فایل جدید : دانلود پایان نامه درمورد مدل پیشنهادی، نرم افزار- فایل کامل

۲-۳-۱-شناسایی معکوس بارهای ضربهای ۱۰
۲-۳-۲-شناسایی معکوس ثابتهای مواد ۱۱
۲-۳-۳-مسائل شناسایی ترک و عیوب ۱۱
۲-۴-تاریخچه کاربرد فنرها و دمپرها ۱۲
۳- فصل سوم: مبانی تئوری ۱۷
۳-۱- مقدمه ۱۷
۳-۲-روند کلی حل یک مسأله معکوس ۱۸
۳-۲-۱-تعریف مسأله ۲۰
۳-۲-۲-ارائه مدل مستقیم ۲۰
۳-۲-۳-محاسبه حساسیت بین خروجیها و پارامترها ۲۰
۳-۲-۴-طراحی آزمایش ۲۱
۳-۲-۵-کمینه کردن خطای اندازهگیری ۲۱
۳-۲-۶-بکارگیری فرمولبندی معکوس ۲۱
۳-۲-۷-بازبینی پاسخ ۲۲
۳-۳-مفاهیم اساسی مسائل معکوس ۲۲
۳-۴-فرمولبندی معکوس ۲۸
۳-۵-انتخاب خروجیها ۳۰

متن کامل در سایت    40y.ir

۳-۶-هموارسازی برای مسائل بدنهاده ۳۱
۳-۷- روشهای بهینهسازی ۳۳
۳-۷-۱- روشهای جستجوی مستقیم ۳۶
۳-۷-۲- روشهای جستجو بر پایه گرادیان ۳۷
۳-۷-۳-روش غیرخطی حداقل مربعات ۳۷
۳-۷-۴-روشهای پیدا کردن ریشه ۳۸
۳-۷-۵-الگوریتمهای ژنتیک ۳۸
۳-۷-۶-نکاتی در خصوص روشهای بهینهسازی ۳۹
۴- فصل چهارم: نحوه انجام تحقیق Error! Bookmark not defined.
۴-۱-مقدمه Error! Bookmark not defined.
۴-۲-تشریح مدل پیشنهادی Error! Bookmark not defined.
۴-۳- فرمولبندی تحلیل معکوس Error! Bookmark not defined.
۴-۳-۱-محاسبه ماتریس حساسیت Error! Bookmark not defined.
۴-۳-۲-شبیهسازی دادههای اندازهگیری Error! Bookmark not defined.
۴-۳-۳-انجام محاسبات در نرم افزار Error! Bookmark not defined.
۴-۵- بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر پاسخ زمانمند تیرطرهای Error! Bookmark not defined.
۴-۵-۱-بررسی تأثیر بازه اعمال نیرو بر پاسخ تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۴-۵-۲-بررسی تأثیر ضریب سفتی بر پاسخ تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۴-۵-۳-بررسی تأثیر ضریب میرایی بر پاسخ تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۵- فصل پنجم: مثالهای عددی Error! Bookmark not defined.
۵-۱-مقدمه Error! Bookmark not defined.
۵-۲-بررسی تیر یک سر درگیر (تیر طرهای) Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۱-بررسی تأثیر خطای اندازهگیری بر پاسخ معکوس در تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۲-بررسی روند همگرایی پاسخ معکوس در تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۳-بررسی تأثیر محل قرارگیری حسگر بر پاسخ معکوس در تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۴-بررسی تأثیر تعداد دادههای اندازهگیری بر پاسخ معکوس در تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۵-بررسی تأثیر تعداد حسگر بر پاسخ معکوس در تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۶-بررسی تأثیر مقدار حدس اولیه بر پاسخ معکوس در تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۷-بررسی تأثیر زمان اعمال نیرو بر پاسخ معکوس در تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۸-بررسی تأثیر اختلاف زمانی بر پاسخ تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۹-بررسی تأثیر زمان دادهبرداری بر پاسخ معکوس در تیر طرهای بدون در نظر گرفتن اختلاف زمانی Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۱۰-بررسی تأثیر زمان دادهبرداری بر پاسخ معکوس در تیر طرهای با در نظر گرفتن اختلاف زمانی Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۱۱-بررسی تأثیر محل اعمال نیرو بر پاسخ معکوس در تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۱۲-بررسی تأثیر مقدار ضریب میرایی بر پاسخ معکوس در تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۱۳-بررسی تأثیر مقدار ضریب سفتی بر پاسخ معکوس در تیر طرهای Error! Bookmark not defined.
۵-۳-بررسی تیر دو سر درگیر Error! Bookmark not defined.
۵-۳-۱-بررسی تأثیر خطای اندازهگیری بر پاسخ معکوس در تیر دو سر درگیر Error! Bookmark not defined.
۵-۳-۲-بررسی تأثیر تعداد دادههای اندازهگیری بر پاسخ معکوس در تیر دو سر درگیر Error! Bookmark not defined.
۵-۳-۳-بررسی تأثیر تعداد حسگرها بر پاسخ معکوس در تیر دو سر درگیر Error! Bookmark not defined.
۶- فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات Error! Bookmark not defined.
۶-۱-مقدمه Error! Bookmark not defined.
۶-۲-نتیجهگیری Error! Bookmark not defined.
۶-۳-پیشنهادات Error! Bookmark not defined.
مراجع و منابع ۴۲

فهرست شکل‌ها

عنوان

صفحه
شکل (۱-۱): کاربردهایی از تیرهای طرهای ……………………………………………………………………………
۴
شکل (۳-۱): روند کلی حل یک مسأله معکوس ……………………………………………………………………..
۱۹
شکل (۳-۲): میله مستقیم با سطح مقطعهای متفاوت، ساخته شده از دو ماده، تحت نیروهای f_1 و f_2 ………………………………………………………………………………………………………………………
۲۳
شکل (۳-۳): میله مستقیم با سطح مقطع یکنواخت A تحت نیروی f …………………………………..
۲۵
شکل (۳-۴): مقایسه بین جابجایی دقیق و اندازهگیری شده در یک میله مستقیم ………………..
۲۶
شکل (۳-۵): مقایسه مقدار نیروی تخمین زده شده بر حسب مقدار واحد نیروی دقیق …………
۲۷
شکل (۴-۱): تیر طرهای معادل شده ………………………………………………………………………………………
۴۴
شکل (۴-۲): شماتیک تیر طرهای تحت نیروی زمانمند …………………………………………………………
۵۰
شکل (۴-۳): نمودار نیرو بر حسب زمان …………………………………………………………………………………
۵۰
شکل (۴-۴): سیستم جرم-فنر معادل با تیر طرهای ……………………………………………………………….
۵۱
شکل (۴-۵): نمودار کرنش-زمان تیر طرهای با تکیهگاه ایدآل تحت اثر ضربه برای مقادیر مختلف t^* ……………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۳
شکل (۴-۶): سیستم جرم-فنر معادل شده برای تیر طرهای معادل شده ……………………………….
۵۴
شکل (۴-۷): نمودار کرنش-زمان تیر طرهای تحت اثر ضربه برای مقادیر مختلف پارامتر بیبعد شده k^* …………………………………………………………………………………………………………………………
۵۶
شکل (۴-۸): نمودار کرنش-زمان تیر طرهای تحت اثر ضربه برای مقادیر مختلف c^* ……………..
۵۸
شکل (۵-۱): تیر طرهای معادل شده (تکرار شکل (۴-۱)) ……………………………………………………..
۶۲
شکل (۵-۲): شماتیکی از نقطه دادهبرداری (نقطه A) و محل اعمال نیرو در تیر طرهای ……….
۶۳
شکل (۵-۳): نمودار کرنش-زمان نقطه A از تیر معادل شده تحت اثر ضربه در انتهای تیر در تیر طرهای ………………………………………………………………………………………………………………………….
۶۳
شکل (۵-۴): نمودار شتاب-زمان نقطه A از تیر معادل شده تحت اثر ضربه در انتهای تیر در تیر طرهای ……………………………………………………………………………………………………………………………….
۶۴
شکل (۵-۵): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای خطاهای مختلف اندازهگیری با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ……………………………………………
۶۵
شکل (۵-۶): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای خطاهای مختلف اندازهگیری با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای …………………………………………….
۶۶
شکل (۵-۷): روند همگرایی پاسخ تحلیل معکوس با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ………………………………………………………………………………………………..
۶۷
شکل (۵-۸): روند همگرایی پاسخ تحلیل معکوس با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ………………………………………………………………………………………………..
۶۸
شکل (۵-۹): شماتیکی از نقاط قرارگیری حسگر در تیر طرهای ……………………………………………..
۶۹
شکل (۵-۱۰): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مکانهای مختلف اندازهگیری با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ……………………………………………
۶۹
شکل (۵-۱۱): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مکانهای مختلف اندازهگیری با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای …………………………………………….
۷۰
شکل (۵-۱۲): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای تعداد دادههای اندازهگیری و با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ……………………………………………
۷۱
شکل (۵-۱۳): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای تعداد دادههای اندازهگیری و با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای …………………………………………….
۷۱
شکل (۵-۱۴): شماتیکی از نقاط دادهبرداری (نقاط A و B) در تیر طرهای ……………………………..
۷۲
شکل (۵-۱۵): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای تعداد کرنشسنجها در تیر طرهای …………
۷۳
شکل (۵-۱۶): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای تعداد شتابسنجها در تیر طرهای ………….
۷۳
شکل (۵-۱۷): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مقادیر مختلف حدس اولیه و با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ……………………………………………
۷۴
شکل (۵-۱۸): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مقادیر مختلف حدس اولیه و با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای …………………………………………….
۷۵
شکل (۵-۱۹): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مقادیر مختلف زمان اعمال نیرو و با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ……………………………………..
۷۶
شکل (۵-۲۰): خطای پاسخ تحلیل معکوس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *