شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش مالی

عنوان :

بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 
چکیده :
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تامین منابع مالی لازم طرح های اساسی و زیر بنایی است ، اساسا سرمایه موتور توسعه کشورها بوده و کشور هایی که در داخل از سرمایه کافی برخوردار نیستند مجبور به استفاده از سرمایه های خارجی می باشند . کشور های در حال توسعه با توجه به کمبود شدید سرمایه در داخل به علل گوناگون نیازمند استفاده از سرمایه های خارجی بوده و هستند .
سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به اینکه دارای مزایایی دیگری غیر از تامین سرمایه از جمله انتقال تکنولوژی ، مدیریت ،با زاریابی و …. می باشد  از جایگاه ویژه ای نسبت به سایرانواع سرمایه گذاری ها برخوردار بوده و رقابت شدیدی در جهان برای جذب هر چه بیشتر آن در جریان است شناسایی زمینه ها و عوامل موثر در جذب FDI جهت موفقیت در این رقابت نفس گیر از اهمیت زیادی بر خوردار بوده و بدون این شناخت امید زیادی به موفقیت وجود نخواهد داشت .
هدف این تحقیق کمک به این شناخت است در این تحقیق با انتخاب کشور های در حال توسعه و شاخص های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، جمعیتی ، و …. و با استفاده از ر وش آماری تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره به تحلیل و شناسایی متغیر های تاثیر گذار بر جذب FDI پرداخته ایم ، نتیجه تحقیق بیانگر این واقعیت است که تعداد زیادی از متغیر های اقتصادی مالی اجتماعی و سیاسی و … وجود دارند که با درجات متفاوت بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر گذارند اما در نهایت انچه مهم است خواست دولتها و ملت ها در حرکت صحیح دراین مسیر و از آن مهمتر درک ضرورت حرکت در این مسیر است .
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.