پایان نامه رشته روانشناسی درباره : روان رنجورخویی

یا غلط (0)» را علامت بزند. حداقل و حداکثر نمره به ترتیب 0 و 20 است.

اعتبار و پایایی سیاهه سرشت و منش کلونینجر
ضریب پایانی فرم کوتاه سیاهه سرشت و منش به روش بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته برای مولفه‌ نوجویی 96/0 به دست آمده است (کاویانی و حق‌شناس، 1379). همچنین کاویانی و پورناصح (1384) نیز با استفاده از همین روش با فاصله زمانی یک تا دو ماه برای مولفه نوجویی، ضریب پایایی 75/0، و با استفاده از روش همسانی درونی، ضریب پایایی 72/0 را گزارش کردند. در مطالعه پورشهباز و همکاران (1384)، پایایی مولفه نوجویی در این سیاهه به روش آلفای کرونباخ 74/0 به دست آمده است.
در پژوهش حاضر پایایی آن نیز در نمونه جداگانه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج پایایی مولفه نوجویی در جدول 3-3 ارائه شده است.
جدول 3-3: ضرایب آلفای کرونباخ مولفه نوجویی از سیاهه سرشت و منش کلونینجر در پژوهش حاضر
مقیاس ضریب آلفای کرونباخ تعداد
مولفه نوجویی 71/0 48
مقیاس هیجان خواهی 67/0 48
مقیاس تکانشی 61/0 48
مقیاس ولخرجی 34/0 48
مقیاس بی نظمی 45/0 48
همانطور که در جدول 3-3 مشاهده می شود، پایایی مولفه نوجویی (71/0)، خرده مقیاس تکانه ای (61/0) و خرده مقیاس هیجان خواهی (67/0)رضایت بخش است و پایایی دو خرده مقیاس دیگر آن شامل ، بی نظمی (45/0) و ولخرجی (34/0) در حد مطلوبی نیست. شاید به این دلیل که تعداد آیتم های خرده مقیاس بی نظمی و ولخرجی کم است.
همچنین، سیاهه سرشت و منش از اعتبار لازم در شناسایی موارد اختلالات شخصیت در بیماران روانی بستری و سرپایی برخوردار است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که هر خوشه اختلالات شخصیت در نظام طبقه‌بندی DSM_IV، با یکی از ابعاد مزاج در TCI ارتباط دارد (کلو نینجر و سوراکیک، 2000، به نقل از کاویانی، 1382). همچنین با توجه به نیمرخ‌های TCI، تفاوت‌های بالینی در نشانگان مرضی اختلال‌های اضطرابی، اختلالات خلقی و اختلالات مرتبط با خوردن و سوء مصرف دارویی قابل تشخیص هستند.
ساختار و ثبات ابعاد سرشت و ویژگی های روان سنجی آن در فرهنگ های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است از جمله جمهوری چک (پریس، کاچارووا، نوواک و استپانکووا ، 2007)، یوگسلاوی (سوراکیک، پرزیبک و کلونینجر، 1991، به نقل از کاویانی، 1382)، ژاپن (تاکیوچی، یوشینو، کاتو، اٌنو و کیتامارا ، 1993 )، نروژ (استرندبای گارد و جنسن ، 1992به نقل از کاویانی، 1382) و بلژیک (هانسن، دلهز و کلونینجر ، 2005) که نتایج همگون و معنی داری را مطرح ساخته اند.
کاویانی و پورناصح (1384) جهت اعتباریابی این پرسشنامه از روش مصاحبه نیمه ساخت یافته توسط دو روان شناس در بین 100 نفر آزمودنی استفاده کرده و ضرایب روایی آن را برای مولفه نوجویی 75/0 گزارش کردند که در سطح 001/0 معنی دار بوده است.
در پژوهش حاضر اعتبار این مقیاس در نمونۀ جداگانه (22 دختر و 26 پسر) با استفاده از اعتبار همزمان از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه هیجان خواهی اهواز (نجاریان، 1377)، ارزیابی شد. نتایج به دست آمده از اعتبار آن در جدول 4-3 ارائه شده است.

جدول 4-3. نتایج اعتبار سنجی همزمان مولفه نوجویی از سیاهه سرشت و منش کلونینجر در پژوهش حاضر
مقیاس ضرایب معنی داری
نوجویی 33/0 005/0
هیجان خواهی 45/0 005/0
تکانه ای 17/0 11/0
ولخرج 22/0 098/0

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بی نظم 26/0 093/0

نتایج مندرج در جدول 4-3 نشان دهنده عدم وجود همبستگی بین زیرمقیاس تکانه ای، ولخرج و بی نظم با مقیاس سازه بوده و ضریب همبستگی نوجویی و زیرمقیاس هیجان خواهی با مقیاس هیجان جویی به ترتیب برابر با 33/0 و 45/0 است که در سطح 005/0 P= معنی دار است. بنابراین مولفه نوجویی و خرده مقیاس هیجان خواهی از اعتبار سازه برخوردار بوده اما خرده مقیاس تکانه ای، ولخرج، بی نظمی از اعتبار لازم برخوردار نیستند. شاید به این علت که تعداد آیتم های خرده مقیاس ولخرجی و بی نظمی کم بوده و مقیاس هیجان جویی، مقیاس مناسبی برای سنجش خرده مقیاس تکانه ای، ولخرجی و بی نظمی نبوده است. شایان ذکر است که در این پژوهش نمره کل نوجویی مورد استفاده قرار گرفت.

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری
در این پژوهش برای ارزیابی شیوه های فرزندپروری از پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا بامریند (1972) استفاده شد. دیانا بامریند از دانشگاه کالیفرنیا در سال 1972 مجموعه بررسی هایی را انجام داد که طی آن الگوهایی از شیوه های فرزندپروری را مشخص کرد. وی برای مطالعات خود، پرسشنامه ای را طرح کرد که به نام خود او معروف شد. این پرسشنامه سه شیوه فرزندپروری شامل شیوههای سهل گیرانه، شیوههای مستبد و شیوههای مقتدر را میسنجد. این پرسشنامه توسط اسفندیاری (1374، به نقل از باقرپور کماچالی، بهرامی احسان، فتحی آشتیانی، خدابخش احمدی، احمدی، 1386) به فارسی ترجمه شده است.

نحوه نمره گذاری پرسشنامه
این پرسشنامه شامل 30 جمله می باشد که 10 جمله آن شیوه های سهل گیرانه (28-24-21-19-17-14-13-10-6-1)، 10 جمله آن شیوه های استبدادی (29-26-25-18-16-12-9-7-3-2) و 10 جمله آن شیوه های قاطع (30-23-27-22-20-15-11-8-5-4) را می سنجد. در مقابل هر عبارت، 5 ستون قرار دارد. عناوین این ستون ها عبارتند از کاملاً موافقم، موافقم، تقریباً موافقم، مخالفم و کاملاً مخالفم است. هر کدام از این ستونها به ترتیب از 0 تا 4 نمره گذاری می شود و با جمع نمرات سوالات مربوط به هر شیوه، سه نمره مجزا بدست می آید و نمره ای که برتری می کند به عنوان سبک فرزندپروری مشخص می شود. حداقل و حداکثر نمره به ترتیب شامل 0 و 40 برای هر شیوه فرزندپروری است (پازانی، 1383).

اعتبار و پایایی پرسشنامه شیوه فرزندپروری
پرسشنامه دیانا بامریند در تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار و پایایی آن
بهدست آمده است. بامریند میزان پایایی این پرسشنامه را با روش بازآزمایی با فاصله زمانی یک هفته 81/0 برای سهل گیر، 85/0 برای مستبد، 92/0 برای الگوی مقتدر گزارش نمود. باری (1991) پایایی پرسشنامه مزبور را با استفاده از روش بازآزمایی با فاصله زمانی یک هفته در بین گروه مادران به ترتیب 81/0 برای شیوه سهل گیری، 86/0 برای شیوه مستبد و 78/0 برای شیوه مقتدر و در بین پدران به ترتیب 77/0 برای شیوه سهل گیری، 85/0 برای شیوه مستبد و 88/0 برای شیوه مقتدر گزارش نمود. همچنین در تحقیق اسفندیاری (1374، به نقل از سهرابی و حسنی، 1386) میزان پایایی آن با روش بازآزمایی و با فاصله زمانی یک هفته، برای شیوه سهل گیری 69/0، برای شیوه مستبد 77/0 و برای شیوه قاطع و اطمینان بخش 73/0 به دست آمد.
در پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه در نمونه جداگانه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پایایی آن در جدول 5-3 ارائه شده است.

جدول 5-3. ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه شیوههای فرزندپروری در پژوهش حاضر
مقیاس ضریب آلفای کرونباخ تعداد
فرزندپروری مقتدر 81/0 48
فرزندپروری مستبد 75/0 48
فرزندپروری سهل گیر 69/0 48

همانطور که در جدول 5-3 مشاهده می شود، ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از 69/0 (فرزندپروری سهل گیرانه) تا 81/0 (فرزندپروری مقتدرانه) است. بنابراین، پایایی سه شیوه فرزندپروری در حد رضایت بخشی است.
همچنین، باری (1991، به نقل از سهرابی و حسنی، 1386) در مورد میزان اعتبار پرسشنامه با استفاده از اعتبار تشخیصی، این نتایج را گزارش نمود، مستبد بودن رابطه معکوس با سهل گیری (50%) و مقتدر بودن (52%) دارد. در تحقیق اسفندیاری ده نفر از صاحب نظران روان شناسی و روانپزشکی اعتبار صوری این پرسشنامه را تأیید کردند.
در این پژوهش نیز همسو با مطالعه باری (1991) با استفاده از اعتبار تشخیصی، مستبد بودن رابطه معکوس معنی داری با مقتدر بودن (28/0-) و رابطه معکوس غیرمعنی داری با سهل گیر (007/0-) داشت. همچنین اعتبار این پرسشنامه از طریق همبسته کردن هر خرده مقیاس آن با یکی از سوالات که به نظر می رسد معرف خرده مقیاس مورد نظر است، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت معنی داری بین شیوه فرزندپروری مقتدر با سوال مورد نظر (70/0) در سطح معنی داری (001/0)، شیوه فرزندپروری مستبد با سوال مورد نظر (63/0) در سطح معنی داری (001/0) و شیوه فرزندپروری سهل گیر با سوال مورد نظر (53/0) در سطح معنی داری (001/0) وجود دارد.

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا

در این پژوهش برای ارزیابی راهبردهای مقابله از پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرس زای اندلر و پارکر (a1990) استفاده گردید. اندلر و پارکر (a1990) پرسشنامه مورد نظر را برای ارزیابی انواع سبک های مقابله ای که توسط افراد در موقعیت های استرس زا مورد استفاده قرار می گیرد، مطرح نمودند. این آزمون شامل سه سبک مقابله مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی است (شکری و همکاران، 1387).

نحوه نمره گذاری پرسشنامه
این آزمون شامل 48 سوال می باشد. 16 سوال مربوط به سبک مقابله مسئله مدار (1، 2، 6، 10، 15، 21، 24، 26، 27، 36، 39، 41، 42، 43، 46, 47)، 16 سوال مربوط به سبک مقابله هیجان مدار (5، 7، 8، 13، 14، 16، 17، 19، 22، 25، 28، 30، 33، 34, 38، 45) و 16 سوال مربوط به سبک مقابله اجتنابی (3، 4، 9، 11، 12، 18، 20، 23، 29، 31، 32، 35، 37، 40، 44، 48) است. آزمودنی باید به یکی از پنج گزینه خیلی کم(1)، کم(2)، متوسط(3)، زیاد(4) و خیلی زیاد(5) پاسخ دهد. در نهایت سبک غالب فرد با توجه به نمره هایی که در آزمون کسب می کند، مشخص می گردد. به عبارت دیگر، هر کدام از رفتارها که نمره بالاتری در مقیاس کسب نمایند، آن رفتار به عنوان سبک مقابله ای ترجیحی فرد در نظر گرفته می شود (جانسون ، 2009، به نقل از شکری و همکاران، 1387) . حداقل و حداکثر نمره به ترتیب 16 تا 80 برای هر سبک مقابله است.
اعتبار و پایایی پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا
کاس وی و اندلر (2000) میزان پایایی برای این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ در دامنه ای از 82/0 تا 90/0 محاسبه نمودند. همچنین در پژوهش شکری و همکاران (1387) ضریب پایایی برای هر یک از سبک های مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی در این پژوهش به ترتیب 86/0، 84/0 و 80/0 به دست آمد. ضرایب همبستگی حاصل از آزمون- بازآزمون زیر مقیاس ها در فاصله زمانی یک هفته نیز در دامنه ای از 61/0 تا 64/0 به دست آمد. در پژوهش جعفر نژاد و همکاران (2005) ضریب پایایی برای هر یک از سبک های مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی به ترتیب 83/0، 80/0 و 72/0 به دست آمده است.
در پژوهش حاضر نیز پایایی آن در نمونه جداگانه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پایایی آن در جدول 6-3 ارائه شد است.
جدول 6-3. ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه مقابله با شرایط استرس زا در پژوهش حاضر
مقیاس ضریب آلفای کرونباخ تعداد
راهبرد مسئله مدار 84/0 48
راهبرد هیجان مدار 78/0 48
راهبرد اجتنابی 80/0 48

همانطور که در جدول 6-3 مشاهده می شود، ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از 84/0 (راهبرد مسئله مدار) تا 78/0 (راهبرد هیجان مدار) است، بنابراین، پایایی سه راهبرد مقابله در حد رضایت بخشی است.
همچنین، نتایج یافته های اندلر و پارکر (1990) و تحقیقات متعدد خارج و داخل کشور بیانگر معتبر بودن آزمون مورد نظر است. کاس وی و اندلر (2000) میزان اعتبار همزمان این پرسشنامه را با استفاده از دو بعد روان رنجورخویی و برون گرایی پرسشنامه NEO محاسبه نمودند که نتایج در جدول 7-3 ارائه شده است.

جدول 7-3. نتایج اعتبار سنجی همزمان پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا با دو بعد روان رنجورخویی و برون گرایی نئو در پژوهش کاس وی و اندلر
مقیاس راهبرد مسئله مدار راهبرد هیجان مدار راهبرد اجتنابی
روان رنجورخویی (23/0- ((63/0 14/0
برون گرایی (24/0 (26/0- 15/0
(معنی داری در سطح 01/0 p ((معنی داری در سطح 001/0 p
نتایج مندرج در جدول 7-3 نشان دهنده همبستگی منفی (23/0-=r، 26/0-=r) و معنی دار بین بعد روان رنجورخویی با راهبرد مسئله مدار و بعد برون گرایی با راهبرد هیجان مدار و همبستگی مثبت (63/0=r، 24/0=r) و معنی دار بین بعد روان رنجورخویی و راهبرد هیجان مدار و بعد برون گرایی با راهبرد مسئله مدار وجود دارد. و همبستگی معنی داری بین راهبرد اجتنابی و دو بعد روان رنجورخویی و برون گرایی مشاهده نشد. در پژوهش شکری و همکاران (1387) ضرایب همبستگی بین زیر مقیاس های پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا و دو بعد روان رنجورخویی و برون گرایی صفات شخصیتی نتایج زیر را در جدول 8-3 نشان دادند.

جدول 8-3: نتایج اعتبار سنجی همزمان پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا با دو بعد روان رنجورخویی و برون گرایی نئو در پژوهش شکری و همکاران
مقیاس راهبرد مسئله مدار راهبرد هیجان مدار راهبرد اجتنابی
روان رنجورخویی ((24/0- ((57/0 04/0
برون گرایی 07/0 03/0- 09/0
((معنی داری در سطح 001/0 p

نتایج مندرج در جدول 8-3 نشان می دهد که بین روان رنجورخویی و سبک مقابله ای هیجان مدار همبستگی مثبت و معنی دار، و بین روان رنجورخویی و سبک مقابله ای مسئله مدار همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. از طرفی بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در ایران از جمله تحقیقات قریشی (1376) و وقری (1379، به نقل از جعفرنژاد و همکاران، 2005) نشان می دهد که همبستگی درونی آزمون و همبستگی آن در رابطه با متغیرهای متفاوت نسبتاً در حد بالایی می باشد که این خود معرف اعتبار آزمون است. همچنین در پژوهش شکری و همکاران (1387) نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دهنده این بود که الگوی سه عاملی این پرسشنامه برازندگی قابل قبولی با داده ها دارد.
در پژوهش حاضر نیز همسو با مطالعه رافنسون، سارمی، ویندل، میرز و اندلر (2006) و شکری و همکاران (1387) به منظور بررسی روایی همگرای این پرسشنامه، همبستگی بین مقیاس های CISS و صفات شخصیتی روان رنجورخویی و برون گرایی محاسبه شد که نتایج مشابهی بهدست آمد. نتایج در جدول 9-3 ارائه شده است.

جدول 9-3. نتایج اعتبار سنجی همزمان پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا با دو بعد روان رنجورخویی و برون گرایی نئو در پژوهش حاضر
مقیاس راهبرد مسئله مدار راهبرد هیجان مدار راهبرد اجتنابی
روان رنجورخویی (34/0- ((48/0 19/0-
برون گرایی 04/0- 09/0 10/0
(معنی داری در سطح 01/0 p ((معنی داری در سطح 001/0 p

نتایج مندرج در جدول 9-3 نشان می دهد که بین روان رنجورخویی و سبک مقابله ای هیجان مدار همبستگی مثبت و معنی دار، و بین روان رنجورخویی و سبک مقابله ای مسئله مدار همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. این نتایج مطابق با نتایج شکری و همکاران (1387) و رافنسون و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *