تیر ۱۴, ۱۳۹۹

رشته مدیریت: پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت مالکیت نهادی و اندازه شرکت با عدم تقارن اطلاعاتی- پایان نامه سایت گنج

9 روش و ابزار گردآوری داده‏ها

برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق از نرم افزارهای ره آورد نوین و اطلاعات آرشیوی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.

 

1-10 روش تجزیه و تحلیل داده‏ها

تحقیق حاضر از نظر آماری نوعی تحقیق همبستگی است که برای تحلیل همبستگی از روش رگرسیون تک متغیره استفاده خواهد شد و همچنین به منظور آزمون فرضیه‏ها از مدل‏های رگرسیون ساده و چند متغیره و روش داده‏های پنل(داده‏های تابلویی) استفاده می‏شود.

 

1-11 تعاریف متغیر‏ها واصطلاحات تحقیق (نظری-عملیاتی)

1-11-1 عدم تقارن اطلاعاتی:

به این معناست که مدیران درباره جریان‏های نقدی، فرصت‏های سرمایه گذاری و به طور کلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت اطلاعاتی بیش از اطلاعات برون سازمانی در اختیار دارند.

1-11-2 دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:

یکی از معیارهای مورد استفاده برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام است که نشان دهنده میزان شکاف موجود میان «قیمت پیشنهادی خرید سهام»(قیمتی که سرمایه گذار یا بازارگردان برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می‏کند) و «قیمت پیشنهادی فروش سهام»(قیمتی که یک فروشنده سهام یا بازارگردان برای فروش آن سهام پیشنهاد می‏کند) می‏باشد. دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به دو صورت مطلق و نسبی قابل محاسبه می‏باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از مدل دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده شده است که نحوه محاسبه آن به صورت زیر است :

 

که دراین مدل :

 

= دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

= (ASK PRICE) ASKid بهترین (کمترین) قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره مورد بررسی

= (BID PRICE) BIDid بهترین (بیشترین) قیمت پیشنهادی خرید شرکت i در دوره مورد بررسی

 

1-11-3 اقلام تعهدی حسابداری:

با تطابق دادن هزینه‏ها با درآمدهای حاصل شده در یک دوره مالی، جریانات نقدی را بدون در نظر گرفتن زمان وقوع به سود خالص تبدیل می‏کنند. در ادبیات مالی دو مدل برای محاسبه اقلام تعهدی پیشنهاد شده است: مدل ترازنامه ای و مدل سود و زیانی. در این تحقیق برای محاسبه اقلام تعهدی از مدل سود و زیانی استفاده شده است که از تفاوت سود عملیاتی و جریانات نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی به دست می‏آید.

جریانات نقدی عملیاتی ـ سود حسابداری =   اقلام تعهدی

1-11-4 اقلام تعهدی غیر عادی(اختیاری):

در این تحقیق آن قسمت از اقلام تعهدی که ناشی از فعالیت‏های عادی شرکت نبوده و مدیریت توانایی اعمال کنترل بر روی آن‏ها را دارا می‏باشد و میزان مدیریت سود در شرکت را نشان می‏دهد، تحت عنوان اقلام تعهدی غیرعادی تعریف شده است. برای محاسبه اقلام تعهدی غیرعادی مطابق با تحقیقات پیشین دکو و همکاران از مدل تعدیل شده مبتنی بر عملکرد و رشد جونز با رویکرد مبتنی بر خطای برآورد استفاده شده است.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک