پایان نامه بررسی امکان استفاده از گوشت شترمرغ در تولید ناگت

دانلود پایان نامه

دانشکده کشاورزی

علوم و صنایع غذایی

 پایان نامه کارشناسی ارشد

 عنوان :

 بررسی امکان استفاده از گوشت شترمرغ در تولید ناگت

چکیده:
هدف این پژوهش ارزیابی اثر جایگزینی آردهای مختلف (آرد گندم، سوخاری، نشاسته، سیب زمینی و ذرت) بر ویژگی‌های کیفی ناگت گوشت شترمرغ بود. بدین منظور ویژگی های پخت، خصوصیات حسی، ترکیبات شیمیایی، آنالیز بافت و فاکتورهای رنگی مورد بررسی قرار گرفتند. ناگت های تهیه شده از آردهای مختلف در ویژگی مقادیر ترکیبات شیمیایی، pH، ویژگی های پخت، پارامترهای رنگی، شاخص های سفتی، ارتجاعی ونیروی برشی و برخی پارامتر های حسی شامل طعم، رنگ، بافت وپذیرش کلی دارای اختلاف معنی دار از نظر آماری بودند(05/0>p). نتایج نشان دادند که ناگت شترمرغ فرموله شده با آرد سیب زمینی قابلیت حفظ آب بیشتری نسبت به سایر نمونه ها داشت، که این امر موجب کاهش میزان چروکیدگی، تغییرات ابعادی، افت پخت وسفتی نمونه های حاوی آرد سیب زمینی گردید. نمونه شاهد بیشترین میزان پروتئین ( 27/16%) و خاکستر (28/3%) را دارا بود. در این پژوهش بالاترین مقدار L* (3/40) و b* (81/13) مربوط به ناگت شترمرغ حاوی آرد ذرت بوده و بالاترین مقدار a* (67/2) مربوط به ناگت شترمرغ حاوی نشاسته بود. امتیازهای مربوط به پذیرش کلی محصول توسط ارزیابان حسی در تمامی فرمولاسیون‌های مورد مطالعه بیشتر از 6/3 بود که بیانگر مقبولیت کلیه‌ی نمونه‌ها می‌باشد. جایگزینی گوشت با انواع آردها اثر معنی داری بر میانگین امتیاز آروما و احساس دهانی نداشت (05/0<p). این موضوع می تواند یک نکته مثبت به شمار آید. همچنین در سایر پارامترهای حسی که اختلاف نمونه ها معنی دار به دست آمد، ملاحظه شد که امتیاز نمونه های تیمار شده با انواع آردها بیشتر از نمونه شاهد بود. این نتیجه نشان می دهد می توان در ناگت گوشت شترمرغ از جایگزینی گوشت با انواع پرکننده های آردی استفاده کرد.
کلیدواژه: آرد ذرت، آرد سوخاری، آرد سیب زمینی، شترمرغ، ناگت، نشاسته
فهرست
فصل اول : مقدمه. 6
فصل دوم : بررسی منابع. 6
2-1- شترمرغ. 6
2-1-1- مشخصات ظاهری شترمرغ. 6
2-1-2- تاریخچه پرورش شترمرغ. 7
2-1-3- انواع شترمرغ. 8
2-1-4- تولیدات شترمرغ. 8
2-1-4-1- گوشت.. 8
2-1-4-2- تخم. 29
2-1-4-3- پوست.. 29
2-1-4-4- پر 11
2-1-4-5- سایر محصولات شترمرغ. 12
2-1-5- گوشت شترمرغ ضامن سلامتی. 12
2-2- سرخ کردن. 13
2-2-1- تعریف فرایند سرخ کردن. 13
2-1-2- فرایند سرخ کردن. 14
2-2-2- سرخ کردن سطحی. 15
2-2-3- سرخ کردن عمیق.. 16
2-2-4-روش های نوین سرخ کردن. 16
2-3- خصوصیات کیفی محصول سرخ شده 17
2-3-1- حجم و دانسیته. 18
2-3-2- تخلخل. 19
2-3-3- خصوصیات حرارتی. 19
2-3-4- بافت.. 21
2-3-5- رنگ.. 23
2-3-6- رفتار جریان خمیرابه. 24
2-4- اثر آردهای جایگزین کننده بر ویژگی های ناگت.. 25
2-4-1- آرد گندم. 25
2- 4-1-1- پروتئین گندم. 26
2-4-1-2- نشاسته گندم. Error! Bookmark not defined.
2-4-2- آرد ذرت.. 29
2-4-3- آرد برنج. 29
2-4-4- آرد سویا 31
2-4-5- نشاسته. 31
2-4-6- پروتئین‎ها 34
2-4-7- هیدروکلوئیدها 35
2-5- عوامل موثر در جذب روغن. Error! Bookmark not defined.
2-5-1- بررسی عوامل موثر بر جذب روغن. Error! Bookmark not defined.
2-5-1-1- دما و زمان سرخ کردن. 39
2-5-1-2- تخلخل. 40
2-5-1-3- خصوصیات فیزیکی ماده غذایی (شکل هندسی، سطح جانبی و خصوصیات سطحی) 41
2-5-1-4- فرمولاسیون ماده غذایی. 41
2-5-1-5- پوشش دهی. 43
2-6- فراورده ی گوشتی خمیرابه دار و سوخاری.. Error! Bookmark not defined.
2-7- مروری بر پژوهش های پیشین. 47
فصل سوم : مواد و روش‌ها 56
3-1- تهیه نمونه‌ها 56
3-2- اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی ناگت گوشت شترمرغ. Error! Bookmark not defined.
3-2-1- اندازه گیری میزان رطوبت.. 58
3-2-2- اندازه گیری میزان چربی. 58
3-2-3- اندازه گیری میزان پروتئین. 59
3-2-4- اندازه گیری میزان خاکستر 59
3-3- اندازه گیری pH.. 60
3-4- اندازه‌گیری ویژگی های پخت ناگت گوشت شترمرغ. 60
3-5- اندازه‌گیری پارامترهای بافت ناگت گوشت شترمرغ. 61
3-6- اندازه‌گیری پارامترهای رنگ ناگت گوشت شترمرغ. 63
3-7- اندازه‌گیری ویژگی های حسی ناگت گوشت شترمرغ. 63
3-8- آنالیز آماری.. 64
فصل چهارم : نتایج و بحث.. 65
4-1- ترکیبات شیمیایی. Error! Bookmark not defined.
4-2- pH.. 69
4-3- بافت.. 70
4-3-1- آزمون پروفایل بافت.. 70
4-3-2- نیروی برشی. 73
4-4- رنگ.. 74
4-5- ویژگی های پخت.. 77
4-5-1- کاهش قطر و افزایش ضخامت.. 77
4-5-2- افت پخت.. 79
4-5-3- چروکیدگی. 81
4-6- ویژگی های حسی. 82
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها 84
منابع. 88
پیوست‌ها
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مطالعه نبردهوایی و تفاوت با سایر نبردها-پایان نامه ارشد حقوق

دیدگاهتان را بنویسید