پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

4 ـ بهترین توجیه برای فلسفه مشروعیت دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و اساسنامه نظریه اجرای حق می باشد.
و ـ روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری و تنظیم آن به کتابخانه های معتبر دانشگاهها و مراکز علمی مراجعه شده است و در این رهگذر تا حد امکان اکثر منابع موجود، اعم از کتابهای فقهی، حقوقی، مقالات و پایان نامه ها مرتبط با قوانین ایران استفاده گردیده و برای مقایسه با قوانین اساسنامه مرتبط با موضوع دفاع مشروع به آثار ترجمه شده مراجعه شده است.
ز ـ ساختار پایان نامه :
در این تحقیق برای آنکه موضوع دفاع مشروع به طور دقیق و کامل تشریح و تبیین می شد، لازم بود که این موضوع از ابعاد مختلف یعنی از مفهوم شناسی، مبانی تا احکام و مقررات قانونی حاکم بر آن مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور مطالب این تحقیق را بر آن شدیم که به دو بخش به شرح ذیل تقسیم بندی نمائیم. مطالب بخش اول به مباحثی پیرامون : مفهوم و مبانی تاریخی و فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم ( ICC ) اختصاص دارد و مطالب بخش دوم به مباحثی پیرامون : موضوع و شرایط و آثار و اعمال در حکم دفاع مشروع ( شرایط تجاوز و شرایط دفاع در قبال آن ) در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اختصاص دارد.

بخش اول
مفهوم و مبانی دفاع مشروع

فصل اول : مفهوم دفاع مشروع و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه
در این فصل به تشریح و تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی دفاع مشروع از دیدگاه های مختلف و به تجزیه و تحلیل مفهوم دفاع مشروع از دیگر مفاهیمی که ظاهراً شبیه به آن است می پردازیم.
مبحث اول : مفهوم دفاع مشروع
با مراجعه به تاریخ این مطلب روشن می شود که بشر تا حد امکان در مقابل عملی که ناعادلانه و غیر مشروع شناخته شده سر تسلیم فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خویش به شمار آورده است. زیرا اولاً، انسان به تبعیّت از غریزه هنگام خطر به مقابله به مثل می پردازد. ثانیاً، آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند، ثالثاً روابط انسانی و بالاخص اجتماعی ایجاب می کنند که افراد به این مطلب آگاه باشند که در صورت حمله تهاجم ناعادلانه، دیگران ساکت نخواهند نشست و قانون نیز این « دیگران » را چنانچه در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد.
گفتار اول : مفهوم لغوی
به منظور درک مفهوم حقوقی دفاع مشروع که واژه های ترکیبی از دو جزء یعنی « دفاع » و « مشروع » است. هر یک از واژه ها را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
واژه « دفاع » در فرهنگ فارسی عمید به معنای « از کسی حمایت کردن، بدی و آزار را از خود یا دیگری دور کردن، وطن وناموس و حقوق خود و دیگران را از دستبرد دشمن حفظ کردن » آمده است. در فرهنگ فارسی دهخدا « دفاع » چنین معنا شده است ؛ « دفاع » یعنی موج بزرگ از دریا ( منتهی الارب )، چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کنند ( اقرب الموارد ) همچنین دفاع کردن به معنای دفع شر نمودن و دفع تعرض کردن است. برای دفاع معانی متعددی ذکر شده است که عبارتند از: « مصدر لازم : از دستبرد دشمن ( انسان، حیوان ) حفظ کردن ». مصدر متعدی : بازداشتن، پس زدن. در حقوق : پاسخ طرف مقابل به هر دعوا. در فقه : جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری از حمله آنان.
دفاع به معنی همدیگر را راندن و دور کردن از کسی آمده است و دفاع کردن به معنی دفع شر نمودن است. در قرآن دفاع چنین معنا شده است : « دَفَعَ » چون با « الی » متعدی شود به معنی دادن، برگردان، پرداختن است. مثل آیه شریفه : « فَادفَعُو إلَیهِم اَموالُهُم » و اگر با « عن » متعدی شود معنای حمایت، یاری و دفاع را می دهد. مانند آیه شریفه : « اِنَّ اللّه یُدافعُ عَنِ الَّذینِ ءَ امَنوا… » یعنی همانا خداوند از اهل ایمان دفاع می کند. در صورتی که متعدی شود به معنی دور کردن و کنار زدن است، چنانکه در آیه 96 از سوره مومنون می فرماید : « إِدفَع بِالّتی هِیَ أَحسَنُ السَّیِئَهَ …» ( بدی را به نیکویی دفع کن ). در المنجد نیز الدفاع به معنای دفع و رد کردن آمده است. در زبان انگلیسی دفاع مترادف واژه defense آمده است، که از آن معانی دفاع، پدافند، مدافعه، حفظ کردن، بدست می آید defensive نیز معنای تدافعی و پدافندی را می دهد که از مصدر دفاع کردن یعنی to defend و اخذ گردیده to defend someone).
اما واژه « مشروع » از ماده شرع گرفته شده است. شرع در اصل مصدر است و اسم شده، از جمله معانی آن عبارتند از : « دین و مذهب، راست و آشکار، آیینی که از جانب خداوند توسط پیامبران بر بندگان آورده شده است، آشکار کردن راه بوسیله خداوند برای ما ». مشروع نیز به عنوان صفت عربی است و برخی معانی آن چنین است :« راست و درست، آنچه شرع روا دارد، آنچه بر طبق احکام شرع مجاز و قانونی بوده و در مقابل ممنوع نامشروع است. همچنین مشروع به معنی انگیزه درست در مقابل غیر مشروع که به معنای ناروا و خلاف شرع نیز آمده است. اما در حوزه علم مشروع را برابر با Legalو غیرمشروع را برابر با واژه illegalکه از آن معانی متعددی همچون : « غیرقانونی، نامشروع و حرام » بعمل آمده است.
برخی از معانی Legalعبارت از : « قانونی، شرع، مشروع، مطابق با موازین شرعی، حقوقی و حق قانونی، حق شرعی، اعلانات دادگستری یا اعلانات قانونی که برای اطلاع عامه در روزنامه منتشر می شود و سرمایه گذاری قانونی و شرعی است » فرهنگ انگلیسی ADVANCEکه به وسیله انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیدهillegal را به معنی نامشروع آورده و نامشروع را که مخالف مشروع آمده برخلاف قانون معنا کرده است.
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی
در این گفتار به شرح ذیل به تعریف اصطلاحی دفاع مشروع در چهار بند به ترتیب، در دکترین حقوقی، فقه امامیه، حقوق جزای ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم می پردازیم.
بند اول : در دکترین حقوقی