۱-۱-         پرسش های تحقیق

 • هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که چگونه می توان با بهره گرفتن از تکنیک های غیرپارامتری برای دوره بعدی فعالیت سیستم های تولیدی هدف گذاری نمود به گونه ای که کارا یی آنها بهبود یابد.
 • مهم ترین نهاده ها (ورودیها) و ستاده ها (خروجی ها) در ارتباط با عملکرد یک شعبه بانک، کدامند؟
 • از دیدگاه کارشناسان بانک، آیا نهاده ها و ستاده ها از اهمیت یکسانی برخوردارند؟
 • در صورت استفاده از وزن نهاده ها و ستاده ها در پوششی داده ها، آیا میزان کارایی هر شعبه (در مقایسه با حالتی که وزن نهاده ها و ستاده ها در تحلیل پوششی داده ها استفاده نشود) تغییر پیدا میکند؟
 • آیا استفاده از وزن نهاده ها و ستاده ها در تحلیل پوششی داده ها، باعث بهبود سنجش کارایی شعب بانک میشود؟ (عیسی زاده-خسروی ، ۱۳۹۰)

 

۱-۲-        تعاریف تحقیق

 • ارزیابی عملکرد : ارزیابی عملکرد عبارتست از فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد در سازمان ها در چهارچوب اصول و مفاهیم مدیریت به منظور تحقق اهداف و وظایف سازمانی در قالب برنامه های اجرایی. (کولی و باتیس،۱۹۹۸)
 • کارایی نسبی : عبارتست از نسبت میانگین موزون خروجی ها به میانگین موزون ورودی ها برای هر واحد تصمیم گیرنده. (کولی و باتیس،۱۹۹۸)
 • روش تحلیل پوششی داده ها :مجموعه ای از مدل های برنامه ریزی ریاضی است که با نگرش نهاده ای- ستاده ای به واحدهای تصمیم گیرنده ، آنها را مورد ارزیابی نسبی قرار می دهد و به عنوان یک روش ناپارامتریک که برای اندازه گیری عملکرد واحدهایی که مسئول استفاده منابع برای بدست آوردن ستاده مطلوب هستند مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل می تواند از چندین خروجی و ورودی بدون نیاز به وزنهای از پیش تعیین شده برای اندازه گیری استفاده نماید. (کولی و باتیس،۱۹۹۸)
 • نهاده ها : ورودی های یک فرایند تولیدی و یا غیر تولیدی که جنبه کمی و یا کیفی دارند.
 • ستانده ها : خروجی های یک فرایند تولیدی و یا غیر تولیدی که جنبه کمی و یا کیفی دارند. (میرزایی،۱۳۷۵،ص ۱۰)
 •  متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
  پایان نامه

  متن کامل

مطلب دیگر :
پایان نامه میزان انطباق بین مکان پیشنهادی سازمان برنامه ریزی کتب درسی و مکانی اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *