مرداد ۲۵, ۱۳۹۹

فایل برق: پایان نامه با واژه های کلیدی اکسیداسیون، اکسیداسیون چربی، کاهش اضطراب، عوامل داخلی- پایان تامه ایران داک

س آن است و شامل اثرات ضد نفخ، ضد درد، ضد اسپاسم، وضد احتقان و صفراآور میباشند. اسانس نعنا خواص ضد ویروس بر ضد بیماری نیوکاسل، ویروس هرپس سیمپلکس و واکسینا را نشان داده است.(۱۲)
همچنین بررسی بر روی اسانس نعنا فلفلی نشان داد در غلظتهای پایین به علت داشتن منتول اثر ضد میکروبی قوی دارد.(۴) همچنین دارای خاصیت ضد باکتریایی قوی است و در تهیه محلولهای شستوشوی دهان وگلو استفاده میشود.(۱۷) و این اثر ضد میکروبی حتی از بنزوات سدیم نیز بیشتر است.(۱۶)
تحقیقات دیگری نشان داد که گیاه نعنا فلفلی دارای خاصیت آنتیاکسیدانی بوده و قادر به دام انداختن رادیکالهای آزاد میباشد.(۱۵)
در نتیجه تحقیقات انجام شده بر روی اسانس نعنا فلفلی نشان داد که استفاده از این اسانس برای کاهش درد زایمان و کاهش اضطراب حاصل از آن موثر است.(۲۰)
تحقیقات جدید کلینیکی، نشان میدهد که استفادهی موضعی از محلولهای اسانس نعنا (مالیدن بر موضع) بر روی پیشانی باعث کاهش سردرد میشود. همین محلولها در کاهش درد آرتریت، مشکلات تاندونها، التهابات ماهیچهها و درد ماهیچههای اسکلتی بسیار مفید است. قطرهای تهیه شده از اسانس نعنا خاصیت ضد احتقان خوبی دارد و به صورت پماد و بخور برای رفع علائم سرماخوردگی بسیار مفید است. چای تهیه شده با قطرههای نعنا، در برطرف نمودن علائم سرماخوردگی و به عنوان ضد سرفه مفید بوده و دارای خاصیت معرق است. مصرف فراوردههای خوراکی نعنا، در برطرف کردن التهابات مجاری مدفوع موثر بوده و قرصهای حاوی نعنا یا اسانس آن دارای خاصیت ضدسرفه میباشند.(۱۲)
یک ضد عفونیکننده قوی است و در حشره کشها کاربرد دارد.(۴)
به عنوان نوعی گیاه خوراکی معطر و همچنین جهت به عمل آوردن توتون مورد استفاده قرار میگیرد، و مصرف آن برای افرادی که دچار اضطراب هستند منع شده است. با کافور و تیمول نیز سازگاری ندارد.(۴)
از اسانس آن در تهیه قرصها، آبنبات، الیکسیرها، پودر دندان، محلولهای زیبایی، عطرها و غیره استفاده میشود.(۹)(۸)
۲-۱-۱۳فراوردههای دارویی L. Mentha piperita
از اسانسهای طبیعی L. Mentha piperita قطرههای موضعی و غیرخوراکی منتول تهیه شده است که جهت برطرف کردن علائم احتقان بینی، سردرد، خستگی، کوفتگی، دردهای موضعی کاربرد دارد همچنین از این قطره میتوان به عنوان بخور و یک روغن مناسب جهت ماساژ استفاده کرد. (۹)

بخش دوم
آنتیاکسیدانها،فلاونوئیدها، فنلها و اثرات آنها

۲-۲-۱ رادیکال آزاد
رادیکال آزاد به اتم یا مولکولی گفته میشود که دارای حداقل یک الکترون جفت نشده باشد،که بتواند به طور مستقل وجود داشته باشد این ماده طول عمر کوتاهی دارد و از لحاظ انرژی ناپایدار است، بنابراین با جفت کردن و یا حذف الکترونهای اطرافش میتواند به پایداری برسد. (۱۳)
مولکولی که مورد حمله رادیکال آزاد قرار میگیرد خود تبدیل به یک رادیکال آزاد شده، و واکنش به همین شکل ادامه مییابد. پس حضور یک رادیکال آزاد در محیط یا سیستم میتواند منشا یک سری از واکنشهای زنجیرهای گردد که تحت عنوان واکنشهای زنجیرهای رادیکال آزاد شناخته میشود.(۴۶) این واکنشهای از سه مرحله اصلی تشکیل شدهاند، که عبارتند از:
الف)مرحله آغاز زنجیره Initiation
حضور رادیکال آزاد به تنهایی منجر به شروع یک واکنش زنجیرهای نمیگردد. بلکه باید یک آغازگر بایک واکنشگر در شرایط مطلوب برخورد کند و یک مولکول مناسب شکل گیرد در این صورت واکنش زنجیرهای آغاز میگردد. RH?R?
ب)مرحله انتشار زنجیره Propagation
در این مرحله انواع رادیکالها ایجاد شده وهرکدام به نوبهی خود به ترکیبات آماده واکنش در سیستم حمله می کنند تا پایدار شوند. R? + O2 ? ROOH + R?
ج)مرحله پایان زنجیرهTermination

در این مرحله تعداد رادیکالهای آزاد موجود در سیستم به قدری زیاد میشود که بیشتر با یکدیگر برخورد می کنند و مولکولهای پایدار مختلفی را میسازد.
ROO?+ROO? ? ROOR +O2 R? +R? ? R2
ROO?+R?? ROOR

متن کامل در سایت    40y.ir

به طور کلی رادیکالهای آزاد برای حالات خود تابع یک مکانسیم واحد نیستند و معمولأ مکانسیمهای متفاوتی برای حملات دارند که برخی از آنها را اشاره میشود.(۲۸)
مانند واکنش انتقال اتم هیدروژن، واکنش افزایشی، واکنش جانشینی آروماتیک و واکنش جفت شدن وغیره…
۲-۲-۲ عوامل موثر در تشکیل رادیکال آزاد
در تشکیل رادیکالهای آزاد عوامل مختلفی نقش دارند که به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم میشوند.
منابع داخلی رادیکال آزاد
کاهش میزان آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی در سرم خون
فعال شدن و تحریک بیش از حد سیستم ایمنی
عدم تعادل بین آنزیمهای اکسیدکننده و احیاکننده (۷۷)

منابع خارجی رادیکال آزاد
آلودگی هوا
دود سیگار
مواد و ترکیبات شیمیایی (داروها، سموم و حلالهاو…)
اشعه ماورای بنفش خورشید و تابشهای یونیزه کننده هستند که با مکانسیمهای مختلف منجر به تولید رادیکال آزاد میگردند.( ۶)

شکل (۲-۳) عوامل خارجی در تولید رادیکال آزاد

۲-۲-۳ انواع رادیکالها آزاد
قسمت عمده رادیکالهای آزاد موجود در بدن دارای اکسیژن هستند. بنابراین به آنها گونههای فعال اکسیژن Reactive Oxygen Species (ROS) گفته میشود. به طور کلی رادیکالهای آزاد را به دو دسته تقسیم می کنند.

۱-رادیکالهای آزاد اکسیژندار
رادیکالهای آزاد هیدروکسیل OH? و سوپر اکساید O2? و نیتریک اکساید NO? و رادیکال پراکسی ROO? و ترکیبات غیررادیکالی هیدروژن پراکسید H2O2 در این دسته قرار میگیرد.
الف)رادیکال هیدروکسیل OH?
این رادیکال آزاد اکسیژندار توانایی زیادی برای آسیب رساندن به بافتها را دارد و به محض تماس با مولکولی به آن حمله کرده و موجب آغاز واکنشهای زنجیرهای میشود.(۶و۷۷)
ب)رادیکال آزاد سوپر اکساید O2?
این رادیکال از اضافه شدن یک الکترون به یک مولکول اکسیژن به وجود میآید،این الکترون افزوده شده با یکی از دو الکترون جفت نشده موجود در O2 به صورت جفت در میآید. بنابراین یک الکترون جفت نشده باقی می ماند.(۵۹و ۷۷)

ج)رادیکال نیتریک اکساید NO?
این رادیکال در درجه حرارت بدن با اکسیژن ترکیب شده و NO2 را به وجود میآورد.این مولکول قادر به گرفتن هیدروژن چربی غشا و شروع پراکسیداسیون چربیهاست. (۵۹و۷۷)

د)رادیکال آزاد پراکسی ROO?
این رادیکال مسئول ایجاد التهاب در بدن است و در اثر پراکسیداسیون چربیها به وجود می آید. همچنین این رادیکال در اثر واکنشهای اکسیداتیو در فسفو لیپیدهای غشا تشکیل میگردد.(۶و۱۳)

۲-رادیکال آزاد فلزی
اجزای زنجیره انتقالی الکترون و آنزیمهای که از اکسیژن استفاده میکنند، حاوی فلزاتی نظیر آهن و مس هستند. این فلزات نقش بسیار مهمی در واکنشهای خود اکسیدکنندگی (Auto – Oxidation) دارند.
بنابراین وجود آهن و مس به صورت آزاد در بدن انسان میتواند از طریق سرعت بخشیدن به واکنشهای خود اکسیدکنندگی خطرناک باشد. پس از واکنش H2O2 رادیکال خطرناک OH? به وجود میآید. (۵۹و۷۷و۸۶)
M+n +H2O2 ?M (n+1) +OH?-OH?
۲-۲-۴ رادیکال آزاد و بیماریها
امروزه نقش رادیکال آزاد در بروز بیماریهای مختلف ثابت شده است، آسیب به ماکرو مولکولها باعث انواع آسیبهای بافتی میگردد. و این آسیبهای بافتی زمینه ساز بروز بسیاری از بیماریها خواهد بود از همین رو رادیکالهای آزاد نقش مهمی در ایجاد و گسترش بیماریهای گوناگون چون سرطان، بیماریهای قلبی و عروقی، افزایش فشارخون، آمفیزم، دیابت، آرتریت، روماتوئید، ناباروری و بیماریهای نورو دژنراتیو مانند آلزایمر، پارکینسون، پیری و….دارند.(۷۶و۸۶و۸۹و۱۰۸و۱۱۷)
امروزه مشخص شده است آسیب اکسیداتیو به DNA میتوکندری و آنزیمهای آنتیاکسیدان با بیماریهای وابسته به افزایش سن در ارتباط است، بدین ترتیب گرچه رادیکالهای آزاد اولیه تولیدی فقط اثرات موضعی دارند ولی رادیکالهای آزاد بعدی و فراوردههای حاصل از تخریب سلولی میتوانند در مکانهایی دورتر از محل تشکیل خود اثرات مخربی بر جای میگذارند.(۳۱)

۲-۲-۵ ترکیبات آنتیاکسیدانی
ترکیباتی به صورت طبیعی در بدن وجود دارند که توانایی خنثی سازی و ازبین بردن اثرات مخرب رادیکالهای آزاد را در بافتهای بدن دارند، ترکیبات آنتی اکسیدان قادرند از تولید رادیکالهای آزاد جلوگیری کنند. یا آنها را به اشکالی با فعالیت کمترکه تهدیدی برای اجزای حیاتی سلولها نمیباشند تبدیل کنند.(۲۸و۳۱و۳۹و۵۵و۸۸)
در واقع میتوان گفت هر مادهای که در غلظتهای پایین در برابر سوبسترای قابل اکسید شدن قرار گیرد و به طور قابل ملاحظهای از اکسیداسیون آن سوبسترا پیشگیری کنند، و یا آن را به تاخیر اندازند نوع آنتیاکسیدان است.(۳۹)
آنتیاکسیدانها قابلیت آهسته کردن یا جلوگیری از اکسید شدن سایر مولکولها را دارد. اکسیداسیون یک واکنش شیمیایی است که الکترونها را از یک ماده به ماده دیگر منتقل میکند. این واکنشها رادیکالهای آزاد تولید میکند که شروع کننده یک سری واکنشهای آسیب رسان هستند، آنتیاکسیدانها با برداشتن رادیکالهای آزاد واسطه باعث پایان دادن به این زنجیره واکنشها میشوند.
۲-۲-۶ آنتیاکسیدانهای طبیعی واهمیت آن
با توجه به اهمیت فراوان آنتیاکسیدانها در سلامت انسان ترکیبات آنتیاکسیدان متعددی سنتز گردیده است و اثرات آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. معیارهای گوناگونی در ارزیابی ترکیبات آنتیاکسیدان صناعی مطرح است که مهمترین آنها عبارتند از دارا بودن قدرت و اثرات آنتیاکسیدانی مناسب، عدم سمیت ترکیب، و با مشتقات حاصل از متابولسیم آنها در محیط invivo و پایداری مطلوب و قابلیت عبور از غشاء بیولوژیک و توزیع مناسب در بافتهای مختلف را داشته باشد. (۳۱)
به همین دلیل در سالهای اخیر توجه مصرفکنندگان به مواد افزودنی از جمله ترکیبات آنتیاکسیدان سنتتیک جلب شده است. زیرا مشخص گردیده که این ترکیبات دارای برخی عوارض نامطلوب هستند. از سوی دیگر آنتی اکسیدانهای طبیعی میتوانند از بدن انسان در برابر آسیبهای ناشی از رادیکالهای مختلف محافظت کنند، و پیشرفت بسیاری از بیماریهای مزمن را به تعویق اندازند و همچنین قادرند از فساد مواد غذایی به دنبال لیپید پراکسیداسیون چربی جلوگیری