پایان نامه رایگان درباره دیوان بین المللی

باشند . دولتهای ایالات متحده بریتانیا، فرانسه وشوروی درجریان تدوین پروتکل الحاقی1977 بارها اعلام نمودند که قواعد مندرج دراین پروتکل هیچ تاثیری بر استفاده از سلاح هسته ای ندارددیوان بین المللی دادگستری ضمن اشاره به استدلال این گروه(I.C.J.Reports,p.30, para.85) اظهار نمود که این نحوه استدلال با خصوصیت بشر دوستانه این دسته قواعد حقوقی که درخصوص تمامی سلاحها قابل اعمال است ، مغایرت دارد(Ibid.,p.30,para.86. ) هرچند دیوان درخصوص آمره بودن حقوق بشر دوستانه، بدین علت که چنین درخواستی از آن نشده بود، اظهار نظر نکرد ولی بطور ضمنی این مسئله را پذیرفت که قواعد اساسی مقررات لاهه وکنوانسیونهای ژنو 1949 از چنین خصوصیتی بر خوردارند ودیوان از آنها به عنوان (( اصول غیر قابل تعرض حقوق بین الملل عرفی)) نام برد.( Ibid.,p.28,para.79) بدین ترتیب از نظر دیوان بین المللی دادگستری هرگونه استفاده از سلاح هسته ای مشمول قواعد حقوق بشر دوستانه می گردد این اظهار نظر دیوان، از مهمترین نکات این نظر مشورتی ودرزمره مواردی است که دیوان صراحتا به نتیجهای قاطع دست یافته است . نکته جالب توجه آنکه درجریان رسیدگی دیوان به درخواست نظر مشورتی مجمع عمومی نه تنها هیچ یک از دولتها از استدلال گروه نخست جانبداری نکردند ، بلکه حتی دولتهای دارای سلاح هسته ای، بر اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه درخصوص سلاحهای هسته ای تاکید نمودند.
دیوان بین المللی داد گستری سپس به بررسی مهمترین واساسی ترین اصول حقوق بشر دوستانه پرداخت . اولین اصل، حمایت از جمعیت واهداف غیر نظامی وتفکیک بین رزمندگان وغیر رزمندگان می باشد . این اصل برای نخستین با ر دراعلامیه سن پترزبورگ 1868 اعلام گردید وسپس درمواد25و27 مقررات مربوط به حقوق وعرف جنگ زمینی، ضمیمه کنوانسیون چهارم لاهه 1907 ، نیز مورد پذیرش قرارگرفت درتایید مجدد این اصل ، مجمع عمومی ملل متحد درسال 1968 به اتفاق آرا قطعنامه 2444 را به تصویب رساند. به موجب این قطعنامه ((..ب حمله علیه افراد غیر نظامی ممنوع است . چ. درتمام اوقات باید تفکیکی بین افراد شرکت کننده درمخاصمات واعضای جمعیت غیر نظامی به منظور محافظت از گروه اخیر، اعمال شود.)) (G.A.Res.2444(XXIII),19 Dec.,1968) پروتکل اول 1977ژنو نیز درچندین ماده، اصل تفکیک بین رزمندگان وغیر رزمندگان را مورد توجه قرارداده است .
دیوان بین المللی دادگستری درنظر مشورتی خود درخصوص این اصل اظهارداشت: هدف اولین اصل، حمایت از جمعیت غیر نظامی واهداف غیر نظامی باشد وتفکیکی بین رزمندگان وغیر رزمندگان قائل می شود . دولتها هرگز نباید افراد غیر رزمنده را هدف حمله قراردهند ودرنتیجه هرگز نباید از سلاحهایی استفاده کنند که قادر به تفکیک بین اهداف نظامی وغیر نظامی نمی باشند.)) (i.c.j. reports,Op.cit.,p.28,para.78) دیوان هچنین افزود که بر فرض وجود سلاحهای هسته ای نسل جدید که قادر به رعایت اصل تفکیک باشند ، شرایط حاکم بر استفاده از آنها بیان نشده وحتی چنین استفاده محدودی ممکن است به یک جنگ تمام عیار هسته ای واستفاده ازانواع قدیمی این اسلحه منجر شود وبراین اساس این ادعا را فاقدمبنای لازم برای بررسی دانست .)) ()Ibid.,p.32,para.94
دومین اصل بنیادین ، ممنوعیت ایجاد رنج بیهوده می باشد این ممنوعیت برای نخستین بار درمقدمه اعلامیه سن پترزبورگ (1868) ذکر شد سپس دربند((ه)) ماده 23 مقررات 1907 لاهه ودرنهایت براساس بند2 ماده 35 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورد تایید مجدد قرارگرفت . دیوان بین المللی دادگستری نیز درنظریه مشورتی خوداعلام داشت : (( براساس دومین اصل وارد نمودن رنج بیهوده به رزمندگان ممنوع می باشد . درنتیجه ، استفاده از سلاحهایی که چنین رنجی را به آنان وارد می کند ویا بدون هیچ فایده ای رنج آنهارا تشدید می نماید، ممنوع است به منظور اجرای اصل دوم ، دولتها از آزادی نامحدود درانتخاب سلاحهایی که مورداستفاده قرار میدهند ،برخوردار نیستند.(( Ibid.p.28,para78»
از سوی دیکر، درجریان رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری، گروهی از دولتها بر آن بودند تا با استفاده از ممنوعیت سلاحهای سمی ، بیولوژیک وشیمیایی، ممنوعیت سلاح هسته ای را نیز به دست دهند. دیوان بین المللی دادگستری دراین زمینه اظهار داشت (دیوان به این نکته توجه می کند که مقرررات منضم به کنوانسیون شماره 4 لاهه تعریفی از سم یا سلاح سمی به عمل نمی آورد وتفاسیر گوناگونی دراین زمینه وجود دارد. همچنین پروتکل 1925 معنایی را که باید به عبارت ((مواد یا وسایل مشابه )) ، مشخص داد نمی کند. دررویه دولتها ، این عبارت درمعنای معمولی خود به کار رفته اند وسلاحهایی را دربرمی گیرند که اثر اولیه ویا حتی انحصاری آن سمی یا خفه کننده است .این رویه کاملا مشخص است ودول عضو این معاهدات این واژه را اشاره به سلاحهای هسته ای تلقی نکرده اند ، با توجه به این نکته، به نظر دیوان استفاده از سلاحهای هسته ای را نمی توان برمبنای موا د فوق الذکر ..ممنوع تلقی کرد.)) (Ibid.,p.21,paras.55-56)درجریان رسیدگی دیوان نیز قدرتهای هسته ای به شدت باتسری ممنوعیت پروتکل 1925 ودیگر قواعد موجود به سلاحهای هسته ای مخالفت کردند.
تفسیر دیوان مبنی بر اینکه این متون تنها سلاحهایی را ممنوع می کنند که اثر اولیه یا حتی انحصاری آن سمی یا خفه کننده است ، نه تنها با عبارات موسع بکاررفته دراین معاهدات مغایرت دارد، بلکه درعمل به اینن نتیجه منجر می شود که اگر به سلاحی شیمیایی یا سمی مواد منفجره افزوده شود ، دیگر مشمول ممنوعیت این کنوانسیونهانمی گردد حتی اگر معتقد باشیم که آثار اولیه سلاح هسته ای انفجار وگرما است، ولی عملا آثاری مشابه کاربرد سم نیز به دنبال دارد. بنابراین ، به نظر می رسد همانطور که اثر اولیه گلوله یا تیری سمی مجروح نمودن قربانی است ولی مشمول ممنوعیت نیز قرارمی گیرد، سلاح هسته ای نیز ممنوع است .
3-8-2 حمایت از دولتهای بی طرف
بر اساس ماده1کنوانسیون پنجم لاهه1907،سرزمین قدرتهای بی طرف غیر قابل تجاوز است.این سوال مطرح می شود که آیا کاربرد سلاح هسته ای و بویژه انتشار تشعشعات رادیو اکتیوکه ممکن است بخشهای وسیعی از کره زمین را تحت تاثیر خود قرار دهد،با تعهدات طرفین مخاصمه مبنی برعدم تجاوز و وارد نمودن خسارات به دولتهای بی طرف مغایر نیست؟بدون شک در صورت وقوع خسارت،حقوق بین الملل عرفی-که از جمله در قضیه ترایل اسملتر بیان شده وبه موجب آنکه دولتها موظفند از انجام فعالیتهایی در داخل خاک خود که منجر به ورود خسارت در خاک دولت همسایه می شود،خودداری ورزند ودر صورت وقوع خسارات آن را رفع نمایند-دولت به کار گیرنده سلاح هسته ای را ملزم می کند که اقدام به پرداخت غرامت نماید،ولی دربسیاری از موارد خسارات ناشی از کاربرد سلاحهای هسته ای همچون تاثیرات ژنتیکی و بروز بیماریهای گوناگون از قبیل انواع سرطانها تاسالیان دراز پدیدار نمی شوند وحتی درمواردی مانندغیر قابل سکونت شدن سرزمینها خسارت غیر قابل تقویم وارزیاب است به علاوه، هیچ دولت همسایه یا بی طرفی پرداخت خسارت را هربار که انفجاری حرارتی- هسته ای به وقوع می پیوندد ، راه حل موثر این مسئله تلقی نمی کند.
دیوان بین المللی دادگستری درنظر مشورتی خود درخصوص این امر که آیا قواعد بی طرفی د ر جنگی که سلاح هسته ای درآن به کار گرفته می شود، قابل اعمال است یا خیر، اظهار می دارد: (( دیوان همانند اصول حقوق بشر دوستانه قابل اعمال درمخاصمات مسلحانه به این نتیجه می رسد..که اصل بی طرفی – هرمحتوایی که داشته باشد- دارای طبیعتی بنیادین مشابه اصول وقواعد بشردوستانه است و( باتوجه به مواد مربوطه درمنشور ملل متحد) درخصوص تمامی مخاصمات مسلحانه بدون توجه به نوع سلاحی که مورد استفاده قرارخواهد گرفت، قابل اجرا می باشد.)) (.I.C.J. Reports, OP.Cit., p.31,para.3
مسئله مشروعیت استفاده از سلاح هسته ای یکی از مشکل ترین درخواستهای نظر مشورتی است که دیوان درطول فعالیت خود با آن روبرو بوده است ، به گونه ای که قریب 20 ماه طول کشید تا دیوان موفق به صدور نظر مشورتی خودشود . دیوان برای نخستین بار اعلام می کند که استفاده از سلاح هسته ای همانند استفاده از سایر تسلیحات تابع حقوق مخاصمات مسلحانه می باشد. همچنین دیوان دراین نظر مشورتی به تجزیه وتحلیل حقوق بشر دوستانه پرداخته ونظر مشورتی دیوان دربر گیرنده مسائل مهمی درخصوص این قواعد ونحوه تفسیر آنهاست با این حال ، خودداری دیوان از اعلام این مطلب که سلاحهای هسته ای همیشه ودرهمه موارد ممنوع هستند ، نشان می دهد که معتقدین به غیر قانونی بودن این سلاح شکست خورده اند وبرعکس طرفداران مشروعیت سلاح هسته ای درعمل پیروز شدند وبزرگترین آرزوی دسته اخیر از کشورها مبنی بر اینکه سیاست بازدارندگی هسته ای نباید نامشروع تلقی شود، بطور کامل مورد پذیرش قرارگرفت . بااین وجود، باید به موقعیت خطیر دیوان نیز توجه نمود اگر دیوان تصمیم می گرفت که به درخواست مجمع عمومی پاسخی ندهد، موجب ناخرسندی کشورهای مطرح کننده این درخواست مشورتی ( که اکثرا کشورهای جهان سوم بودند ) می شد اگر دیوان صراحتا کار برد سلاح هسته ای را درتمامی موارد ممنوع اعلام می کرد، مخالفت شدید کشورهای دارای سلاح هسته ای را بر می انگیخت واز سوی دیگر، اگر صراحتا اظهار می داشت که برخی از کار بردهای سلاح هسته ای مشروع است ، موقعیت خود را دربین کشورهای جهان سوم به خطر می افکند.
بااین همه ، مهمترین نکته درنظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را می توان گامی دانست که این دیوان درخصوص خلع سلاح هسته ای برداشته است . براساس ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای ، هریک از اعضای معاهده متعهد می شود مذاکراتی را با حسن نیت درخصوص انجام اقداماتی موثر برای توقف مسابقه تسلیحات هسته ای وخلع سلاح هسته ای انجام دهد. دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اهمیت این ماده اظهار داشت (( اثر حقوقی این تعهد، فراتر از تعهد به فعل ساده است وتعهدی برای نیل به یک نتیجه مشخص – خلع سلاح هسته ای درتمامی ابعاد- یا درپیش گرفتن رویه عملی مخصوصی یعنی تعقیب مذاکرات دراین زمینه با حسن نیت کامل می باشد .
بدین ترتیب ، نه تنها برای نخستین بار دیوان بین المللی دادگستری اقدام به ارائه تعریفی از حسن نیت می نماید، بلکه نشان می دهد که تعهد قدرتهای هسته ای براساس ماده 6 معاهده نه تعهد به انجام مذاکرات بلکه تعهد به دستیابی به خلع سلاح هسته ایمی باشد این اظهار نظر دیوان بااستقبال مجمع عمومی ملل متحد روبرو گردید ومجمع عمومی درقطعنامه های سال 1996 خود از تمامی دولتها درخواست نمود به منظور اجرای تعهد ، مذاکرات چند جانبه ای را درسال 1997 با هدف انعقاد کنوانسیونی به منظوز ممنوعیت توسعه ،تولید، آزمایش،انباشت ،انتقال، تهدیدیا استفاده از سلاح هسته ای ونابودی سلاحهای موجود ،آغاز نمایند .
3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیل ایمنی (SAR)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی و ارزیابی مدارک فنی و ایمنی تأسیسات هسته‌ای با هدف حصول اطمینان از برآورده شدن اصول و مقررات ایمنی هسته‌ای توسط نهادهای سازنده و بهره‌بردار و در مراحل مختلف زیر انجام می‌شود:
انتخاب ساختگاه (siting)؛
طراحی (design)؛

ساخت (manufacturing)؛
نصب و راه‌اندازی (construction & commissioning)؛
بهره برداری (operation)؛
از کار اندازی (decommissioning)؛ و
خروج از کنترل های قانونی (release from regulatory control).
بررسی و ارزیابی مدارک ایمنی بر اساس قوانین، استانداردها و مقررات مصوب، تجارب قبلی، آخرین دستاوردهای علمی و فنی و قضاوت مهندسی انجام می‌شود. این وظیفه در بخش ارزیابی ایمنی هسته‌ای و برای نیروگاه‌های هسته‌ای، راکتورهای تحقیقاتی، تاسیسات چرخه سوخت هسته‌ای و تاسیسات پسمانداری صورت می‌پذیرد. بر مبنای این بررسی‌ها، گزارش‌های رسمی نتایج ارزیابی تهیه شده و به استناد این گزارش‌ها و با تکیه بر بازرسی‌های احتمالی انجام شده، صدور پروانه و مجوز انجام می‌گیرد . گزارش‌های مقدماتی و نهایی تحلیل ایمنی (PSAR & FSAR) از جمله مهمترین مدارک مشمول بررسی و ارزیابی ایمنی هستند. سایر مدارکی که باید مورد ارزیابی ایمنی قرار گیرند عبارتند از:
گزارش‌های مقدماتی و نهایی ارزیابی محیطی (ER & EIA)؛
مدرک شرایط و محدوده‌های بهره‌برداری (OLC)؛
برنامه اطمینان از کیفیت (QA) و دستورالعمل‌های ضمیمه این برنامه؛
گزارش تحلیل ایمنی احتمالاتی (PSA)؛
گزارش‌های حوادث و رخدادهای موثر بر ایمنی تاسیسات؛
برنامه‌های راه‌اندازی و از کاراندازی؛
گزارش‌های دوره‌ای تحلیل ایمنی؛
برنامه‌های اضطراری درون و بیرون سایت؛ و
برنامه آموزش پرسنل.
اطلاعات ارائه شده در گزارش‌های تحلیل ایمنی باید نشان دهد که طراحی، ساخت و بهره‌برداری از تاسیسات هسته‌ای برای کارکنان، مردم و محیط زیست کاملا ایمن بوده و مخاطرات پرتوی ناشی از فعالیت تاسیسات برای ایشان حداقل میزان ممکن و دست‌یافتنی می‌باشد (اصل ALARA).
3-6-1 استانداردها، مقررات و ملزومات ایمنی هسته‌ای درخصوص تهیه و ارزیابی گزارش‌های تحلیل ایمنی
مطابق با ضمیمه M قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر، مدرک RG 1.70 با عنوان “Standard Format and Content of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants (LWR Edition)” بعنوان مرجع تهیه گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر معرفی شده است. بنابراین، مدرک مورد نظر امور ایمنی هسته‌ای جهت بررسی قالب و چارچوب گزارش‌های تحلیل ایمنی RG 1.70 است.
مدرک NUREG 0800 با عنوان “Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants (LWR Edition)” و استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و روسی نیز برای ارزیابی محتوای گزارش‌های تحلیل ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از مهمترین مدارک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه ارزیابی ایمنی تاسیسات هسته‌ای، راهنماهای ایمنی با کد GS-G-1.2 و GS-G-4.1 می‌باشند که برای تهیه و ارزیابی گزارش‌های تحلیل ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در خصوص نیروگاه بوشهر که با فن‌آوری روسی تکمیل و ساخته شده است باید این نکته را متذکر شد که در کنار استانداردها و مقررات ملی و بین‌المللی، استانداردهای فنی و ایمنی کشور روسیه مانند OPB-88/97 نیز مد نظر قرار داشته است. مقررات و معیارهای ایمنی هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای طراحی نیروگاههای هسته‌ای در مدرکی با کد NS-R-1 ارائه شده است.
3-6-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش‌های تحلیل ایمنی
بررسی و ارزیابی گزارش‌های تحلیل ایمنی با طی روندی که در فلوچارت صفحات بعد نشان داده شده است و مطابقت چارچوب (format) و محتوای (content) این مدارک با استانداردها، مقررات و الزامات مصوب ایمنی هسته‌ای انجام می‌شود.
لازم به ذکر است که گزارش‌های تحلیل ایمنی باید مورد تجدید نظر دوره‌ای قرار بگیرند و حاوی آخرین تغییرات داده شده ضمن ساخت، نصب و بهره‌برداری نیروگاه باشند. معمولا دو گزارش تحلیل ایمنی برای اخذ پروانه بهره‌برداری تهیه می‌شود. گزارش تحلیل ایمنی اولیه (PSAR) باید پس از اتمام طراحی و برای دریافت مجوز ساخت از طرف سازنده به واحد قانونی ایمنی هسته‌ای کشور ارائه شود. گزارش تحلیل ایمنی نهایی (FSAR) باید قبل از سوخت‌گذاری و برای دریافت مجوز بهره‌برداری نیروگاه ارائه گردد. گاهی ممکن است به فراخور وضعیت نیروگاه، تهیه یک گزارش تحلیل ایمنی میانی (ISAR) نیز لازم باشد. این گزارش پس از اتمام مراحل ساخت و برای دریافت مجوز راه‌اندازی ارائه می‌شود.
زمان بندی انجام فرآیند بررسی و ارزیابی مدارک ایمنی باید از طرف واحد قانونی مشخص شده باشد. در مدرک Licensing Procedure و همچنین Flow of Documents in NNSD مهلت رسیدن گزارش‌های تحلیل ایمنی بدست واحد قانونی، مدت زمان بررسی اولیه (مطابقت فرمت) مدارک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *