پایان نامه درباره کتابداران

زیاد
27
24.8
کل
109
100.0

نتایج داده ها نشان می دهد که 3.7% با فراوانی4 نفر به گزینه (خیلی کم)، 8.3% با فراوانی 9 نفر به گزینه کم، 35.8% با فراوانی39 نفر به گزینه (متوسط)، 27.5 % با فراوانی 30 نفر به گزینه (زیاد) و 24.8% با فراوانی 27 نفر به گزینه خیلی زیاد پاسخ گفته اند که اطلاعات آنها در نمودار شماره 4-5 نیز نمایش داده شده است:

نمودار(4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شرایط سازمانی

با توجه به شاخص 7 درجه‏ای پرسشنامه، از شاخص 1- 2 گزینه خیلی کم(بسیار نامطلوب)، 2-3 گزینه کم(نامطلوب)، 3-4 گزینه متوسط رو به پایین، 4-5 گزینه متوسط رو به بالا، 5-6 گزینه زیاد (مطلوب) و 6-7 هم گزینه بسیار زیاد (بسیار مطلوب) استفاده شده است. بنابراین با مقایسه میانگین عامل شرایط سازمانی کتابداران در جدول (4-13) می‏توان وضعیت عامل شرایط سازمانی را در کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران را مشخص کرد.

جدول (4-13):میانگین و انحراف معیار شرایط سازمانی کتابداران
گویه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
حداکثر نمره
حداقل نمره
شرایط سازمانی
109
4.54
16.75
7
1
با مقایسه میانگین محاسبه شده (4.54) می‏توان آن را در شاخص4-5یعنی گزینه متوسط رو به بالا قرار داد. پس بنابراین می‏توان گفت وضعیت عامل شرایط سازمانی کتابداران در سطح متوسط رو به بالا قرار دارد.
– وضعیت سایر عوامل شرایط سازمانی در جدول شماره(4-14) نمایش داده شده است
جدول (4-14):میانگین و سایر عوامل شرایط سازمانی کتابداران
گویه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
حداکثر نمره
حداقل نمره
نظام پاداش‏دهی
109
3.46
16.75
7
1
داشتن اهداف روشن
109
5.060
4.68
7
1
دسترسی به منابع
109
5.069
4.23
7
1
ساختار سازمانی
109
4.58
2.85
7
1
با مقایسه میانگین محاسبه شده نظام پاداش‏دهی(3.46) می‏توان آن را در شاخص 3-4 یعنی گزینه متوسط رو به پایین قرار داد. بنابراین وضعیت نظام پاداش‏دهی کتابداران در سطح متوسط رو به پایین قرار دارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *