کارکردهای اجتماعی، درک زیبایی شناسی، تحقیقات و فناوری

دانلود پایان نامه

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا
گروه: معماری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مهندسی معماری(M.A)
گرایش: معماری
عنوان: طراحی فضای تجاری با تاکید بر نقش ادراکات حسی(شنوایی، لامسه، و غنای بصری) و جایگاه آن در تقویت حس تعلق به مکان

استاد راهنما:
خانم دکتر میترا غفوریان

استاد مشاور:
دکتر حیدر جهانبخش

نگارنده:
مینا پی سخن تجدانو
زمستان ۹۳
بسمه تعالی
تعهد اصالت پایان نامه

اینجانب مینا پی سخن تجدانو دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته معماری به شماره دانشجویی ۹۱۶۹۱۷۱۵۰۸ که در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان « طراحی فضای تجاری با تاکید بر نقش ادراکات حسی(شنوایی، لامسه، و غنای بصری) و جایگاه آن در تقویت حس تعلق به مکان» دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

۱) این پایان حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج نمایم.
۲) این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح پایین تر، بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳) چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی از آن را می پذیرم و مؤسسه مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی دانشجو:
مینا پی سخن تجدانو
تاریخ و امضاء:

صورت جلسه

تقدیم به
مادر عزیزم به پاس زحمات بی پایان و محبت بی دریغش.
تقدیم به
برادرم که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بود.
تقدیم به
تمام اساتید و دوستانی که مرا در دوران تحصیل یاری نموده اند. مینا پی سخن
دی ماه ۱۳۹۳

تقدیر و سپاسگذاری
سپاس پروردگار را که هر چه دارم از اوست.
از زحمات بی دریغ و تلاش های بی وقفه و ارزشمند استاد گرامی خانم دکتر میترا غفوریان که با راهنمایی های خود راهگشای اینجانب بوده اند و خودباوری را به من آموختند،
همچنین استاد ارجمند آقای دکتر حیدر جهانبخش که در طول تحصیل مقطع کارشناسی ارشد و همچنین مشاوره این پژوهش از هیچ کمکی دریغ نفرمودند،
و تمام کسانی که در انجام این پژوهش به من یاری رسانده اند و راه گشایم بوده اند، کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم.

چکیده
همیشه تصور شده است که انسان به وسیله ی بینایی به درک دقیقی از فضا می رسد، در حالیکه دیگر حواس از جمله شنوایی و لامسه و بویایی موجب درک عمیق تری از فضا می شوند. وجود اصوات و بوهای مطبوع در یک محیط از مهمترین کیفیت هایی هستند که در درجه اول احساس دلپذیر بودن یک فضا را از طریق حواس غیربصری به فرد انتقال می دهند. ادراک توسط حواس پنجگانه موضوعی است که توسط طراحان معاصر نادیده گرفته می شود. پژواک، لامسه و بویایی به اندازه بینایی در ادراک محیط تأثیر گذارند. بازار در ساختارهای شهری ایران همواره نقشی پویا و فعال داشته است و پاسخگوی نیازهای کیفی و عملکردی شهرنشینان بوده است. فضایی که در آن فعالیتهای اجتماعی، سیمای زندگی شهری و خاطرات جمعی مردم شکل می گیرد.
در این پژوهش در روشی «کیفی-تحلیلی»، به منظور شناخت کامل تری از مفهوم فضای تجاری و ابعاد مختلف ادراک و احساس و همچنین حس تعلق به مکان، متون تخصصی مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در این فرآیند به مفهوم ادراک حسی پرداخته شد. سپس حس تعلق به مکان از منظر صاحبنظران گوناگون مورد بررسی قرار گرفت. در یک مرحله نیز نظر استفاده کنندگان توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در هر مرحله از این تحقیق از روش مطالعات موردی نیز استفاده شد تا ویژگی ها و مفاهیم موجود در آن ها در این پژوهش مورد استفاده قرار بگیرند. نتایج این تحقیق نشان می دهد به کارگیری حواس در معماری ، موجب برقرای ارتباط غیر بصری انسان با فضای معماری، درک زیبایی شناسی و معنای محیط و تقویت خاطره ذهنی از محیط می شود و حواس به عنوان عناصر محرک بر روی رفتار فضایی انسان و روحیه فضا تأثیر می گزارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان

واژگان کلیدی: ادراک، حواس پنجگانه، حس تعلق به مکان، فضای تجاری

فهرست مطالب
عنوان
چکیده صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲- تعریف مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۳- ضرورت تحقیق…………………………………………….
…………………………………………………………………۳
۱-۴- سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۵-فرضیه………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۶- اهداف و سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۷- روش گردآوری اطلاعات و روش تحقیق……………………………………………………………………………۴

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۱- مقدم……………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۲-۲- تاریخچه مراکز تجاری……………………………………………………………………………………………. ۷
۲-۲-۱- فضاهای تجاری اول…………………………………………………………………………………………… ۷
۲-۲-۲- فضاهای تجاری در یونان باستان………………………………………………………………………….. ۷
۲-۲-۳- فضاهای تجاری در روم باستان……………………………………………………………………………. ۸
۲-۲-۴- فضاهای تجاری در قرون وسطا…………………………………………………………………………… ۹
۲-۲-۵- انقلاب صنعتی………………………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۲-۵-۱- مغازه ها………………………………………………………………………………………………………. ۹
۲-۲-۵-۲- شکل گیری پاساژهای خرید………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۲-۵-۳-فروشگاه ها………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۲-۶- قرن بیستم و تحولات در مراکز خرید…………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲-۷- الگوهای فرمی قابل طبقه بندی مراکز خرید در قرن بیستم…………………………………….. ۱۴
۲-۳- آشنایی با بازار ایران……………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۳-۱- واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۳-۲- پیدایش و پیشینه بازار………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۳-۳- ساختار بازار……………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۳-۴- عناصر شاخص بازار ایرانی……………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۳-۴-۱- فضاهای مربوط به انبار داری و نگهداری کالا…………………………………………………….. ۱۷
۲-۳-۴-۱-۱- خان بار یا کالن بار………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۳-۴-۲- فضاهای مربوط به کالا های تولیدی…………………………………………………………………… ۱۷
۲-۳-۴-۳- فضاهای مربوط به فعالیتهای تجاری…………………………………………………………………… ۱۷
۲-۳-۴-۴- فضاهای مربوط به فعالیتهای خدماتی………………………………………………………………… ۱۸
۲-۳-۴-۵- فضاهای مربوط به فعالیتهای عمومی…………………………………………………………………. ۱۸
۲-۳-۴-۶- فضاهای ارتباطی……………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۳-۵- کارکردهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۳-۶- عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیت ها در بازار…………………………………………………….. ۲۰
۲-۳-۶-۱- ارزش کالا و امنیت لازم………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۳-۶-۲- متجانس بودن فعالیت ها………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۳-۶-۳- بازار خطی……………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۳-۶-۴- بازار متمرکز……………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۳-۶-۵- پوشش بازار……………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۳-۷-نمونه های موردی…………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۳-۷-۱- بازار قزوین……………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۳-۷-۲- بازار کاشان…………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۳-۸- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۴- ادراک…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۴-۱- تاریخچه ادراک……………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۴-۱-۱- علم ادراک از نظر فلاسفه یونان………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۴-۱-۲- علم و ادراک از نظر حکمای جدید غرب……………………………………………………………. ۲۸
۲-۴-۲- عوامل مؤثر در ادراک……………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۴-۲-۱- نیازها……………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۴-۲-۲- دفاع ادراکی…………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۴-۲-۳- انتظار ادراکی……………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۴-۲-۴- ادراک و تفاوت های فردی………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۴-۲-۵- زمینه های اجتماعی…………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۴-۳-

دیدگاهتان را بنویسید