کنند.(۳۱و۷۴و۹۹و۱۰۹)
۲-۲-۷نحوه طبقهبندی آنتیاکسیدانها بر حسب عملکرد
طبقه بندی آنتیاکسیدانها امری نسبی است و وابسته به محیط و هدف مورد حمله است و لذا هر آنتی اکسیدانی در هر محیطی نمیتواند نقش حفاظتی اعمال میکند. به طور مثال در صورتی که هدف مهار لیپید پراکسیداسیون باشد، نیاز به آنتیاکسیدانی متفاوت نسبت به حالت محافظت ازDNA وپروتئین است. حتّی چه بسا آنتیاکسیدانی که در لیپید پراکسیداسیون نقش حفاظتی دارد، باعث تشدید اثر اکسیداتیو روی DNA و پروتئین شود. مثلاً BHT که مهارکننده قوی لیپید پراکسیداسیون است سبب آسیب اکسیداتیو DNA و عوارض متعاقب آن میگردد. و یا اگر در پلاسما هدف مهار یون آهن باشد سرولوپلاسمین و ترانسفرین و اگر هدف گونه های رادیکالی نیتروژندار باشد، اسیداوریک مهمترین عوامل حفاظتی هستند. پس در انتخاب و بررسی آنتیاکسیدانها مقدار نوع و محیط بسیار مهّم است. (۴۶)
ترکیبات آنتیاکسیدان را بر اساس مکانسیم عمل میتوان به دو گروه اصلی طبقه بندی میکنند.
الف) آنتیاکسیدانهای محافظPreventive antioxiodant
۱-آنزیمهای تجزیه کننده هیدروکسیدها و پراکسیدها (تجزیهکنندهها رادیکالی)
۲- شلات کننده فلزی
۳- ازبین برنده گونه های فعال
ب) آنتیاکسیدانهای شکننده زنجیره Chain breaking antioxidant
۱-آنتیاکسیدانهای زنجیره هیدروفیل
۲- آنتیاکسیدانهای زنجیره لیپوفیل(۸۸)
۲-۲-۸ مکانسیم عملکرد آنتیاکسیدانهای
۱) تجزیه کنندهها غیر رادیکالی
هیدروژن پراکسید و هیدرو پراکسیدها آنزیمهای مختلف چون کاتالاز و پراکسیداز و آنزیمها وابسته به گلوتاتیون مثل گلوتاتیون پراکسیداز در این گروه قرار دارند کاتالاز مسئول تجزیه هیدروژن پراکسید به آب و اکسیژن است ۲H2O2 ?2H2O+O? کاتالاز
انواع مختلفی از کاتالاز در موجودات مختلف یافت میگردد درانسان سلولهای قرمز خونی، کبد و کلیه بالاترین مقدار آنزیم کاتالاز را دارا هستند. به این ترتیب به سمیت زدایی رادیکالهای آزاد کمک فراوانی میکند.(۴۶و۸۸)
گلوتاتیون پراکسیدازها (GPX) در بدن و به دو صورت سلولی پلاسمایی وجود دارند. نوع سلولی این آنزیم مسئول تجزیه هیدروژن پراکسید و اسیدهای چرب هیدرو پراکسیدی است.
(سلول و پلاسما) H?O?+2GSH?2H?O+GSSG (سلول) LOOH+2GSH?LOH+H?O+GSSG
نوع موثر به غشاء پلاسمایی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز علاوه بر تجزیه هیدروژن پراکسید مسئول تجزیه فسفولیپیدها هیدرو پراکسیدی نیز میباشد.
PLOOH+2GSH?PLOH+H?O+GSSG (پلاسما)
گلوتاتیون (GSH) فراوانترین تیول موجود در PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران است ترکیبیتری پپتیدی و محلول در آب میباشد. که از اهمّیت قابل توجهی در دفاع سلولی بر علیه گونه های فعال اکسیژندار برخوردار است این مولکول یا به طور مستقیم به عنوان دهنده الکترون با رادیکالهای آزاد واکنش میدهد، و آنها را به شکل غیر رادیکالی و پایدار تبدیل میکند و یا از طریق آنزیمهای وابسته به گلوتاتیون عمل میکند.
آنزیم گلوتاتیون رودکتاز شکل اکسید شده گلوتاتیون (GSSG) را بااستفاده از NADPH به حالت اولیه GSH بر میگرداند تا دوباره بتواند مورد استفاده قرار گیرد.(۴۶و۴۷و۸۸)

مطلب دیگر :
متن کامل : منبع پایان نامه دربارهدولت الکترونیک، رگرسیون، توزیع فراوانی، میزان استفاده- پایان تامه ایران داک

متن کامل در سایت    40y.ir

شکل (۲-۴) ساختار مولکولی گلوتاتیون GS

آنزیمهای پراکسید از در بدن وظیفه تجزیه هیدروژن پراکسید و لیپید هیدروپراکسیدها را بر عهده دارند این آنزیمها در حضور یک ترکیب دهنده هیدروژن باعث تجزیه ترکیبات پراکسیدی میگردند و آنها را غیر فعال می کند.
LOOH+AH??LOH+H?O+A
H?O?+AH??2H?O+A
۲) شلاتکننده های فلزی
این ترکیبات با به دام انداختن فلزاتی چون مس وآهن از انجام واکنشهای تولید رادیکالهای آزاد که توسط
این فلزات کاتالیز میگردند و همچنین لیپید پراکسیداسیون ممانعت به عمل میآورند.(۶و۸۹) از جمله شلات کننده های فلزی میتوان به ترانسفرین، لاکتوفرین، هاپتوگلوبین، هموپکسین، سرولوپلاسمین، آلبومین و…..اشاره کرد.(۸۸)
۳)ازبین برنده های گونه های فعال اکسیژن
این گروه شامل ترکیبات غیرآنزیمی مانند ویتامین E و کاروتنوئیدها و آنزیمها مانند سوپر اکسید دیسموتاز SOD و سوپر اکسید ردوکتاز SOR میباشد.(۴۷)
آنزیم SOD یکی از آنزیمهای مهّم در سیستمهای بیولوژیک است،که فعالیت خود را مدیون حضور عناصر منگنز و آهن و مس میباشد. وظیفه اصلی این آنزیم تسریع واکنش تبدیل رادیکال آنیون سوپر اکسید به هیدروژن پراکسید و متعاقباً تبدیل هیدروژن پراکسید به آب و اکسیژن در حضور آنزیم کاتالاز است.(۴۶و۸۸)
SOD : 2O???+2H??O?+H?O?
۲H?O??2H?O+O? کاتالاز
آنزیم سوپراکسید ردوکتاز مسئول احیا آنیون سوپر اکسید به هیدروژن در میکروارگانسیمهای بیهوازی و حفاظت آنها میباشد. ویتامین E و کاروتونوئیدها نیز مسئول از بین بردن اکسیژن منفرد میباشند که در بخش های بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد.(۸۸)
۲-۲-۹ مکانسیم عملکردآنتیاکسیدانهای شکننده زنجیره
این گروه از آنتیاکسیدانها با جمعآوری رادیکالهای آزاد مانع از آغاز واکنشهای زنجیرهای رادیکالی و یا انتشار این واکنشها میگردند و به دو گروه هیدروفیل و لیپوفیل تقسیم میشوند.(۸۸)

مطلب دیگر :
فایل برق:دانلود پایان نامه با موضوعدانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی، شیوه آموزشی-رشته برق

الف) هیدروفیل
مهمترین ترکیبات این گروه ویتامین C، اسید اوریک، بیلی روبین، آلبومین و لیپوئیک اسید هستند.
ب)ترکیبات لیپوفیل
از ترکیبات این دسته میتوان به ویتامین E ، ابی کینول، کاروتنوئیدها اشاره کرد.
۱-ویتامین E
مشتق فنلی و محلول در چربی با ظرفیت بالای آنتیاکسیدانی ودر حال حاضر از آن به عنوان ترکیب خط اول دفاع از بدن در برابر حمله رادیکالهای آزاد حفاظت نماید. (۴۶)از جمله وظایف این ویتامین در بدن می توان به کاهش ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی، کاهش خطر به سرطانها و دیابت و جلوگیری از کاهش وزن شدید در نوزادان نارس کمک به درمان آرتریت روماتوئید و بالاخره موثر در بیماریهای چون پارکینسون و اسپاسم عضلانی اشاره کرد.(۴۹و۸۸)
۲-کاروتنوئیدها
گروهی از پیگمانهای رنگی هستند که وسط گیاهان سنتز میشوند و باعث ایجاد رنگی زرد و نارنجی، قرمز در میوه ها و سبزیجات می گردند، ودر دوزهای مشخص دارای نقش آنتیاکسیدانی میباشند. از جمله توانایی کاروتنوئیدها در نقش اکسیدان قابلیت این مولکولها در به دام انداختن اکسیژن و رادیکالهای پراکسیل است.(۴۶و۸۵)

۳-بتا کاروتن
از آنتیاکسیدانهای محلول در چربی است پیش ساز ریتنول ویتامین E بوده و شامل دو مولکول ریتنال است. که در انتهای آلدئیدی زنجیره کربنی به هم متصل میشود. بتا کاروتن حاوی یک تک الکترون بوده و قادر به خنثی نمودن رادیکالهای آزاد و واسطه های متابولیسمی با فعالیت بسیار بالا است.
عمل بتا کاروتن مکمل خواص آنتیاکسیدانی ویتامین E بوده، به گونهای که ترکیب بتا کاروتن و آلفا توکوفرول بسیار موثرتر از مصرف هریک به تنهایی در مهار لیپید پراکسیداسیون عمل میکند. همچنین بتا کاروتن باعث اصلاح و افزایش عمل آنزیمهای ضد رادیکال آزاده شده و از این طریق مانع تشکیل زنجیره رادیکال آزاد میشود.(۱۰۹)
گروه هیدروکسیل توکوفرول، اتم هیدروژن خود را در اختیار رادیکال پراکسیل قرار میدهد. و آن را تبدیل به پراکسید میکند، بدیهی است که بدین ترتیب یک الکترون جفت نشده بر روی O باقی میماند و در نتیجه رادیکال توکوفروکسی غیر فعال تولید میشود. این رادیکال به کمک اسید آسکوربیک به شکل فعال اولیه یعنی توکوفرول باز میگردد.(۵۲و۱۱۲)

۲-۲-۱۰ انواع آنتیاکسیدان از نظر منشا
۱-آنتیاکسیدانهای بیولوژیک
آنتیاکسیدانها به دو دسته تقسیم میشوند یک گروه محلول در آب هستند و اکسیدانهای موجود در مایع سلولی و پلاسمای خون را از بین میبرند.و گروه دیگر که محلول در چربی هستند و از غشا سلول محافظت میکنند، این ترکیبات ممکن است در خود بدن تولید شوند یا از طریق غذا به بدن منتقل شوند. مهمترین آنتیاکسیدانها عبارتند از ویتامین C – ویتامین E-گلوتاتیون- اسید لیپونیک- اسید اوریک- کاروتن- کوآنزیم Q – ملاتونین و…است.
۲-آنتیاکسیدانهای گیاهی
انواع از ترکیبات فنلی به میزان زیاد در گیاهان پراکنده شده است. مانند گالیک اسید و مشتقات آن که اجزای تاننها محسوب میشود، مشتقات دیمر آنها (الاژیک اسید) با مکانیسم آنتیاکسیدان شبیه آلفا توکوفرول دارای اثر ضدسرطان میباشد. مونو هیدروکسی فنلهایی مانند اوژنول، تیمول و وانیلین دارای خاصیت آنتیاکسیدان متوسط هستند. فنلهای مشتق شده از سینامیک اسید آنتیاکسیدانهای قویتری نسبت به مونو هیدروکسی فنلها دارند.(۱۱۰)

مطلب دیگر :
فایل جدید :دانلود پایان نامه درموردالگوریتم ژنتیک، دینامیکی، روش حداقل مربعات، جستجوی محلی-رشته برق

۳-آنتیاکسیدانهای سنتزی
بیشترین آنتیاکسیدانها این گروه ساختار فنلی دارند BHA، BHT، استرهای گالیک اسید وترشیاری بوتیل هیدروکینون TBWQ. اغلب این ترکیبات دارای استخلافهای الکیلی هستند که باعث افزایش حلالیت آنها در روغن میشودBHA .وBHT نسبت به حرارت حساس هستند و گاهی به صورت مخلوط به علت اثر سینرژیسم استفاده میشود. (۱۰۹)
۲-۲-۱۱ نقش گیاهان به عنوان منابع آنتیاکسیدانی
قرنهاست که از گیاهان به عنوان منابع غذایی دارویی استفاده میشود گیاهان دارای ترکیبات مختلفی هستند و مصرف روزانه آنها در رژیم غذایی کمک شایانی به سلامتی انسان میکند اثرات محافظتی گیاهان به علت وجود ترکیبات مختلف با مکانسیمهای گوناگون در آنها میباشد.
پلیفنلها، سولفیدها، ترپنوئیدها، فلاونوئیدها، کاروتونیدها، کومارین و استرولهای گیاهی از مهمترین مواد گیاهی هستند که مطالعات زیادی در زمینه آنها صورت گرفته است.
ترکیبات فنلی و از جمله فلاونوئیدها که به طور گستردهای در گیاهان پراکنده هستند، اثرات بیولوژیکی متعددی از جمله خصوصیات آنتیاکسیدانی دارند. از این رو گیاهان به عنوان منابع بالقوه آنتیاکسیدانی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند و فراورده های حاصل از آنها در مواد غذایی، محصولات آرایشی، بهداشتی به همین منظور به کار میروند.
۲-۲-۱۲کاربرد آنتیاکسیدان‏ها
۱-درمان بیماریها
تحقیقات نشان داده است که محافظت آنتیاکسیدانهای طبیعی در بسیاری از بیماریها موثر واقع میشود. درمانهای آنتیاکسیدانی شامل ویتامینها وآنزیمهای آنتیاکسیدان طبیعی یا مواد مصنویی با خاصیت آنتیاکسیدانی است از انواع بیماریها تصلب شرایین، دیابت شیرین، سرطان، ایدز و پارکینسون استفاده میشود.(۷۷)
۲-به عنوان محافظ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *