پایان نامه با واژه های کلیدی توسعه کشت-رشته برق

مانند ممکن است یافت گردد.
گیاهان تیره نعنا عموماً برگهای متقابل، گاهی ساقه آغوش و بندرت فراهم دارند. برگهای آنها عموماً ساده و برگهای مرکب در آنها دیده نمیشود. گلهای آنها کامل، نامنظم، نر- ماده و مجتمع به صورت دستههایی واقع در محور ساقه دیده میشود.
در انواع چند ساله این گیاهان ساقههای مسن ظاهر مدور دارند، و این نیز بر اثر پیدایش لایههای زایندهای در ناحیه پوست ساقههای جوان که باعث ایجاد بافتهای جدید موجب ریزش و از بین رفتن لایههای بیرونی از خارج میگردد و با این عمل، ظاهر چهار گوش ساقه از بین میرود.(۹)
عده زیادی ازگیاهان تیره نعنا سریعا تحت تاثیر شرایط متفاوت محیط زندگی قرار میگیرند و به سرعت تغییراتی از نظر سازش و تطبیق با محیط حاصل میکنند. تا مقاومت آنها در مقابل تعرق زیاد شود، به طوری که برگهای آنها پوشیده از کرک میشود یا کناره پهنک برگهای آنها به سمت پایین خمیدگی حاصل میکند و یا روزنهها به حالت فرو رفته در بشره باقی میماند. و یا ممکن است هیپودرم درآنها به صورت کاملاً کلانشیمی درآید و یا برگهایی نسبتا ضخیم و چرمی پیدا کنند. و یا حتی سطح آن ممکن است کاهش حاصل نماید به حدی که به کلی از بین برود.(۹)

۲-۱-۲ اختصاصات تشریحی گیاهان تیره نعنا
۱-انواع علفی آنها، عموما دارای دستههای کلانشیم در زوایای ساقه، زیر بشرهاند. وجود این باعث میگردد که ساقه این گیاهان ظاهری ۴ گوش پیدا کند.
۲-دسته چوب – آبکش پسین در آنها معمولاً به وضع غیر ممتد و جدا از هم دیده میشود.
۳-بشره ساقه و برگ این گیاهان غالباًَ مستور از تارهای ترشحی و غیر ترشحی به اشکال مختلف است.
۴-تارهای ترشحی اسانس در آنها دارای پایه یک دو سلولی، منتهی به یک برجستگی ۴تا ۸ سلولی و حتی بیشتر است. اسانس ترشح شده نیز، معمولاً خارج از جدار سلولزی در زیر کوتیکول جمع میگردد و این خود باعث میشود که بشره در همان ناحیه، کمی متورم جلوه نماید.
۵-میوه گیاهان تیره نعنا ۴ فندقه و محتوای دانههای بدون آلبومین است و از مشخصات آن این است که معمولاً محصور در کاسه گل باقی میماند، بعضی از این گیاهان نیز ندرتاً ممکن است میوهای به صورت شفت داشته باشند.(۹)
۲-۱-۳ ردهبندی گیاه نعنا فلفلی
گیاه نعنا فلفلی به صورت زیر رده بندی میشود.
گیاه نعنا فلفلی گیاهی است دولپهای و پیوسته گلبرگ بوده، متعلق به راسته Tubliforal ، تیره Labiateae یا Lamiaceae بوده، جنس و گونه (نام علمی) آن Mentha piperita L. میباشد.(۲۱)

۲-۱-۴ اسامی مختلف Mentha piperita L.
انگلیسی Peppermint
فرانسه M.anglaise , Mentha poivrea
ایتالیایی M.Prima , M.Peperina , Mentha Pepe
آلمانی Pfefferminze
عربی نعناع، لمام، Lammam
فارسی سوسنبر(۳)

شکل (۱-۲) گیاه نعنا فلفلی

متن کامل در سایت    40y.ir

۲-۱-۵ ریختشناسی و مرفولوژی گیاه نعنا فلفلی
گیاهی است علفی، پایا و دارای ساقههایی بر دو نوع خزنده و زیرزمینی که از نوع اول آن در محل گرهها، دسته ای از ریشههای نابجا به درون زمین نفوذ کرده است. از سمت مقابل آن یک شاخه قائم و برگدار و کوچک خارج میشود که در نهایت منجر به پیدایش پایههای جدا شده در فواصل مختلف ساقههای خزنده، در محل پیدایش ریشههای نابجا میگردد.(۹)
برگهای آن متقابل، بیضوی، نوک تیز، دندانهدار، کمی پوشیده از کرک، به درازای ۴تا ۷ سانتی متر و به عرض ۲تا ۳ سانتی متر است. ابعاد مذکور در شاخههای گلدار نیز همیشه کمتر از شاخههای عقیم میباشد. (۹)
از کلیه قسمتهای هوایی این گیاه بوی معطر و مطبوع استشمام میشود، ولی اگر جویده شود، علاوه بر بوی اسانس، باعث احساس خنکی نیز در مخاط دهان میگردد.(۹)
ساقههای این گیاه، چهار گوش و به رنگ قرمز مایل به بنفش یا مایل به ارغوانی است. و در محل هر یک از گره های آن، دو برگ متقابل دیده میشود.(۱۲) برگها نسبت به گونه نعنا قمی Mentha spicata زبرتر و کنارههای اره مانند دارند.(۱۲)
گلهای آن در ماههای مرداد و شهریور ظاهر میگردند، رنگ گلی روشن یا کم و بیش ارغوانی مایل به بنفش دارند به تعداد زیاد نیز در مجاور یکدیگر به نحوی مجتمع میشوند که در مجموع در قسمتهای انتهایی ساقهها، به صورت سنبلههایی با شکل ظاهری بیضوی نوک تیز جلوه میکنند.(۱) برخی از شاخههای این گیاه عقیم و عاری از گل میماند.
بررسیهای ارزنده Mill.Camus که باتوجه به تشریح مقایسهای بافتهای انواع Mentha ها صورت گرفت، نشان داد که عقیده دانشمندان دربارهی دو رگه بودن این گیاه صحیح است. یعنی این گیاه یک دو رگه طبیعی از ۲ گونه M.viridis وM.aquatica میباشد. (۹)
این گیاه دارای فرمها و واریتههای متعددی است که از بین آنها دو گیاه زیر از نظر تولید اسانس بر سایرین ترجیح دارند:
M.piperita Var. officinalis forma rubescens Camus
M.piperita Var. officinalis forma palescens Camus
معمولاً قسمتهای مورد استفاده، برگ ویا سرشاخههای گلدار آن میباشد.(۹)

شکل (۲-۲)شکل گیاه نعنا فلفلی به همراه گل آذین آن

۲-۱-۶ کشت گیاه
کشت این گیاهان، به علت استفادهای که از آنها در اسانس گیری به عمل میآید، از آغاز قرن۱۸، بین ملل مختلف معمول گردید. از مراکز عمده کشت آن نیز باید انگلستان، آمریکای شمالی، ایتالیا، فرانسه، بلغارستان، اسپانیا، بالکان، جنوب آلمان و شمال اروپا نام برد. هم چنین نیمی از صادرات جهان، مربوط به کشت این گیاه در آمریکا است(۱۲)(۱)
پرورش گیاهان مذکور باید در اراضی سبک، اصلاح شده، کود دار و قابل نفوذ صورت گیرد به علاوه زمین باید دارای نیترات و کلرور سدیم، فسفاتها و کودهای پتاسدار باشد. زیرا به این طریق مقدار کلی اسانس در اعضای گیاه پرورش یافته افزایش مییابد. در ضمن همواره باید به این نکته توجه کرد که اگر آهک زمین زراعتی زیاد باشد، مقدار نسبی اسانس در گیاه کاهش حاصل مینماید.(۹)
تکثیر گیاهان مذکور بندرت از طریق بذر و معمولاً به کمک ساقههای خزنده هوایی آنها صورت میگیرد. از ساقههای خزنده گیاه به طوری که ذکر شد، ریشههای نابجا در محل تماس آنها با زمین خارج میشود که درخاک فرو میرود. با این عمل در پاییز که گیاه اصلی در شرف از بین رفتن است، اطراف آن از یک حلقه پایههای جوان ریشهدار احاطه میشود که خود باعث میگردد، زمین زراعتی به سرعت از گیاه مذکور مستور گردد.
برای تکثیر گیاهان مذکور، معمولاً تعدادی چند از آنها را در محل مساعدی میکارند و سپس پایههای جوان حاصل را که دارای ساقهای به درازای ۱۰تا ۱۵ سانتیمتر همراه با ریزوم و ریشهاند، از گیاه اصلی جدا کرده و به زمین زراعتی منتقل میکنند.(۹)
۲-۱-۷ برداشت محصول
برداشت محصول اگر به منظور اسانسگیری از گیاهان مذکور باشد، ۲ مرتبه در سال در فواصل ماههای تیر تا شهریور صورت میگیرد. بدین نحو که با داسهای مخصوص و یا وسایل مکانیکی جدید (در آمریکا) قسمت هوایی گیاه را قطع میکنند. گاهی نیز این عمل را ۳ مرتبه در سال در ماههای خرداد، مرداد و مهر انجام می دهند .برای مصارف دارویی چون منحصراً برگ درسر شاخه گلدار گیاه مصرف میشود از این جهت پس از قطع کامل قسمت هوایی گیاه برگ و سرشاخه گلدار را از بقیه جدا ساخته، برای مصارف درمانی مورد استفاده قرار میدهند. (۹)

۲-۱-۸ ترکیبات شیمیایی
برگ تازه گیاه دارای تانن یک ماده تلخ و ۵/۲ درصد اسانس است. و مقدار درصد این اسانس در برگ خشک به۲ و حتی ۱درصد تقلیل مییابد. گیاه پرورش یافته در کشورهای نسبتاً سرد مرطوب مقدار زیادتری اسانس تولید میکند. ضمناً اگر در زمین زراعتی گیاه در سایه قرار گرفته باشد، مقدار درصد استرهای منتول در آن کم میگردد در حالی که یخبندان، عمل عکس انجام میدهد.(۹)
در شرایط ایدهآل منتول موجود در اسانس بین ۲۵ تا ۵۵ درصد متغیر است و اجسام مهم دیگر شامل منتون با میزان حدود ۱۴ تا ۳۲ درصد و استرهای وابسته به منتول به نام منتیل استات به میزان ۳ تا ۱۰ درصد میباشند. و همچنین حدود ۴۰ جسم دیگر، در اسانس وجود دارند که اکثرا از ترپنوئیدها هستند. میزان درصد منتول و ترکیبات دیگر در ارتباط با سن گیاه و آب وهوای ناحیه کشت متغیر است. ترکیبات دیگر گیاه، شامل فلاونوئیدها تا ۱۲ درصد، پلیفنلهای پلیمر شده تا ۱۹ درصد (وزن خشک گیاه) توکوفرول ها،کاروتنها، بتائین و کولین هستند.(۱۲)
نمونههای تجاری ممکن است تا حدود ۹۵ درصد از اسانس خود را در طی نگهداری از دست بدهند، تقطیر چنین گیاهانی که فاقد اسانس است، فقط تولید آبی مینماید که کمی معطر است. (۱)
۲-۱-۹ اسانس نعنا فلفلی
عبارت از اسانسی است که از تقطیر سر شاخههای گلدار تازه گیاه نعنا فلفلی با بخار آب به دست میآید، به طوری که پس از تصفیه تغییری در مقدار منتول آن داده نشود. مقدار اسانسی که در هر هکتار تولید می گردد برابر با ۳۰ کیلو میباشد.(۱)
امروزه در کشورهای مختلف جهان متجاوز از یک میلیون کیلوگرم اسانس در سال از این گیاه تهیه میشود، و این خود درجه اهمیت و توسعه کشت آن را در نقاط مختلف کره زمین نشان میدهد. (۱۲)
مواد اصلی تشکیل دهنده اسانس نعنا فلفلی عبارت از:
منتول Menthol 50 تا ۷۸%
منتون Menthone 10 تا۳۰%
منتیل استات ۵ تا ۲۰%
منتوفوران ۵/۲ تا ۵%
ایزو منتون، پولگون، سینئول، لیمونن و ژاسمون مقادیر کمی حدود ۱/۰ %
اترهای مانتول (استات، بوتیرات و ایزوالرینات)
ترپنهای مختلف مانند (مانتول و فلاندرن)
اسیدهای آزاد نظیر اسید والرینیک، اسیداستیک و غیره را میتوان نام برد.(۱۰۴)

۲-۱-۱۰ مشخصات
اسانس نعنا به صورت مایع بیرنگ یا زرد کمرنگ و دارای بوی مشخص و قوی وطعم زنندهای است که به دنبال آن دراثر عبور جریان هوا در دهان، باعث احساس خنکی میشود.
اسانس مرغوب فقط از گیاهانی که دارای مقدار زیادتری بافتهای کامل و رسیدهاند به دست میآید. از این رو با کنترل دقیق فصل جمعآوری محصول، تولیدکنندگان قادر خواهند بود اسانسی به دست آورند که دارای خواص مورد نظر باشد.(۱)

۲-۱-۱۱ تاریخچه
نعنا فلفلی تا قرن هفدهم میلادی به طور رسمی مورد شناسایی قرار نگرفته بود. گرچه نعنا برای هزاران سال در طب سنتی مصرف داشته است و آثاری از استفاده مصریها، یونانیها و رومیها به جای مانده، ولی گونهی مورد استفاده نعنا قمی بوده است. (۱)
بعد از شناسایی نعنا فلفلی (قرن هفدهم به بعد) سالهاست که از آن به عنوان درمان سوء هاضمه، کولیک، سرماخوردگی و تب و سردرد مورد استفاده میشود.(۱۲)

۲-۱-۱۲خواص درمانی
سر شاخه گلدار و برگ تازه گیاه اثر نیرو دهنده، مقوی معده، بادشکن و ضد تشنج دارد. و اکثر خواص نعنا فلفلی مربوط به وجود منتول در اسان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *