تیر ۲۴, ۱۳۹۹

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری با بازاریابی در صنعت بیمه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

عنوان :

بررسی رابطه سرمایه فکری با بازاریابی در صنعت بیمه ایران

 
چکیده:
دو عامل مهم که موجب بالارفتن عملکرد بازارگرایی شرکتها در دو دهه گذشـته شـده اسـت ؛
جهانی شـدن و افـزایش تغییـرات در فنـاوری مـی باشـد. در چنـین محیطـی سـرمایه فکـری و
داراییهای نامشهود از عوامل مهم موفقیت بشمار میروند.تحقیق حاضر رابطه بین بازارگرایی (با تکیه
بر سه مفهوم توجه به مشتری، توجه به رقبـا وهماهنگی بینبخشی) و سرمایه فکری
را در صنعت بیمه بررسی میکند.
سرمایه فکری به عنوان دارایی نامشهود یک سازمان میباشـد و شـامل دانـش، تجربـه، مهـارت شخصی
، روابط خوب و یا توانایی فناوری است ،سرمایه انسانی ؛ترکیبی از دانـش ، مهـارت هـا وتجربیات کارکنان
یک بنگاه، سرمایه مشتری (رابطهای )؛ عبارت اسـت از روابـط بـا افـرادی کـهبنگاه اقتصادی با آن ها
به کار تجاری میپردازد که شامل مشتریان و عرضه کنندگان میباشد . سرمایه ساختاری؛ داراییهای
غیرمرتبط بـا نیـروی انـسانی را شـامل مـی شـود کـه عبارتنـد از فناوریها، فرآیندها، ابداعها، اموال فکری
، داراییهای فرهنگی و روش هایی که شـرکت را قـادر
به انجام وظایف میسازد.
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.