ابتلا به سرطان ریه محافظت گردیدند. (۴)
Zuofeng zhang از مرکز سرطان Jonsson در دانشگاه UCLA و استاد بهداشت عمومی و همهگیر شناسی در دانشکده بهداشت عمومی UCLA بیان کرد،که به نظر میرسد که فلاونوئیدها از بالاترین خاصیت محافظت کنندگی برخورد دارند، ازجمله کاتهشین در توت فرنگی، چای سیاه وسبز کامفرول در کلم دکمهای Brussel sprouts و سیب و کوئرستین در نخود سبز، پیاز و سیب یافت میشود. این تحقیقات همچنین نشان داد که مقادیر اندکی از فلاونوئیدها برای مشاهده تاثیرات مفید دارویی آنها کفایت میکند.و مصرف مقادیر بالای آنها نه تنها مزیت اضافی به همراه ندارد بلکه میتواند خطراتی را نیز ایجاد کند.
ضمناً مطالعهای در بیمارستان و مرکز تحقیقات کودکان اکلند (Oakland) با همکاری دانشمندان دانشگاه Heinrich Heine آلمانی انجام گرفته است، و نشان داده که لوتئولین و کوئرستین و اپیکاتهشین می توانند از طریق هدف قرار دادن تنظیمکننده رودهای انتقال یون Cl? جلوگیری نمایند و مانع بروز اسهال شوند.(۴)
۲-۲-۱۹خواص درمانی وصنعتی واثرات فلاونوئیدها

بعضی از خواص که در فلاونوئیدها مشاهده شده عبارتند از:
۱-آنتیاکسیدانی: فلاونوئیدها جهت فعالیت آنتیاکسیدانی و به دام انداختن رادیکالهای آزاد مهم هستند.(۷۸و۸۱)
۲-استروژنی: (۱۰۵)
۳-اثر سمّی:(۷۱)
۴-ضد کرم :(۶۵)
۵-ضد التهاب و ضد درد بهعنوان مثال فلاونولها و بیفلاونوئیدها مهار کنندگی لیپواکسیژناز خاصیت ضد التهاب و ضد حساسیت از خود نشان میدهند. همچنین بعضی از فلاونوئیدها مانند کورستین اثرات ضد دردی از خود نشان میدهد.(۸۲و۱۱۸)
۶-آثار قلبی و عروقی: بعضی از فلاونوئیدها خاصیت ممانعت از شکنندگی عروق را دارند که از جمله هایپرین، هسپریدین، روتین و کوئرستین را نام برد.(۵۳و۹۰)
۷-برخی از فلاونوئیدها جریان خون را در عروق کرونر بهبود میبخشند، و برخی فلاونوئیدها نظیر ویتکسین Vitexin مهارکننده تجمع پلاکتی در انسان هستند در حالیکه برخی از آنها مانند کامفرول و لوتئولین تحریک کننده تجمع پلاکتی هستند.(۳۷)
۸-افرادی که زیاد میوه و سبزی مصرف میکنند در معرض خطر ابتلا کمتری به بیماریهای قلبی و عروقی مانند آتراسکروز و نیز برخی از سرطانها هستند که این خاصیت را به محتوای فلاونوئیدی نسبت میدهیم.(۳۷)
۹-آثار ضد سمی و محافظ کبدی: فلاونولیگنانها حاصل از دانه های Silybum marianum که دارای گلهای سفید رنگ میباشند دارای اثرات ضد سمیت کبدی هستند.(۴)
۱۰-آثار ترمیمکننده زخم معده: در میان فلاونوئیدها کورستین و میریستیدین اثرات متوسط و روتین اثرات ضعیفتری در بهبود زخم معده دارند کامفرول و روبنتین اثرات قابل ملاحظهای ندارند.(۸۱)
۱۱-ضد مالاریا :(۸۴)
۱۲-ضد میکروب و ضد قارچ :(۶۲)
۱۳-ضد سرطان (۴)
۱۴-اثر درمانی بر روی بیماریها شکنندگی عروق موئین بهدلیل خواص ویتامینی این مواد و رفع عوارض سرماخوردگی:(۱۲۲)
۱۵-اثر ضد ویروس: برای ایجاد خاصیت ضد ویروسی گروه های ۳- متوکسی و ۵- هیدروکسی مترونید (۷۹)

۲-۲-۲۰ منابع مهم غذایی
منابع مهم فلاونوئیدها: شامل میوه های سیتروس، توتها، جینکگوبیلوبا، پیازها، جعفری و چای بهخصوص چای سفید، چای سبز، شراب قرمز، خار سیاه و شکلات سیاه(۴)

۲-۲-۲۱ ترکیبات فنلی
گیاهان گروه بزرگی از فراورده های ثانوی را تولید میکنند که دارای یک گروه فنلی هستند، گروهی واکنشگر هیدروکسیلی، که روی حلقه آروماتیک قرار دارد. این مواد بهعنوان فنلیها گروهبندی میشوند. فنلیهای گیاهی از نظر شیمیایی یک گروه نامتجانس متشکل از تقریبا ۱۰۰۰۰ ترکیب جداگانه هستند. بعضی از آنها محلول در حلالهایآلی هستند و برخی دیگر کربوکسیلیک اسیدها و گلیکوزیدها محلول در آب و بقیه پلیمرهای نامحلول بزرگ هستند.(۶۱) ترکیبات فنلی شامل کثیری از متابولیتهای ثانوی است که بسیاری از ترکیبات حلقوی مثل ترکیبات فنلی، فلاون، فلاونوئید، تانن، لیگنینها و حتی اسیدهای آمینه حلقوی مانند ترپیتوفان، تیروزین و پرولین را شامل میشوند.
ترکیبات فنلی نقش عظیمی در بر همکنش گیاهان با محیط اطراف بازی میکند، آنها ممکن است بر علیه حشرات عمل کنند و بهعنوان سیگنال بین گیاهان عمل میکنند Allelpathy و سیگنال بین گیاهان و میکرو ارگانسیمها همزیست (باکتری تثبیت کننده N?) با اثر توسعه آنها یا ارگانسیمهای بیماریزا Phytophatology را ممکن میسازد. ازگیاهان در مقابل استرسهای زنده آفات میکروبی و علفخواری یا غیرزنده (همانند آلودگی هوا یونهای سنگین فلزی (اشعه B-UV) محافظت کنند جهت فهمیدن اساس عملکرد اکولوژیکی ترکیبات فنلی شناخت ساختار شیمیایی آنها مسیر بیوسنتز آنها و تنظیم این مسیرها و همچنین جایگاه بافتی آنها ضروری است.(۵)

۲-۲-۲۲ ساختار شیمیایی ترکیبات فنلی
بهطور کلی فنلها مجموعهای از پلیمر محلول (تاننها) و منومرها (اسیدهای فنلی و فلاونوئیدها) هستند، واژه اسیدفنلی معمولاً به مولکولهای ساده مشتق از بنزوئیک اسید یا سینامیک اسیدها اشاره مینماید. ترکیبات فنلی نسبت به ترپنوئیدها حلالیت بیشتری در آب دارند. بنابراین در آبشویه ها غلظت بیشتری از ترپنوئیدها دارند. بیوسنتز این ترکیبات از مسیر فنیل پروپانوئید و از فنیلآلانین صورت میگیرد. این همان مسیر بیوستنز کومارینها، استیلنها، اسیدهای فنلی و لیگنین میباشند. درصد عظیمی از ترکیبات فنلی منشا فنیل آلانین دارند و برخی منشا تیروزین دارند. کلیدیترین آنزیم این مسیر فنیل آلانین آمونیا لیاز است (۵).

۲-۲-۲۳جایگاه ترکیبات فنلی و عملکرد آنها
فنیل پروپانوئید ها و ترکیبات فلاونوئید ها معمولا در واکوئل مرکزی سلولهای نگهبان و سلولهای اپیدرمی و زیر
اپیدرمی برگها و ساقه ها انباشته می شوند. بعلاوه برخی ترکیبات به صورت پیوندهای کئووالانت با دیواره سلول گیاهی برخی در موم یا بر سطح بیرونی اندامها گیاهی واقع شدهاند. ترکیبات فنلی در ماده زمینهای ساختمانی گیاهان (دیواره سلولی، کوتیکول و لیگنین)و تولید رنگ گلها (فلاونوئیدها) شرکت دارند.
گروه دیگری از ترکیبات فنلی کومارین ها در موم اپی کوتیکولی سطح گیاهان و همچنین ریشه و بذر گیاهان وجود دارد. این مواد بدون ایجاد مسمومیت در سلول گیاهی می توانند به غلظت بالایی برسند. چراکه در سطح بیرونی سلولهای گیاهی وجود دارند. آنها قادر به حفاظت بافت برگ در برابر پرتو فرابنفش هستند و آن را جذب کرده و انرژی حاصل را به صورت طول موج بلندتر فلوروسانس می کنند البته نقش اصلی کومارین ها در گیاهان فعالیت ضد میکروبی آنهاست زیرا ضد قارچ وباکتری و ویروس هستند.
از ترکیبات فنلی دیگر فلانوئیدها هستند که در فرایندهای متعددی نظیر تعیین رنگ گل و دفاع در برابر عوامل بیماریزا فعالیت دارند حدود ۴۰۰۰ نوع فلاونوئید شناسایی شدهاند. سنتز آنها تحت تاثیر تنشهای محیطی و آسیبهای مکانیکی القا میگردد و سنتز فلاونوئیدها با پرتو فرابنفش القا میگردد، و این القا با شدت تابش فرابنفش نوع B رابطه خطی دارد بهطوری که غلظت فلاونوئیدها معرف شدت تابش اخیر است. فلاونوئیدها در چند میلیمترسطح برگ سنتز میشوند و ۹۰% پرتو فرابنفش را قبل از رسیدن به سلولهای میانبرگ جذب می نمایند. فلاونوئیدها فعالیت ضد بیماری و ضد گیاهخواری وسیعی دارند بنابراین برای تولید آفتکشهای زیستی مورد توجه قرار دارند (۵).
ترکیبات فنلی در مقابله با بسیاری از عوامل استرسزایی محیطی کوئینونها را بهوجود میآورند که نوعی فنل با فعالیت بالا هستند کوئینونها به چندین روش گیاهان را در مقابل عوامل بیماریزا محافظت میکنند.
۱-با ظرفیت بالایشان در واکنش با دیگر ترکیبات سلولی قادرند توسعه بیماری را در محل آلودگی محدود کنند، در نتیجه با سرعت بخشیدن به مرگ سلولی در محل آلودگی و یا با ایجاد یک محیط سمی از پیشرفت آلودگی به سلولهای اطراف میکاهند.
۲-با واکنش با پروتئینها بهخصوص با ایجاد پیوند با جایگاه های فعال اسیدهای آمینه آلکیله شوند مانند لیزین، هیستیدین، سیستئین و میتونین بهنحوی دسترسی به این مولکولها راکاهش میدهند باعث کاهش منابع غذایی مورد نیاز پاتوژن میشوند.
۳-با توانایی دو پیوند با دیگر ترکیبات فنلی و تشکیل پلیمرهای فنلی و همچنین پیوند با پروتئینها و متراکم کردن دیواره های سلولی سدهای ممانعتی زیادی را در برابر نفوذ پاتوژن ایجاد میکنند مقابله با علفخواری،(۵)

متن کامل در سایت    40y.ir

بخش سوم
روش های استخراج مواد موجود در گیاهان

۲-۳-۱ تاثیر شرایط اکولوژیک برمواد و خواص گیاهان دارویی
کمیت وکیفیت مواد موثره در نتیجه آثار درمانی دارویی بستگی تنگاتنگ به شرایط زندگی ورشد گیاهان دارد. این عوامل شامل درجه حرارت محیط، رطوبت، میزان آفتاب، جنس زمین و ارتفاع محل رشد میباشند.
۱-درجه حرارت محیط
درجه حرارت محیط در مناطق مختلف متفاوت است. بهطور مثال در ایران در فصول مختلف ازحداقل ۳۵ درجه در زمستان تا حدود ۵۰ درجه در تابستان تغییرات دمایی وجود دارد. که از ویژگیهای ارزشمند فلور ایران می باشد. همین امر باعث شده است تا تنوع کم نظیر گیاهان را در ایران داشته باشیم. (۲۷)
۲-رطوبت
میزان رطوبت در مناطق کویری خشک، سواحل، جنگلها، نواحی کوهستانی و دشتها با هم متفاوت است هرموجود و گیاه وابسته به آب میباشد. ولی میزان نیاز هرکدام به آن متفاوت است. باوجودی که حیات گیاهانی در کویرها وجود دارند که با کمترین میزان باران و یا آب، دارای بهترین مواد موثره میباشند. مثلاً اسانس گیاهانی نواحی خشک کیفیت بهتری نسبت به مناطق مرطوب و بارانی دارند. چراکه باران و شبنم میتواند مقداری از اسانس گیاهان را شسته و کیفیت آنها را تغییر دهد، در صورتی که در نواحی خشک این پدیده وجود ندارد. نمونه قابل ذکر اسانس گل محمدی در قمصر کاشان میباشد. نمونه دیگر قابل توجه گیاه ختمی است در ریشهی گیاه ختمی است. مقدار زیادی موسیلاژ (حدود ۸ تا ۱۲درصد وزنی) وجود دارد که چنانچه آبیاری بیش از اندازه صورت گیرد، قسمتی از موسیلاژ آن به همراه آب به زمین منتقل میشود. از این رو با وجودیکه در اکثر موارد هرچه آب به گیاه داده شود برای رشد آن بهتر است ولی در مورد مواد موثر آن چنین نیست. (۲۷)

۳-میزان آفتاب
اصولاً عمل فتوسنتز و اکثر تبدیلهای مواد گیاهان با آفتاب صورت میگیرد، وجود آفتاب ارکان اصلی رشد ونمو گیاه و تولید مواد موثره در آن است. با توجه به این موضوع اکثراً گیاهان نواحی شرقی دنیا که دارای آفتاب بیشتری هستند از نواحی غربی بهترند. بهپیروی از همین اصل اکثر گیاهان ایران با توجه به آفتاب فراوان، از مرغوبیت بهتری برخوردارهستند.(۲۷)
۴-جنس زمین
زمین در نواحی مختلف حاوی املاح کاملاً متفاوت است. با توجه به این که ریشه هر گیاه در خاک وجود دارد و ازاین راه تغذیه میکند، وجود املاح مورد لزوم گیاه در رشد و نمو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *