مهر ۱, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد رایگان درمورد اشاعه اطلاعات، آموزش و پرورش

یونسکو مشارکتدارند.
یونسکو با استفاده از منابع مکتوب وفناوریهایجدید اطلاعات مرتبط با پنج حوزه تخصصی خود یعنی آموزش، علوم، علوم اجتماعی و انسانیو ارتباطات را گردآوری و در سطح جهان توزیع میکند. یونسکو متخصصان، هنرمندان واندیشمندان جهان را گرد هم جمع میکند و زمینههای تبادل آرا و نظریات را فراهم میآورد و گزارشهای این گردهمایی را منتشر میکند.
3-4-1-2.عدالت جنسیّتی، اهداف و برنامه‌های یونسکو:
هدف برنامههای سازمان که بر اساس سهیم کردن تمام انسانها در دانشپی‌ریزی شده؛ پیشبرد فرهنگ، صلحخواهی، توسعه انسانی و توسعه پایدار میباشد.
رسالت سازمان:پیشرفت و ارتقاء اصول و هنجارهای جهانی مبتنی بر ارزشهای مشترکبه منظور رویارویی با چالشهای بوجود آمده و مهم در عرصه آموزش، علم، پرورش و ارتباطاتو حمایت و تقویت «رفاه‌عمومی»
1. توسعه و گسترش تکثر‌گرایی از راه به رسمیت‌شناسی و حفاظت ازتنوع فرهنگی و ملاحظه حقوق‌انسانی
2. بالا بردن سطح همکاری و اقتدار در جامعه علمی از راه دسترسیبرابر، ظرفیت‌سازی و مشارکت در دانش
هدف های استراتژیک:
آموزش:
ـ ارتقای سطح آموزش بهعنوان یکی از حقوق اساسی مطابق با اعلامیه جهانی حقوقبشر
ـ ارتقای کیفی آموزش از راه متنوع‌سازی محتویات و روشها و ارتقایارزشهای مشترک در سطح جهانی
ـ بهبود سطح تجارب آموزشی، ابتکارات و اشاعه اطلاعات واتخاذ بهترین تدابیر در جهت سیاست‌ گفتگوی علمی
علوم:
ـ بهبود اصول و هنجارهای اخلاقی به منظور هدایت توسعه علمی وتکنولوژی و استحاله اجتماعی
ـ ارتقای امنیت انسانی به وسیله مدیریت بهینه تحولات اجتماعی ومحیطی
ـ غنابخشی به ظرفیتهای علمی و آموزشی، فنی و انسانی در جهتمشارکت در جوامع علمی معاصر
فرهنگ:
ـ توسعه سطح ابزارهای استاندارد قانونی و اجرای آنها در بخش فرهنگ
ـ حفاظت از تنوع فرهنگی و تشویق گفتگو و تبادل میان تمدنها
ـ غنابخشی ارتباط میان فرهنگ و توسعه از راه ظرفیت وهمکاری در دانش
مهمترین محورهای برنامههای یونسکو:
-آموزش و پرورش برای همه انسانها
– توسعه تحقیقات زیست محیطی از طریق برنامههای علمی و آموزشی جهان
-صیانت و تقویت میراث طبیعی
-گسترش جریان آزاد اطلاعات، آزادی مطبوعات و گسترش رسانه‌هایکثرتگرا و تقویت امکانات و ظرفیتهای ارتباطی کشورهای در حال توسعه
این هدفها با مشرکت و همکاری کارگزارهای مختلف نظام ملل متحد و سایرسازمانهای دولتی به عمل میآیند. کارهای یونسکو معطوف به این امور سهگانه است: زنان، کشورهای آفریقایی و کمتوسعه یافتهترین کشورهای جهان
از نکات قابل توجه این است که چوناین سازمان یک سازمان مالی نیست، نمیتواند در سطح وسیعی از کشورها حمایت مالی به عمل آورد و کمکهای مالی یونسکو چه درقالب قطعنامه و چه در قالب برنامه مشارکت که