پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر منابع ناکارآمدی هرکدام از شرکت های ناکارامد

CCR-OUTPUT سال ۱۳۸۹:
در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها استفاده گردید که عبارتند از:
تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند
 
شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی ۰٫۱۱۱۴۱۲
برای رسیدن به کارایی باید:
سود خالص به میزان                                                        ۷۹۷٫۵۷%           افزایش
نسبت انی به میزان                                                          ۹۹۹٫۹۰%            افزایش                               
نسبت جاری به میزان                                                       ۹۹۹٫۹۰%            افزایش
شاخص EPS به میزان                                                     ۷۹۷٫۵۷%           افزایش
 
شرکت نیرومحرکه: ناکارا به عدد ناکارایی ۰٫۵۶۹۳۸۴
برای رسیدن به کارایی باید:
سود خالص به میزان                                                        ۳۸۵٫۲۹%            افزایش
نسبت انی به میزان                                                           ۷۵٫۶۳%            افزایش                          
نسبت جاری به میزان                                                        ۵۸۵٫۰۰%            افزایش
شاخصEPSبه میزان                                                        ۱۷۴٫۳۲%           افزایش
 
شرکت امین:ناکارا با عدد کارایی ۰٫۱۸۹۳۸۱
برای رسیدن به کارایی باید:
 
سود خالص به میزان                                                           ۴۲۸٫۰۴%           افزایش
نسبت انی به میزان                                                            ۹۹۹٫۹۰%           افزایش                           
نسبت جاری به میزان                                                        ۹۹۹٫۹۰%          افزایش
شاخصEPSبه میزان                                                       ۴۲۸٫۰۴ %         افزایش
 
شرکت لقمان: ناکارا با عدد کارایی  ۰٫۲۲۳۷۱
برای رسیدن به کارایی باید:
سود خالص به میزان                                                        ۳۴۷٫۰۱%            افزایش
نسبت انی به میزان                                                           ۹۹۹٫۹۰%            افزایش                             
نسبت جاری به میزان                                                        ۶۹۷٫۳۱%           افزایش
شاخصEPSبه میزان                                                        ۳۴۷٫۰۱%          افزایش
 
شرکت سخت آژند: کارا
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

پاسخی بگذارید