رطوبت نسبی

آب در هر شکل و حالتی که باشد در رشد گیاهان به شدت مؤثر است. انباشتگی بیش از حد آب و باتلاقی شدن زمین که ناشی از عدم زهکشی و جمع آوری آبهای زاید است، تعرق و از دست رفتن آب گیاه و بالاخره تبخیر و کاهش مقدار آب که شرایطی تحت عنوان خشکی به وجود می آورد از پدیده هایی هستند که برای زندگی و حیات گیاه بشدت خطرناک می باشند. همانگونه که گیاه نیازمندی خود را به دما در حدی که حیات آن را اداره کند نشان می دهد و آن را به صورتی که فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه را پیش ببرد طلب می کند. در مورد آب نیز دقیقاً نظیر دما عمل می کند و آن را تا حدی که حیات آن را میسر کند طلب می نماید. بنابراین اگر مقدار آب از حد مطلوب کمتر یا بیشتر باشد اختلالات زیستی در آن به وجود آورده و آن را با مشکل مواجه می سازد( بدری فر ، 1381 ،60 ).
نسبت مقدار آب موجود در جو حداکثر مقدار آبی که جو می تواند در همان شرایط کسب نماید رطوبت نسبی یا نم نسبی گفته می شود و به صورت درصد بیان می شود. بالا بودن نم نسبی منحصر به وقوع پدیده شبنم و مجاورت با دریا باعث افزایش نم نسبی شده است. بالا بودن نم نسبی باعث کاهش نوسان دمای روزانه و ماهانه و سالیانه خواهد شد. بطور کلی شهرستان لنگرود بالاترین مقادیر نم نسبی کشور را به خود اختصاص داده است. از طرفی بالا بودن نم نسبی ضایعات خوردگی و پوسیدگی را تشدید می کند. بررسی میزان رطوبت در طی دوره آماری 13 ساله نشان می دهد که حداقل میزان رطوبت نسبی در مرداد ماه به میزان 74 درصد و بیشترین میزان رطوبت نسبی در اسفند ماه به میزان 7/82 درصد بوده است، و میانگین رطوبت نسبی سالانه نیز 2/79درصد بدست آمده است.
بدین ترتیب دامنه نوسانات این پارامتر در لنگرود حدود 10 درصد و حاکی از درصد بالای رطوبت در کلیه ماه های سال است.

مطلب دیگر :
دیدگاه جامعه شناختی بزهکاری//پایان نامه درباره بزهکاری زنان

جدول(6 ـ 3 )درصد میانگین رطوبت نسبی لنگرود طی دوره ( 1392 ـ 1380 )

ماه

سال

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

میانگین سالیانه

1380

80

81

81

83

84

84

87

83

79

75

74

81

81

1381

80

81

81

81

77

83

78

81

83

80

76

86

81

1382

83

82

85

78

81

85

83

78

77

71

76

72

79

1383

82

84

76

77

80

83

82

85

78

80

79

79

80

1384

78

77

77

78

81

78

77

77

79

73

74

79

78

1385

81

76

72

73

78

76

89

88

75

69

71

76

77

1386

73

77

79

75

76

74

85

83

72

78

75

70

77

1387

81

80

78

82

85

83

78

81

79

80

74

79

80

1388

79

79

76

82

84

90

82

85

79

71

70

79

80

1389

81

81

74

78

78

84

86

86

77

71

70

76

79

1390

82

81

79

80

80

79

84

86

78

75

74

83

80

1391

75

79

79

77

81

83

81

83

75

80

73

80

79

1392

77

83

79

76

82

85

83

76

75

72

76

78

79

میانگین دوره

4/85

80

1/78

4/78

5/80

7/82

6/82

4/82

3/77

75

74

78

2/79

منبع: اداره هواشناسی لاهیجان

 

جدول(7 ـ 3 ) میانگین 13 ساله بارندگی، درجه حرارت و رطوبت ( 1392 ـ 1380 )

شرح

بارندگی

درجه حرارت

رطوبت

مهر

189

6/20

79

آبان

231

3/15

80

آذر

121

1/11

78

دی

100

5/8

74

بهمن

80

5/7

80

اسفند

122

2/9

82

فروردین

77

5/11

82

اردیبهشت

50

4/17

82

خرداد

53

8/22

77

تیر

52

6/25

75

مرداد

45

8/26

74

شهریور

150

3/24

72

میانگین

8/105

71/16

91/77

منبع: ایستگاه هواشناسی لاهیجان

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

مطلب دیگر :
مفهوم استراتژی متهورانه: پایان نامه در مورد سیاست های مدیریت سرمایه