مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

پایان نامه رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه مدیریت

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی

موضوع:

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)

استاد راهنما:

آقای دکتر یونس وکیل الرعایا

استاد مشاور:

آقای دکتر سید محمد زرگر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

.1

کلمات کلیدی:

.1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

.3

1-2-بیان مسأله

.4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

.10

1-4-اهداف تحقیق

.11

1-4-1- هدف اصلی تحقیق

.11

1-4-2- اهدف فرعی تحقیق

.11

1-5-سوالات و فرضیات تحقیق

.11

1-5-1-سوالات تحقیق

.11

1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق

.11

1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق

.11

1-5-2- فرضیات تحقیق

.12

1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق

.12

1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق

.12

1-6-قلمرو تحقیق

.13

1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق

.13

1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق

.13

1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق

.13

1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها

.13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه

.19

2-2- ادبیات و پیشینه تحقیق

.20

2-2-1- ادبیات تحقیق

.20

2-2-1-1- بانک و بانکداری

.20

2-2-1-2- ضرورت بانکداری

.20

2-2-1-3- جایگاه ریسک

.21

2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک

.23

2-2-1-5- نظریه ریسک

.26

2-2-1-6- اهمیت ریسک

.26

2-2-1-7- روش های محاسباتی ریسک

.27

2-2-1-8- مدیریت ریسک

.28

2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک

.29

2-2-1-10- تعریف ریسک

.30

2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها

.30

2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات

.32

2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی

.34

2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی

.36

2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR

2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان

.39

2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی

.41

2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور

.44

2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی

.48

2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی

.50

2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود

.50

2-2-1-22- بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک

.51

2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی

.53

2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی

.55

2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی

.56

2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال

.56

2-2-1-27- روش های اندازه گیری ریسک عملیاتی

.57

2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی

.60

2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز

.60

2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی

.61

2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها

.62

2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها

.63

2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی

.69

2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی

.72

2-2-1-35- معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان

.73

1-تاریخچه بانک ملت

.75

2-شبکه بین المللی بانک

.76

3-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها

.76

4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

.79

2-2-2- پیشینه تحقیق

.80

2-2-2-1-پیشینه تحقیق داخلی

.80

2-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی

.85

3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق

.90

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه

.92

3-2- روش تحقیق

.93

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف

.93

1-تحقیق بنیادی

.93

2-تحقیق کاربردی

.94

3-تحقیق و توسعه

.94

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)

.94

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)

.94

تحقیق آزمایشی

.94

تحقیق کاربردی

94

3-2-1-جامعه آماری

.95

3-2-2-حجم نمونه

97

شیوه نمونه گیری

.97

3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها

.100

3-3- فرضیات تحقیق

.102

3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق

.102

3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق

.102

1-1- فرضیه اول تحقیق

.102

2-1- فرضیه دوم تحقیق

.102

3-1- فرضیه سوم تحقیق

.102

1-2- فرضیه چهارم تحقیق

.102

2-2- فرضیه پنجم تحقیق

.102

2-3- فرضیه ششم تحقیق

.102

3-4-قلمرو تحقیق

.102

3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق

.102

3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق

.103

3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق

.103

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها

.103

الف) آمار توصیفی

.104

ب) آمار استنباطی

104

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه

.106

4-2-توصیف آماری داده ها

.106

4-3-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری

.108

4-3-1-جامعه آماری

.108

3-3-2-حجم نمونه

.108

4-4- نتایج آزمون های اولیه داده ها

.109

4-4-1-توصیف آماری داده ها و ویژگی­های داده ها

109

4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها

.109

4-5- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق

.111

4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق

.111

4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق

.111

فرضیه اول تحقیق

.111

4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق

.115

فرضیه دوم تحقیق

.115

4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق

.119

فرضیه سوم تحقیق

.119

4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق

.123

فرضیه چهارم تحقیق

.123

4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق

.127

فرضیه پنجم تحقیق

.127

4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق

.131

فرضیه ششم تحقیق

.131

4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق

.135

فرضیه اصلی اول تحقیق

.135

4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق

.139

فرضیه اصلی دوم تحقیق

.139

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه

.145

5-2-بحث

.145

5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)

.145

5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق

.145

5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق

.146

5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق

.147

5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق

.148

5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق

.149

5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق

.150

5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق

.151

5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق

.152

5-2-10-نتیجه گیری

154

5-3-محدودیت های تحقیق

.155

5-4- پیشنهادات تحقیق

156

5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق

.156

5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی

.158

فهرست منابع و مآخذ تحقیق

.159

الف) منابع فارسی

.159

ب) منابع لاتین

.164

فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق

.170

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است
جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است
نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد
پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد
علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام های دریافتی مشتریان به صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است
ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد
بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود
واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد

فصل اول: کلیات تحقیق

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود
به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است
در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرارداد نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد
به شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود
زیان های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود

بنابراین، ریسک اعتباری را می توان به عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می افتد
رویداد اعتباری زمانی واقع می شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند
با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به خاطر تغییر رتبه بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می توان به عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(رادپور،1390)

تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود
به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود

قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود

بروز مشکلا ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003)

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد
به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است

پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا حات و تغییرات لا زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد
پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است
فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است

بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود
در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند
این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است)

2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد
)

3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با بهره گرفتن از ابزار بیمه و

) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد)

1-2-بیان مسأله

واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد
یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست
از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است
و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:

1- بررسی ریسک اعتباری وام ها و مشتریان به صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)

2- بررسی ریسک اعتباری سبد وام به صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است)

ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی آن­ها را “اعتبارسنجی” گویند
اعتبارسنجی، نظامی است که به وسیله آن بانک­ها و مؤسسات اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می دهند
این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک ها بوده و مشتریان اعتباری را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کیفی و کمّی طبقه­­بندی می کند
مدل های اعتبارسنجی را می­توان به دو گروه عمده تقسیم نمود:

1) مدل­های اعتبارسنجی پارامتری مانند:

– مدل احتمال خطی

– مدل­های پروبیت و لوجیت

– مدل­های مبتنی بر تحلیل ممیزی

2) مدل­های اعتبارسنجی غیرپارامتری مانند:

– برنامه ­ریزی ریاضی

– درختواره­ های طبقه ­بندی (الگوریتم­های تقسیم ­بندی بازگشتی)

– مدل­های نزدیک­ترین همسایگان

– فرآیند سلسله مراتب تحلیلی

– سیستم­های خبره

– شبکه ­های عصبی مصنوعی

ارزیابی و سنجش ریسک اعتباری سبد وام های بانک با در نظر گرفتن اثرات متنوع سازی و ارتباط میان موقعیت های مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر این اساس، “مدیریت سبد اعتباری” نام دارد

بانک های موفق در سطح جهان، سیستم های اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری متناسب خود را توسعه می دهند
چنین سیستم هایی مدیران بانک را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیمات اعتباری یاری می دهد، تصمیماتی که بر پایۀ ارزیابی های کیفی و کمّی وام های انفرادی و سبد اعتباری بانک قرار دارد

اهداف توسعۀ نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری

هدف از اجرای این طرح، طراحی سازوکاری برای اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است
چنین سازوکاری شامل ارزیابی های ریسک اعتباری در هر دوسطح وام های انفرادی و سبد وام است

این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایرۀ اعتبارات بانک را در جهت شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر راهنمایی می کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره برداری بهینه از اثرات تنوع بخشی سبد پشتیبانی می کند

چنین سازوکاری داری ویژگی های زیر است:

– بر اساس چنین سازوکاری فرآیند های بانک در زمینۀ اعطای وام به مشتریان مورد بازنگری قرار می گیرد و در صورت امکان، فرآیندهای جایگزین جهت بهبود و تسریع فرآیندهای وام دهی پیشنهاد می گردد

– از طریق این سازوکار زمینه ای فراهم می شود که تصمیمات مربوط به اعطای وام در میان شعبه های مختلف بانک از وحدت رویه برخوردار باشد
بدین ترتیب، بستری برای ارزیابی عملکرد دایرۀ اعتباری شعب مختلف بانک بر مبنای معیاری واحد ایجاد می گردد و طراحی سیستم های پاداش مبتنی بر عملکرد شعب میسر می شود

– به وسیلۀ چنین سازوکاری مشتریان معتبر از غیرمعتبر تمیز داده می شوند و منابع بانک به سمت متقاضیانی جریان می یابد که به لحاظ اعتباری ازاستحقاق بیشتری برای دریافت وام برخوردارند
این سازوکار همچنین ضمانت ها و وثیقه های مورد نیاز برای اعطای وام به مشتریان را بر اساس نمرۀ اعتباری آن ها تنظیم می کند و از سخت گیری و سهل گیری بی مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری می کند

بدین ترتیب، مشتریان با کیفیت بانک با سهولت بیشتری وام می گیرند و مشتریان بی کیفیت تنها با ارائۀ تضمین های محکم موفق به اخذ وام می شوند

در نتیجه، چنین سازوکاری ضمن توسعۀ بازار بانک به سمت مشتریان معتبر، ریسک اعتباری سبد وام بانک را به نحومؤثری تحت کنترل و نظارت مدیران بانک قرار می دهد

– اتخاذ سیاست های بسیار محافظه کارانه در برابر تصمیمات اعتباری باعث کاهش ریسک اعتباری بانک می شود، ولی این کاهش ریسک به بهای کاهش درآمد بهرۀ بانک تمام می شود
این گونه سیاست ها خصوصاً در محیط های رقابتی منجر به حذف مؤسسه مالی از صحنۀ رقابت می شود
از طرفی دیگر اعطای بی برنامۀ اعتبار نیز به طرز فزاینده ای باعث افزایش ریسک اعتباری و در نهایت زیان های اعتباری بانک خواهد شد

بنابراین، اعطای اعتبار به متقاضیان وام مستلزم برقراری مصالحه ای میان ریسک و بازده است
سازوکار مدیریت ریسک اعتباری بانک، صرفاً ریسک اعتباری هرکدام از متقاضیان وام را محاسبه می کند تا با فرض مشابهت وثیقه های وام (برای مشتریان معتبر و غیر معتبر) در صورت امکان، نرخ بهرۀ دریافتی از مشتریان بر اساس نقش آن ها در ریسک اعتباری سبد وام های بانک تعدیل گردد

– از مجرای چنین سازوکاری امکان افزایش کیفیت سبد وام های بانک فراهم می گردد
بنابراین با راه اندازی این سازوکار انتظار می رود تسهیلات اعطایی سوخت شده ومعوق بانک کاهش یابد و در نتیجه جریان های نقدی ورودی حاصل از بازپرداخت سود و اصل وام ها با قطعیت بیشتری قابل پیش بینی می شود

بدین ترتیب سازوکار مدیریت ریسک اعتباری علاوه بر کاهش هزینه های ناشی از سوخت وام ها و افزایش سودآوری تا حدودی به رفع مسایل ناشی از ریسک نقدینگی بانک کمک می کند

– مدیریت بهینۀ ریسک اعتباری بانک و ایجاد سبدی از وام های باکیفیت، راه را برای صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وام های رهنی هموار می کند
صدور چنین اوراقی، با آزاد سازی وام های اعطایی بانک وجوه لازم را برای سرمایه گذاری مجدد و یا رفع مشکلات مالی در اختیار بانک قرار می دهد

– عدم توجه به ریسک اعتباری، بانک ها را بر آن می دارد تا برای پوشش ریسک اعتباری به افزایش ذخایر وام­ها بپردازند
مهمترین پیامد افزایش ذخایر تسهیلات کاهش بازده سرمایه ­گذاری بانک و در نتیجه کاهش سودآوری خواهد بود

سازوکار مدیریت ریسک اعتباری با ارایۀ تخمین های قابل اتکا از ریسک اعتباری موجب می شود تخمین ذخایر از حالت تجربی و محافظه کارانه خارج شود
چنین وضعیتی به احتمال زیاد به کاهش مقدار ذخایر و افزایش دقت تخمین ها منجر می شود

– چنین سازوکاری مطابق با پیمان های کمیتۀ بال در زمینۀ اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری است
بنابراین از طریق راه اندازی چنین سازوکاری بانک با رعایت استانداردهای ریسک اعتباری کمیتۀ بال، از رتبۀ بالاتری در میان بانک ها برخوردار شده و در روابط برون مرزی خود با سایر بانک ها، نهادهای مالی و

از تسهیلات بیشتری ( ازجمله برخورداری از وام هایی با نرخ بهرۀ پایین) بهره مند خواهد گردید

متدولوژی اجرایی

متدولوژی اجرای طرح مدیریت ریسک اعتباری در بانک مستلزم طی فرآیند عمومی مدیریت ریسک یعنی شناسایی، اندازه گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است
این فرآیند در دو بخش اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتبارات اعمال می شود

1- اعتبارسنجی

در این بخش ریسک وام های انفرادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد
در مرحلۀ شناسایی تیم اجرایی به بررسی و شناسایی متغیرهای توضیحی اعتبار وام گیرندگان در بانک می پردازد و فهرستی از این متغیرها فراهم می آورد
متغیرهای توضیحی برای وام گیرندگان حقیقی و حقوقی به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد

هم زمان با شناسایی متغیرهای توضیحی سابقه ای از عملکرد اعتباری مشتریان نیز تهیه می شود

در مرحلۀ اندازه گیری بر اساس مدل های اعتبارسنجی به هریک از متغیرهای توضیحی وزنی منتسب می شود
این اوزان از درجۀ اهمیت نسبی متغیرهای توضیحی در تشریح اعتبار مشتریان حکایت می کند
خروجی اصلی مدل های اعتبارسنجی، سنجش اعتبار متقاضیان وام در قالب احتمال نکول، نمرۀ اعتباری، رتبۀ اعتباری و یا گروه بندی آن ها در قالب طبقات اعتباری است

بر اساس احتمال نکول، مبلغ در معرض نکول و زیان مشروط بر نکول می توان زیان اعتباری مورد انتظار حاصل از وام های انفرادی را محاسبه کرد
هم چنین بر اساس توزیع به دست آمده می توان سنجۀ ریسک اعتباری مورد نظر را برآورد نمود

در مرحلۀ گزارش نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتریان در اشکال استانداردی ارائه می گردد
رتبۀ اعتباری مشتریان در این مرحله گزارش می شود

از دیگر گزارش های مهم این مرحله، ماتریس گذار مشتریان است
بدین وسیله احتمال گذار از یک رتبۀ اعتباری به رتبه های بالاتر یا پایین تر گزارش می شود

در مرحلۀ مدیریت بر اساس گزارش های حاصل از مرحلۀ قبل رهنمودهایی برای راهنمایی تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری فراهم می گردد

دراین مرحله،برای اعطا یا عدم اعطای اعتبار به متقاضیان وجوه تصمیم گیری می شود ووثیقه ها و ضمانت های متناسب با هر رتبۀ اعتباری و نیز صرف ریسک مربوط به آن جهت تعیین شرایط وام اعطایی مشخص می شود
در مرحلۀ نظارت نیز از طریق مقایسۀ تخمین های حاصل از مدل با واقعیت، بازخوری جهت بهبود مدل ها، تکنیک ها و روش های مورداستفاده فراهم می گردد

2- مدیریت سبد وام

در این بخش ریسک اعتباری بانک در قالب سبد وام مورد بررسی قرار می گیرد
مهم ترین چالش مدیریت سبد وام اندازه گیری ارتباط میان زیان اعتباری وام ها و لحاظ اثرات تنوع بخشی در محاسبات ریسک است
خروجی نهایی این مرحله توزیع زیان اعتباری سبد وام بانک است

بر اساس این توزیع سنجه های ریسک مورد نظر مانند ارزش در معرض ریسک اعتباری استخراج می شود
هم چنین بر اساس این توزیع سرمایۀ قانونی و سرمایۀ اقتصادی محاسبه می شود
این بخش نیز مانند بخش قبل شامل مراحل شناسایی، اندازه گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است

زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح در بانک

اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری مستلزم وجود پایگاه اطلاعاتی منسجمی از شرح جزئیات وام ها است
این پایگاه اطلاعاتی حتی الامکان می باید اطلاعات روزآمد وام ها را در اختیار سیستم اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری قرار دهد

بنابراین، می توان گفت راه اندازی یک سیستم جامع مدیریت ریسک اعتباری و نظارت بر آن تنها ازمجرای فناوری اطلاعات و به کارگیری وسیع رایانه و سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ممکن است

بنابراین در تحقیق حاضرسعی بر اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد شده است
که همانند ریسک بازار بررسی های ریسک اعتباری در دو سطح انجام می شود:

1-بررسی رابطه بین ریسک اعتباری وام های دریافتی مشتریان به صورت انفرادی( که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد

2- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد
که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت بانک ملت استان سمنان) می باشد

[1]
counterparty

[2]
default

[3]
linear probability model

[4]
probit & logit models

[5]
discrimination analysis models

[6]
classification trees algorithms (recursive partitioning)

[7]
nearest neighbors models

[8]
analytical hierarchy process

[9]
expert systems

[10]
artificial neural networks

[11]
credit portfolio management

[12]
exposure at default (EَAD)

[13]
loss given default (LGD)

[14]
transition matrix

[15]
credit value at risk (CVaR)

تعداد صفحه : 212

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :               asa
goharii@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

***  **** ***