مهر ۲, ۱۳۹۹

پایان نامه روانشناسی با موضوع : شناختی رفتاری

فرد از توانائی ها و شایستگی ها در قلمروهای تحصیلی و غیر تحصیلی،( اجتماعی، رفتار و فردی) برمی گردد و به وسیله نمایی از خود ادراکی ها در زمینه های مختلف به بهترین نحو نشان داده می شوند. مدارس محتمل ترین محیط هایی اند که می توانند از عزت نفس مثبت دانش آموزان به وسیله اجزای راهبردهایی که خودپنداره آنها را بهبود می دهد، حمایت کنند.
عوامل مؤثر بر خود پنداره
خانواده: والدین یکی ازمهمترین منابع شکل گیری خودپنداره و خانواده محیط اجتناب ناپذیری است که کودک با آنها تماس برقرار می کند کودکانی که طرد می شوند، نهایتاً به طرد خود می پردازند و اساس بر ارزشی می کند. (محمودی ،1378)
اوایل زندگی ، والدین منبع اصلی اطلاعات می باشند که به شکل گیری و رشد دیدگاه کودک از خود کمک می کنند و نقش اساسی در بازخورد بازی می کنند. در واقع اولین عامل مؤثر بر خودپنداره، والدین میباشند.(فنونی،1380)
مدرسه : کودک هنگامی که با ورود به مدرسه تولد اجتماعی می یابد ، خودپنداره اش تحت تأثیر نگرش معلمان ، تجربیات وپاسخهای کلامی آنها قرار می گیرد. حتی معلمان می توانند عقایدی را القاء کنند که خودپنداره کودک در منزل نیز تغییر یابد. (طاهری،1385)
به گفته هاینر نوریس (1990) تجربیات اولیه مدرسه دربرگیرنده تعاملات اجتماعی با کودکان و بزرگسالان می باشد. تجربیات ،موفقیات،پیشرفت ها و شکست ها و احساس پیوند جویی و یا طردشدگی، تأثیرات خود را بر احساس فرد از خود کارآمدی و خودارزشی می گذارد.
فرهنگ:خودپنداره افراد توسط ارزشهای فرهنگی شکل می گیرد. جامعه ای که در آن فرد بزرگ شده است تعریف می کند که چه چیزی در رفتار و شخصیت افراد، مورد علاقه فرد است یا نیست.وقتی مردم انتظارات فرهنگی را همسو با توانائی ها و رفتارهاشان می بینند درباره خودشان احساس خوبی می کنند و خودپنداره آنها بهبود می یابد و بالعکس ( واین ولیور،1997 به نقل از فنونی، 1380).
مطالعات انجام شده در داخل ایران
در سال 1377 تحقیقی توسط ایمان زاده صورت گرفت که در این تحقیق مادران 30 پسر بیش فعال و مادران 60 دانش آموز عادی مورد مقایسه قرار گرفتند . در این تحقیق از پرسشنامه های عزت نفس کوپراسمیت وSCL90 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تفاوت معنادار میان دو گروه از نظر میزان عزت نفس، افسردگی واضطراب بود.
در سال 1390 تقوی اثربخشی درمان شناختی رفتاری را بر کاهش علایم بیش فعالی و افزایش خودکنترلی کودکان بیش فعال بررسی نمود، نتایج تحقیق بیانگر تاٌثیراین درمان بر کاهش علایم بیش فعالی و افزایش خودکنترلی در کودکان تحت درمان بود.
در تحفیقی دیگر توسط عطایی(1390) این نتیجه دست داد که درمان شناختی رفتاری به طور قابل توجهی باعث افزایش خودکارآمدی نوجوانان با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه می گردد.
برجعلی (1389) پژوهشی با هدف بررسی مقایسه اثر روش های دلگرم سازی مبتنی بر نظریه آدلر ، آموزش رفتاری مبتنی بر نظریه بارکلی و دارو درمانی بر مهارت های خود کنترلی در کودکان با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه انجام داد، نتایج تحقیق تفاوت معناداری میان آموزش آدلری و آموزش رفتاری مشاهده نگردید، اما میان هر یک از آموزشها با گروه کنترل تفاوت معناداری یافت که این لزوم استفاده از درمانهای مکمل در کنار دارودرمانی را نشان می دهد.
وثوقی و همکاران (2011) مداخله شناختی – رفتاری را بر افزایش جرأت ورززی دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام داد، نتایج افزایش جرأت ورزی را بین آزمودنی ها نشان می داد.
صاحبان (1389) اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر کاهش نشانه های ADHD دانش آموزان ابتدایی را مورد بررسی قرار داد که نتایج اثربخشی این نتایج را تاًئید می کند.
مطالعات انجام شده در خارج از ایران
برطبق تحقیقاتی که توسط یاروچی، چان و سیپوتی(2001) صورت گرفته است کنترل ضعیف هیجانات ناخوشایند در افرادی که از خودکنترلی هیجانی پایین برخوردارند که موجب عدم سازگاری و انطباق ضعیف تر آنان خواهد شد.
ابیکوف در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافت که آموزش شناختی رفتاری دارای جنبه های مثبت و قابل توجهی است ولی یافته های پژوهشی این پژوهش مفید بودن را برای کودکان چندان تاٌیید نمی کند.
در تحقیقی که توسط مینگر(1993) انجام شد، علاوه بر استفاده از دارو از روش های رفتار درمانی و شناختی رفتاری نیز استفاده گردید . نتایج نشان داد که استفاده از روش های درمانی متعدد اثر بیشتری بر رو.ی بهبود رفتار کودکان دارد تا اینکه بخواهیم از یک روش دارودرمانی استفاده کنیم.
کوهن و سالیوان (1981) تاٌثیر نسبی متیل فندیت ، درمان شناختی رفتاری و ترکیب آنها را در کودکان بیش فعال کودکستان مورد ارزیابی قرار دادند. تعداد اندک کودکان در بهره مندی از آموزش های شناختی مفید بودن این درمان را مورد تردید قرار داد.
روزنبرگ(1956) دریافت افرادی که عزت نفس بالایی دارند تمایل به کارهای اجتماعی و تمرکز در کار دارند.
وود (1994) تاًثیر درمان شماختی – رفتاری را بر کودکان ADHD سنجید. ارزیابی با بهره گرفتن از چک لیست ها و ارزیابی معلمان انجام شد، این درمان بهبود قابل ملاحظه ای را در کاهش نشانه های این اختلال نشان داد.
واکر (2010) تاًثیر ریتالین و درمان شناختی رفتاری گروهی را در طولانی مدت (1995 -2005 ) بر کودکان 6 و 7 ساله آفریقایی ارزیابی نمود، که این دو درمان همراه هم بر پیشرفت تحصیلی مؤثر بودند.

در تحقیقی دیگر بارکلی (1990) به این نتیجه رسید که مداخله در سطح خانواده در مورد کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHA از طریق آموزس تحسین و توجه رفتارهای مثبت به والدین باعث کاهش رفتارهای مشکل ساز کودکان با این اختلال می شود.
در مطالعه تارور ، بهرینک ، بارکلی و کارلسون (1985) که تعاملات والد – کودک را در طی بازی و انجام وظایف در کودکان بیش فعال و خواهران و برادران طبیعی آنان بررسی کردند مشخص گردید که والدین الزامً فاقد مهارتهای فرزند پروری نیستند بلکه نگرش والدین نسبت به کودکان بیش فعال منفی تر است.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
مقدمه
در این فصل در خصوص طرح پژوهش، ویژگی های جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، ابزار و آزمونهای مربوط به اجرای پژوهش، روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، روش نمره گذاری، روش اجرای پژ.وهش و شیوه های آماری مطالبی به شرح زیر ارائه گردیده است.
روش تحقیق
منظور از روش تحقیق روش انجام(اجرای) تحقیق است که مشخص می کند ما برای بررسی موضوع از چه روشی استفاده می کنیم . انتخاب روش تحقیق به هدف های تحقیق ،ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرای آن بستگی دارد . به طور کلی روش های تحقیق مختلفی نظیر روش تحقیق علمی،هم بستگی ،پس رویدادی، توصیفی، تاریخی و موردی وجود دارد . موارد استفادۀ هر کدام ازاین روش ها متفاوت می باشد.
با توجه به مطلب فوق می توان گفت که پژوهش حاضر با توجه به اهداف و ماهیت آن، یک تحقیق نیمه آزمایشی با گروه کنترل به شیوه ی مداخله ای می باشد.
متغیرهای تحقیق
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود . ویژگیهایی را که محقق مشاهده یا اندازه گیری می کند متغیر نامیده می شود که می توان عدد یا ارزشی را جایگزین آن کرد ( سکاران، 1990 ، ترجمه صائبی، 1380 ).
متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق به عهده دارند به دو دسته تقسیم می شوند : یکی متغیر مستقل و دیگری متغیر وابسته.در پژوهش حاضر درمان رفتاری شناختی متغیر مستقلمی باشد و متغیر وابسته خودپنداره دانش آموزان بیش فعال / اختلال توجه می باشد.
جامعه آماری
به نظر اغلب محققان ، جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهیم(دلاور،1384).
جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان ابتدایی پسر مبتلا به اختلال بیش فعالی / اختلال توجه که در مدارس دولتی دوره ابتدایی شهرستان اسکو در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می دهد.
نمونه آماری و روش نمونه گیری
مزیت انتخاب نمونه ازیک جامعه ، جلوگیری از اتلاف وقت یک محقق و صرفه جویی در منابع مالی است . زیرا ازطریق مطالعه یک نمونه به نسبت کوچک و با اجرای نمونه گیری صحیح ، پژوهشگر به نتایج تقریبأ درستی خواهد رسید (دلاور،1383).
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. ابتدا از بین 3 مدرسه دولتی پسرانه یک مدرسه بصورت تصادفی انتخاب شد سپس در مدرسه مورد نظر که شامل 330 دانش آموز پسر است ابتدا جلسه ای با معلمین گذاشته شد و پس از توجیه آنان نسبت به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و توضیح افتراقی این اختلال با سایر اختلالات به توزیع معیار تشخیصVII DSMدر بین معلمان اقدام کردیم.سپس کودکانی که بر اساس این معیار تشخیص داده شدند توسط یک مصاحبه با خود کودک و مشاهده رفتار وی توسط پژوهشگر و نیز مصاحبه با والدین آنها کار غربالگری را به اتمام رساندیم.
یک گروه 30 نفره از این کودکان که والدین آنها هم تمایل به همکاری دارند انتخاب شده، سپس به طور تصادفی این 30 نفر در دو گروه 15 نفری(یک گروه بنام گروه گواه وگروه دیگر گروه آزمایش) قرار گرفتند.
روش های گردآوری داده ها
پرسشنامه
در این تحقیق از پرسشنامه خودپنداره پیرز- هاریس استفاده شده است که به توضیح مختصر این پرسشنامه خواهیم پرداخت.
مقیاس درجه بندی کانرز برای معلمین و والدین
معیار تشخیص DSM IIV
از این معیار در کنار سایر ابزارهای تشخیص برای تشخیص کودکان بیش فعال ازسایر کودکان استفاده مینماییم(علیزاده،1383). توضیح این معیار به طور مبسوط در فصل دو آمده است.
مشاهده و مصاحبه
مشاهده و مصاحبه از ابزار مهم در تشخیص و گردآوری اطلاعات در این پژوهش است.استفاده از این دو روش در فصل دو توضیح داده شده است.
روش مداخله ودرمان
ابتدا با روش نمونه گیری که مفصل توضیح داده شد ، 30 دانش آموز انتخابی را در دو گروه گواه و آزمایش قرارداده سپس از هر دو گروه گواه و آزمایش آزمون خودپنداره پیرز-هاریس را گرفته، سپس 8 جلسه درمان رفتاری- شناختی راهر هفته یک جلسه وهر جلسه به مدت یک ساعت ونیم با گروه آزمایش برگزار مینمایم ودر آخر در هر دو گروه مجددآً آزمون خودپنداره را برگزار نموده و نهایتاً توسط آزمون های آماری تاًثیر درمان شناختی رفتاری بر خودپنداره کودکان کمبود توجه/بیش فعال سنجیده میشود.
خلاصه جلسات درمان
جلسه اول:
ضمن برگزاری جلسه معارفه، افراد شرکت کننده در درمان با پژوهشگر آشنا گشتند و نسبت به اهداف پیش بینی شده برای دوره مطلع گردیدند.قوانینی به طور توافقی در کلاس وضع شد وفردی که از قوانین تخطی می نمود امتیاز منفی میگرفت.
جلسه دوم:
روش حل مسئله و خود تعلیمی آموزش داده شد.
جلسه سوم:
ابتدا جلسه قبل مرور گردید و سپس آموزش تکنیک های آرام سازی داده شد.
جلسه چهارم:
کودک را برای شناسایی علایم بیرونی آماده کرده و مهارت شناسایی مشکل را تمرین کرده و در آخر از تکنیک های آرام سازی استفاده گردید.
جلسه پنجم:
ارائه تکیک های آگاهی از احساسات، تنظیم و کنترل هیجانات و ابراز احساسات سازگارانه و ناسازگارانه و در آخر از تکنیک های آرام سازی استفاده گردید.
جلسه ششم:
افراد در ارتباط با جنبه های عاطفی، فیزیولوژیکی، شناختی و هیجانات آگاهی یافتند و اختصاصاٌ نسبت به علایم عصبانیت و ناکامی شناخت پیدا کرده،در آخر از تکنیک های آرام سازی استفاده گردید.
جلسه هفتم:
چند تکنیک کنترل خشم به ایشان آموزش داده شد و سپس به طور عملی در موقعیت های فرضی توسط تمام افراد شرکت کننده تکنیک های آموخته شده به کار گرفته شد،در آخر از تکنیک های آرام سازی استفاده گردید.
جلسه هشتم:

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطرح شده در طول جلسات انجام شد ومراسم تشکر و خداحافظی با اهداء هدیه کوچک توسط پژوهشگر به کودکان انجام شد
معرفی مقیاس و کاربرد پرسشنامه خودپنداره پیرز – هاریس کودکان
این مقیاس شامل 80 سوال است که سوالات پرسشنامه به صورت گزارش شخص درباره اینکه کودکان و نوجوانان درباره خودشان چه احساسی دارند، طرح ریزی شده است. این مقیاس را می توان به صورت گروهی یا فردی اجرا کرد. هر عبارت پرسشنامه به صورت دو بخشی “بلی” یا “خیر” طرح ریزی شده است و دارای شش مقیاس زیر است:
رفتار
وضعیت مدرسه و وضعیت شناختی و ذهنی
ظاهر و ویژگی فیزیکی
اضطراب
جامعه پسندی(محبوبیت)
شادی و رضایتمندی
تمام مقیاسها در جهت خود پنداره مثبت نمره گذاری می شوند به طوری که نمره بالا نشان دهنده سطح بالای خودپنداره است(ساعتچی و همکاران، 1390).
روایی (اعتبار ) پرسشنامه
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصۀ مورد نظر را می سنجد . بدون آگاهی از اعتبار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و دیگران ،1382).
این مقیاس خودپنداره در رابطه با یک نمونه تصادفی(شامل 1060 نفر)، اجرا شده است. میانگین سن این نمونه، 5/14 سال بوده و از روش آزمون- بازآزمون و دو نیمه کردن نیز به عنوان شاخص محاسبه اعتبار، استفاده شده است.
نمونه
سن
جنس
تعداد
شاخص
ضریب
مدرسه راهنمایی
12 ساله
پسر
330
آزمون-بازآزمون
83/0
دبیرستان
14 ساله
دختر
380
آزمون-بازآزمون
88/0
متوسط،کلاسهای بالا
15 ساله
پسر
470
دو نیمه کردن
74/0
متوسط،کلاسهای بالا
15 ساله
دختر
590
دو نیمه کردن
79/0
ضرایب همبستگی گزارش شده در جدول فوق،در سطح 01/0 معتبر می باشند و معنای این سطح نیز حاکی از آن است که این مقیاس از ضرایب اعتبار مطلوبی برخوردار می باشد(شارما، 1984، ترجمه ساعتچی،1376).
این آزمون در کشور ایران بین دانش آموزان دوره راهنمایی در شهرهای مشهد هنجاریابی شده است و ضرایب اعتبار آن 91/ .-94/ . و 92/ .- 88/ . و 93/ .- 90/ . در بین دانش آموزا دختر و پسر سالهای اول ، دوم و سوم راهنمایی شهر مشهد گزارش شده است که بیانگر اعتبار بالای این آزمون است(احمدی حکمتی کار، 1372).
فنون آماری مورد استفاده
آمار توصیفی
به منظور تلخیص داده ها از شاخص های مرکزی مانند میانگین و شاخص های پراکندگی مانند جداول فراوانی و برای نمایش داده ها از نمودار میله ای استفاده خواهد شد.
آمار استنباطی
به وسیله آمار استنباطی جامعه های وسیعتر را که داده های دانسته شده از آن گرفته شده است استنباط می کنیم . آمار استنباطی با دو دسته از مسائل سر و کار دارد .ابتدا به برآورد و سپس به آزمون فرضیه می پردازد . در این پؤوهش برای استنباط از تحلیل کو واریانس استفاده میگردد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
جمع آوری،تعبیر و تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج تعمیمهای منطقی در مورد پدیده های تحت بررسی با بهره گرفتن از علم آمار انجام می شود.با توجه به مراحل اساسی یک تحقیق علمی، آمار به طور وسیعی در قلمرو تمام تحقیقات علمی به کار می رود و در مرحله جمع آوری اطلاعات راهنمای محقق در انتخاب روشها و وسایل مناسب برای جمع آوری داده های اطلاعاتی بوده و نتیجه های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها را با درجه دقت مورد نظر بیان می کند.دسته ای از این روش های آماری برای خلاصه کردن اطلاعات موجود در داده ها طرح ریزی می شوند تا توجه پژوهشگر روی ویژگی های مهم داده ها متمرکز گردد و جزئیات غیر ضروری کنار گذاشته شوند.دسته مهمتری از روشها، در تجزیه و تحلیل داده ها، برای استخراج نکات کلی و استنباطهایی درباره پدیده تحت مطالعه به کار می روند.
قسمت عمده موضوع آمار عبارت است از کسب اطلاعات با انجام محاسبات روی داده ها، و ارزیابی معلومات تازه ای که از این اطلاعات به دست می آید. استفاده از این روشها پایه ای برای استدلال به دست می دهد تا واقعیات مشاهده شده به طور منطقی تعبیر گردد. این مرحله یکی از مهمترین مراحل در فرایند پژوهش است زیرا در این