منبع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، توسعه روستا، تجارت الکترونیک، اطلاع رسانی

……………………………………………………………………………..۱۱
۲-۳- خدمات الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۳-۱-مدل ارتباط برقرار کردن ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۳-۲-مدل فعال‌کردن ‌…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۳-۳-مدل ادغام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۳-۴-مدل رشد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۳-۵-گذرگاه ادغام …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۳-۶-ابزار تعامل کاربر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۳-۷-درگاه پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۳-۸- پورتال داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۴-مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات الکترونیک……………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۴-۱- مدل انتشاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۴-۲.مدل جریان اطلاعات حساس………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۴-۳-مدل تحلیل مقایسه‌ای……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۴-۴-مدل مشارکت عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۴-۵-مدل ارائه خدمات به صورت تعاملی………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۴-۶-مدل توسعه دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

متن کامل در سایت    40y.ir

۲-۵-فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۵-۱-فناوری اطلاعات وارتباطات و توسعه انسانی………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۵-۲-فناوری اطلاعات وارتباطات ابزاری برای توسعه روستایی…………………………………………………………………………….۲۶
۲-۵-۳-کابرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی ………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۵-۳-۱-تسهیلات دسترسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۵-۳-۲-طراحی خدمات اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۵-۳-۳-طراحی مراکز اطلاع رسانی ………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۵-۴-زمینه های اطلاع رسانی فناوری اطلاعات وارتباطات …………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۵-۴-۱-تأمین بهداشت عمومی …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۵-۴-۲-ایجاد فرصتهای اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۵-۴-۳-شبکه های آموزش و یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۵-۴-۴-حفاظت محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۵-۴-۵-توانمند سازی و مشارکت افراد …………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۶-تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۷-تجارت الکترونیکی در برابر تجارت سنتی …………………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۸-دوران گذار فناوری اطلاعات ایران ………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۹-فناوری اطلاعات و ارتباطات و روستاهای ایران ………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۹-۱–مدیریت روستایی و توسعه کشاورزی ،ICT ……………………………………………………………………………………………..35
۲-۹-۲-ترویج کشاورزی و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات ………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۹-۲-۱-رویکرد های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۰-تاریخچه سرویسهای اینترنتی و پیدایش آنها …………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۰-۱-کیوسکهای اینترنت در کشورهند ………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۱-اهداف دفاتر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۱۲-مدل های TTF, UTAUT ……………………………………………………………………………………………………………………….40
۲-۱۲-۱-مدل TTF …………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
۲-۱۲-۲-مدل UTAUT …………………………………………………………………………………………………………………………………………40
۲-۱۳-روستاهای شهر زادهان ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۱۴-پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۴۸
۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۲ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۳-۳-مراحل انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۳-۴.مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۵- معرفی جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۶- روش و ابزار گرد آوری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *