حمایت مدیران برای تامین امکانات ومنابع ورفع موانع :
مدیر باید از سبک مدیریت مناسب با شرایط وموقعیت استفاده کند حامی وپشتیبان کارمند باشد لازم نیست کارمند همه امکانات را در حد اعلای آن در اختیار داشته باشد بلکه کافی است احساس کند که مدیرش همه توان وتلاش خود را برای فراهم کردن امکانات وحمایت از او بکار برده است.
سوم : ارزیابی واندازه گیری عملکرد وارائه پاداش های مبتنی بر عملکرد :
مساوات طلبی مدیران ، یعنی تقسیم مساوی پاداش در بین کارکنان بزرگترین دشمن وآفت طرح های انگیزشی ومانع بزرگ موفقیت برنامه های بهبود عملکرد است . مدیران باید نظامهای حقوق وپاداش مبتنی بر عملکرد طراحی کنند وآن را با جدیت وبر مبنای معیارهای منطقی وشفاف اجراء کنند.
چهارم : تقویت رفتارهای مطلوب ورضایت بخش :
مدیران باید از نیازهای کارکنان مطلع باشند وبرنامه های انگیزشی را متناسب با این نیازها تنظیم واجرائ کنند لذا بدین منظور به طور مداوم از کارکنان نظر سنجی ،نگرش سنجی ، ورضایت سنجی کنیم.
پنجم : پاداش وبازخورد به موقع ورعایت عدالت وانصاف در پاداش دادن :
کارکنان پاداش های خود را با پاداش وتلاش های دیگران مقایسه می کنند تا از منصفانه بودن آنها اطمینان حاصل کنند( بهرامی ،رجایی پور ،1390،136-128).
هدف وبرنامه :
هدف می تواند تلاش ،انرژی وانگیزه افراد را متمرکز وبه این ترتیب بر سرعت موفقیت آنها بیفزاید فقدان هدف یا فقدان اهداف روشن وصریح موجب پراکنده شدن انرژی ومنابع می شود.
وقتی اهداف روشن باشد تخصیص منابع بر اساس اولویت انجام می شود انگیزه ها افزایش می یابد می توان از تطابق یا مغایرت اقدامات واینکه در میر دستیابی به اهداف هستند اطمینان پیدا کرد وکنتر ل های لازم را به عمل آورد.  وقتی در مورد یک هدف بین مدیر وکارمند توافق صورت گیرد و آن هدف به هدف مشترک آنها تبذیل می شود اهداف چالشی تری امکان تحقق می یابند وجامه عمل به خود می پوشند هدف باید برای کارمند معنی دار وارزشمند باشد او باید از تحقق اهداف احساس موفقیت کند با تحقق اهداف احساس افتخار کند ودر منافع ناشی از رسیدن به اهداف سهیم وشریک باشد. (همان منبع )
مثبت اندیشی ، پایداری وپشتکار :
پشتکار ومثبت اندیشی کمک می کند تا کارکنان در مسیر اجرای برنامه ها ودستیابی به اهداف کار را با انرژی واشتیاق آغاز کنند ،ادامه دهند وبه سرانجام برسانند. بر اساس مدل پیشنهادی عوامل مربوط به سرمایه سختاری عبارتند از بازسازی وبهبود ، سیستم ها وساختار ، بهبود فرایندها ، تیم های کاری  این تقسیم بندی بیانگر این مطلب است که در میان عوامل ساختاری تاثیر گذار بر عملکرد سازمان عوامل چهار گانه فوق دارای بیشترین میزان تاثیر گذاری می باند . بنا براین لازم است تیم های کاری ، بهبود فرایندها ، سیستم ها ، وساختارها ، بازسازی وبهبود در این سازمان ها تقویت گردد. برای تقویت هر یک از اجزای سرمایه ساختاری پیشنهاداتی ارائه گردیده است. (ابوالعلایی ، 1389،17)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور