مهر ۷, ۱۳۹۹

پایان نامه رشته مدیریت درباره : رفتار سازمانی

بدن)
شبکه های ارتباطی رسمی و غیر رسمی(شایعات)
قدرت
عبارت است از توانایی جهت نفوذ در فرایند اتخاذ تصمیم های سازمانی و تأثیر بر فعالیتهای سازمانی (تولبرت و هال، 2009)
تخصص، مشروعیت، مرجعیت، تنبیه، اجبار، اطلاعات، فرهنگ، چیرگی محیطی، اخلاق
سیاست
مجموعه ای از فعالیتهای خارج از نقش رسمی افراد است که برای بدست آوردن، افزایش یا به کارگیری قدرت و دیگر منابع انجام می‌شود. (گری و آریس، 1985؛ رابینز و جاج، 2008؛ هوی و میسکل، 2008)
تاکتیک های سیاسی(چاپلوسی، ایجاد شبکه ارتباطی، مدیریت اطلاعات، مدیریت برداشتها و ادراکات، ائتلاف سازی، و سپر بلا قرار دادن دیگران)
بازیهای سیاسی (شورش گری، ایجاد بازی های قدرت، بازیهای قدرت محور، امپراتورسازی، قدرت تخصص، ایجاد قدرت فرمانروایی، …)
بازیهای قدرت(ترک سازمان، اعتراض و وفاداری)
تعارض
ناسازگاری ادراک شده یا دیدگاه های متضاد در بین گروه ها که سبب می‌شود فرد یا گروه، فرد یا گروه دیگر را به طور بالقوه مانعی بر سر راه تحقق اهداف خود ببیند.( ویلیامز، 2011؛ کستینگ و همکاران، 2012؛ رضائیان، 1382)
تعارض شناختی(وظیفه، تدابیر گروهی، منابع)
تعارض عاطفی(مسائل اجتماعی- عاطفی، ارزشهای گروهی، هویت گروهی)
تعارض میان فردی(تعارض در نقش و تعارض شخصیتی)
تعارض میان گروهی(تعارض عمودی، تعارض افقی، تعارض صف و ستاد، تعارض مبتنی بر تنوع)
تعارض بنیادین(تعارض در هدف، رویه ای، شناختی)
تعارض احساسی- عاطفی(احساساتی از قبیل خشم، عدم اعتماد و…)
سرمایه اجتماعی
مجموعه ای از هنجارها، شبکه ها و اعتماد اجتماعی موجود در یک سیستم (وول کاک، 2001؛ شولر، 2001؛ وودز، 2008)
هنجارها، شبکه ها ، اعتماد
سازمانی
ساختار
الگوی رسمی تعاملات و هم آهنگی بین افراد با موقعیتهای مختلف شغلی در گروه و سازمان برای تحقق اهداف سازمانی و تشخیص محدودیت ها و مرزهای مسؤلیت افراد و گروه ها در سازمان برای استفاده از منابع. (بارتول و همکاران، 2001، مولینز، 2002؛ جونز، 1391)
رسمیت، تمرکز، فرایند ها، زمینه، توانا سازی ساختاری، بازدارندگی ساختاری

استراتژی
عبارت است از طرح کلی تدابیر و عملیات (شرمرهورن و همکاران، 2003) لازم جهت نیل به مطلوبیت های اساسی سازمان از طریق تعیین اهداف، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع (رابینز، 2001؛ شندل و هاتن، 1972)
تدابیر
عملیات
مطلوبیت های سازمان
تعیین اهداف
انتخاب شیوه کار
تخصیص منابع
تکنولوژی
ترکیب پیچیده ای از سخت افزار، نرم افزار، مغز افزار، نیروی انسانی و سازماندهی و مدیریت است(جعفرنژاد، 1378) که به وسیله آن قابلیتهای بشر توسعه یافته و در سازمان نهاده را به ستاده تبدیل می‌کند (دفت، 1377)
سخت افزار(تجهیزات فیزیکی)
نرم افزار(دانش کاربرد سخت افزار)
مغز افزار(دلایل استفاده از سخت افزار)
نیروی انسانی(استعداد به کارگیری نرم افزار و سخت افزار)
سازماندهی و مدیریت(سازو کارها و ترتیبات اداری، اقتصادی و اجتماعی)
طراحی کار
ایجاد معنا داری شغلی و مسئولیت پذیری درمورد پیامدهای کاری در افراد و خلق دانش توسط نتایج حاصل از فعالیتها (هکمن و اولدهام، 1980)
تنوع مهارت، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقلال، بازخورد
فرهنگ سازمانی
سیستمی از استنباط مشترک اعضای سازمان نسبت به سازمان که موجب تفکیک سازمانها از هم می‌شود (شاین، 1990، 2004؛ لاننبرگ و اورنستین، 2012؛ دسون و کلوتی یر، 2010)
ابداع، توجه به جزئیات، توجه به پیامدها، توجه به افراد، توجه به کارتیمی، رقابت طلبی، ثبات
جو سازمانی
مجموعه ای از خصوصیات داخلی(هوی و میسکل، 2008) و کیفیتی نسبتاً با دوام از محیط سازمان(اسپیرول، 2008) است که یک سازمان را از سازمان دیگر مجزا می‌کند و بر رفتار اعضای سازمان تأثیر می‌گذارد و تعیین کننده احساس آنها نسبت به سازمان است
اعتبار،احترام،عدالت،سربلندی، مودت
محیط
مجموعه عواملی که با سیستم مرتبط است و بر هدف و عملکرد آن اثر تعیین کننده ای دارد ولی سیستم بر آن کنترل چندانی ندارد (دفت، 1380؛ رابینز، 1990؛ (آلدریچ، 1979)
شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قانونی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم
روش پژوهش
3- مقدمه
در این فصل روش پژوهش، جامعهآماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری، ابزار تحقیق و اندازه‌گیری روایی و پایایی آن، روش جمع آوری اطلاعات و اندازه‌گیری، روش‌های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق گزارش شده است.
3- 1- روش پژوهش
این پژوهش به دنبال تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی در بین کارمندان دانشگاه شیراز میباشد. پژوهش از لحاظ هدف “کاربردی” و از لحاظ روش در زمره‌ی پژوهش‌های توصیفی و از نوع “پیمایشی” می‌باشد.
3-2- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان دانشگاه شیراز می‌باشدکه تعداد آنها بالغ بر1100 نفراست.
3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری
روش نمونهگیری در این پژوهش “نمونهگیری تصادفی طبقهای ساده” بود و آزمودنیها به صورت تصادفی از طبقات زن ومرد جامعه مورد پژوهش انتخاب شدند که مشتمل بر 250 نفر بودند.
جدول شماره‌ی (3-1): تعدادودرصدپاسخدهندگانبرحسبویژگی‌هایجمعیتشناختی
ویژگی‌های جمعیت شناختی
تعداد
درصد
جنسیت
مرد
134
6/53
زن
116
4/46
سابقه
10- 1
101
4/40
20- 11
100
40
30- 21
49
6/19
مدرک
دیپلم
61
4/24
فوق دیپلم
31
12
لیسانس
103
2/41
فوق لیسانس و بالاتر
55
22
کل
250
3-4- ابزار پژوهش
برای جمع‌آوری اطلاعات ازمقیاس محقق ساخته مبانی رفتار سازمانی استفاده شد. این مقیاس برای اولین بار جهت استفاده در این پژوهش توسط ترک زاده (استاد راهنما) و دهقان هراتی (پیوست 1) تهیه و روایی وپایایی آن آزمون و تأیید شد. مقیاس مذکور مشتمل بر سه بعد فردی، گروهی و سازمانی است که به صورت گویه هایی با طیف پنج گزینه‌ای از نوع لیکرت طراحی گردیده است. این مقیاس با 95 گویه، تأثیر 23 عامل رفتار سازمانی بر رفتار افراد را می‌سنجد. مبنای تهیه مقیاس، مبانی نظری و سوابق پژوهشی مرور شده مرتبط با موضوع می‌باشد که شرح آن در فصل دوم گذشت.
جدول شماره‌ی (3-2): توزیع گویه های مقیاس مبانی رفتار سازمانی بر حسب ابعاد،
عوامل و روش نمره گذاری آن
ابعاد
عوامل
شماره‌ی سوالات
طیف سوالات
فردی
ویژگیهای بیوگرافیک
1،2،3،4،5
5 – 1
1 ( بسیار کم)
تا
5 ( بسیار زیاد)
هوش
6،7،8،9
توانایی
10،11،12،13،14
شخصیت
15،16،17،18،19
نظام اعتقادی
20،21،22
نگرش
23،24،25،26
ادراک
27،28،29،30
یادگیری
31،32،33،34
انگیزش
35،36،37،38
گروهی
ویژگیهای گروه
39،40،41،42،43
رهبری
44،45،46
ارتباطات
47،48،49،50
قدرت
51،52،53،54،55
سیاست
56،57،58،59
تعارض
60،61،62،63،64
سرمایه اجتماعی
65،66،67
سازمانی
ساختار
68،69،70،71،72
استراتژی
73،74،75،76
تکنولوژی
77،78،79
طراحی کار
80،81؛82،83
فرهنگ
84،85،86،87
محیط
88،89،90،91
جو
92،93،94،95
3-5- روایی و پایایی مقیاس
3-5-1-روایی و پایایی ابعاد رفتار سازمانی
روایی و پایایی مقیاس محقق ساخته مبانی رفتار سازمانی (پیوست 1) مطابق با جدول شماره 3-3 سنجیده شد. محاسبه روایی هر یک از ابعاد پرسشنامه با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل نشان داد که هر یک از ابعاد مقیاس از روایی نسبتاً بالایی برخوردار می‌باشند. همچنین به منظور سنجش پایایی هر یک از ابعاد مقیاس نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که هر یک از ابعاد از پایایی بالاییبرخوردار بودند.
جدول شماره‌ی (3-3): طیف ضرائب همبستگی و آلفای کرونباخ ابعاد مقیاسمبانی رفتار سازمانی
مقیاس ها
بعد فردی
بعد گروهی
بعد سازمانی
طیف ضرایب همبستگی
41/0-88/0
47/0-83/0
57/0-85/0
سطح معناداری
0001/0-01/0
0001/0-001/0
0001/0-001/0
آلفای کرونباخ
78/0
89/0
86/0
3-5-2 – روایی و پایایی عوامل رفتار سازمانی
برای سنجش روایی عوامل مربوطه نیز از روش تحلیل گویه استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده هر یک از گویه ها از روایی نسبتاً بالایی برخوردار بودند و نیز برای محاسبه پایایی عوامل از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که بر اساس آن هر یک از عوامل از پایایی بالایی برخوردار بودند.
جدول شماره‌ی (3-4): طیف ضرائب همبستگی و آلفای کرونباخ عوامل مقیاس مبانی رفتار سازمانی
ابعاد
عوامل
طیف ضرایب همبستگی
سطح معناداری
آلفای کرونباخ
فردی
ویژگیهای بیوگرافیک
46/0– 81/0
0001/0-009/0
65/0
هوش
76/0– 84/0
0001/0
86/0
توانایی
59/0-87/0
001/0-0001/0
80/0
شخصیت
51/0– 75/0
001/0-0001/0
72/0
نظام اعتقادی
58/0-87/0
0001/0-001/0
65/0
نگرش
38/0 – 83/0
0001/0- 03/0
69/0
ادراک
77/0– 89/0
0001/0
89/0
یادگیری
76/0 – 86/0
0001/0
81/0
انگیزش
65/0- 81/0
0001/0
71/0
گروهی
ویژگیهای گروه
41/0- 88/0
0001/0-02/0
65/0
رهبری
91/0- 93/0
0001/0
93/0
ارتباطات
37/0- 77/0
0001/0-04/0
70/0
قدرت
62/0- 86/0
0001/0
84/0
سیاست
69/0- 88/0
0001/0
81/0
تعارض
75/0- 85/0
0001/0
87/0
سرمایه اجتماعی
68/0- 86/0
0001/0
74/0
سازمانی
ساختار
64/0- 86/0
0001/0
85/0
استراتژی
60/0- 81/0
0001/0
79/0
تکنولوژی
73/0- 89/0
0001/0
76/0
طراحی کار
62/0- 84/0
0001/0
72/0
فرهنگ
72/0- 87/0
0001/0
90/0

 
 
محیط
40/0- 87/0
0001/0-02/0
87/0
جو
87/0-90/0
0001/0
89/0
3-6- روش جمع آوری اطلاعات
دراین پژوهش به منظور تهیه و تدوین مبانی نظری وسوابق تحقیقات انجام شده از روش کتابخانه‌ای وبه منظورجمع‌آوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش، پس از اخذ مجوز از مسئولین دانشگاه شیراز و تعیین حجم نمونه، پرسشنامه‌ها بین کارکنان دانشگاه شیراز توزیع وپس از تکمیل، گردآوری شد.
3 – 7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای پاسخ به هر یک از سؤالات پژوهش از روش های آماری نامبرده در مقابل هر سؤال استفاده شده است.
3-7-1-تأثیر مبانی فردی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز به چه میزان است؟ (تی تست تک نمونه ای)
3-7-2-تأثیر مبانی گروهی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز به چه میزان است؟(تی تست تک نمونه ای)
3-7-3-تأثیر مبانی سازمانی رفتار سازمانی دررفتار کارمندان دانشگاه شیراز به چه میزان است؟(تی تست تک نمونه ای)
3-7-4-آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل بعد فردی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟(تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر)
3-7-5- آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل بعد گروهی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟(تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر)
3-7-6- آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل بعد سازمانی رفتار سازمانی در رفتارکارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟(تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر)
3-7-7- آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر مجموعه عوامل (فردی، گروهی و سازمانی)، در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟(تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر)
فصل چهارم
یافته های پژوهش
4-1 مقدمه
در این فصل یافته‌های بدست آمده از اجرای ابزار پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته و به ارائه