پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

تعاریف عملیاتی واژه ها ومتغیرها:
۱- استراتژی های مدیریت تعارض:
منظور نمره ای است که فرد از پرسشنامه ۳۰ سؤالی استراتژی های مدیریت تعارض که براساس دیدگاه ویل سون وپوت نام طراحی شده است کسب میکند.
۲- استراتژی راه حل گرایی(همکاری ومصالحه): منظور از استراتژی راه حل گرایی، نمره ای است که کارکنان از پاسخ به سؤالات ۲۱،۲۰،۱۹،۱۶،۱۳،۱۱،۹،۸،۶،۵،۴،۱ پرسشنامه استراتژی های مدیریت تعارض کسب می کنند.
۳- استراتژی فقدان مقابله(سازش واجتناب):منظور نمره ای است که کارکنان از پاسخ دادن به سؤالات ۲،۷،۱۲،۱۴،۱۵،۲۳،۲۴،۲۵،۲۷،۲۸،۲۹ پرسشنامه استراتژی های مدیریت تعارض کسب میکنند.
۴- استراتژی کنترل( رقابت): منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات ۳،۱۰،۱۷،۱۸،۲۲،۲۶،۳۰ پرسشنامه استراتژی های مدیریت تعارض کسب می کنند.
۵- سبک تفکر: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات ۱تا ۴۱ پرسشنامه سبک تفکر که براساس دیدگاه استرنبرگ واگنر طراحی شده است کسب می کنند.
۶-سبک تفکر قضایی: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات ۱-۱۰پرسشنامه سبک تفکر کسب می کنند.
۷- سبک تفکر جرایی: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات ۱۱-۲۱پرسشنامه سبک تفکر کسب می کنند.
۸- سبک تفکر قانونگذارانه: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات ۲۲-۴۱پرسشنامه سبک تفکر کسب می کنند.
۹- پذیرش تغییر: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات ۱تا ۲۸ پرسشنامه پذیرش تغییر که براساس دیدگاه رویلا نایوا طراحی شده است کسب می کنند.
۱۰-نگرش بدبینانه نسبت به تغییر: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات ۱تا ۱۰ پرسشنامه پذیرش تغییر کسب می کنند.
۱۱-ترس های مربوط به تغییر: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات ۱۱تا ۱۹ پرسشنامه پذیرش تغییر کسب می کنند.
۱۲-پذیرش تغییر(موافق تغییر هستند): منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات ۲۰تا ۲۸ پرسشنامه پذیرش تغییر کسب می کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-تعیین رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر
۲-تعیین رابطه بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر
۳-تعیین رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

۴-تعیین رابطه بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد

پاسخی بگذارید