مقاله با موضوع صورتهای مالی، مبانی نظری، مصون سازی، عملکرد شرکت-رشته برق

اوند متعال خواستارم.
چکیده:
گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد مسئلهای بحثبرانگیز است. موافقان گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد بر این باورند که سود (زیان) اندازهگیری شده بر مبنای جامع عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازهگیریهای سود، نشان میدهد در حالیکه مخالفان معتقدند “سایر اجزای سود جامع” متشکل از اقلامی است که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از دورهای به دورهی دیگـر تغییر میکنند و لذا گـزارش کردن آنها همـراه با نتایج کسب و کار اصلی منجـر به افزایش نوسانات سـود و ریسک شرکت و همچنین کاهش قدرت پیشبینی سـود میشود. در نتیجه، انتخاب شیوهای از گزارشگری سود که عملکرد شرکت را بهتر و کاملتر نشان دهد، اهمیت ویژهای دارد. از این رو، در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش آغازین هستیم که آیا ارائه سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه یک صورت عملکـرد واحـد) منجـر به سـوءتعبیر از عملکرد اصلی شرکت میشود یا خیـر؟ به منظور پاسخ به این سوال میبایست به مقایسـه رابطـه بین معیارهای نوسانات سـود با ریسک و قیمت بازار سهام شـرکت پرداخت. همچنین میبایست به مقایسـه قدرت پیشبینیکنندگی معیارهای سـود (سـود خالص و سـود جامع) در پیشبینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد پرداخت و سپس با توجه به کلیه نتایج بدست آمده در حد مناسب به سوال آغازین تحقیق پاسخ داد. لازم به ذکر است که این مقایسه با استفاده از دادههای شرکتهای پذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۹۱ و به وسیلهی رگرسیون خطی چندگانه و آزمون F صورت گرفت. نتایج بررسیها نشان داد که سود جامع دارای ماهیت پر نوسانتری نسبت به سـود خالص است ولی این برتـری به لحاظ آماری معنیدار نیست. همچنین، نوسانات سایر اجزای سود جامع با ریسک و قیمـت بازار سهام شرکت رابطـه معنیداری ندارد. بر همین اساس، نتایج این تحقیق از رویکرد ارائه یک صورت عملکـرد واحـد حمایت میکند. علاوهبراین نتایج نشان داد که سود خالص قدرت پیشبینی بیشتری برای پیشبینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد دارد. این موضوع که بیانگر اهمیت و کاربـرد سـود خالص در تعیین عملکـرد آتی شـرکت است، نشان میدهـد که میبایست کماکان سود خالص در قالب یک قلم جداگانه در صورت عملکرد مالی نشان داده شود.
کلید واژه: سود جامع، سود خالص، ریسک شرکت، نوسانات سود
Email: [email protected]
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………..۱
۱.۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱.۲ تشریح و بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱.۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱.۴ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱.۵ پرسشها و فرضیههای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱.۶ روش اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱.۷ تعریف برخی از واژه ها و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………………………………… ۱۲
۱.۸ ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه…………………………………………………………………………………. ۱۵
بخش اول: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲.۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲.۲ ریسک………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲.۲.۱ عوامل مؤثر بر ریسک شرکت…………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲.۲.۲ انواع ریسک……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲.۳ سود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲.۳.۱ هدف از اندازهگیری و گزارش سود ………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲.۳.۲ مفهوم سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲.۳.۳ مفاهیم نگهداشت سرمایه……………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲.۳.۴ مفاهیم سود…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲.۳.۴.۱ سود حسابداری…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲.۳.۴.۲ سود اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲.۴ رویکردهای تهیه صورت سود (زیان)…………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۲.۴.۱ تئوری مازاد خالص (تمیز)……………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲.۴.۲ مفهوم سود عملیات جاری……………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲.۴.۳ مفهوم شمول کلی سود (سود جامع)……………………………………………………………………………………… ۳۹
۲.۵ گزارشگری سود جامع……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲.۵.۱ گزارشگری سود جامع در ایالت متحده آمریکا………………………………………………………………………… ۴۱
۲.۵.۲ گزارشگری سود جامع در سطح بینالملل………………………………………………………………………………. ۴۵
۲.۵.۳ گزارشگری سود جامع در ایران……………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲.۶ بررسی تطبیقی سود جامع در سطح ایران و بینالملل……………………………………………………………………. ۴۹
۲.۶.۱ تعریف سود جامع……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۲.۶.۲ سایر اجزای سود جامع……………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۲.۶.۲.۱ تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی داراییها…………………………………………………………………… ۵۳
۲.۶.۲.۲ سود یا زیان اکچوئری در طرحهای مزایای معین……………………………………………………….. ۵۴
۲.۶.۲.۳ تعدیلات تسعیر ارز………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۲.۶.۲.۴ سود (زیان) ناشی از اندازهگیری مجدد داراییهای مالی آماده برای فروش………………… ۵۹
۲.۶.۲.۵ بخش اثربخش سود (زیانهای) مربوط به ابزارهای مصون سازی در مصون سازی……… ۶۱

متن کامل در سایت    40y.ir

۲.۶.۲.۶ تعدیلات سنواتی……………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۲.۶.۲.۷ تعدیلات تجدید طبقهبندی………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۲.۶.۳ شیوه گزارشگری سود جامع…………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۲.۷ شیوه نوین ارائه صورتهای مالی………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۲.۷.۱ سیر تحول نحوهی ارائهی صورتهای مالی…………………………………………………………………………….. ۷۰
۲.۷.۲ اهداف اساسی روش نوین ارائهی صورتهای مالی…………………………………………………………………. ۷۲
۲.۷.۳ اصول ارائهی صورتهای مالی (منطبق با IAS1)………………………………………………………………….. ۷۳
۲.۷.۳.۱

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *