پایان نامه مدیریت:تاثیر بهبود شاخص رضایت مشتری

تعاریف و اصطلاحات خاص صنعت خودرو
برای مقاصد این استاندارد، واژگان و تعاریف بکار رفته در ISO 9000:2000و موارد ذیل کاربرد دارد: (نیاورانی،۱۳۸۴)
۲-۵-۲-۱- طرح کنترل[۱]: شرحی مستند از سیستم ها و فرآیندهای مورد نیاز جهت کنترل محصول
۲-۵-۲-۲- سازمان دارای مسئولیت طراحی[۲]: سازمانی است که اختیارات لازم برای ایجاد محصول جدید و یا تغییر یک مشخصه محصول را داشته باشد.این مسئولیت شامل آزمون و تصدیق عملکرد طرح با مشخصات کاربردی مشتری نیز می شود.
۲-۵-۲-۳- خطا ناپذیر سازی[۳]: طراحی محصول و یا فرآیند ساخت بگونه ای که از تولید محصول غیر منطبق جلوگیری شود.
۲-۵-۲-۴- آزمایشگاه[۴]: امکانات بازرسی،آزمون و یا کالیبراسیون نظیر آزمایشات شیمیایی، متالوگرافی،ابعادی،فیزیکی،الکتریکی و دوام
۲-۵-۲-۵- ساخت[۵]: فرآیند ساخت و یا تولید شامل موارد زیر است:
مواد مورد استفاده در محصول -تولید یا خدمات قطعات -مونتاژ عملیات حرارتی، جوشکاری،رنگ آمیزی،آبکاری و سایر خدمات تکمیلی
۲-۵-۲-۶- نگهداری پیشگیرانه[۶] : اقدامات برنامه ریزی شده به منظور حذف علل شکست تجهیزات و توقفات غیر برنامه ریزی شده در تولید بعنوان یکی از خروجیهای طراحی سازنده ماشین آلات
۲-۵-۲-۷- نگهداری پیشگویانه[۷]  :فعالیتهای مبتنی برداده های فرآیند با هدف اجتناب از مشکلات نگهداری بوسیله پیشگویی حالات خرابی مشابه
۲-۵-۲-۸- هزینه[۸]  : هزینه های مازادی که برای رسیدن به برنامه زمان بندی قرارداد تحمل می شود. این هزینه ها ناشی از روش ها،کیفیت،تأخیر در تحویل و … می شود.
۲-۵-۲-۹- محل های متمرکز[۹] : محل هایی غیر محلهایی که سازمان را پشتیبانی می کنند و در آن ها فعالیت های غیر تولیدی بوقوع می پیوندد.
۲-۵-۲-۱۰- محل اصلی[۱۰]: محلی که در آن فرآیندهای ساخت ایجادکننده ارزش افزوده بوقوع می- پیوندد.
۲-۵-۲-۱۱-مشخصات ویژه [۱۱]: مشخصاتی از محصول یا فرآیند که بر ایمنی، انطباق با الزامات قانونی، مونتاژ پذیری، عملکرد، راندمان و یا توالی فرآیند تولید محصول مؤثر است.
[۱] Control Plan
[۲] Design Responsible Organization
[۳] Error Proofing
[۴] Laboratory
[۵] Manufacturing
[۶] Preventive Maintenance
[۷] Predictive Maintenance
[۸] Premium Freight
[۹] Remote Location
[۱۰] Site
[۱۱] Special Characteristic
 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید