L.Gd.)، خلیج (Kh.m.)، گدوان بالایی (U.Gd.)، داریان زیرین (L.Dr.)، داریان میانی (M.Dr.)، داریان بالایی (U.Dr.)، سازند کژدمی (Kz.) و سازند سروک (Sv.) در تاقدیس کوزه‌کوه، نگاه به سمت خاور-جنوب خاور.

شکل ۴-۱۵ ستون چینه شناسی سازند داریان در برش چینه شناسی کوزه کوه
۴-۳- توصیف چینه شناسی برش سطح الارضی فهلیان (شکل‌های ۴-۱۶ و ۴-۱۷).
برش فهلیان در تاقدیس فهلیان در ۱۶۶ کیلومتری شمال باختری شیراز، در شمال باختری نورآباد ممسنی واقع شده است. این برش در تنگ بلبلک در شمال روستای فهلیان برداشت‌شده است.
قاعده برش مورد مطالعه دارای مختصات” ۸,۳۰ ‘۱۰° ۳۰ عرض شمالی و ” ۸,۲۴ ‘ ۲۷ °۵۱ طول خاوری است.
سازند داریان در برش چینه شناسی فهلیان ۱۷۱ متر ستبرا دارد. ستبرای بخش داریان زیرین ۵/۲۶ متر، بخش داریان میانی ۲۹ متر و بخش داریان بالایی ۵ /۱۱۵ متر است.
در ابتدای برش شیب و امتداد N65W,36SW و در انتهای برش N52W,48W می‌باشد.
مرز پایینی سازند داریان با شیل‌ها، مارن‌ها و آهک‌های نازک لایه سازند گدوان هم شیب و تدریجی است. مرز بالایی آن با سازند کژدمی نیز هم شیب و همراه با گسستگی لیتولوژی است.
الف. سازند گدوان
در این برش ۱۰ متر از راس سازند گدوان نیز مورد مطالعه قرار گرفته است که لیتولوژی آن از پایین به بالا به شرح زیر است.
– ۵/۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری با نودول های اکسید آهن و آشفتگی زیستی فراوان.
– ۸/۲ متر سنگ آهک آرژیلی قلوه‌ای به رنگ خاکستری مایل به سبز با فرسایش زیاد و یک لایه آهکی با فرسایش کم در قسمت راس.
– ۵۰/۴ متر پوشیده شده توسط واریزه (احتمالاً مارن سبز).
– ۲/۰ متر سنگ آهک رسی متوسط لایه به رنگ خاکستری.
ب. سازند داریان
۱- بخش داریان زیرین: این بخش با ضخامت ۵/۲۶ متر از واحدهای زیر تشکیل شده است.
– ۵/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای.
– ۵/۰ متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ خاکستری، دارای دانه‌های لیمونیتی.
– ۲ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، پر شده توسط لیمونیت، دارای آشفتگی زیستی فراوان.
– ۴/۳ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای و گاستروپود.
– ۴/۶ متر سنگ آهک رسی قلوه‌ای، فرسوده با فسیل دوکفه ای به ویژه Exogyra.
– ۵/۳ متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل Exogyra.
– ۶ متر سنگ آهک نازک تا متوسط لایه به رنگ خاکستری تیره تا سیاه با میان لایه‌های چرت سیاه دارای فسیل آمونیت.
– ۲ متر سنگ آهک نازک تا متوسط لایه به رنگ خاکستری تیره تا سیاه.
– ۲/۲ متر سنگ آهک به رنگ خاکستری تیره تا سیاه با کستهای فراوان آمونیت و باندهای چرتی سیاه، در قسمت بالای توالی دارای نودولهای اکسید آهن.
۲- بخش داریان میانی: این بخش با ضخامت ۲۹ متر از واحدهای زیر تشکیل شده است.
-۱۷ متر پوشیده شده توسط واریزه (احتمالاً مارن).
– ۱ متر سنگ آهک رسی به رنگ خاکستری مایل به زرد، دارای فسیل آمونیت.
– ۲ متر پوشیده شده توسط واریزه (احتمالاً مارن سبز).
– ۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری تا زرد گاهی اوقات دارای لیمونیت با میان لایه‌های مارنی، دارای آشفتگی زیستی فراوان.
– ۴ متر پوشیده شده توسط واریزه (احتمالاً مارن سبز).
– ۴/۰ متر سنگ آهک رسی به رنگ خاکستری مایل به زرد، دارای فسیل آمونیت.
– ۶/۳ متر پوشیده شده توسط واریزه (احتمالاً مارن سبز).
۳- بخش داریان بالایی: این بخش با ضخامت ۵/۱۱۵ متر از واحدهای زیر تشکیل شده است.
– ۴۰/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۹/۱ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری.
– ۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری با آشفتگی زیستی فراوان، دارای فسیل اربیتولینا و دوکفه ای.
– ۷۵/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری تا خاکستری تیره، دارای فسیل دوکفه ای.
– ۵۵/۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه اربیتولینا دار، دارای آشفتگی زیستی فراوان، پر شده توسط آهک لیمونیتی.
– ۴/۶ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری با هوازدگی زیاد.

متن کامل در سایت    40y.ir

– ۷/۳ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۷۰/۱ متر سنگ آهک قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۸۵/۳ متر سنگ آهک توده‌ای تا بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۲۰/۳ متر سنگ آهک نازک تا متوسط لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۵/۴ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۱ متر سنگ آهک رسی به رنگ خاکستری تا سبز با فرسایش زیاد.
– ۷/۱۰ متر تناوب سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری تا خاکستری تیره و مارن با فسیل اربیتولینا.
– ۴/۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا و دوکفه ای.
– ۱ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا و آشفتگی زیستی.
– ۷۰/۴ متر سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۶۰/۲ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا.
– ۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا، دانه‌های لیمونیت و اکسید آهن.
– ۶/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، دارای دانه‌های لیمونیت و اکسید آهن در سطح.
-۱۰/۴ متر سنگ آهک ضخیم تا بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا، دانه‌های لیمونیت و آشفتگی زیستی.
– ۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل اربیتولینا، دانه‌های لیمونیت و آشفتگی زیستی.
– ۱۰/۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری.
– ۲۰/۲ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری با آشفتگی زیستی فراوان همراه با آهک‌های لیمونیتی.
– ۴/۰ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری با آشفتگی زیستی فراوان همراه با آهک‌های لیمونیتی، این لایه به علت رنگ و فراوانی Thalassinoides به صورت یک لایه کلیدی در منطقه قابل تعقیب است.
– ۶۰/۱ متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه به رنگ خاکستری، دارای فسیل دوکفه ای.
– ۶/۰ متر سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ خاکستری، لایه کلیدی، با آشفتگی زیستی فراوان همراه با آهک‌های لیمونیتی.
– ۴ متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ خاکستری با آشفتگی زیستی.
– ۳۰/۳ متر سنگ آهک ضخیم لایه قلوه‌ای به رنگ خاکستری، کمی هوازده، دارای دانه‌های

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *