مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

پایان نامه با موضوع تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:
رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران اثر دارد.
فرضیات فرعی:
۱-رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران اثر دارد
۲-رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان ستادی وزارت صنعت،معدن وتجارت استان تهران اثر دارد.
۳-رضایت شغلی برتعهد تکلیفی کارکنان ستادی وزارت صنعت،معدن وتجارت استان تهران اثر دارد.

۱-۷-روش تحقیق

تحقیق حاضر از حیث روش، یک تحقیق میدانی است. تحقیق حاضر به دلیل ماهیت آن و فرضیه های مزبور، از جمله تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. این تحقیق به بررسی شرایط موجود و آنچه که هست نیز می پردازد و برای بهبود راه حل ارائه می دهید علاوه بر این تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی است زیرا به مسایل مبتلابه وزارت صنعت ومعدن وتجارت می پردازد.

۱-۸- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از همه اعضای فرضی یا واقعی که علاقمندی به تعمیم یافته های پژوهش به آن ها وجود دارد (دلاور،۱۳۷۴،۱۱۲).
جامعه ی آماری تحقیق حاضر کارکنان  ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن  وتجارت  است که تعدادآنان۵۹۸۸ نفر است.
 

۱-۹- نمونه آماری

در این تحقیق، ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن  وتجارت ، جامعه آماری تحقیق هستند. براساس فرمول کوکران از حجم۵۰۱۸ نفری ، کارکنان ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن  وتجارت ، تعداد۳۶۱ نفر بعنوان نمونه مدنظر قرار می گیرد..
جامعه آماری N = 5018
احتمال وجود صفت مشترک P = 5/0                        عدم احتمال وجود صفت مشترک q = 5/0
حدود اطمینان در سطح (۹۶/۱ = Z)                            خطای قابل قبول d  =  ۰۵/۰
باتوجه به همگن بودن جامعه ی آماری ، در بخش نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده  استفاده شده است.

۱-۱۰- ابزار جمع آوری اطلاعات

در روش میدانی ، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است .در این تحقیق برای جمع آوری داده ها ابزار گردآوری شامل دو پرسشنامه ی استاندارد تعهد سازمانی  آلن ومی یر و پرسشنامه استاندارد jdi  در سنجش رضایت شغلی است.علاوه براین در جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق از مطالعه‌ی کتابخانه ای نیز بهره گیری شده است.

۱-۱۱- قلمرو تحقیق

الف ) قلمروموضوعی تحقیق :
این تحقیق در مورد رضایت شغلی و تعهد کارکنان می باشد که از مباحث علوم رفتاری ومنابع انسانی است .
ب ) قلمرومکانی  :
قلمرومکانی تحقیق ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن  وتجارت  شهر تهران می باشد .
ج ) قلمروزمانی :
قلمرو زمانی تحقیق زمان توزیع پرسشنامه ی پژوهش یعنی ، بهمن ماه ۱۳۹۲ می باشد.
 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه

متن کامل