شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

پایان نامه کاهش میزان تهاجم و توهین افراد وابسته به مواد با آموزش مشاوره گروهی مهارت حل مسئله

-عوامل محیطی:
متغیرهای مربوط به محیط زندگی  نیز به هردوعامل (فردی وخانوادگی)تاثیر می گذارند این عوامل شامل هنجارهای اجتماعی،آشفتگی در محیط همسایگان،محروم شدن ازحقوق فرهنگی-اجتماعی وعدم دسترسی به تعلیم وتربیت اجتماعی مناسب.عملکرد آموزشی ضعیف،فرار ازمدرسه وافت تحصیلی نیز عواملی هستند که خطر مصرف مواد رادر نوجوانان افزایش می دهند .این عوامل باوجود کودکان آسیب دیده ونیز خانواده های درگیر اعتیاد ارتباط نزدیکی دارند(همان منبع).
۲-۹-رویکردهای مختلف درمان در اعتیاد:
       ۲-۹-۱- رویکرد روان کاوی[۱] :
این رویکرد از نظریه فروید[۲] (۱۶۸۹) یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ بشر و در نظریه های پیروان وی ریشه گرفته است .اعتقاداین رویکرد چنین است که نیاز انسان وابسته به مواددرواقع نوعی احساس تعلق داشتن راتسهیل می کندکه نشان  دهنده  یک خواسته و میل
پنهان (از دوران کودکی تا اکنون)  در فرد همراه می باشد .درمان ،شامل شناسایی امیال وخواسته های سرکوب شده در دوران کودکی و جایگزینی مناسب به جای آنهااست(بک، ترجمه: گودرزی،۸۰).
۱- psychoanalysis perspective
۲-Freud

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد