معماری مسکونی، فضاهای مسکونی، افزایش کیفیت زندگی، راهکارهای مقابله

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

فهرست مطالب
برگه ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد ت‌
تعهدنامه اصالت اثر ث‌
تقدیم به ج‌
قدردانی و سپاسگذاری ح‌
چکیده خ‌
فهرست مطالب د‌
فهرست نمودارها ، جداول و تصاویر ص‌
کلیات تحقیق (مقدمه اصلی) ۱
الف) شرح پریشانی و شکوفایی ۱
ب) شرح موضوع: (تعریف مسئله و فرضیه رساله): ۶
ج) نیت و قصد (ضرورت و هدف رساله): ۱۰
د) ساختار محتوایی و روش اجرای پژوهش ۱۱
دفتر اول: بازنگری – مبانی طراحی(سامانه غایی) ۲۴
فصل اول : از آسیب شناسی تا راهکار ۲۵
آغاز ۲۶
بخش یکم: آسیب شناسی و شناخت بحران در معماری معاصر ۲۶
پیشگفتار ۲۶
۱- ۱- ۱- ۱- گفتار اول: ریشه های اصلی شکل گیری بحران در معماری معاصر(ریشه های اصلی شکل گیری بحران- تاثیر مدرنیسم بر معماری، فرهنگ و اجتماع): ۲۸
۱- ۱- ۱- ۲- گفتار دوم: شناخت مبانی اصل بحران ۳۱
۱- ۱- ۱- ۳- گفتار سوم: چالش های بحران در انسان معاصر: ۳۴
بخش دوم: راهکارهای حل بحران ۳۸
پیشگفتار ۳۸
۱- ۱- ۲- ۱- گفتار اول: شناخت هویت در مسیر شناخت مبانی و ریشه مشکلات ۳۸
۱- ۱- ۲- ۲- گفتار دوم: خودبیگانگی عامل و ریشه مشکلات ۳۹
۱- ۱- ۲- ۳- گفتار سوم: شناخت غفلت ها و ریشه اصلی مشکلات ۴۰
۱- ۱-۲-۴- گفتار چهارم: راهکارهای حل بحران ۴۳
انجام: ۴۶
فصل دوم: فضای حیات حکیمانه، اندیشه همیشه پویا و کمال جویانه ۴۹
آغاز ۵۰
بخش اول: فضای عقلانی ۵۰
پیشگفتار ۵۰
۱- ۲- ۱- ۱- گفتار اول: چیستی عقل، عملکرد و کمال آن ۵۱
۱- ۲- ۱- ۲- گفتار دوم: شکل گیری حیات معقول ۵۳
۱- ۲- ۱-۳- گفتار سوم: ثمرات حیات معقول ۵۴
بخش دوم: حیات طیّبه و حیات حکیمانه ۵۹
پیشگفتار ۵۹
۱- ۲- ۲- ۱- گفتار اول: حکمت چیست؟ ۶۰
۱- ۲- ۲- ۲- گفتار دوم: شکل گیری حیات حکیمانه ۶۲
بخش سوم: منبع بی پایان آهنگ کلی هستی ۶۴
پیشگفتار ۶۴
۱- ۲- ۳- ۱- گفتار اول:نظام هدفدار عالم: ۶۵
۱- ۲- ۳- ۲- گفتار دوم:مبانی آهنگ کلی هستی ۶۸
۱- ۲- ۳- ۳- گفتار سوم: نظام حکیمانه عالم، ابرسامانه ی حکمت الهی ۷۲
انجام ۷۴
فصل سوم: نگره های زندگی ساز ۷۷
آغاز ۷۸
بخش اول:تعریف سیستم بر پایه نظام سیستماتیک جهان هستی ۷۸
پیشگفتار ۷۸
۱- ۳- ۱- ۱- گفتاراول: سامانه و اجزای آن ۷۹
۱- ۳- ۱- ۲- گفتاردوم: سامانه توحیدی ۸۰
۱- ۳- ۱- ۳- گفتارسوم : تعریف سامانه های معماری ۸۱
۱- ۳- ۱- ۴- گفتار چهارم: تعریف جامع خانه مطلوب ۸۸
۱- ۳- ۱- ۵- گفتار پنجم : تأملی در مبانی و ابرسامانه تشکیل دهنده خانه: ۹۸
بخش دوم : نقش هویت و ماهیت در شکل گیری اثر ۱۰۴
پیشگفتار ۱۰۴
۱- ۳- ۲- ۱- گفتاراول: چیستی هویت و ماهیت ۱۰۷
۱- ۳- ۲- ۲- گفتار دوم: هویت چون وجود خارجی در آراء اندیشمندان و صاحب نظران: ۱۰۸
۱- ۳- ۲- ۳- گفتارسوم : هویت چون وجود حقیقی ۱۱۰
۱- ۳- ۲- ۴- گفتارچهارم: نقش مفهوم هویت و ماهیت در شکل گیری معماری و تعاملات بحرانساز آن ۱۱۰
۱- ۳- ۲- ۵- گفتارپنجم: شناخت بحران در قاب هویت و راهکارهای مقابله با آن در اندیشه صاحب نظران معماری: ۱۱۶
۱- ۳- ۲- ۶- گفتارششم: نقش هویت و ماهیت در شکل گیری اثر پایدار معماری از زاویه رویکردهای متفاوت به هویت: ۱۲۰
بخش سوم: نگره های زندگی ساز حکمت اسلام در طراحی معماری مسکونی: ۱۲۴
پیشگفتار ۱۲۴
۱- ۳- ۳- ۱- گفتار اول: منشاء و هدف قلمروهای سه گانه اثر انسان در جهت هویت مطلوب ۱۲۷
۱- ۳- ۳- ۲- گفتار دوم: طرح استراتژیک دین همان نگره زندگی ساز ۱۲۹
۱- ۳- ۳- ۳- گفتار سوم: تبیین مدل نگره زندگی ساز در شکلگیری هویت ادراکی – کالبدی و حقیقی- محتوایی ۱۳۳
۱- ۳- ۳- ۴- گفتار چهارم: تبیین مدل نگره زندگی ساز در شکل گیری اثر، بر پایه فضای حیات حکیمانه و حیات طیّبه: ۱۳۴
۱- ۳- ۳- ۵- گفتار پنجم: تبیین مدل نگره های زندگی ساز در شکل گیری معماری مسکونی بر پایه فضای حیات حکیمانه و حیات طیّبه: ۱۳۹
۱- ۳- ۳- ۶- گفتار ششم: تبیین مدل نگرش سامانه ای نگره های زندگی ساز حکمت اسلام در معماری مسکونی: ۱۵۸
انجام ۱۶۳
فصل چهارم: بازشناسی اصول و دستورالعمل های حکمت اسلامی در معماری مسکونی ۱۶۷
آغاز ۱۶۸
بخش اول: حوزه جهانبینی دینی- گرایشها در شکل گیری خانه مطلوب ۱۷۰
پیشگفتار ۱۷۰
۱- ۴- ۱- ۱- گفتار اول: حیطه معارف و اعتقادات ۱۷۱
۱- ۴- ۱- ۲- گفتار دوم: حیطه اخلاق و ارزش ها ۱۹۸
۱- ۴- ۱- ۳- گفتار سوم: حیطه احکام تکلیفی ۲۱۷
بخش دوم: سیمای انسان در حکمت و جهانبینی اسلامی ۲۲۷
پیشگفتار ۲۲۷
۱- ۴- ۲- ۱- گفتار اول: نیازهای انسان در ساحت وجود و مراتب انسانی بالفعل: ۲۳۲
۱- ۴- ۲- ۲- گفتار دوم: نیازهای انسان در مرتبه بالقوه فطری الهی: ۲۳۳
۱- ۴- ۲- ۳- گفتار سوم: نیازهای انسان در مرتبه هویتی مطلوب ۲۵۵
انجام ۲۶۷
فصل پنجم: شناخت مدل نگره های زندگی ساز مبتنی بر الگوی معماری خانه های سنتی(نگره های زندگی ساز در خانه های سنتی قزوین). ۲۶۹
آغاز ۲۷۰
زمینه پژوهش ۲۷۴
طبقه بندی شکلی خانه های قزوین ۲۷۵
۱- ۵- ۱- ۱- گفتار اول: گونه شناسی در معماری خانه های سنتی قزوین ۲۷۶
۱- ۵- ۱- ۲- گفتار دوم: انسانشناسی در معماری خانه های سنتی قزوین ۲۸۸
۱- ۵- ۱- ۳- گفتار سوم: معناشناسی در خانه های سنتی شهر قزوین ۲۹۶
انجام : ۳۰۴
فصل ششم: آغازی بر یک پایان ۳۰۹
۱- ۶- ۱- ۱- گفتار یکم: مقدمه: تبیین مجددپرسش و مسئله تحقیق ۳۱۰
۱- ۶- ۱- ۲- گفتاردوم : سیراستدلال پایاننامه ۳۱۱
الف: اصول اسلام بر شکل گیری هر پدیده: ۳۱۱
ب- ابعاد هویتی مسکن بر پایه اصول چهارگانه: ۳۱۳
دفتر دوم: روند طراحی ۳۱۹
فصل نخست: موقعیت و تاریخ شهر قزوین ۳۲۰
آغاز ۳۲۱
۲- ۱- ۱- گفتاریکم: وجه تسمیه ۳۲۳
۲- ۱- ۲- گفتاردوم: تحولات کالبدی فضایی شهر قزوین ۳۲۴
۲- ۱- ۳- گفتارسوم : ساختار کلبدی- فضایی شهر قزوین در عصر صفوی ۳۲۶
۲- ۱- ۴- گفتارچهارم: نحوه محله بندی و خصوصیات ساختاری محلات شهر قزوین ۳۳۶
فصل دوم: مشخصه های اقلیمی و ارئه راهکارهای طراحی اقلیمی در معماری شهر قزوین (سامانه مفعولی) ۳۴۷
آغاز ۳۴۸
۳- ۲- ۱- گفتاریکم: زمینه پژوهش و اطلاعات آماری و جغرافیایی ۳۴۹
۳- ۲- ۲- گفتاردوم: جمع بندی نیازهای اقلیمی شهر قزوین از نظر آسایش انسان و شرایط ساخت و ساز: ۳۵۲
۳- ۲- ۳- گفتارسوم: معماری و ترکیب فضایی منطبق بر اقلیم شهر قزوین ۳۵۴
۳- ۲- ۴- گفتارچهارم: دستورالعمل های طراحی ۳۵۸
۳- ۲- ۵- گفتار پنجم: دستورالعمل های اجرایی (معرفی روشهای فعال و غیرفعال همساز با اقلیم) ۳۶۱
۳- ۲- ۶- گفتارششم: تأسیسات – جذب آب با سیستم سپتیک تانک ۳۸۶
فصل سوم: اصول طراحی فضاهای مسکونی و طراحی محله(سامانه کالبدی) ۳۸۸
آغاز ۳۸۹
۴- ۳- ۱- گفتاریکم: اصول سازماندهی فضای شهری ۳۹۰
۴- ۳- ۲- گفتاردوم: اصول الگوی سنتی فضای شهری (اصل همپیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی) ۴۱۰
۴- ۳- ۳- گفتارسوم : اصول سازماندهی فضای مسکونی ۴۳۰
۴- ۳- ۴- گفتار چهارم: اصول الگوی سنتی (پیمون) در فضاهای مسکونی ۴۳۹
فصل چهارم: مواد و مصالح تشکیل دهنده بنا(سامانه صوری) ۴۴۱
آغاز ۴۴۲
۵- ۴- ۱- گفتاریکم: مواد و مصالح نرم ۴۴۲
۵- ۴- ۲- گفتاردوم : مواد و مصالح سخت ۴۴۴
۵- ۴- ۳- گفتارسوم: کاربرد نانو مصالح در معماری خانه های مسکونی ۴۴۸
فصل پنجم: طرحواره ۴۵۲
آغاز ۴۵۳
۶- ۵- ۱- گفتار یکم: معرفی سایت ۴۵۳
۶- ۵- ۲- گفتار دوم: دلایل انتخاب سایت: ۴۵۶
۶- ۵- ۳- گفتارسوم: ویژگی های زمین انتخابی: ۴۵۷
۶- ۵- ۴- گفتار چهارم:تحلیل سایت ۴۵۸
۶- ۵- ۵- گفتار پنجم: تراکم: ۴۶۵
۶- ۵- ۶- گفتار ششم : ترکیب شکلی ، محتوایی و فضایی سایت: ۴۶۹
پیوست(مدارک و نقشه ها) ۴۷۹
کتابشناسی ۴۸۴
• دفتر اول: ۴۸۵
• دفتردوم ۵۰۴
Abstract ۵۰۸

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله با موضوعروابط اجتماعی

فهرست نمودارها ، جداول و تصاویر

• نمودارها:
نمودار ۱: مسیر حرکت تمدن اسلامی و جایگاه سبک زندگی در عصر حاضر.
نمودار۲: لایه های هویتی فردی و اجتماعی و جایگاه آن ها.
نمودار ۳: عوامل موثر در شکل گیری مسکن بر پایه زندگی مومنانه و حیات طیبه.
نمودار۴: نقش زندگی و انسان در شکل گیری زندگی طیبه و مومنانه.
نمودار۵: تقسیم بندی حکمت به معنای حوزه شناخت و دانش.
نمودار۶: مدل شکل گیری معماری مطلوب اسلام بر پایه رابطه ی بین کیفیت زندگی مومنانه و حکیمانه و محیط انسان ساخت.
نمودار ۷و ۸ : تقسیم بخش محتوایی و نظری رساله به دو بخش حکمت نظری و عملی.
نمودار ۹: مدل حکمت نظری- حکمت عملی.
نمودار ۱۰: فرآیند مسیر از نظر تا عمل در علوم اسلامی (اجتهاد).
نمودار ۱۱: روش پژوهش ها در گرایش های بین رشته ای و معماری از منظر اسلامی.
نمودار ۱۲: رابطه بین رویکرد کیفیت زندگی مومنانه و محیط انسان ساخت (مسکونی) در بستر محیط طبیعی و علل چهارگانه با حوزه نظر و عمل در حیطه طراحی.
نمودار ۱۳: ارتباط بین دو حوزه نظری و عملی- مدل پژوهشی در ساختار کلی بدنه رساله.
نمودار ۱۴: نمایش مسیر پژوهش در رساله.
نمودار ۱۵: چارچوب حکومتی در این فصل.
نمودار ۱۶: سه شاخص اصلی مدرنیسم که ریشه در فرد گرایی دارد.
نمودار ۱۷: عمده ترین بحران های انسان معاصر. مبانی بحران زا و دلایل بحران ساز.
نمودار ۱۸: ارکان جهان بینی اومانیسم.
نمودار ۱۹: سرنوشت انسان در نگاه جریان حق و باطل به هدف و معنای زندگی.
نمودار ۲۰: جریان شکل گیری حیات معقول.
نمودار ۲۱: جریان جامع شکل گیری حیات معقول.
نمودار ۲۲: جریان حقیقی شکل گیری حیات معقول.
نمودار ۲۳: جریان شکل گیری حیات حکیمانه بر پایه حیات طیبه.
نمودار ۲۴: منظومه ای از ابر سامانه هستی.
نمودار ۲۵: سه شاخص مهم شکل گیری هر سامانه.
نمودار ۲۶: نهاد تفکر در سامانه طبیعی و انسانی
نمودار ۲۷: انواع سامانه ها از نگاه توحیدی
نمودار ۲۸: دیاگرام نگرش دکتر پیرنیا به مفهوم خانه.
نمودار ۲۹: دیاگرام نگرش MOOR به مفهوم خانه.
نمودار ۳۰: نگاه شولتز به مقوله خانه و سکونت.
نمودار ۳۱: نگاه هایدیگر به مفهوم سکونت.
نمودار ۳۲: نگاه کوپر به مفهوم خانه.
نمودار ۳۳: تصویر شکل خانه براساس نگاه خود از نگاه کوپر.
نمودار ۳۴: فرهنگ عامل اصلی شکل گیری خانه – چرخه کیفیت بی نام الکساندر در تأثیر الگوی رویدادها در شکل گیری فضای خانه.
نمودار ۳۵: مفهوم سکونت از نگاه راپاپورت.
نمودار ۳۶: علل پنج گانه در شکل گیری خانه با هدف تأمین سرپناه بشر.
نمودار ۳۷: بی توجهی و حذف علت غایی در بعد محتوایی شکل گیری خانه در دوره صنعتی شدن (مدرنیزم).
نمودار ۳۸: مفهوم خانه از نگاه وحدت نگر اسلامی.
نمودار ۳۹: طیف بندی تفکرات معاصر براساس سلسله مراتب ظهور و حضور معماری به عنوان نمایش قانون مندی مصنوع و حضور آن در عرصه طبیعی.
نمودار ۴۰: اصلی کلی در اجزاء تشکیل دهنده خانه – تعریف سامانه ای خانه یا روش قرارگیری در آهنگ کلی هستی.
نمودار ۴۱: مسیر جریان تفکری غرب از دوره کلیسا تا
عصر حاضر و پیامدهای آن.
نمودار ۴۲: نگاه وحدت نگر انسان سنتی در مقایسه نگاه کثرت گرا انسان مدرن.
نمودار ۴۳: مسیر جریان تفکری در غرب. در جایگزینی من خویش به جای خدای خویش.
نمودار ۴۴: نمایش تمایز جامعه ی سنتی و مدرن.
نمودار ۴۵: عوامل شکل دهنده به هویت انسان و آثار او از بعد ادراکی.
نمودار ۴۶: عوامل شکل دهنده به هویت انسان و آثار او از بعد حقیقی
نمودار ۴۷: علت نبود تعاریف روشن، ارزش های گم شده و نامفهوم و عدم ارتباط بین تعاریف و ارزش ها در تعاریف متفاوت از معماری مسکونی.
نمودار ۴۸: سه حیطه ی فقدان ساز هویت ادراکی و سه حیطه راهکار ساز در تحقق هدف در شکل گیری اثر.
نمودار ۴۹: سه حیطه فقدان ساز هویت حقیقی و سه حیطه راهکار ساز در تحقق هدف در شکل گیری اثر.
نمودار ۵۰: تعریف صحیح و کامل از خانه و مبانی شکل گیری آن از نگاه دو ساخت هویتی وجودی و ماهیتی، ادراکی و حقیقی
نمودار ۵۱: عوامل ظهور هر پدیده انسانی بر مبنای عوامل تثبیت ساز هویت انسان.
نمودار ۵۲: عوامل ظهور هر پدیده از بعد هویت ادراکی و از بعد هویت حقیقی.
نمودار ۵۳: راه رسیدن به هویت مطلوب.
نمودار ۵۴: طراحی مدل نگره های زندگی ساز بر مبنای نگرش سیستمی به دین.
نمودار ۵۵: مدل نگره های زندگی ساز در خلق اثر.
نمودار ۵۶: تبیین مدل نگره های زندگی ساز در بعد هویت ادراکی- کالبدی و حقیقی محتوایی.
نمودار ۵۷: الف- جریان شکل گیری هویت ادراکی- کالبدی می تواند حیات طیبه به عنوان یک مدل از بعد عمل باشد. ب- جریان اصل شکل گیری هویت حقیقی – محتوایی می تواند حیات حکیمانه به یک عنوان یک مدل از بعد ارکان اندیشه باشد.
نمودار ۵۸: شکل گیری اثر در مقایسه میان هویت مطلوب با حیات طیبه و حکیمانه.
نمودار ۵۹: تبیین مدل نگره های زندگی ساز در شکل گیری اثر، بر پایه فضای حیات حکیمانه و حیات طیبه.
نمودار ۶۰: طیف بندی ماهیت سه لایه هویت انسانی.
نمودار ۶۱: جایگاه خانه در ماهیت سه لایه هویت انسانی.
نمودار ۶۲ و ۶۳: اصول پنج گانه اسلام عامل شکل گیری جهان بینی توحیدی یا جهان بینی اسلامی. اصول پنج گانه منجر به سه دسته احکام توصیفی (اعتقادات)، احکام ارزشی (اخلاق) و احکام تکلیفی (فقهی) می گردد.
نمودار ۶۴: اجزاء و فرآیندها در مدل نگره های زندگی ساز حکمت اسلام بر پایه شکل گیری خانه مطلوب با افزایش کیفیت زندگی مومنانه.
نمودار ۶۵: مدل سامانه ای نگره های زندگی ساز حکمت اسلام در شکل گیری خانه با افزایش کیفیت زندگی مومنانه.
نمودار ۶۶: نگاه منظومه ای – سامانه ای در مدل نگره های زندگی ساز حکمت اسلامی.
نمودار ۶۷: توجه جهان بینی اسلامی به هر دو وجه کالبدی – عینی و مفهومی – ذهنی خانه.
نمودار ۶۸: سه حیطه حوزه جهان بینی دینی – گرایش ها.
نمودار ۶۹: رابطه خدا و انسان در جهان

دیدگاهتان را بنویسید