مرداد ۱۳, ۱۳۹۹

پایان نامه با موضوع نقش میزان شدت تاثیر هر کدام از عوامل

مروری بر تحقیقات گذشته

با توجه به هدف این تحقیق که انتخاب شیوه مطلوب اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی می‌باشد در این بخش ابتدا جایگاه اکتساب تکنولوژی در مطالعات صورت پذیرفته در سطح دنیا نشان داده شده است. سپس به برخی از مطالعات صورت پذیرفته، و بررسی مدل‌های موجود حاصل گردیده شده است، نمایش داده می‌شود.

۲-۸-۱- جایگاه اکتساب تکنولوژی در مطالعات صورت پذیرفته

مطالعاتی که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در خصوص تکنولوژی و مباحث مرتبط با آن صورت پذیرفته است. به پنج بخش عمده سازمان، استراتژی تکنولوژی، طراحی نوآوری و بهبود محصولات جدید، سیاست تکنولوژی و اکتساب تکنولوژی قابل تفکیک می‌باشد. در (جدول ۲-۹)، متداول‌ترین تحقیقاتی که در این پنج بخش انجام شده، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سالهای ۱۹۹۷-۱۹۹۶ و ۲۰۰۵-۲۰۰۴ مقایسه شده است. همچنین جایگاه اکتساب تکنولوژی در میان مطالعات صورت گرفته در حوزه تکنولوژی به خوبی مشهود است.

– سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته

سابقه مطالعات انجام گرفته در این زمینه را در دو بخش تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور و داخل کشور به طور مجزا بیان می‌کنیم:

  • بخش خارجی

خلاء ناشی از عدم ارتباط میان فرایندهای متفاوت اکتساب تکنولوژی، موجب ایجاد شکاف‌های زیادی در فرایندهای اکتساب تکنولوژی گردیده و ناهماهنگی‌های فراوانی در پژوهش‌های صورت پذیرفته دیده می‌شود. مدل‌های بسیار زیادی در ارتباط با اکتساب تکنولوژی وجود دارد اما این مدل‌ها از حیث ساختاری و تعداد مراحل متفاوتند. همچنین مدل‌های متفاوت موجود براساس تعداد مراحل و گام‌ها و نیز مدت زمانی که مبتنی برآن فرایندهای اکتساب می‌بایستی آغاز گردند و خاتمه یابند با یکدیگر تفاوت دارند. که در ادامه به برخی از پژوهش‌های صورت پذیرفته اشاره ای می‌گردد.

  • (۲۰۰۸). لی و همکاران با هدف انتخاب شیوه مناسب اکتساب تکنولوژی پژوهشی با استفاده از تکنیک ANP در یک شرکت نرم افزاری بزرگ در سئول کره جنوبی انجام دادند. در این پژوهش ۲۱ زیرمعیار مهم و اصلی که در انتخاب شیوه مطلوب اکتساب تکنولوژی موثر است و از تحقیقات تجربی پیشین استنتاج شده بود انتخاب گردید که این زیرمعیارها در ۵ بعد قابلیت، استراتژی، تکنولوژی، بازار و محیط گروه بندی شدند.  بعد قابلیت از زیر معیارهای موقعیت تکنولوژیکی، منابع تحقیق و توسعه، نیروی انسانی تحقیق و توسعه، تجارب تحقیق و توسعه، اندازه شرکت و دارایی‌های مکمل تشکیل شده است. بعد استراتژی در برگیرنده زیرمعیارهای تطبیق با استراتژی تجاری، تطبیق با استراتژی تکنولوژی، ضرورت دستیابی و اهمیت برای بنگاه می‌باشد. بعد تکنولوژی نیز ترکیبی از زیرمعیارهای چرخه حیات تکنولوژی، هزینه های توسعه، ارتباطات تکنولوژیکی و آسانی کپی برداری و تقلید می‌باشد. بازار نیز متشکل از سه زیرمعیار عدم اطمینان تجاری، اندازه بازار و شدت رقابت می‌باشد، و در نهایت محیط از زیرمعیارهای دسترسی به منابع خارجی، کیفیت تکنولوژی خارجی، پویایی و قابلیت حکومت تشکیل شده است. در این پژوهش سه شیوه ساخت، خرید و مشارکت تکنولوژی به عنوان گزینه های تصمیم گیری مطرح گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که روش پیشنهادی که با استفاده از تکنیک ANP به منظور انتخاب شیوه مناسب اکتساب تکنولوژی و نیز اولویت بندی روش‌های اکتساب تکنولوژی با توجه به وابستگی میان عوامل موثر بر تصمیم گیری در این شرکت ارائه گردیده است به نحو کارایی در اتخاذ تصمیماتی که به منظور بکارگیری تکنولوژی‌های ضروری، ایجاد گردیده‌اند کمک می‌نماید.

(۲۰۰۸).  داعیم و همکاران پژوهشی در زمینه کاوش شیوه های اکتساب تکنولوژی در ایالت ارگان ایالت متحده، ترکیه و پاره ای از شرکت‌های الکترونیکی در آمریکا انجام دادند. در این پژوهش در ایالت ارگان جامعه تحقیق را شرکت‌های فعال در حوزه الکترونیک، در ترکیه صنایع فعال در حوزه الکترونیک، منسوجات و سایر صنایع تولیدی و در ایالات متحده آمریکا ۱۹۸۷ شرکت فعال در زمینه تولیدات لوازم الکترونیکی تشکیل می‌دهد. در این پژوهش شیوه های متعدد کسب تکنولوژی در هر سه جامعه مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از :  حمایت مالی از تحقیقات دانشگاهی، کنسرسیوم مشترک تحقیقات صنعت و دانشگاه، حمایت از تحصیلات تکمیلی کارمندان، دانشکده های تخصصی، مراکز تحقیق و توسعه خارجی، مشاوران،  بهبود و توسعه تکنولوژی داخلی، توافق
 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه

متن کامل