مرداد ۲۵, ۱۳۹۹

پایان نامه روانشناسی با موضوع : سطح معنی داری-خرید و دانلود پایان نامه کامل

مرحله باید حاصل تلاشهای مراحل قبل، یعنی داده های به دست آمده، مورد تحلیل قرار گرفته و به صورت یافته ها ارائه شود. در پژوهشهای پیمایشی، در مرحله تجزیه و تحلیل، تلاش می شود تا یافته ها با بهره گرفتن از آزمونهای آماری متناسب با متغیرهای مطرح در سؤالها یا فضیه ها به صورت علمی ارائه گردد. در این فصل به داده های گردآوری شده توصیف، تجزیه و تحلیل، آزمون فرضیه و مورد تفسیر قرار گرفته و براساس اطلاعات گروه نمونه در باره جامعه آماری قضاوت انجام گرفته است.
آمار توصیفی:
نوع گروه

تعداد
جنسیت
کنترل

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

15
پسر
آزمایش
15
پسر
جدول1-4: آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش
نام متغیرها
زمان آزمون
خودپنداره
میانگین
پیش آزمون
0667/20
پس آزمون
0667/40
انحراف معیار
پیش آزمون
515/3
پس آزمون
257/5
واریانس
پیش آزمون
352/12
پس آزمون
638/27
حداقل
پیش آزمون
25
پس آزمون
39
حداکثر
پیش آزمون
36
پس آزمون
54

جدول2-4: آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل
نام متغیرها
زمان آزمون
خودپنداره
میانگین
پیش آزمون
8667/28
پس آزمون
2667/29
انحراف معیار
پیش آزمون
899/2
پس آزمون
764/2
واریانس
پیش آزمون
410/8
پس آزمون
638/7
حداقل
پیش آزمون
25
پس آزمون
26
حداکثر
پیش آزمون
34
پس آزمون
34
شکل 1 : مقایسهی میانگین پیشآزمون و پسآزمون خود پنداره در دو گروه کنترل و آزمایش
آمار استنباطی:
جدول شماره 3-4: توصیف آماری پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش
تعداد
میانگین
انحراف معیار
خطای معیار
95% Confidence Interval for Mean
حداقل
حداکثر
کران پایین
کران بالا
پیش آزمون
15
29.0667
3.51460
.90746
27.1203
31.0130
25.00
36.00
پس آزمون
15
47.0667
5.25719
1.35740
44.1553
49.9780
39.00
54.00
کل
30
38.0667
10.15376
1.85381
34.2752
41.8581
25.00
54.00
فرضیه : تاًثیر درمان شناختی رفتاری بر خودپنداره کودکان بیش فعال / نارسایی توجه
با توجه به سطح معنی داری در آزمون لون( که در جدول شماره 2 قابل مشاهده است) 058/0 بزرگتر از 05/0 است بنابراین می توان ادعا نمود که واریانس بین گروه ها با هم برابر است.
جدول شماره4-4: آزمون همگنی واریانس ها
آماره آزمون لون
df1
df2
Sig.
3.921
1
28
.058
همچنین سطح معنی داری(000/0=Sig.) مشاهده شده در جدول شماره 3 که کوچکتر از مقدار قابل قبول 05/0 می باشد لذا می توان نتیجه گرفت که میانگین گروه آزمایش در دو حالت پیش آزمون و پس آزمون با هم متفاوت می باشد.
بنابراین می توان چنین عنوان نمود که دوره های مشاوره درمان شناختی رفتاری بر خودپنداره کودکان در این گروه موثر بوده است، یعنی ادعا محقق مورد تأئید قرار می گیرد. بابررسی میانگینهای جدولشماره 1مشاهدهمی شودکهمیانگین متغیر خودپنداره در پس آزمون گروه آزمایش بیشتر از پیش آزمون آنمی باشد.

جدول شماره 5-4: آزمون تحلیل کوواریانس
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
Sig.
بین گروه ها
2430.000
1
2430.000
121.529
.000
درون گروه ها
559.867
28
19.995
کل
2989.867
29
بین میانگین خودپنداره کودکان در دو گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون تفاوت معناداری مشاهده میشود.
بین میانگین خودپنداره کودکان در دو گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون تفاوت معناداری مشاهده نمیشود: H0
بین میانگین خودپنداره کودکان در دو گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون تفاوت معناداری مشاهده میشود.:H1
جدول شماره6-4: توصیف آماری دو گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون
تعداد
میانگین
انحراف معیار
خطای معیار
فاصله اطمینان 95% برای میانگین
حداقل
حداکثر
کران پایین
کران بالا
آزمایش
15
47.0667
5.25719
1.35740
44.1553
49.9780

39.00
54.00
کنترل
15
29.2667
2.76371
.71359
27.7362
30.7972
26.00
34.00
کل
30
38.1667
9.94843
1.81633
34.4519
41.8815
26.00
54.00

با توجه به سطح معنی داری در آزمون لون( که در جدول شماره 5 قابل مشاهده است) 008/0 کوچکتر از 05/0 است بنابراین می توان ادعا نمود که واریانس بین گروه ها با هم متفاوت است.
جدول شماره7-4: آزمون همگنی واریانس ها
آماره آزمون لون
df1
df2
Sig.
8.243
1
28
.008
جدول شماره7-4: آزمون تحلیل واریانس یکطرفه پس آزمونپ
Sig.
F
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
.000
134.725
2376.300
1
2376.300
بین گروهی
خود پنداره کودکان
17.638
28
493.867
درون گروهی
29
2870.167
کل
با توجه به جدول آنالیز واریانس فوق و ستون سطح معناداری(Sig.)مقدار سطح معناداریاز آلفا = ( 05/0) کوچکتر میباشند ، فرض صفر رد میشود . لذا بین میانگین خودپنداره کودکان در دو گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون تفاوت معناداری مشاهده میشود.بابررسی میانگینهای جدولشماره4 مشاهدهمی شودکهنمرهخودپنداره در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترلمی باشد.
فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری
مقدمه:
درفرآیند تحقیق، نتایج تحقیق اهمیت بسزایی دارد. چرا که نتیجه گیریهای تحقیق می تواند مبنایی برای
رفع مشکلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد. درفصول قبل مباحث نظری
تحقیق، متدولوژی ونتایج حاصل از جمع آوری داده ها ومحاسبات آماری تحقیق ارائه گردید. در این فصل تلاش شده است ضمن بازگویی اهداف تحقیق، نتایج حاصل از پژوهش برای رد یا قبول فرضیات تحقیق ارائه و تحلیل شود ودر نهایت محدودیتهای احتمالی که تعمیم نتایج پژوهش را دشوار می سازد را بیان و پیشنهادهای برخاسته از تحقیق برای پژوهش های بعدی ارائه شود.
یافته های پژوهش:

فرضیه تحقیق:درمان به شیوه رفتاری – شناختی در افزایش خودپنداره دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی / کمبودتوجه مؤثر است.
در این پژوهش داده ها و اطلاعاتبه وسیله ی پرسشنامه های (تشخیص ADHD کانرز، معیار DSMIV و خود پنداره کودکان هریس- پیرز) و مشاهدات بالینی و مصاحبه با والدین و معلمان گردآوری شده است . جامعه آماری این تحقیق تمامی دانش آموزان پسر(8-12 ساله) بیش فعال/ نارسایی توجه شهرستان اسکو می باشد. روش نمونه گیری نیز یک مدرسه به صورت تصادفی از بین 3 مدرسه ابتدایی پسرانه این شهرستان انتخاب نموده و 30 نفر دانش آموز بیش فعال/ نارسایی توجه را به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار داده و ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه خود پنداره کودکان را گرفته و سپس 8 جلسه گروه آزمایش را تحت درمان شناختی- رفتاری قرار داده و در آخر با هر دو گروه آزمون خود پنداره را مجددا اجرا کرده ایم و داده های بدست آمده را توسط آمار توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل نمودیم که بطور خلاصه نتیجه در جدول ذیل آورده شده است.
ردیف
سوال
فرضیه
هدف
آزمون آماری
نتیجه
فرضیه
آیا درمان به شیوه رفتاری – شناختی در افزایش خودپنداره دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی / کمبودتوجه مؤثر است ؟
درمان به شیوه رفتاری – شناختی در افزایش خودپنداره دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی / کمبودتوجه مؤثر است .
تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر خودپنداره کودکان بیش فعال/ نارسایی توجه.
05/0pDf1= 1
Df2= 28
P=.058
فرضیه تائید می شود
باتوجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت نتایج این پژوهش با پژوهش مارکوس لوییز و همکاران(2005) اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر عزت نفس کودکان را بارها مورد بررسی قرار داده اند و تاًثیربخشی درمان شناختی – رفتاری به اثبات رسیده است همسو است.درتحقیق فایده(1389) اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری مجدد بر افزایش خودپنداره دانش آموزان سال سوم دبیرستان تاًثیر معنی داری داشته است.
سالیوان(1981)تاًثیر درمان شناختی – رفتاری و دارودرمانی و ترکیب آنها را در کودکان بیش فعال کودکستان مورد ارزیابی قرار داده است و تعداد اندکی از کودکان از درمان شناختی – رفتاری بهره مند گشتند.
محدودیت های پژوهش
میتوان به موارد زیر به عنوان محدودیت های این پژوهش ذکر کرد: 1- عدم وجود امکانات سمعی و بصری. 2- عدم کنترل تمامی متغیرهای مزاحم که بطور همزمان در این پژوهش تاًثیر گذار بوده اند. 3- ریزش تعدادی از دانش آموزان در بعضی جلسات درمان.
پیشنهادات پژوهشی:
پیشنهادات کاربردی:
با توجه به مؤثر بودن این روش ، مربیان و مشاوران میتوانند از این برنامه برای افزایش خودپنداره دانش آموزان استفاده نمایند.
از این روش می توان برای افزایش اعتماد به نفس و کاهش کمرویی و خجالت نیز استفاده کرد.
میشود این بسته آموزشی را در درس پرورشی توسط معلم مربوطه در مدرسه با دنش آموزان کار کرد.
پیشنهادات پژوهشی:
پیگیری نتایج تحقیق بعد از شش ماه
بررسی تاًثیر سایر درمانها مانند دارودرمانی، نوروفیدبک و بیوفیدبک و… بر خودپنداره کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه
آموزش والدین در کنار درمان کودکان
مقایسه اثربخشی درمان به شیوه گروهی و فردی
بررسی تاًثیر درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره دختران
انجام این تحقیق در قلمروی وسیع تر
منابع فارسی:
استالارد پل (2005). درمان شناختی رفتاری با کودکان و نوجوانان. ترجمه حمید علیزاده، علیرضا روحی و علی محمدی گودرزی، تهران، انتشارات دانژه، 1389.
ایزائل، آلن، سی(1999). اختلالهای رفتاری کودکان. ترجمه محمد تقی منشی
اسکورت و فیتز جرالد.(1987).عطائی، محبوبه.(1390). تأثیر مداخله شناختی رفتاری بر افزایش خودکارآمدی در نوجوانان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
ازگود، روبرت. (1980). روانشناسی اجتماعی وکاربردی. ترجمه فرهاد ماهر.(1369).مشهد: آستان قدس رضوی.
احمدی حکمت کار، حسن.(1372). هنجاریابی آزمون خودپنداره پیرز- هریس.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
برجعلی، محمود.(1389). بررسی و مقایسه تأثیر روش های آموزش دلگرم سازی، روش رفتاری والدین و دارودرمانی بر مهارت های خود کنترلی در کودکان ADHD. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
باقری ششتمدی، علی اصغر.(1375). تأثیرتجارب تحصیلی دانش آموزان با توجه به جنسیت، خودپنداره تحصیلی ومنبع کنترل آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
بیابانگرد، جمیله.(1372). ارزشیابی شخصیت. تهران: شمس.
جرج، دو. پل.، و گری استنر(1990). اختلال کمبود توجه / بیش فعالی در مدرسه. ترجمه پروانه محمد خانی و سیروان اسمائی مجد(1378).تهران:دانژه.
جمعه پور، حمید (1382). بررسی کارآیی و اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد سوء مصرف کننده مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
جمشیدی، منیژه.(1383). بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و عزت نفس در کودکان دبستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
چکیده DSMIV.TR خلاصه متن تجدید نظر شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی انجمن روانپزشکی آمریکا(2000).ترجمه محمدرضا نیکخو،تهران:سخن.1383.
حاتمی،حمیدرضا.(1387). بررسی تأثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر عزت نفس و خودپنداره دانش آموزان بسیجی. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
خدایاری فرد، محمد و سهرابی، فرامرز.(1390). روانشناسی بالینی کودک ونوجوان. تهران: آوای نور.
خدایاری فرد، محمد.(1387). کاربرد شناخت رفتاردرمانگری در درمان اختلالات روانی دوران کودکی و نوجوانی. دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
خاطری، مونا.(1384). تأثیر واقعیت درمانی با تمرکز بر نظریه انتخاب بر عزت نفس و خودپنداره دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
دلاور،علی(1383)مبانینظریوعملیپژوهش،تهران،انتشاراترشد،چاپسوم.
دیویسون(2004). تقوی، زهره.(1390). اثربخشی درمان شناختی رفتاری در کاهش علائم و افزایش خودکنترلی کودکان دارای اختلال نارسائی توجه / بیش فعالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
دادستان، پریرخ و منصور، محمود(1366). روانشناسی بالینی، انتشارات ژرف.
رنجبرکهن، عباسعلی.(1386). بررسی میزان تأثیر کارگاههای آموزش خودشناسی بر خودپنداره شغلی در دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
راس، آلن، ا.(1970). روانشناسی شخصیت نظریه ها و فرآیندها. ترجمه سیاوش جمالفر(1375).تهران: بعثت.
رضاخانی، سیمین.(1370). بررسی تفاوت میزان خودپنداره در زنان و مردان سالمند. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
ساعتچی، محمود.(1371). روانشناسی کاربردی برای مدیران. تهران: ویرایش.
ساعتچی، محمود، و کامکاری،کامبیز، و عسگریان،مهناز.(1390). آزمونهای روانشناختی. تهران: ویرایش.
سادوک وسادوک.(2007). علوم رفتاری / روانپزشکی بالینی. ترجمه فرزین رضایی. (1387). تهران:
ارجمند.
سی. کیت. کانزر.، و جولیت، ال. جت.(1998). اختلال کم توجهی. ترجمه میرمحمود میرنسب(1386). تهران: ارجمند.
سرمد،زهرهوهمکاران؛ روشهایتحقیقدرعلومرفتاری؛انتشاراتآگاه،تهران،1382
سکاران ، اوما.(1990). ترجمه: صائبی ،محمد؛ شیرازی ، محمود (1380) روش های تحقیق در مدیریت، مرکز چاپ و انتشاران مرکز آموزش مدیریت دولتی
شارما،1984، ترجمه ساعتچی، محمود.(1376). روانشناسی بهره وری. تهران: ویرایش.
شاملو، سعید.(1382).روانشناسی شخصیت. تهران:رشد.
شاملو، سعید.(1373). آسیب شناسی روانی. تهران:رشد.
شاملو، سعید.(1369).بهداشت روانی. تهران:رشد.
صاحبان،فاطمه.(1389). اثربخشی آموزشی کارکردهای اجرائی بر کاهش نشانه های ADHD دانش آموزان پسر ابتدایی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
طاهری، ژاله.(1385). مقایسه انگیزه، پیشرفت و سلامت روان و خود پنداره تحصیلی داتشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
طوسی، مشهد، انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، 1367.
علیزاده، حمید. (1383). اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی، ویژگی ها، ارزیابی هاف درمان. تهران. انتشارات رشد.
عابدی، احمد. قوام، علی. (1388). روانشناسی آموزش کودکان با نقص توجه / بیش فعالی، نشر نوشته.
علیزاده، حمید.(13849. تبیین نظری اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، الگوی بازداری رفتاری و ماهیت خودکنترلی. فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. شماره 3 و 4 .