مرداد ۲۵, ۱۳۹۹

پایان نامه با کلید واژه خط مشی گذاری عمومی

رویارویی با مشکلات جهانی است، کارگروه خط مشی گذاری عمومی جهانیایجاد شده است تا درباره چگونگی خط مشی گذاری عمومی درسطح جهان به تبادل نظر بپردازند. باتوجه به دستاوردهای خط مشی گذاری عمومی درسطح ملی و منطقه ای، این گروه به تشریک مساعی میپردازند تا چالشهای خط مشی گذاری عمومی جهانی را به تصویر بکشند تا ازاین طریق هماهنگی بهتر، نهادهای قویتر و تخصیص بهینه تر منابع در مسائلی چون امنیت بین مللی، محیط زیست و توسعه، صورت گیرد. بحرانهای مالی اخیر نیز نشان دادند که دیدگاهی جهانی درحوزه اقتصاد بین ملل به شدت ضرورت دارد و دانشگاه سازمان ملل متحد نیز درپی پاسخ به سئوالاتی پیرامون خط مشی گذاری عمومی جهانی است(دانشگاه سازمان ملل، 2010). همچنین در برنامه استراتژیک دانشگاه سازمان ملل(که خود را قلب سازمان ملل میداند) طی سالهای2011 تا2014، خوشه های موضوعی تحقیقاتی مطرح شده اند. گرچه به کامل نبودن این فهرست و قابل تغییر بودن آن و نیز مرتبط بودن موضوعات با یکدیگر اذعان شده است ولی نحوه برنامه ریزی برای جهان به صورت موضوع به موضوع و بخش به بخش مورد توجه قرار گرفته است(دانشگاه سازمان ملل، 2012) و نحوه یکپارچه شدن یا اولویت بندی موضوعات روشن نیست و جای خالی ارائه درکی روشن از فرآیند برنامه ریزی برای جهان، احساس میشود.
– در رشته های تحصیلی دانشگاه سازمان ملل گرچه رشته هایی نزدیک به برنامه ریزی وجود دارند ولی به هدف تربیت نیروهایی برای کار درسازمانهای محلی، ملی و بین مللی توجه دارد(دانشگاه سازمان ملل، 2012) و تربیت برنامه ریزانی برای جهان به نظر مورد غفلت قرار گرفته است.
– گرچه در کتاب راهنمای مدیریت برای حوزه مأموریتهای سازمان ملل(2012) فصلی نیز به برنامه ریزی و اصول آن و چگونگی بکارگیری این اصول در سازمان ملل اشاره شده است ولی با موضوع مورد تحقیق ما که توصیف و تحلیل چگونگی برنامه ریزی در سازمان ملل میباشد، تفاوت دارد و به تجویز اصول خاصی برای برنامه ریزی ماموریتهای سازمان ملل پرداخته است ولی اشاره ای نشده است که این ماموریتها چگونه تعیین و اولویت بندی میشوند و چرا این اصول در پارادایم برنامه ریزی برای جهان، قابل قبول میباشند.
– در کتاب رویکرد برنامه نویسی، مدیریت و رصد نتیجه محور آنچنانکه در یونسکو بکار برده میشود(دفتر برنامه ریزی استراتژیک، 2011)، مطالبی مطرح شده است که گرچه به تحقیق ما کمک موثری خواهد نمود ولی خلاء ناشی از وجود مدلی برای تبیین پارادایم برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل را عیان تر و ضرورت چنین مطالعاتی را شفافتر میسازد. این کتاب چگونگی برنامه ریزی در یونسکو، روندهای حاکم بر این برنامه ریزی و پارادایم حاکم بر آن از جمله شرایط علی و شرایط محیطی را تبیین نمیکند بلکه به توصیف (و نه تحلیل) و بیان گزارشی از بکارگیری برنامه ریزی نتیجه محور در یونسکو از دهه90 تاکنون میپردازد. مطالعه این کتاب ما را به نقطه ضعف اصلی مشاوران برنامه ریزی نیز رهنمون میشود. مشاوران برنامه ریزی بر اساس توانایی خود در نوع خاصی از برنامه ریزی، میکوشند تا مدلی که بر آن تسلط دارند را به سازمانها تحمیل نمایند.
1-4 گزاره های تحقیق :
با توجه به ضرورت تناسب داشتن سئوال تحقیق با استراتژی تحقیق(دانائی فرد، 1389؛ کیامنش و سرایی، 1390) و نظر به اینکه هدف کلی تحقیق حاضر مطالعه فرآیند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل میباشد، لذا در این تحقیق، پارادایم حاکم بر برنامه ریزی برای جهان شامل شرایط علی، شرایط میانجی، کنشها/واکنشها، پیامدها و بستر محیطی مورد کنکاش قرار میگیرند و تلاش میشود برنامه ریزی برای جهان، بصورت یک روند مشاهده شود تا اهداف جزئی تحقیق برآورده شوند. بدین ترتیب، سئوالات اولیه تحقیق عبارتند از: برنامه ریزی برای جهان چیست؟ خصوصیات و ابعاد خصوصیات پدیده برنامه ریزی برای جهان کدامند؟ پارادایم حاکم بر برنامه ریزی برای جهان(که شامل شرایط علی، شرایط میانجی، کنشها/واکنشها، پیامدها و بستر محیطی میشود) کدام است؟ چه نظریه ای آن را تبیین میکند؟ روند در بررسی این پارادایم چه نقشی دارد؟ البته پاسخ این سئوالات از دیدگاه افراد و گروه های درگیر درین زمینه، بررسی میشوند تا پاسخها، مبتنی بر داده ها باشند. لازم به ذکر است که تحقیق حاضر بیشتر بر تدوین برنامه تمرکز دارد و اجرای برنامه ها گرچه ممکن است ارتباط تنگاتنگ و مرزهای غیر شفاف متداخل با تدوین برنامه داشته باشد، چندان مورد توجه نیست.
1-5 روش انجام کار:
برمبنای روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند بعنوان روش تحقیق انتخابی، درابتدا برنامه استراتژیک تهیه شده برای تحقق اهداف هزاره سوم، منشورملل متحد و سازمان ملل دردنیای امروز و چارت سازمانی سازمان ملل تحلیل و کدگذاری (باز) گردیدند تا مفاهیم اولیه حاصل شوند. سپس سندی در زمینه برنامه ریزی برای امنیت جهانی و سندی دیگر مرتبط با برنامه ریزی برای حقوق بشر درسطح جهان کدگذاری شدند و بدین ترتیب تعداد زیادی مقوله کدگذاری و شناسایی شدند و تلاش شد تا با ادغام مقوله ها از تعداد آنها کاسته شود. سپس دوباره تمرکز مطالعه بر اهداف هزاره سوم قرار گرفت و چگونگی تعیین اهداف هزاره سوم و شاخص گذاری برای آنها در اسناد جستجو گردید و با بررسی دو سند دیگر امکان شناسایی مقوله محوری(یعنی توسعه انسانی) فراهم شد و اسناد بعدی درراستای کدگذاری انتخابی و شکل دهی پارادایم حول مقوله محوری شناسایی شده، انتخاب و نمونه گیری نظری شدند.
بکارگیری ابزار روند اسناد جدیدتری را دردسترس قرار داد و از همین ابزار برای ارائه نتایج تحقیق استفاده شد. تفصیل این بخش و نیز بخش روش تحقیق در فصل روش شناسی پژوهش، ارائه خواهدشد.
1-6 قلمرو تحقیق:
تحقیق حاضر سازمان ملل را بعنوان محدوده مورد نظر برای تحقیق درنظر گرفته است چون فرآیند برنامه ریزی برای جهان بارها و بطورمستمر در زمینه های مختلف طی بیش از شش دهه گذشته درآنجا رخ داده است. بدین ترتیب علاوه براینکه بامحدودشدن تحقیق به سازمان ملل، امکان تحقیق فراهم میشود، مانعی برای انعطاف پذیری(درینجا گردن چرخانی از برنامه ای جهانی به برنامه جهانی دیگر در موضوعی دیگر) و خلق نظریه نیز نمیباشد. همچنین برای تشخیص روند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل از اسناد مختلف که بازه های زمانی مختلفی را پوشش میدادند استفاده گردیده است.
1-7 اصطلاحات و اژگان تخصصی :
با توجه به خلاء نظری مورد اشاره، تعریف واژگان و تبیین متغیرها آنچنانکه در روش های کمی مرسوم است، درینجا میسر نیست. بااینحال میتوان دودسته اصطلاحات تخصصی یعنی اصطلاحات مرتبط با روش تحقیق و اصطلاحات مرتبط با مقوله های شناسایی شده درتحقیق را تمیز داد. براین اساس درین بخش به تعریف برخی از اصطلاحات مهم پرداخته میشود.
– روش نظریه مبنایی نظام مند: یکی از سه روش تحقیق با شیوه نظریه مبنایی که توسط استراوسو کوربینمطرح گردیده است. درین روش با بهره گرفتن از داده ها و برمبنای آنها نظریه برای تبیین یک فرآیند خلق میشود. البته اینکار بصورت نظام مند و از طریق انواع کدگذاریها، انجام میشود(محمدی ، 1390).
– پارادایم: شرایط علی، شرایط میانجی، کنشها/واکنشها، پیامدها و بستر محیطی که بر پدیده مورد مطالعه موثرند(محمدی ، 1390).
– روند: پیوند دادن توالی کنش/واکنش بطوریکه به مدیریت پدیده یا کنترل و واکنش به آن پدیده، مربوط شوند(محمدی ، 1390).
– نظریه: روش مبنایی نظام مند، بدنبال ساخت نظریه مستقل است که در برابر نظریه رسمی، قراردارد(محمدی ، 1390).
– برنامه ریزی برای جهان: تعریف آن باید مبتنی بر داده ها باشد و لذا تعریف آن، پیش از انجام تحقیق میسر نیست تا باعث سوگیری و نیز عدم مشاهده داده های در پیش روی چشم، نشود. اما در پایان تحقیق میتوان از پارادایم شناسایی شده درین تحقیق برای ارائه تعریف استفاده نمود. بر این اساس برنامه ریزی برای جهان، تلاش برای ساخت جهان بر مبنای ایدئولوژی خاصمیباشد و بر مبنای آن ایدئولوژی نسبت به تعیین اهداف و شاخصهای برنامه مبادرت ورزیده میشود. این فرآیند در جهان واقعی از شرایط مداخله گر و زمینه ای به شدت تاثیر میگیرد(تاکید در این تحقیق بر تدوین برنامه بوده است).
– ایدئولوژی توسعه انسانی: بر اساس کارهای آمارتیاسنو محبوب الحقشکل گرفته است(محمدی، جمال؛ 1383) و در توسعه، انسان را محور قرار میدهد و لذا بر مشارکت و توانمندسازی وی در کنار عدالت، کارآیی و پایداری تاکید دارد. این ایدئولوژی قادر به یکپارچه سازی چهار حوزه برنامه ریزی سازمان ملل یعنی امنیت و صلح، حقوق بشر، حق حاکمیت و استقلال کشورها و نیز توسعه اجتماعی و اقتصادی(نوری نائینی، 1383؛)، میباشد(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
– سازمان ملل: سیستمی که در امر برنامه ریزی برای جهان و راهبری کشورها، فعال است و درحال حاضر دارای پنج رکن اصلی یعنی مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، دبیرخانه و دیوان دادگستری بین مللی میباشد. هر یک از این رکن ها شامل تعداد زیادی اداره و موسسه تخصصی میشوند.
1-8 خلاصه فصل اول:
این فصل از دغدغه اصلی و چرایی طرح موضوع تحقیق آغاز گردید. درابتدا به انگاره های محقق و علائق وی در زمینه بررسی راه های محو فقر، نظریه پردازی و مطالعه در زمینه برنامه ریزی پرداخته شد. سپس دغدغه های سازمان ملل و نحوه بودجه بندی آن که به نوعی اولویتهای سازمان ملل را نیز نشان میدهد و سخنان دبیرکل و دغدغه های وی که مرتبط با موضوع تحقیق نیز بودند، مطرح شدند و در ادامه امکان حرکت در راستای ایجاد مکتب مهر البرز و ارتقاء برند آن از طریق چنین تحقیقاتی که میتواند منجر به تولید نظریه گردد، مورد اشاره قرار گرفت. سپس برای بیان ضرورت پژوهش به اهمیت آن برای سازمان ملل پرداخته شد و از سوی دیگر خلاء نظری درین زمینه با مرور ادبیات برنامه ریزی و با وجود نظریه های اقتصادی و توسعه ای و با وجود مطالعه سازمانهای جهانی توسط محققان و با بررسی بانکهای اطلاعات علمی و اسناد سازمان ملل مورد تصریح بیشتر قرار گرفت. اکنون باتوجه به اینکه برنامه ریزی چون جعبه سیاهی است که انواع مکاتب، روشها وتعاریف برای روشن نمودن درون این جعبه مطرح شده اند و بیرونش نیز تحت تاثیر اخلاقیات، فرهنگ، قدرت و… قرار دارد، تلاش میشود تا حدامکان به درون جعبه سیاه برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و اطراف این جعبه، نور تابانیده و چگونگی آن درک شود. بررسی خطوط نانوشته و نواحی سفید در متون، شاید اطلاعات بیشتری دراختیار ما قرار دهد. فصل آتی درین مسیر میتواند راهگشا باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم

ادبیات نظری
و پیشینه پژوهش

 
 
2-1 مقدمه :
مرور ادبیات در روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند، گاهی بعنوان مانع خلاقیت مورد مخالفت قرار میگیرد(مگر در انتهای تحقیق برای ارزیابی نظریه حاصل شده) و درواقع نظریه مبنایی درجایی بکار میرود که نظریه ای برای تبیین فرآیند مورد بررسی وجود نداشته باشد. بنابراین مرور ادبیات درین فصل، با رویکردی که محقق به پدیده مورد مطالعه دارد بر برنامه ریزی و تصریح خلاء نظری در زمینه برنامه ریزی برای جهان متمرکز شده است. درین فصل از تئوری نقاط مرجع استراتژیک استفاده شده است تا بررسی متون تسهیل گردد. درابتدای فصل انواع برنامه ریزیها، مرور شده اند و سپس بلحاظ اهمیت برنامه ریزیِ استراتژیک و کاربرد وسیع آن، مکاتب مختلف و نظریه های تکمیلی درین زمینه که برای پوشش دادن به شرکتهای غیر انتفاعی و شرکتهای جهانی ابداع شده اند، معرفی گردیده اند. سپس به بررسی خط مشی گذاری عمومی بعنوان نوعی از برنامه ریزی مرتبط با برنامه ریزی برای جهان اشاره میشود و درانتها نیز با بررسی انتقادات دربرابر روش های مختلف برنامه ریزی، تلاش شده است تا خلاء نظری بیشتر تصریح گردد.
2-2 برنامه ریزی و انواع برنامه ریزیها :
باوجود نتایج تجربی متعارض درباره مفیدبودن برنامه ریزی، فراتحلیل برینکمن، گریکنکو کاپسا(2010)، نشان میدهد که برنامه ریزی مفید است گرچه این مفید بودن، به عوامل زمینه ایبستگی دارد(تیتز، ریگو؛ 2013). هابرماس( بنیانگذار  نظریه کنش ارتباطی)، برنامه ریزی را عملی سیاسی و نتیجه گفتمان بین همه گروه های ذینفع بمنظور دستیابی به توافق درحوزه هدفگذاری و اجرا میداند. وی معتقد به تقسیم آگاهی و دانایی بین همه گروه های ذینفع است و اعتقادی به محصور شدن آن در قفس آهنین برنامه ریزان ندارد. بنابراین اعتقادی به برنامه ریزی به مفهوم دولتی، متمرکز یا تکنوکرات ندارد و آنرا درحیطه نفوذ تخصصی گروهی خاص، نمیبیند(اصنافی، سیدمحمدرضا؛ 1388). علیرغم چنین دیدگاههایی برنامه ریزی بطورگسترده توسط شرکتها، دولتها و سازمانهای بین مللی بکارمیرود و بنابراین برای درک و قضاوت درین باره نیاز به بررسی دقیقتر تعاریف پیرامون برنامه ریزی، انواع برنامه ریزیها و خاستگاههای مختلف آنها وجود دارد.
ابتدا باید توجه کرد که در تعریف برنامه ریزی در متون مدیریتی، گاهی دو واژه برنامه نویسیو برنامه ریزیرا بجای یکدیگر بکارمیبرند درحالیکه برنامه نویسی، به نوعی برنامه ریزی جزئی تر دلالت دارد. سیریل هودسن، تعریف نسبتاً جامعی از برنامه ریزی ارائه میکند. وی، برنامه ریزی را ارائه طریق برای عملیات آینده همراه با نتایج معین با هزینه مشخص و دوره زمانی معلوم میداند(دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا، 1385). اساسی ترین وظیفه در بین وظایف مدیریت، برنامه ریزی است که مانند پلی زمان حال را به آینده مرتبط میسازد. بعبارت دیگر برنامه‌ریزی میان جایی که هستیم با جایی که می‌خواهیم به آن برویم پلی میسازد و موجب میشود تا آنچه را که در غیر آن حالت شکل نمیگیرد، پدید آید(احمدی خراسانی، مهدی یار؛ 1387 و وردی نژاد، فریدون؛مرآتی، عاطفه؛ 1389). چون همه سازمانها بدنبال آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افزایش خود صرف کنند و درین راه با پوپایی محیط، تلاطم‌ آن و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی مواجهند، برضرورت انکارناپذیر برنامه ریزی ‌افزوده میشود. پیتردراکرمعتقد است که اثربخشی(انجام کارهای درست) و کارآیی(درست انجام دادن کارها) متفاوتند و هر دو درمراحل انتخاب و چگونگی تحقق اهداف توأماً مطرح میباشند. به بیان دیگر، برنامه ریزی، روش نظام مند و عقلایی بررسی آینده است تا معین شود چه کاری را میتوان برای نیل به آینده ای مطلوب انجام داد و چگونه میتوان از آینده نامطلوب اجتناب کرد. براساس این تعریف، هنگامیکه افراد درانتظار آینده اند و درگیر برنامه ریزی میشوند چگونگی آینده مطلوب را تعیین میکنند و با بهره گرفتن از روش نظام مند تلاش میکنند تا موفقیت آینده موردنظرشان را تضمین کنند. بنابراین همانطورکه برخی اشاره کرده اند، برنامه ریزی نوعی تجربه مشترک انسانی است. ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر(1375) اشاره میکنند که بطورکلی، برنامه ریزی به آن دسته از اقداماتی اطلاق میشود که مشتمل بر پیش بینی اهداف و اقدامات لازم برای رویارویی با تغییرات و مواجه شدن با عوامل نامطمئن، از طریق تنظیم عملیات آینده است و هدف اساسی برنامه ریزی، تقلیل میزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالی و اتخاذ تدابیری هماهنگ برای دستیابی به موفقیتهای سازمانی است. طوسی(1372) نیز درتبیین برنامه ریزی اشاره میکند که برنامه ها، مجموعه اهداف، خط مشیها، روش های انجام