مرداد ۲۱, ۱۳۹۹

پایان نامه رایگان روانشناسی : مدیریت آموزشی

سوال 2-4 مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی
جدول (21-4) پیشایندی سوال (2-4) مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت
پاسخ سوال 2-4
102 17 71 14 بله
9 2 6 1 خیر
111 19 77 15 مجموع افراد

جدول (22-4) chi- square tests سوال 2-4 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
904/0 2 201/0 x2 پیرسون
با توجه به جدول شماره (21-4) بیشتر افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند و اختلاف چندانی بین پاسخ به این سوال افراد و میزان خلاقیت آنان مشاهده نمی‌شود.
بنابراین با توجه به اینکه سطح معناداری خی دو محاسبه شده بیشتر از 5 درصد است ارتباط سوال (2-4) و میزان خلاقیت افراد سه گروه رد می‌شود. پس H0 پذیرفته شده و H1 که رابطه سوال (2-4) و میزان خلاقیت را تائید می‌کرد رد می‌شود. پس رابطه معناداری بین این عامل وجود ندارد.
سوال (1-5) آیا به هدفهای خود از تحصیل در این رشته دست یافته‌اید؟
جدول (23-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-5) مصاحبه کتبی
رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 1-5

3/33 12 1/39 18 0/31 13 بله
8/27 10 8/34 16 5/40 17 خیر
306 11 4/17 8 4/21 9 تاحدودی
3/8 3 7/8 4 1/7 3 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
با توجه به جدول فوق بیشتر افراد گروه مشاوره به این سوال جواب منفی دادند. ولی اکثریت گروه های مدیریت و روان‌شناسی به این سوال جواب مثبت دادند که فاصله زیادی را نشان نمی‌دهد.
نمودار (9-4) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال (1-5) مصاحبه کتبی را نشان میدهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

جدول (24-4) پیشایندی سوال 1-5 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت
پاسخ سوال 2-4
43 7 31 5 بله
43 9 28 6 خیر
28 5 19 4 تاحدودی

114 21 78 15 مجموع افراد

جدول (25-4) chi- square tests سوال 1-5 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
970/0 4 538/0 x2 پیرسون
جدول (24-4) نشان می‌دهد که افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب منفی دادند. البته این گفته با توجه به تعداد کل افراد در سطوح خلاقیت می‌باشد.
تعداد قابل توجهی از هرگروه با درجه خلاقیت متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند. به طور کلی فاصله تعداد جوابهای مثبت یا منفی به سوال در بین افراد با خلاقیتهای متفاوت چندان قابل توجه نیست. بنابراین H0 که بیانگر استقلال درجه خلاقیت و سوال (1-5) می‌باشد پذیرفته می‌شود و H1 که رابطه خلاقیت را با سوال مطرح می‌کرد رد می‌شود و این نتیجه با توجه به سطح معنی‌داری آزمون خی دو محاسبه شده می‌باشد که بیشتر از 5 درصد می‌باشد. پس رابطه معناداری بین این دو عامل وجود ندارد.

سوال 2-5 آیا انگیزه شما برای ادامه تحصیل در آینده بیشتر شده است؟
جدول (26-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (2-5) مصاحبه کتبی
رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 2-5
2/72 26 0/63 29 6/78 33 بله
7/16 6 1/26 12 5/9 4 خیر
1/11 4 9/10 5 9/11 5 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
با توجه به جدول فوق بیشترین افراد در سه رشته به سوال 2-5 جواب مثبت دادند و فاصله چندانی بین سه گروه آزمودنی در پاسخ به این سوال وجود ندارد.
نمودار (10-4) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال (2-5) مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

جدول (27-4) پیش‌آیندی سوال 2-5 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت
پاسخ سوال 2-4
88 15 59 14 بله
22 5 16 1 خیر

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

110 20 76 15 مجموع افراد

جدول (28-4) chi- square tests سوال 2-5 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
632/0 4 573/2 x2 پیرسون
با توجه به جدول (27-4) نشان میدهد که بیشتر افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند. بنابراین H0 استقلال سوال 2-5 با میزان خلاقیت تائید می‌شود.
و H1 که بیانگر رابطه سوال با میزان خلاقیت داشت رد می‌شود و این نتایج با توجه سطح معناداری خی دو محاسبه شده می‌باشد که بیشتر از 5 درصد است.
سوال (1-6) اوقات فراغت خود را صرف چه فعالیتهایی می‌کنید؟
جدول (29-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-6) مصاحبه کتبی
مدیریت آموزشی روان‌شناسی مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 6
9/23 11 4/19 7 1/35 15 1 دوستان
9/10 5 6/5 2 1/7 3 2 ورزش
6/32 15 2/47 17 3/33 14 3 مطالعه
2/2 1 6/5 2 9/11 5 4 موسیقی
5/6 3 6/5 2 4/2 1 5 TV
5/6 3 – – – – 6 رایانه
3/4 2 8/2 1
7 نقاشی
13 6 9/13 5 5/9 4 بی جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
با توجه به جدول فوق در رشته مشاوره بیشتر افراد اوقات فراغت خود را با دوستان می‌گذرانند. و در رشته مدیریت آموزشی و رشته روان‌شناسی اکثریت افراد وقت خود را صرف مطالعه می‌کنند.
نمودار (11-4) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال (1-6) مصاحبه کتبی را به طور جداگانه نشان می‌دهد.

نمودار مربوط به قسمت اول سوال 6 در رشته مدیریت آموزشی
کد
1- همراه با دوستان
2- ورزش
3- مطالعه
4- موسیقی
5- تلویزیون
6- رایانه
7- نقاشی
8- تفکر
9- سینما
10- شعر
11- تفریح

نمودار مربوط به قسمت اول سوال 6 در رشته مشاوره

نمودار مربوط به قسمت اول سوال 6 در رشته روانشناسی

جدول (30-4) پیشایندی سوال 1-6 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جمع افراد پائین متوسط بالا درجه خلاقیت
پاسخ سوال 1-6
33 8 23 2 1 دوستان
10 2 8
2 ورزش
46 7 29 10 3 مطالعه
8 1 6 1 4 موسیقی
6
5 1 5 TV
3 1 2
6 رایانه
3
3
7 نقاشی
109 19 76 14 مجموع افراد

جدول (31-4) chi- square tests سوال 1-6 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
586/0 12 337/10 x2 پیرسون
با توجه به جدول (30-4) اکثریت افراد با درجه خلاقیت بالا و متوسط وقت خود را با مطالعه می‌گذرانند و افراد با درجه خلاقیت پائین بیشتر اوقات خود را با دوستان خود هستند.
براساس سطح معناداری آزمون، خی دو محاسبه شده بیشتر از 5 درصد است بنابراین رابطه معناداری بین میزان خلاقیت افراد و جوابهای افراد به سوال (1-6) وجود ندارد.
H0 که استقلال این عامل را تائید می‌کرد تائید می‌شود و دلایل کافی برای رد آن وجود ندارد و H1 که وجود رابطه را بیان می‌کرد رد می‌شود.

سوال 2-6 آیا دارای هنری بودید که در اثر تحصیلات دانشگاهی نگرش جدید برای گسترش آن پیدا کرده باشید؟

جدول (32-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (2-6) مصاحبه کتبی
روان‌شناسی مدیریت آموزش مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 2-6
8/27 10 7/21 10 6/28 12 بله
4/44 16 3/54 25 4/52 22 خیر