پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی: شته مومی کلم

عنوان پایان نامه:

شته مومی کلم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1

فصل دوم: بر تحقیقات پیشین

6

2-1- شته مومی کلم

6

2-1-1- معرفی شته مومی کلم

6

2-1-2- پراکندگی

7

2-1-3- مرفولوژی

9

2-1-4- بیولوژی

10

2-2- زنبور پارازیتویید Diaeretialla rapae

2-2-1- معرفی زنبور Diaeretialla rapae

2-2-2- شکل شناسی

12

2-2-3- پراکندگی

13

2-2-4- زیست شناسی و میزبان ها

14

2-3- کلزا

14

2-4- زیست سنجی یا Bioassay:

2-4-1- اصول زیست سنجی

16

2-4-2- تکنیکهای زیست سنجی:

17

2-4-2-1- کاربرد مستقیم

18

2-4-2-2- کاربرد غیرمستقیم

19

2-4-2-3- ترکیب روش های مستقیم و غیرمستقیم

20

2-4-4- عوامل موثر بر دقت آزمایشهای زیست سنجی

20

2-5- عصاره های گیاهی

21

2-6- اثرات زیرکشندگی آفت کش ها

.22

فصل سوم: مواد و روش ها

32

3-1-کلنی شته

32

3-1-1- هم سن سازی شته ها

33

3-2- کلنی دشمن طبیعی

33

3-2-1- هم سن سازی زنبورها

35

3-3- تهیه ی عصاره های گیاهی

36

3-4- آزمایش های زیست سنجی

38

3-4-1- تعیین حلال مناسب

38

3-4-2- تعیین غلظت مناسب

39

3-4-3- زیست سنجی حشرات با عصاره روناس

44

3-4-4- زیست سنجی حشرات با عصاره ی کلپوره

44

3-5- بررسی دز زیر کشنده ی عصاره ها

46

3-5-1- باروری زنبورها:

.46

3-5-2- طول عمر زنبورهای بالغ

47

3-5-3- بررسی رفتار میزبان یابی زنبورهای ماده

47

فصل چهارم: نتایج

51

4-1- آزمایشهای زیست سنجی

51

4-1-1- تعیین حلال مناسب برای عصاره ها

51

4-1-2- آزمایش های مقدماتی

51

4-1-3- آزمایش های اصلی زیست سنجی

55

4-1-3-1- بررسی اثرات کشندگی عصاره کلپوره روی شته B
brassicae

4-1-3-2- بررسی اثرات کشندگی عصاره روناس روی شته B
brassicae

4-1-3-3- بررسی اثرات کشندگی عصاره کلپوره روی زنبور D
rapae

4-1-3-4- بررسی اثرات کشندگی عصاره روناس روی زنبور D
rapae

4-2- بررسی دز زیرکشنده (LC25) عصاره ها روی بیولوژی و رفتار میزبان یابی زنبور D
rapae

4-2-1- تاثیر دز زیر کشنده عصاره های روناس و کلپوره روی طول عمر زنبور D
Rapae

4-2-2- تاثیر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی باروری زنبور D
rapae

4-2-3- تاثیر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی ظهور زنبورهای بالغD
rapae از شته های پارازیته شده B
brassicae

4-2-4- بررسی اثر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی نرخ جنسی زنبورهای نسل بعد

.69

4-2-5- بررسی تاثیر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی رفتار میزبان یابی زنبورهای ماده

70

فصل پنجم: بحث

72

فهرست منابع و مآخذ

منابع

78

فصل اول

مقدمه:

شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae) که به شته کلزا نیز معروف است، یکی از مهمترین آفات گیاهان خانواده چلیپاییان بوده و باعث ایجاد خسارت مستقیم از طریق تغذیه از شیره گیاهی ، وخسارت غیر مستقیم به وسیله انتقال ویروسهای بیماری زای گیاهی مختلف می گردد (Dubey et al
, 1981 و Costello and Altieri, 1995 و Blackman and Eastop, 2000 و Schielphake et al
, 2000)
این شته در بسیاری از نقاط جهان روی محصولات مختلف بویژه کلم خسارت وارد می کند
در ایران نیز در اغلب نواحی به ویژه در مناطق شمالی ومرکزی کشور فعالیت دارد
این آفت در ایران برای اولین بار در سال 1317 گزارش شده و در تمام نواحی کشور بر روی انو اع کلم، شلغم، تربچه و چلیپاییان وحشی انتشار دارد (افشار، 1317)
این آفت، هر چند روی کلزا به شدت خسارت زا است ولی کلم معمولی، گل کلم و کلم بروکسل را به سایر ارقام کلم ترجیح می دهد (خانجانی، 1383)

با تو جه به اینکه محصولاتی نظیر کلم به طور مستقیم مورد استفاده انسان قرار می گیرند، باید به باقیمانده سموم موجود بر روی آنها، توجه خاصی مبذول گردد
با توجه به این مطلب و نیز افزایش روز افزون هزینه های سم پاشی و مخرب بودن آنها از نظر محیط زیست، می توان از روش کنترل بیولوژیک به عنوان یکی از روش های جایگزین مناسب استفاده

نمود (Flickinger et al
, 1991)

پارازیتوئید مهم شته­های گیاهان خانواده چلیپاییان، زنبور Diarretiella rapae (Mcintosh) از خانواده Aphidiidae می باشد
شته مومی کلم میزبان مطلوب این پارازیتوئید می باشد (Hafez, 1961)
این زنبور زمانیکه شته مومی کلم در دسترس نباشد می تواند دیگر کونه های شته ها را نیز پارازیته کند (Nemec and Stary, 1984)

طیف وسیعی از آفت کش ها برای بسیاری از دشمنان طبیعی مضر می باشند (Croft, 1990)
همواره مزارع کلم نیاز به حمایت از دشمنان طبیعی در احساس شده است زیرا این موجودات مفید در کنترل بسیاری دیگر از گونه های آفات نیز نقش دارند (Croft, 1990)
به دلیل باقی ماندن بقایای سموم روی محصولات و خطراتی که برای سلامتی مصرف کنندگان در اثر استفاده از حشره کشها ایجاد می شود، جایگزینی این روش مبارزه با روش های مبارزه سالم­تر امری اجتناب ناپذیر است
گیاهان منبع غنی ترکیباتی هستند که دارای خواص حشره کشی اند (Arnason et al
, 1989)
شواهدی وجود دارند که نشان می دهد متابولیت های ثانویه گیاهی به جهت حمایت گیاه در مقابل حشرات و پاتوژنهای میکروبی در روند تکامل گیاه شکل گرفته اند (Benner, 1993)

اسانس­های گیاهی حامل طیف وسیعی از متابولیت­های ثانویه فرار هستند که در روابط متقابل گیاه و حشره نقش مهمی دارند
تحقیقات نشان می­دهد که قسمت عمده اسانس گیاهان را ترپنوئید­ها به­خصوص مونوترپنوئید­ها و سسکویترپنوئید­ها تشکیل می­ دهند که اثرات حشره­کشی و دور­کنندگی قابل توجهی دارند (شاکرمی و همکاران، 1383)

با توجه به ناگزیر بودن بشر در استفاده ازمواد شیمیایی آفت کش، حشره کشهای گیاهی به جهت داشتن خصوصیاتی نظیر کمترین تأثیر روی دشمنان طبیعی، عدم ایجاد گیاه سوزی، حداقل سمیت روی مهره داران و تجزیه سریع در محیط که مهمترین مزایای این نوع حشره کش هاست می توانند تا حدی جایگزین حشره کشهای مصنوعی گردند (Isman, 1996)
تدوین یک برنامه مدیریتی مناسب و بر اساس روش های کنترل تلفیقی وابسته به مطالعات

منطقه ای از بیواکولوژی آفات و دشمنان طبیعی آن ها می باشد (Morgan et al
, 2001)

خیلی از دشمنان طبیعی حشرات گیاه خوار را زنبورها تشکیل می دهند که اکثراً در مرحله لاروی پارازیت بوده و باعث مرگ میزبان خود می شوند
از این طریق اینها می توانند باعث کاهش خسارت و در برخی مواقع باعث جلوگیری از طغیان یک آفت بخصوص شوند

(Van Drische and Bellows, 1996)
در بین عوامل مرگ و میر پارازیتوئید ها باعث ایجاد بیشترین مرگ و میر در حشرات هستند (Hawkins et al
, 1997)
پارازیتوئیدها چه بطور مستقیم (Jepson, 1989) و چه در هنگام برخورد با باقیمانده سموم، در زمان جستجو برای یافتن میزبان ممکن است در معرض آنها قرار بگیرند (Jepson, 1989., Longley and Jepson, 1996)
پارازیتوئید ها قسمت عمده زندگی خود را صرف جستجو برای یافتن میزبان می کنند و به سمت بوی میزبان و بوی گیاه کشیده می شوند (Vinson, 1998)
با توجه به اینکه در این میان حس بویایی نقش مهمی ایفا می کند، این حس می تواند تحت تاثیر سموم قرار گرفته و در آن تداخل ایجاد گردد که بسته به مکانیزم عمل سم و میزان در معرض قرارگیری است (Salgado, 1997)

اهداف:

1- تعیین مقدار دزهای کشنده و زیر کشنده عصاره های روناس و کلپوره

2- تعیین اثر این عصاره های گیاهی بر روی شته مومی کلم و زنبور Diaeretiella rapae

3- بررسی اثرات جانبی این عصاره ها در رفتار میزبان یابی و بیولوژی زنبور rapae

4- بررسی امکان تلفیق کنترل بیولوژیک شته مومی کلم توسط زنبور D
rapae
با عصاره های ذکر شده

فصل دوم: بر تحقیقات پیشین

1-2- شته مومی کلم

1-1-2- معرفی شته مومی کلم

شته مومی کلم یکی از آفات مهم گیاهان خانواده چلیپاییان بوده و باعث ایجاد خسارت مستقیم از طریق تغذیه از شیره گیاهی و خسارات غیر مستقیم از طریق انتقال ویروسهای گیاهی مختلف می گردد (Blackman & Eastop
2000و Costello & Altieri
1995و Bhardhwaj & Prakash,
1981و Ellis et al
, 1998و Schliephake et al
, 2000)

شته مومی کلم یکی از آفات مهم گیاه کلزا در اکثر مناطق ایران و بسیاری از نقاط دیگر جهان است(بهداد، ١٣٧٧ و خانجانی، 1383)

این آفت علاوه بر مکیدن شیره گیاهی و ایجاد ضعف در گیاه و کاهش کیفیت و کمیت دانه کلزا، با ترشح عسلک باعث رشد قارچ سیاه مولد فوماژین روی برگ ها شده و سطح فتوسنتز را کاهش می دهد
از سوی دیگر ناقل 23 بیماری ویروسی در گیاهان خانواده چلیپاییان می باشد (بهداد، ١٣٧٧و Pinnegar, 1998 Tatchell, 2000و Hughes, 1963)

شته مومی کلم در سراسر ایران پراکنده بوده و در برخی مناطق حالت طغیانی دارد و در صورت عدم مدیریت دقیق، خسارت آن به سرعت انتشار میابد
مطالعات نشان داده است که عوامل مختلفی چون گونه میزبان گیاهی، کیفیت گیاه میزبان مانند مقدار کربن، نیتروژن و متابولیت های دفاعی و نیز خصوصیات فیزیکی گیاه مانند صافی، سفتی برگ، وجود کرک ها یا شکل و رنگ، میتوانند بر عملکرد حشرات گیاهخوار از جمله شته مومی کلم تاثیر گذارند (Awmack et al
, 2002)

انبوهی این شته در بوته ها به حدی می رسد که مبارزه علیه آن اجتناب ناپذیر است و کشاورزان مجبور به استفاده از حشره کش ها میشوند (سپهر و شهیدی، 1381)

شته مومی کلم در طی 70 سال اخیر اثرات مخربی روی کلزا و سایر گیاهان تیره کلمیان (Brassicaceae) داشته، و به عنوان آفت کلیدی این گیاهان مطرح شده است (Ellis and Singh, 1993 و Singh and Ellis, 1993 و Ellis and Farrel, 1995 و Aslam et al
, 2005)

در گیاهان آلوده، رشد کند می شود و عملکرد محصول بین 9 تا 77 درصد و میزان روغن محصول در حدود 11 درصد کاهش می یابد (Kelm and Gadomski, 1995)

یو و لیو[1] (2000) برای غلبه بر مشکل شته مومی کلم روش های کنترل بیولوژیک و نیز استفاده از واریته های مقاوم را پیشنهاد می کردند

تعداد نسل شته مومی کلم به شرایط آب وهو ایی منطقه بستگی دارد و ممکن است 20- 15 نسل در سال و گاهی بیشتر، تولید نماید
دوره تکامل این شته در زمستان 30- 19 روز و در تابستان 28- 8 روز است (Rivany, 1962)

طی بررسی های به عمل آمده در منطقه تربت حیدریه در سال 72-1371 در مجموع ۷۲ گونه شته از روی نباتات زراعی ، درختان، درختچه ها، علف های هرز و گیاهان دیگر جمع آوری شده است که در بین آنها شته مومی کلم به عنوان یک شته مهم و با جمعیت بالا روی انواع صیفی نام برده شده است (شادمهری و رضوانی، ۱۳۷۴)

[1] Yue and Liu

[1] Terpenoids

[2] Monoterpenoids

[3] sesquiterpenoids

تعداد صفحه : 105

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        ****       asa
[email protected]
com