پایان نامه درباره کتابداران، کتابداران زن، بهبود عملکرد، تعهد کارکنان

عنوان صفحه
جدول (2-1). سیر تاریخی توانمندسازی در روان‏شناسی. منبع (عبداللهی، 1385) 21
جدول (2-2).سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی در علم مدیریت. منبع:(عبداللهی، 22:1385) 22
جدول (2-3). تفاوت‌های توانمندسازی از دو دیدگاه انگیزشی و فوق‏انگیزشی 26
جدول 2-4. مزایای تفویض اختیار(منبع: رمزدن، 1997، ص218) 45
جدول (3-1). آلفای کرونباخ مقیاس‌ها 68
جدول(4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 72
جدول(4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 73
جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دانشگاه محل فعالیت 74
جدول(4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس شایستگی 75
جدول(4-5): وضعیت احساس شایستگی کتابداران 76
جدول(4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس موثر بودن 77
جدول (4-7):میانگین و انحراف معیار احساس موثر بودن کتابداران 79
جدول(4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس معنی‏دار بودن 79
جدول (4-9):میانگین و انحراف معیار احساس معنی‏دار بودن کتابداران 81
جدول(4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس اعتماد 81
جدول (4-11):میانگین و انحراف معیار احساس اعتماد کتابداران 83
جدول(4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شرایط سازمانی 83
جدول (4-13):میانگین و انحراف معیار شرایط سازمانی کتابداران 84
جدول (4-14):میانگین و سایر عوامل شرایط سازمانی کتابداران 85
جدول(4-15): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان راهبردهای مدیریتی 86
جدول (4-16):میانگین و انحراف معیار راهبردهای مدیریتی کتابداران 87
جدول (4-17):میانگین وانحراف معیار سایر عوامل راهبردهای مدیریتی کتابداران 88
جدول(4-18): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منابع خودکارآمدی 89
. جدول (4-19):میانگین و انحراف معیار عامل منابع خودکارآمدی کتابداران 90
جدول (4-20). میانگین و انحراف معیار سایر عوامل منابع خودکارآمدی 91
جدول(4-21):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان شرایط سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی 92
جدول (4-22):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان راهبردهای مدیریتی و توانمندسازی روان‌شناختی 93
جدول(4-23):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان منابع خودکارآمدی و توانمندسازی روان‌شناختی 94
جدول(4-24): آماره‌های توصیفی میزان توانمندسازی روان‌شناختی بر حسب تحصیلات 94
جدول (4-25)نتایج آزمون تحلیل واریانس پیرامون میزان توانمندسازی روان‌شناختی بر حسب تحصیلات 95
جدول (4-26): آماره‌های توصیفی جنسیت در مقیاس میزان توانمندسازی روان‌شناختی 96
جدول (4-27): نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس میزان توانمندسازی روان‌شناختی 96
جدول(4-28): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان توانمندی کارکنان 97
جدول (4-29): وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران 98
جدول (5-1):وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران 101
جدول (5-2): وضعیت عامل شرایط سازمانی کتابداران 102
جدول (5-3). بررسی وضعیت عامل راهبردهای مدیریتی کتابداران 103
جدول (5-4). وضعیت عامل منابع خودکارآمدی کتابداران 104
جدول (5-5). وضعیت فرضیه‌های پژوهش توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران 105

فهرست تصاویر و نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس شایستگی 76
نمودار (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان موثر بودن 78
نمودار (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان معناداری 80
نمودار (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد 82
نمودار(4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شرایط سازمانی 84
نمودار(4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان راهبردهای مدیریتی 87
نمودار(4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منابع خودکارآمدی 90
نمودار (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان توانمندی روان‌شناختی کتابداران 98

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1. مقدمه
مدیریت سرمایه انسانی در سازمان‌ها حیاتی‏ترین نوع مدیریت به شمار می‌رود. فرسودگی سرمایه انسانی کیفیت کالاها و خدمات تولیدی را به مخاطره می‏اندازد و آموزش و پرورش منابع انسانی در عصر محوریت دانایی می‏تواند راهکاری برای همه جوامع باشد. بنابراین تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‏ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است و از این روست که مسئولان سازمان‏ها با یاری متخصصان رفتار و منابع انسانی توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‏دارند (احمدی، صفری کهره و نعمتی، 1:1389).
یکی از مفاهیمی‌که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح می‏شود، توانمندسازی کارکنان است. توانمندسازی عبارت است از اینکه افراد تصمیمات و اقدامات خود را به عهده بگیرند. این امر به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‏گیری‏هایی است که بر فعالیت آنان تاثیر می‌گذارد.
اصطلاح توانمندسازی در دودهه 1980 و 1990 به سرعت به عنوان موضوع روز مطرح گردید و توسط نظریه‌پردازانی چون کانگر و کاننگو1 (1985)، اسپریتزر2 (1995)، توماس و ولتهوس3، کنت و بلانچارد4، جان پی کارلوس5 و راندولف6(2000) گسترش یافت.
توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی نیز به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسترها و به وج
ود آوردن فرصت‌ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی‏ها و شایستگی‌های افراد می‏باشد. علاوه بر این باعث می‏شود تا کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود نگرش مثبتی داشته باشند. بدین معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت‏آمیز داشته و احساس کنند توانایی تاثیر‏گذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند. احساس می‏کنند که اهداف شغلی معنی‏دار و ارزشمندی را دنبال می‏کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می‏شود (عبداللهی و نوه ابراهیم، 54:1385).
از طرفی کتابخانه یکی از نهادهای پویایی جامعه است که تحول جامعه در ابعاد مختلف می‏تواند به کارکرد این نهاد وابسته باشد. کتابخانه‏های دانشگاهی نیز که مسئولیت بیشتری را در ارتباط با جامعه علمی‌کشور بر عهده دارند جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و با هدف ارائه خدمت به مراجعان (استاد، دانشجو و پژوهشگر) نیازمند نیروی انسانی توانا، علاقه مند، متخصص و با تجربه است (اشرفی ریزی، 1388).
دنیا پس از سالها تجربه به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق، توانمند و باانگیزه برخوردار باشد. در این میان توانمندسازی کتابداران به ویژه توانمندسازی روان‌شناختی آنان با توجه به اینکه مسئولیت پیوند بین منابع اطلاعاتی و استفاده کنندگان از اطلاعات را برعهده دارند از اهمیت و ضرورت ویژه‏ای برخوردار است (حقیقی، 1372).
لذا پژوهش حاضر که به بررسی وضعیت توانمندسازی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی دولتی شهر تهران از بعد روان‏شناختی آن می‏پردازد، می‏تواند با روشن کردن زوایای این مقوله، مسئولان را در پرورش نیروی انسانی کتابخانه‏های دانشگاهی یاری کرده و نیروی انسانی توانمندتر، بانشاط تر و باانگیزه تری را برای خدمت به کاربران و مراجعان داشته باشند.

1-2. بیان مسئله
توجه به موضوع توانمندسازی کارکنان در دو دهه اخیر اهمیت به خصوصی یافته و به یکی از دل مشغولی‌های مدیران تبدیل شده است. توانمندسازی یکی از راهکارهای مهم برای گسترش سازمان‏ها و انطباق با تغییرات خارجی است. محیط کار امروزی به کارکنانی نیاز دارد که بتوانند تصمیم بگیرند، راه‏حل ارائه دهند، خلاقیت داشته باشند و در مقابل کار خود پاسخگو باشند. این امر از طریق توانمندسازی کارکنان محقق می‏شود و در صورت بهره‏گیری از آن، نه تنها تعهد کارکنان به سازمان بیشتر شده، بلکه در آنان حس اعتماد و اهمیت، ظرفیت و توانایی ایجاد می‏شود که پیامد آن یک محیط کاری مثبت خواهد بود (گمینیان، 1382).
با توجه به اهمیت کتابخانه‏های دانشگاهی که مسئولیت مهمی‌را برای تامین اطلاعات دانشجویان، اساتید و محققان ایفا می‏کنند، اجرای مناسب برنامه‌های توانمندسازی می‏تواند منجر به بهبود عملکرد کتابداران و افزایش انگیزه و تعهد آنها شود و در نتیجه کارایی و اثربخشی کتابخانه‏ها را افزایش دهد.
وجود نیروی انسانی کارآمد اصلی است که در کتابخانه‏های دانشگاهی ایران توجه چندانی به آن‌ها نمی‌شود و همین مساله سبب می‌شود تا کتابخانه‏های دانشگاهی در راه رسیدن به اهداف واقعی خود چندان موفق نباشند (ترکیان تبار و دیگران، 1386).
فرداصفهانی و میرحسینی (1391) در تحلیل وضعیت کتابخانه‏های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از استانداردهای کتابخانه‏های دانشگاهی ایران به این نتیجه دست یافتند که کتابخانه‏ها عمدتا در زمینه نیروی انسانی، بودجه و مواد کتابخانه‏ای دچار مشکل بودند.
همچنین ایلالی و دیگران نیز در تحقیقی وضعیت کتابخانه‏های دانشکده‌ها و مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، گلستان و بابل در سالهای 86-87 را با استانداردهای کتابخانه‏های دانشگاهی ایران بررسی کردند و دریافتند که کتابخانه‏ها از نظر نیروی انسانی متخصص، بودجه و منابع زیر استاندارد هستند و کتابخانه‏های دانشگاهی بایستی شرایطی را فراهم کنند تا به استانداردهای کتابخانه‏ای نزدیک شوند (ایلالی و دیگران، 1386).
بنابراین به نظر می‌رسد به مقوله توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی توجه خاصی از سوی مدیران مبذول نمی‌شود و با بررسی وضعیت این مسئله می‏توان زوایای این امر را مشخص نموده تا نقاط ضعف و قوت آن شناسایی و مورد استفاده مدیران کتابخانه‏های دانشگاهی برای تربیت نیروی انسانی موفق و توانمندتر کردن هرچه بیشتر آنها استفاده شود.
مدیران کتابخانه‏های دانشگاهی نیز برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی روان‌شناختی برای کتابداران خود نیازمند یک چشم‌انداز از وضعیت کتابداران آنها در این زمینه می‏باشند تا بهتر بتوانند برای این مسئله برنامه‏ریزی لازم را صورت دهند.
بنابراین مساله این پژوهش را می‏توان به این صورت مطرح نمود که وضعیت توانمندسازی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران از بعد روان‏شناختی آن چگونه است و کتابداران در چه جوانبی از این مقوله احساس ضعف و احساس توانمندی می‏کنند؟ همچنین ارتباط سایر عوامل موثر بر توانمندسازی روان‌شناختی با این مقوله از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‏ها به چه صورتی می‏باشد؟

1-3. اهداف پژوهش
1-3-1. هدف کلی
هدف کلی این پژوهش بررسی وضعیت توانمندسازی روان‌شناخت
ی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران می‏باشد.

1-3-2. اهداف فرعی
1. بررسی وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس شایستگی.
2. بررسی وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس موثر بودن.
3. بررسی وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس معنی‏داری.
4. بررسی وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس اعتماد.
5. بررسی وضعیت عامل شرایط سازمانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران.
6. بررسی وضعیت عامل راهبردهای مدیریتی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران.
7. بررسی وضعیت عامل منابع خودکارآمدی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران.
8. بررسی رابطه بین شرایط سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران
9. بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریتی و توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران.
10. بررسی رابطه بین منابع خودکارآمدی و توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران.
11. بررسی دیدگاه کتابداران با سطح تحصیلی مختلف درباره وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی آنان.
12. بررسی دیدگاه کتابداران زن و مرد درباره وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی آنان.

1-?. پرسش‌های پژوهش
1-?-1 پرسش‌اصلی
وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران چگونه است؟
1-4-2. پرسش‌های فرعی
1. وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهرتهران در بعد شایستگی چگونه است؟
2. وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس موثر بودن چگونه است؟
3. وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس معنا‏داری چگونه است؟
4. وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس اعتماد چگونه است؟
5. وضعیت عامل شرایط سازمانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران چگونه است؟
6. وضعیت عامل راهبردهای مدیریتی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران چگونه است؟
7. وضعیت عامل منابع خودکارآمدی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران چگونه است؟

1-5. فرضیه‌های پژوهش
1. بین عامل شرایط سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی از نظر کتابداران رابطه معنی‏داری وجود دارد.
2. بین عامل راهبردهای مدیریتی و توانمندسازی روان‌شناختی از نظر کتابداران رابطه معنی‏داری وجود دارد.
3. بین عامل منابع خودکارآمدی و توانمندسازی روان‌شناختی از نظر کتابداران رابطه معنی‏داری وجود دارد.
4. بین دیدگاه کتابداران با سطح تحصیلی مختلف در زمینه وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی تفاوت معنی‏داری وجود دارد.
5. بین دیدگاه کتابداران زن و مرد در زمینه وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی تفاوت معنی‏داری وجود دارد.

?-6. اهمیت وضرورت پژوهش
1-6-1. اهمیت نظری
در جهان رقابتی امروز یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدف‌ها و رسالتهای مورد نظر عنصر انسان است. در این میان آنچه مقوله تحول را حیات می‏بخشد و بقای سازمان را نیز تضمین می‏کند، منابع انسانی است. واقعیت این

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *