Mesorbitolina sp.
S.Nu:5410
Age: Late Aptian
Section: Fahliyan

F: Orbitolina sp.
S.Nu: 5452
Age: Early Albian
Section: Fahliyan

PALET 10

PALET 11

A: Orbitolina conoidea
S.Nu: 5169
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

B: Orbitolina conoidea
S.Nu:5180
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

C: Orbitolina conoidea
S.Nu: 5418
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

D: Orbitolina conoidea
S.Nu: 5420
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

E: Mesorbitolina ovalis
S.Nu:5219- 8
Age: Early Albian
Section: Fahliyan

F: Mesorbitolina ovalis
S.Nu: 5219- 9
Age: Early Albian
Section: Fahliyan

PALET 11

PALET 12

A: Mesorbitolina pervia
S.Nu: 5165
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

B: Mesorbitolina pervia
S.Nu:5184
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

C: Mesorbitolina pervia
S.Nu: 5189
Age: Early Albian
Section: Kuze kuh

D: Mesorbitolina pervia
S.Nu: 5191
Age: Early Albian
Section: Kuze kuh

E: Mesorbitolina pervia
S.Nu:5193- 1
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

F: Mesorbitolina pervia
S.Nu: 5193- 2
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

G: Mesorbitolina pervia
S.Nu: 5413
Age: Late Aptian
Section: Fahliyan

H: Mesorbitolina pervia
S.Nu: 5449
Age: Early Albian
Section: Fahliyan

PALET 12

PALET13

A: Globispirilina sp.
S.Nu: 5406
Age: Late Aptian
Section: Fahliyan

B: Globispirilina sp.
S.Nu: 5412
Age: Late Aptian
Section: Fahliyan

C: Globispirilina sp.
S.Nu: 5176
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

متن کامل در سایت    40y.ir

D: Haplophragmoides sp.
S.Nu: 5104
Age: Early Aptian
Section: Kuze kuh

مطلب دیگر :
رشته برق:دانلود پایان نامه ارشد درموردمستندسازی، آزاد سازی-رشته برق

E: Choffatella decipiens
S.Nu: 5105
Age: Early Aptian
Section: Kuze kuh

F: Mayncina sp.
S.Nu:5148
Age: Early Aptian
Section: Kuze kuh

PALET 13

PALET 14

A: Debarina hahounerensis
S.Nu: 5155
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

B: Debarina hahounerensis
S.Nu: 5158
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

C: Debarina hahounerensis
S.Nu: 5180
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

D: Debarina hahounerensis
S.Nu: 5470
Age: Middle Albian
Section: Fahliyan

E: Arenobulimmina sp.
S.Nu: 5168
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

F: Arenobulimmina sp.
S.Nu: 5189
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

PALET 14

PALET 15

A: Nezzazata sp.
S.Nu: 5219
Age: Early Albian
Section: Kuze kuh

B: Derventina sp.
S.Nu: 5449
Age: Early Albian
Section: Fahliyan

C: Pseudocyclammina hedbergi
S.Nu: 5219
Age: Early Albian
Section: Kuze kuh

D: Pseudocyclammina hedbergi
S.Nu: 5474
Age: Middle Albian
Section: Fahliyan

E: Pseudocyclammina hedbergi
S.Nu: 5474
Age: Middle Albian
Section: Fahliyan

F: Pseudocyclammina sp.
S.Nu: 5231
Age: Middle Albian
Section: Kuze kuh

PALET 15

۱۶ PALET

A: Hemicyclammina sp.
S.Nu: 5219
Age: Early Albian
Section: Kuze kuh

B: Pseudocyclammina vasconica
S.Nu: 5219
Age: Early Albian
Section: Kuze kuh

C: Pseudocyclammina vasconica
S.Nu: 5413
Age: Late Aptian
Section: Fahliyan

D: Conorbinella sp.
S.Nu: 5223
Age: Early Albian
Section: Kuze kuh

E: Conorbinella azerbaidjanica
S.Nu: 5446
Age: Early Albian
Section: Fahliyan

F: Spirillina sp.
S.Nu: 5206
Age: Early Albian
Section: Kuze kuh

مطلب دیگر :
فایل برق:تحقیق رایگان دربارهکودکان مبتلا، بزرگسالان، نویسندگان، فیزیولوژی

PALET 16

PALET 17

A: Hemicyclammina praesigali
S.Nu: 5407
Age: Late Aptian
Section: Fahliyan

B: Hemicyclammina praesigali
S.Nu: 5417
Age: Late Aptian
Section: Fahliyan

C: Hemicyclammina praesigali
S.Nu: 5418
Age: Late Aptian
Section: Fahliyan

D: Nautiloculina oolithica
S.Nu: 5469
Age: Middle Albian
Section: Fahliyan

E: Lithocodium aggregatum
S.Nu: 5402
Age: Late Aptian
Section: Fahliyan

F: Lithocodium aggregatum
S.Nu: 5416
Age: Late Aptian
Section: Fahliyan

PALET 17

PALET 18

A: Globigerinelloides algerianus
S.Nu: 5133
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

B: Globigerinelloides aptiensis
S.Nu: 5141
Age: Early Aptian
Section: Kuze kuh

C: Globigerinelloides aptiensis
S.Nu: 5146D
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

D: Globigerinelloides blowi
S.Nu: 5138
Age: Late Aptian
Section: Kuze kuh

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *