نتیجهگیری و پیشنهادات:
با توجه به رویکرد روانشناسانه و جامعهشناسانهی الهی در آثارش
– نقد اجتماعی داستانهای دورهی اول نویسندگی الهی
– نقد روانشناسی داستانهای دورهی دوم نویسندگی وی
– بررسی و نقد میزان موفقیت این نویسنده در به کارگیری عناصر داستانی
– نقد زیبایی شناختی آثار نویسنده
– بررسی قابلیت نمایشی آثار و تطابق آنها با اصول تئاتر و سینما
صحت اطلاعات مندرج در این فرم بر اساس محتوای پایان نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهی مینماییم.
رئیس کتابخانه: نام استاد راهنما:
سمت علمی:
نام دانشکده:
تقدیم به
پدر و مادر مهربانم که همواره دعای خیرشان برکت زندگیام بوده است.
برادرم که پشتیبان دلسوز من برای قدم گذاشتن به دنیای ادبیات بوده است.
و همسرم که بیدروغ وبینقاب همراه زندگی و همساز آرزوهای من است.
چکیده:
با توجه به اقبال و توجه قشر وسیعی از مخاطبان ادبیات که ادبیات داستانی را برای مطالعهی خود انتخاب میکنند، بررسی دقیق آثار نویسندگان معاصر ضرورتی بیش از پیش یافته است. از آنجا که بسیاری از تحلیلها و بررسیهای محققان، تنها دستهای از آثار یک نویسنده یا شاعر را مورد توجه قرار میدهد، لزوم تحقیقی وسیعتر که تمامی آثار وی را در حیطه پژوهش و بررسی خود قرار دهد و با توجه به تمامی آنها به نتیجهگیری بپردازد، بر همگان آشکار میشود. تکنگاری با هدف تحلیل و بررسی تمامی آثار یک نویسنده یا شاعر، به نتیجهگیری دربارهی خصوصیات برتر آن آثار میپردازد.
در این پایان نامه، آثار اصغر الهی در دو دستهی رمان و مجموعه داستانهای کوتاه، مورد تحلیلهایی از لحاظ فرم، محتوا، عناصر داستانی، نکات برجستهی روانشناسی از دیدگاه فروید، یونگ و آدلر و جامعه شناسی از دیدگاه گلدمن قرار گرفت. رمان « مادرم بیبی جان» به علت داشتن درونمایهای سیاسی و اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسی گلدمن، رمان «سالمرگی» به علت وجود نکات برجستهی روانشناختی از دیدگاه روانشناسی و داستانهای کوتاه با توجه به عناصر داستانی و محتوایی آنها بررسی شدند. در پایان نتیجهی به دست آمده از وجود مفاهیمی چون: تقدیرگرایی، تقابل مرگ و زندگی، بینش اسطورهشناختی، اعتقادات پررنگ دینی و انتقال مفاهیم تخصصی روانشناسی در آثار اصغر الهی که به زبانی ساده و موجز بیان شدهاند، خبر میدهد.
کلید واژه: اصغر الهی، تکنگاری، ادبیات داستانی معاصر، رمان، داستان کوتاه، عناصر داستان، تحلیل روانشناختی، تحلیل جامعه شناختی
پیشگفتار:
با توجه به تأثیر شگرف ادبیات معاصر ایران در جذب مخاطبان جوان و علاقمندی قشر وسیعی از دانشجویان زبان و ادبیات فارسی به جستوجو پیرامون علل موفقیت آثار ادبی معاصر و همچنین رویآوردن مبتدیان به خلق آثاری جدید، تحقیق و بررسی در این راستا، از اهمیت به سزایی برخوردار است تا علاوه بر آشکار نمودن نکات برجستهی کار نویسندگان موفق، راه برای مبتدیان نیز هموار گردد. اما تعداد بسیاری از تحقیقات انجامگرفته تنها به بررسی آثار محدودی از یک نویسنده و بعضاً مقایسهی ناتمامی بین چند اثر ادبی اختصاص یافته است. ازین رو در ابتدای دورهی کارشناسی ارشد با در نظر داشتن این موارد، بررسی ادبیات معاصر را هدف اصلی خود قرار دادم و با راهنمایی آقای دکتر عطرفی، تکنگاری آثار اصغر الهی را برگزیدم. تا پیش از انتخاب این موضوع برای پایان نامه اطلاعات چندانی دربارهی نویسندهی مذکور نداشتم و پس از خواندن آثار ایشان به بررسی آنها علاقمند شدم. لازم به ذکر است که در انتخاب پژوهش دربارهی این نویسنده و نوع بررسی آثار وی، استاد بزرگوارم نقش به سزایی داشتند و تا پیش از راهنماییهای ایشان، از اصغر الهی، جز نامی نشنیده بودم. سپس به گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداختم و پایان نامهی حاضر نتیجهی همان واکاویهاست. حجم وسیعی از این پایان نامه به ارائه مطالبی درخور موضوع آن میپردازد اما داستانهای موجود در کارنامهی نویسنده، قابلیت بررسیهای عمیقتری از دیدگاه انواع نقد ادبی را داراست. در پایان این گفتار تشکر و قدردانی خود را از زحمات آقای دکتر عطرفی و همچنین استاد مشاور آقای دکتر بشیری ابراز مینمایم.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۷
۱-۱- تکنگاری ۸
۱-۲- ادبیات ۹
۱-۲-۱- ادبیات داستانی ۹
۱-۲-۲- رمان ۱۰
۱-۲-۳- داستان کوتاه ۱۱
۱-۳- عناصر داستان ۱۳
۱-۳-۱- زاویه دید ۱۳
۱-۳-۱-۱- زاویه دید سوم شخص ۱۴
۱-۳-۱-۲- زاویه دید اول شخص ۱۶
۱-۳-۱-۳- زاویه دید دوم شخص ۱۶
۱-۳-۲- پیرنگ ۱۶
۱-۳-۳- راوی ۲۰
۱-۳-۴- شخصیت ۲۲
۱-۳-۴-۱- شیوه های شخصیت سازی ۲۴
۱-۳-۴-۲- انواع شخصیت ۲۵
۱-۳-۵- صحنه ۲۶
۱-۳-۵-۱- وظایف صحنه ۲۷
۱-۳-۶- فضا ۲۷
۱-۴- مکتبهای ادبی ۲۸
۱-۴-۱- رئالیسم ۲۸
۱-۴-۲- ناتورالیسم ۳۰
۱-۴-۳- سوررئالیسم ۳۱
۱-۴-۴- مدرنیسم ۳۴
۱-۴-۵- پست مدرنیسم ۳۴
۱-۴-۵-۱- ویژگیهای داستان پست مدرن ۳۵
۱-۴-۵-۲- نظریه های مهم پست مدرن ۳۷
۱-۵- جامعهشناسی ادبیات ۳۷
۱-۵-۱- مفاهیم اساسی در روش لوسین گلدمن ۳۹
۱-۶- روانشناسی و ادبیات ۴۰
۱-۶-۱- ارتباط علم روانشناسی با سایر علوم ۴۰
۱-۶-۲- مهمترین مکتبهای روانشناسی ۴۱
۱-۶-۲-۱- مکتب روانکاوی زیگموند فروید ۴۱
۱-۶-۲-۲- مکتب روانشناسی فردی آلفرد آد
لر ۴۵
۱-۶-۲-۳- نظریه روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ ۴۶
۱-۷- معرفی اصغر الهی و آثار او ۴۷
۲- فصل دوم: تحلیل رمانها ۴۹
۲-۱- رمان سالمرگی ۵۰
۲-۱-۱- تحلیل روانشناختی شخصیتهای رمان سالمرگی ۵۹
۲-۱-۱-۱- تحلیل شخصیت پدر آقای عمرانی ۶۰
۲-۱-۱-۲- تحلیل شخصیت لیلا ۶۱
۲-۱-۱-۳- تحلیل شخصیت آقای عمرانی ۶۲
۲-۱-۱-۴- تحلیل شخصیت زن زنبیل بهدست ۶۵
۲-۱-۲- تحلیل عناصر داستانی رمان سالمرگی ۶۶
۲-۱-۲-۱- راوی ۶۶
۲-۱-۲-۲- زاویه دید ۶۷
۲-۱-۲-۳- پیرنگ ۶۷
۲-۱-۲-۴- شخصیتها ۶۷
۲-۱-۲-۵- رویدادها ۶۹
۲-۱-۲-۶- صحنه ۶۹
۲-۲- تحلیل رمان مادرم بیبی جان ۷۰
۲-۲-۱- بررسی عناصر داستانی رمان مادرم بیبی جان ۸۱
۲-۲-۱-۱- راوی ۸۱
۲-۲-۱-۲- زاویه دید ۸۲
۲-۲-۱-۳- پیرنگ ۸۲
۲-۲-۱-۴- شخصیتها ۸۲
۲-۲-۱-۵- رویدادها ۸۳
۲-۲-۱-۶- صحنهها ۸۴
۳- فصل سوم: تحلیل داستانهای کوتاه ۸۵
۳-۱- کتاب حکایت عشق و عاشقی ما: ۸۶

متن کامل در سایت    40y.ir

۳-۱-۱- داستان کوتاه« سی سی یو» ۸۶
۳-۱-۲- داستان کوتاه « راننده و گودال» ۸۹
۳-۱-۳- داستان کوتاه « من کلهشق خر» ۹۰
۳-۱-۴- داستان کوتاه« عشق در اردوگاه» ۹۴
۳-۱-۵- داستان کوتاه« پنجره سومین اشکوب ساختمان شماره یک» ۹۷
۳-۱-۶- داستان کوتاه« اینطوری آهسته آهسته پوست میاندازیم و میمیریم» ۱۰۰
۳-۱-۷- داستان کوتاه « حکایت عشق و عاشقی ما… » ۱۰۳
۳-۱-۸- داستان کوتاه « مردی که خود را حلق آویز کرد» ۱۰۵
۳-۱-۹- داستان کوتاه « هیچکس نیامد» ۱۰۹
۳-۲- کتاب دیگر سیاوشی نمانده: ۱۱۱
۳-۲-۱- داستان کوتاه« دیگر سیاوشی نمانده» ۱۱۱
۳-۲-۲- داستان کوتاه «تاریکان» ۱۱۴
۳-۲-۳- داستان کوتاه« آخرین پادشاه» ۱۱۶
۳-۲-۴- داستان کوتاه « چهل دختر گلابتون گیسو» ۱۲۰
۳-۲-۵- داستان کوتاه « درخت سبز عاشق» ۱۲۳
۳-۲-۶- داستان کوتاه « داستانهای سرداری ۱۲۵
۳-۲-۷- داستان کوتاه « اختگی» ۱۲۹
۳-۲-۸- داستان کوتاه « مرد سنگی» ۱۳۰
۳-۲-۹- داستان کوتاه « خورشید در صبح غروب میکند» ۱۳۱
۳-۲-۱۰- داستان کوتاه « شاگرد من، معلم من» ۱۳۵
۳-۲-۱۱- داستان کوتاه« عدل» ۱۳۷
۳-۳- مجموعه قصه بازی: ۱۴۰
۳-۳-۱- « ترس خاموش و بیات» ۱۴۰
۳-۳-۲- « روز چهارشنبه» ۱۴۲
۳-۳-۳- « بازی» ۱۴۳
۳-۳-۴- «ظهور» ۱۴۶
۳-۳-۵- «امتحان» ۱۴۷
۳-۳-۶- «جشن روز عاشورا» ۱۴۹
۳-۳-۷- زیر چادر خال خالی آسمان ۱۵۱
۳-۴- مجموعه داستان« قصههای پاییزی»: ۱۵۲
۳-۴-۱- داستان کوتاه« قصههای پاییزی» ۱۵۲
۳-۴-۲- « یلدا» ۱۵۵
۳-۴-۳- « همه راه ها به رم ختم میشود» ۱۵۶
۳-۴-۴- « صبر ایوب» ۱۵۸
۳-۴-۵- « موریانه» ۱۶۰
۴- فصل چهارم: نتیجهگیری ۱۶۲
۵- کتابنامه ۱۶۷
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- تکنگاری۱:
اصطلاح مونوگراف از دو واژهی مونو، به معنای تک و گراف، به معنی نمودار منحنی و نمایش هندسی، ترکیب یافته و در فارسی به تکنگاری ترجمه شده است.
_ تک نگاری، مقالهی تحقیقی دربارهی موضوعی ویژه است.
_ رسالهی عالمانه، مفصل و کاملاً مستندی است که حوزه کوچکی از یک رشته علمی را در بر میگیرد. _ کتاب یا مقالهای دربارهی ویژگی یا مشخصهای از یک موضوع و مانند آن، نوشتهای ادیبانه دربارهی برخی از جنبههای جزئی یک موضوع.
_ گزارش از امری واحد. مثلاً یک گزارش زندگینامهای از فردی که به مسیحیت و بازسازی آن گرایش دارد.
_ رساله دربارهی یک گونه یا دسته واحد از گیاهان یا حیوانات.
_ رسالهای ویژه دربارهی موضوعی خاص در تاریخ طبیعی.
از این تعاریف درمییابیم که تکنگاری نوشتهای است به صورت مقاله، رساله یا کتابی کوچک دربارهی موضوع یا جنبههایی از یک موضوع خاص که میتواند شامل زندگینامه (بیوگرافی)، تحلیل و نقد جنبههای گوناگون یک اثر و یا تحقیق علمی بر مبنای تجربه، آزمایش و مشاهدات عینی باشد. در این شیوه ارائه نظرات و یافته های پژوهشگر دارای اهمیت فراوانی است. اما آنچه که باید در تکنگاری مورد توجه قرار گیرد، « خود اثر» است. بیش از هرچیز باید متن ادبی را به دقت و ظرافت مطالعه کرد و سپس موضوعاتی را برای شرح و تحلیل گزینش کرد که عامل تشخص و امتیاز آن اثر شده و از بسامد بالایی برخوردار است. چه در محتوا و چه در ساخت و صورت. (میرزابیگی،۱۳۸۹: ۷)
۱-۲- ادبیات۲:
دکتر زرینکوب بیان میکند که ادبیات مجموعه آثار مکتوبی هستند که والاترین افکار و خیالها را به صورت انواع مختلف عرضه میکنند و تعریف آن بسیار مشکل است. در جوامع ابتدایی ادبیات زودتر از هر قشر دیگری به میان روحانیون آمد تا ستایش خدایان را دربرگیرد. از این رو اشعار موزون زودتر از نثر جای خود را یافتند و تا مدتها به خصوص در یونان ادبیات تنها به آثار منظوم اطلاق میشد. در روزگار ما ادبیات مفهوم وسیعتری یافته است و شامل انواع مختلف نظم ونثر گردیده است و شاید یکی از مشکلات تعریف صحیح آن همین باشد. اما میتوان ادبیات را اینگونه تعریف کرد که تمام مواریث ذوقی و فکری ملل مختلف که به صورت مکتوب درمیآید و مردم در ثبت و ضبط آن کوشش میکنند، شکل دهندهی ادبیات جهان است.
( زرینکوب،۱۳۸۸: ۲۲-۲۶)
«

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *