مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

پایان نامه جدید : پایان نامه سنجش میزان رابطه مزیت رقابتی با گرایش به صادرات- پایان تامه ایران داک

تعریف مفهومی

1-9-1-1) صادرات و گرایش به صادرات:صادرات عبارت است از عمل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور.

در مورد تعریف قدیمی صادرات می توان گفت:صرفا فروش محصولات در بازارهای خارج از کشور.حال آنکه در مورد تعریف امروزی صادرات می توان گفت :اختصاص و تلاش برای فروش مستمر قسمت معینی از محصول یا تولیدات با صفات، ویژگی ها وقیمت مورد انتظار مشتریان بالقوه در بازارهای خارج از کشور یعنی حتی صادرات را می توان مکانیزمی برای تحقق شعار مشتری یابی بین المللی دانست و آن مجموعه ای است از تلاشهایی که برای حفظ مشتریان فعلی،فراخوانی مشتریان گذشته، جلب وفلدلری آنها و همچنین جذب مشتریان جدید انجام شود.یعنی مشتری جدید می تواند حتی خلق مشتری جدید باشد و نه الزاما جذب مشتریان رقیب.

و گرایش به صادرات تمایل و میل قلبی برای ادامه صادرات می باشد.

1-9-1-2) ویژگی های شرکت: ویژگی های شرکت که مورد مطالعه قرار گرفته عبارتند از:اندازه شرکت،مزیت رقابتی،استفاده از تکنولوژی

انداز شرکت: اندازه شرکت یکی از پر اهمیت ترین متغیرها در زمینه ی صادرات است،با این وجود در شرکتهای کوچک صادراتی به اندازه شرکت توجه زیادی نمی شود.تعداد کارکنان، میزان فروش و حجم دارایی های شرکت مهمترین معیارها برای بدست آوردن اندازه است.مطالعات بسیاری برای اندازه گیری اندازه ی شرکت و تعداد کارکنان صورت گرفته است،در این مطالعه، از تعاریف کمیته اروپایی استفاده شده است.به نظر می رسد بهترین اندازه گیری در نظر گرفتن ویژگی های صنعت نساجی باشد.شرکتهایی با کمتر از 10 نفر کارمند کوچک محسوب می شوند،زیرا آنها بسیار کوچک بوده و به کسب و کارهای خانوادگی گرایش دارند.تعدادی از مطالعات، ارتباط مثبتی بین اندازه شرکت و ویژگی های صادراتی و گرایش صادراتی را کشف کرده اند(سرا و همکاران،2012).

مزیت رقابتی محصولات: مزیت رقابتی یکی از عوامل کلیدی در توجیه و توصیف رفتار صادراتی شرکت هاست.میت رقابتی شرکتها به دنبال نوآوری در بازار محلی ایجاد می شود که در نهایت موجب رقابت جهانی می گردد.بنابراین، ما انتظار داریم که مزیت رقابتی تاثیر اساسی بر رفتار صادراتی داشته باشد (او تو هنس گیما،1995)[1]اهمیت رقابتی را در محصولات جدید و در گرایش به صادرات شرکتهای استرالیایی نشان دادند.بدون شک،کیفیت محصولات یک عامل مهم در ورود و بقا در بازارهای جهانی است.جدا از کیفیت محصولات، همیشه باید بر اهمیت یگانگی و منحصر به فرد بودن محصولات تاکید کرد.در نهایت، سیاست تطبیق پذیری محصولات یکی از مهمترین جنبه ها در استراتژی بازاریابی صادراتی است(سرا وهمکاران،2012).

استفاده از تکنولوژی: گرایش ها و تراکم تکنولوژی در ارتباط با گرایش به صادرات می باشد.کاوسگیل[2] (1993) دریافت که گرایش بیشتر به تکنولوژی در ارتباط با شرکتها موجب تطبیق پذیری کمتر آنها می شود.این موضوع نه تنها در مورد وضعیت محصول در بازار صادراتی است، بلکه در رویکرد کلی آنان در مورد موقعیت صادرات است.جین[3](2001) نشان داد که شرکتهای با تکنولوژی بالا بر بازارهای جهانی تاثیر می گذارد.یلی رنکو[4](2002) بر این موضوع بحث کرد که تکنولوژی های برتر بهتر در بازارهای خارجی کاربرد دارند و آنها بر سرمایه های اجتماعی، دانش و یادگیری در مورد فرصتهای رشد بین المللی و موفقیت در این زمینه بحث کردند.بنابراین، شرکتهای کوچک و متوسط به طور بالقوه نقش مهمی در گرایش به صادرات دارند و چندین نقش هایی در هنگام تاثیر گذاری به انتقال دانش و تکنولوژی مشخص می شود.(سرا و همکاران،2012).

1-9-1-3) ویژگی های تصمیم گیرندگان: در این بخش به بررسی ویژگی های تصمیم گیرندگان می پردازیم که خود به ویزگی های عینی و ویزگی های ذهنی تقسیم می شود.و گرایش به صادرات بیشتر توضیح داده خواهد شد

ویژگی های عینی: ویزگی های عینی شامل سن مدیران، سطح تحصیلات، تاثیر زبان خارجی می باشد که به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.

[1] Atuahene Gima

[2] Cavusgil

[3] Jane

[4] Yeli-Renco

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک