پایان نامه بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی- پایان نامه سایت گنج

متن کامل در سایت baharfile.com

در قانون مجازات اسلامی تعریف مستقلی از واژه جنایت ارائه نگردیده ولی در مواد متعددی که از این واژه نامبرده شده، معانی متفاوتی قابل استنتاج است .در برخی مواد، منظور از جنایت، آسیب حاصله بوده و جدای از رفتار ارتکابی، نگاه مقنن را به خود معطوف داشته و به عبارت روشن تر، جنایت، مترادف نتیجه بکار رفته است. ماده 290 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

الف. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افراد معین …….داشته باشد….

ب. هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد …..».

ماده 525 این قانون نیز براساس همین منظور تدوین گردیده است« هر گاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریکیا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی است که حیوان در اثر تحریکیا وحشت وارد می‌کند… ».

اما در بعضی مواد دیگر، جنایت در معنای رفتار منتهی به آسیب قابل تفسیر است. به عنوان مثال ماده 16 قانون، مقرر می‌دارد: «قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس اعضاء و منافع است». واژه جنایت در ماده 289 نیز مفید همین معناست، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است . به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از جنایت، صدماتی است که در اثر رفتار یک انسان به دیگری اعم از انسان زنده، جنینیا مرده وارد می‌شود.»(آقایی نیا: پیشین، 17).

در پایان با اندکی اغماض، می‌توان گفت، جنایت جرمی است که موضوع آن انسان در مفهوم عام (انسان زنده، جنین، میت) و تحقق آن موکول به وقوع آسیب بر حیات یا تمامیت جسمانی یا منافع است. بنابر این با لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی، که بیان می دارد« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» رابطه جنایت با جرم، رابطه عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که هر جنایتی جرم محسوب می‌شود ولی هر جرمی جنایت نیست( پیشین، 18).

 

 

 

متن کامل در سایت baharfile.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *