پایان نامه مدیریت :تعیین تصمیمات برای قرار گرفتن شرکت های ناکارا درمرز کارا

-CCR-OUTPUT سال ۱۳۸۸:
در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها استفاده گردید که عبارتند از:
تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند
 
شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی ۰٫۱۷۲۱۹۳
برای رسیدن به کارایی باید:
سود خالص به میزان                                                        ۴۸۰٫۷۵%           افزایش
نسبت انی به میزان                                                          ۹۹۹٫۹۰%            افزایش                               
نسبت جاری به میزان                                                       ۹۹۹٫۹۰%            افزایش
شاخص EPS به میزان                                                     ۴۸۰٫۷۵%           افزایش
 
شرکت نیرومحرکه: ناکارا به عدد ناکارایی ۰٫۲۶۶۷۴۱
برای رسیدن به کارایی باید:
سود خالص به میزان                                                        ۲۹۴٫۵۷%            افزایش
نسبت انی به میزان                                                           ۲۷۴٫۵۷%            افزایش                          
نسبت جاری به میزان                                                        ۸۵۱٫۴۱%            افزایش
شاخصEPSبه میزان                                                        ۲۷۴٫۹۰%           افزایش
 
شرکت امین:ناکارا با عدد کارایی ۰٫۶۰۴۶۴۲
برای رسیدن به کارایی باید:
 
سود خالص به میزان                                                           ۶۵٫۳۹%           افزایش
نسبت انی به میزان                                                            ۵۸۸٫۲۲%           افزایش                           
نسبت جاری به میزان                                                        ۵۷۳٫۵۸ %          افزایش
شاخصEPSبه میزان                                                          ۶۵٫۳۹ %         افزایش
 
شرکت لقمان: ناکارا با عدد کارایی  ۰٫۳۴۵۶۱۷
برای رسیدن به کارایی باید:
سود خالص به میزان                                                        ۱۸۹٫۳۴%            افزایش
نسبت انی به میزان                                                           ۹۹۹٫۹۰%            افزایش                             
نسبت جاری به میزان                                                        ۹۹۹٫۹۰%           افزایش
شاخصEPSبه میزان                                                        ۱۸۹٫۳۴%          افزایش
 
شرکت سخت آژند: کارا
 
۴-۳-۲- CCR-INPUT سال ۱۳۸۹:
در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها استفاده گردید که عبارتند از:
تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند
 
شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی ۰٫۱۱۱۴۱۲
برای رسیدن به کارایی باید:
کل دارایی به میزان                                                 ۸۸٫۸۶%                      کاهش
نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام به میزان                    ۸۸٫۸۶%                       کاهش
نسبت انی به میزان                                                 ۱۴۹٫۶۷%                      افزایش
نسبت جاری به میزان                                             ۹۹۹٫۹۰ %                      افزایش
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

پاسخی بگذارید