شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

پایان نامه بررسی چگونگی تاثیر گرو های اصلی اثر گذار بر همدیگر

مقدمه

تحقیق را می‌توان تلاش منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله خاص که به یک راه حل نیاز دارد، توصیف کرد و مستلزم یک رشته فعالیت‌هایی است که به درستی اندیشیده شده‌اند و به دقت مورد اجرا در می‌آیند و در نهایت این امکان را برای ما فراهم می‌آورند که بدانیم مشکلات سازمانی را چگونه باید حل کرد یا دست کم به حداقل رسانید( سکاران، ۲۰۰۰)
در این فصل به بررسی روش تحقیق مورد استفاده، جامعه آماری، روش و ابزار گرد آوری داده‌ها، روش تجزیه تحلیل داده‌ها و در نهایت مراحل تحقیق پرداخته می‌شود.

۳-۲-روش تحقیق

نوع روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی می‌باشد زیرا به دنبال توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و به عبارت دیگر تحقیق کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود.
روش تحقیق از نظر روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. تحقیق توصیفی مجموعه ای از روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف شرایط یا پدیده مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‎گیری باشد(سرمد و همکاران،۱۳۸۹)
با مطالعه ادبیات مرتبط با موضوع عناصر موثر بر اکتساب تکنولوژی شناسایی شدند سپس با استفاده از نظر خبرگان  این عناصر در چهار گروه طبقه بندی و ارتباط بین این عناصر با یگدیگر مشخص گردید. سپس با استفاده از روش DEMATEL ارتباط بین گروه‌ها مشخص گردید و در نهایت با استفاده از روش تحلیل شبکه وزن معیارها و رتبه بندی گزینه های اکتساب تکنولوژی بدست آمد.

– ابزار و روش گرد آوری اطلاعات

روش گرد آوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای  و میدانی می‌باشد. برای استخراج شاخص‌ها و شناسایی استراتژی‌ها از مطالعات کتابخانه ای( کتاب‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها و سایت‌های علمی) مورد استفاده فرار گرفته است و برای اولویت بندی و انتخاب استراتژی‌ها از مطالعات میدانی استفاده می‌شود.
ابزار گرد آوری اطلاعات شامل چهار  پرسشنامه می باشد:
پرسشنامه اول برای گروه بندی معیار های شناسایی شده برای اکتساب تکنولوژی می باشد
 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه

متن کامل