رشد ریشه و دستگاه های فتوسنتزی دارند.(۱۲۱)
جاسموناتها با غلظت ۰۱/۰ تا۱ میکرو مولار در محیط کشت تعداد پیازچه در سیر افزایش میدهد.(۹۸)
متیلجاسمونیک گازی شکل تعداد پیازچهها در لیلیوم را افزایش داد و همچنین نیاز سرمایی برای شکستن خواب در گونه های لیلیوم را کاهش میدهد.(۶۴)
ب) قابلیت جاسموناتها به عنوان علائم سیستمیک و انتقال علائم تنش
تصور میشود که علامت ایجاد شده بر اثر زخم توسط گیاه درک و باعث حملهی لیپاز به غشا شده و سبب آزاد شدن پلیاسیدهای چرب اشباع نشده (لینولنیکاسید) میگردد که از طریق مسیر بیوسنتز جاسموناتها متابولیزه میشود. و بدین طریق یک واکنش ایجاد میکند. دلیل قابل توجیه برای این مدل آن است که جاسموناتها و ترکیبات گیرندهی آنها سنتز بازدارندهای پروتئیناز تحریک شده و پیچش پیچک را تحریک و ترغیب میکند.(۲)
جاسموناتها به طور معمول در برگهایی جوان، گلها و میوه ها به وفور یافت میشوند در پاسخ گیاه به تنشهای زنده و محیطی نیز نقش مهمی ایفا کرده است. که موجب کاهش خسارات ناشی از تنشهای زنده و محیطی در گیاه میگردد.(۴۵)
و همچنین جاسموناتها در زمان جراحت و حمله میکروبی و تنشهای زیستی و غیر زیستی سبب القا آنزیم های ویژه شده و در نتیجه واکنشهای بیوسنتزی مربوط به تولید ترکیبات دفاعی را سبب شوند.(۱۰۳و۱۱۴)
مولکولهای علامترسان مانند سالسیلیک اسید SA و متیل جاسمونات MeJA جاسمونیک اسید JA تنظیم کنندهی درونی رشد گیاه هستند که نقش کلیدی در رشد و نمو گیاه و پاسخ به تنشهای محیطی ایفا میکنند. این مولکولهای علامترسان در برخی از سیستمهای انتقال علامت درگیرنده و منجر به القای فعالیت آنزیمهای ویژهای میشوند. که واکنشهای بیوسنتزی مربوط به تولید ترکیبات دفاعی مانند پلی فنلها، الکالوئیدها و پروتئینهای وابسته به میکروبهای بیماریزا (PR) را کاتالیز میکنند، نتیجه این فرایند القا شدن پاسخهای دفاعی و محافظت گیاه در برابر حمله میکروبهای بیماریزا است.(۹۷و۹۸) این مولکولهای علامترسان، وقتی به طور خارجی به کار برده شوند نیز با روشی معین در گیاه حرکت میکنند و باعث بیان شدن ژنهای دفاعی خاصی در گیاه میشوند.(۵۰و۶۹) این ترکیبات، خسارتهای ناشی از کم آبی، سرما، شوری را کاهش می دهند.(۷۳)
ج) القای پروتئینها به وسیله جاسمونیک اسید و تنظیم بیان ژن
نشان داده است که جاسموناتها القای پروتئینها در کشت سلول سویا، برگهای چغندر، برگهای جو، برگهای گوجهفرنگی و برگهای سیبزمینی را انجام میدهد. پروتئینهای القا شده به ترتیب سنتز کاککون، بازدارندهی تریپسین، تیونین، بازدارنده های پروتئینازها و بازدارنده های پروتئینازها(?)میباشد. در حال حاضر عمل برخی از پروتئینها هنوز شناخته نشده است. شواهد زیادی در سطح مولکولی وجود دارند که بیان می دارند که جاسمونیک اسید بیان ژن را در گیاهان در برخی از سیستمهای آزمایشی مورد تاثیر قرارمیدهد.(۲)

فصل سوم
مواد وروشها

۳-۱ مواد و وسایل لازم
متیل جاسمونات از شرکت sigma Aldrich
DPPH از شرکت Sigma Aldrich
AlCl3 از شرکت Merck
متانول از شرکت صنایع شیمیایی مجللی
اتانول از شرکت صنایع شیمیایی مجللی
اسید گالیک از شرکت Merck
فولین سیو کالیتوSigma Aldrich
سدیمکربنات از شرکت Merck
بالن حجمی ۲۵- ۵۰ -۱۰۰
پیپت مدرج ۱- ۵- ۱۰
لوله آزمایش ۲۱عدد
لوله سانتریفوژ ۱۲
دکانتور ۴ عدد
ویال جهت جمعآوری اسانس
بشر دراندازه ۸۰ و۱۰۰
اسپکتروفوتومتر UV-Vis
ترازوی آنالیتکال

ترازوی معمولی
دستگاه کلونجر
سانتر یفوژ
۳-۱-۲ تهیه نمونه گیاه
نمونه گیاه نعنا فلفلی Mentha pipreita L. از مرکز تحقیقات گیاه پزشکی واقع در منطقه ولنجک در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ دریافت شد گیاهان و ریزوم های آن بسیار تازه بودند، دربعضی از نمونه ها تعداد برگها ۴تا ۵ عدد می شد. نمونه ها در همان روز در دمای ۱۸ درجه و با خاک بخار داده شده که مانع از رشد قارچ، علف هرز و سایر عوامل آلوده کننده درگیاه میشود. در گلدانهای کوچک به قطر cm12 کاشته شد، و روزانه آبیاری میگردید. البته نمونه ها در بالکن خانه در ارتفاع ۱۱۰۰متری و در شرایطی که طول روز تقریباً ۱۲ساعت بوده و در برابر نور خورشید قرار گرفته بود، دما در حدود ۲۰تا ۲۲ درجه سانتیگراد و جریان مستقیم هوا نیز، جزء شرایطی بود که نمونه ها درآن نگهداری میشد. تعداد گلدانها ۳۶ گلدان در نظر گرفته شد.

شکل (۳-۱) نمونه دریافت شده از مرکز تحقیقات ولنجک

پس از ۷ هفته نگهداری در شرایط مشابه در مرحله ۱۸ تا ۲۰ برگی تیمارها آغاز شدند و تیمار نمونه ها به مدت ۶ روز در ساعات اولیه روز صورت گرفت. محلول متیل جاسمونات با غلظت ۵۰ میکرو مولار و ۱۰۰ میکرو مولار را تهیه شد. برای آمادهسازی نمونه های متیل جاسمونات ابتدا استوکی از g5/0 از متیل جاسمونات را در cc25/2 الکل اتانول حل کرده و سپس با رقیقسازی به کمک آب غلظت ۱۰۰ میکرو مولار و۵۰ میکرو مولار تهیه گردید.
این محلولها روزانه تهیه گردیده صبحها بر روی بخشهای هوایی گیاه و سطح خاک گلدانها اسپری میشود.

۳-۱-۳ نحوه اسپری نمونه ها
نمونه های موردنظر را به ۴ گروه تقسیم شدهاند :(هر گروه نیز دارای ۳ تکرار بود)
گروه ۱: شاهد با آب (که بخش هوایی فقط توسط آب اسپری میشود)
گروه ۲: شاهد با الکل (چون حلال متیل جاسمونات اتانول میباشد این شاهد در نظر گرفته شد.)
گروه ۳: گروه تیمار (۱) ۵۰ میکرو مولارمتیل جاسمونات
گروه ۴:گروه تیمار (۲) ۱۰۰ میکرو مولار متیل جاسمونات
بعد از ۶ روز تیمار، نمونه ها جمعآوری شدهاند.
۳-۱-۴ جمعآوری و خشک کردن
نمونه ها را صبح زود (البته فقط سر شاخه های هوایی شامل برگها و ساقه) جمعآوری شد. سپس پس از بررسی از نظر عدم وجود ناخالصیهای همراه گیاه تمامی نمونه ها در ۴ گروه مختلف به دور از نور مستقیم (سایه) و جریان آلودهکننده به مدت یک هفته کاملا خشک شدند. (هر گروه ۳ تکرار داشت.)

۳-۱-۵ پودر کردن
گیاه را با توجه به گروه بندی نمونه ها به کمک آسیاب برقی در اندازه لازم پودر شود. لازم به ذکر است که تمیز نمودن قسمتهای مختلف دستگاه قبل و بعد از عمل آسیاب کردن انجام گرفت پس از عمل آسیاب کردن، از پودرهای حاصل عصاره و اسانس میگیریم.

۳-۱-۶ تهیه عصاره به روش خیساندن یا (ماسراسیون)
پس از تهیهی نمونه بصورت پودر، بخشی از آن که برای اسانسگیری در نظر گرفته شد وزن شد. برای این منظور از قیف دکانتور استفاده شد. و در انتهای قیف دکانتور یک تکه پنبه قرار گرفته و سپس پودر را به طور یکنواخت در دکانتور قرار داده شد سپس حلال متانول را به آرامی بر روی پودر اضافه میکنیم. این افزودن حلال را تا زمانی ادامه میدهیم که سطح حلال از سطح پودر داخل دکانتور بالاتر قرار گیرد. برای جلوگیری از خشک شدن دکانتور از حلال باید افزودن متانول به طور مرتب در طی فرایند عصارهگیری صورت پذیرد. همچنین لازم است که هر دو روز در میان عصارهی موجود در دکانتورها خارج شود و بعلاوه حلال جدید به داخل دکانتورها اضافه گردد.
عصارههای تهیه شده را در ظرف پلاستیکی در بسته ریخته و در فضای آزاد قرار میدهیم تا متانول آنها خارج شود. در نهایت عصارهها وزن میشوند و میزان درصد عصاره هر گروه مشخص میگردد. در ادامه عصارهها در یخچال نگهداری شدند تا آزمایشات لازم بر روی آنها صورت گیرد. و درصد عصاره با فرمول زیر محاسبه میگردد.
۱۰۰×(شده تغلیظ عصاره مقدار)/(گیری عصاره شده استفاده شده خشک پودر وزن)=درصدعصاره

شکل (۳-۶) دکانتور های حاصل از ۴ گروه برای تهیه عصاره

۳-۱-۷ اسانسگیری
بعد ازآماده شدن نمونه ها اسانسگیری از گیاه با روش تقطیر با آب و به مدت ۴ ساعت انجام میگیرد و سپس مقدار اسانس بهدست آمده اندازه گیری میشود.

۳-۱-۸ مواد و وسایل لازم برای تهیهی اسانس
۱-پودر گیاه (شامل نمونه شاهد با آب، نمونه شاهد با الکل، نمونه تیمار۵۰µM و نمونه تیمار۱۰۰µM)
۲-دستگاه کلونجر
۳-آب مقطر
۴-هیتر
۵-بشر
۷-پایه
۶-ترازو

متن کامل در سایت    40y.ir

۸-گیره

شکل (۳-۷) دستگاه کلونجر
۹-بالن

۳-۱-۹ روش تهیهی اسانس
ابتدا ۲۰ گرم از نمونه های یاد شده را که بهصورت پودر در آمده بود به کمک ترازو وزن کرده و سپس داخل بالن مناسب ریخته و به آن حدود ۵۰۰ میلیلیتر آبمقطر اضافه کردیم. البته توجه داشته باشید که مقدار آب داخل بالن تا نصف بالن باشد و همچنین که این مقدار برای هر چهار نمونه یکسان باشد. بالن را به دستگاه کلونجر وصل کردیم هیتر را زیر بالن قرار داده و روشن میکنیم تا عمل تقطیر انجام شود. این عمل را تا زمانیکه دیگر به حجم اسانس استخراج شده اضافه نشود ادامه میدهیم که حدود ۳ ساعت طول میکشد، و اسانس در قسمت مدرج لوله ورودی آب جمع میشود. بعد از خاموشکردن دستگاه و سرد شدن آن اسانس بدست آمده در ظرف شیشهای مخصوص جمعآوری میکنیم که رنگ آن زرد کمرنگ و روغنیشکل و بر روی سطح آب قرار دارد و بوی تند و خنک نعنا به مشام میرسید. سپس درب ویال (ظرف شیشه ای مخصوص) را بسته و دور از نور و در جای خنک قرارمیدهیم.

بخش دوم
روش های اندازه گیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *