۵- ۳ مدل تحلیلی تحقیق ۵۸
۶- ۳ روش جمع آوری اطلاعات ۵۹
۷-۳متغیرهای تحقیق ۶۰
۸ – ۳ نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق ۶۰
۱- ۸-۳ رشد فروش ۶۰
۲- ۸- ۳ شاخص بحران مالی ۶۱
۹- ۳ روشها وتکنیکهای تجزیه اطلاعات ۶۱
۱- ۹- ۳ همبستگی ۶۱
۲- ۹- ۳ ضریب تعیین ۶۲
۳- ۹- ۳ رگرسیون ۶۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۶۴
۲-۴ بررسی رابطه بین نرخ رشد فروش و بازده سهام ۶۴
۳- ۴بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی وبازده سهام ۶۶
۴ – ۴ بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی ونرخ رشد فروش با بازده سهام ۶۸
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۹۵
۲-۵ نتایج تحقیق ۹۶
۱- ۲- ۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ۹۶
۲- ۲- ۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۹۶
۳- ۲- ۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ۹۷
۳ – ۵ نتیجه گیری کلی ۹۷
۴-۵ محدودیتهای تحقیق ۹۸
۵-۵ پیشنهادات ۹۸
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۱۲
منابع لاتین: ۱۱۴
چکیده انگلیسی: ۱۱۵

جدول ۱-۲ سهام رشدی در مقابل سهام ارزشی ۴۶
جدول ۲-۲ خلاصه نتایج به دست آمده در خصوص وجود استثنائات در بازار سهام ۴۸
جدول ۳-۲ خلاصه ای از تحقیقات داخلی انجام شده در خصوص استثنا ئات بازده سهام. ۵۲
جدول ۱-۴ بررسی رابطه بین بازده سهام و نرخ رشد فروش در طی دوره پنج ساله ۶۵
جدول ۲-۴ بررسی رابطه بین بازده سهام و نرخ رشد فروش از۸۲ تا ۸۶ ۶۶
جدول ۳-۴ بررسی رابطه بین بازده سهام و شاخص بحران مالی در طی دوره پنج ساله ۶۷
جدول ۴- ۴ بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی و بازده سهام از ۸۲ تا ۸۵ ۶۷
جدول ۵-۴ همبستگی های دو متغیره پنج ساله ۶۹
جدول ۶-۴ مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده ۵ساله ۷۰
جدول ۷-۴آنالیز واریانس رگرسیون ۵ ساله ۷۰
جدول ۸-۴ضرایب معادله رگرسیونی ۵ ساله ۷۱
جدول ۹-۴ نرمال بودن توزیع ۵ سال ۷۲
جدول۱۰-۴ همبستگی های دومتغیره سال۸۲ ۷۳
جدول ۱۱-۴ مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل درسال۸۲ ۷۴
جدول ۱۲-۴آنالیز واریانس رگرسیون در سال ۸۲ ۷۴
جدول ۱۳-۴ضرایب معادله رگرسیونی سال۸۲ ۷۵
جدول ۱۴-۴ نرمال بودن توزیع سال۸۲ ۷۶
جدول ۱۵-۴ همبستگی های دو متغیره سال۸۳ ۷۷
جدول ۱۶-۴ مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل درسال۸۳ ۷۸

متن کامل در سایت    40y.ir

جدول ۱۷-۴آنالیز واریانس رگرسیون در سال۸۳ ۷۸
جدول ۱۸-۴ضرایب معادله رگرسیونی سال۸۳ ۷۹
جدول ۱۹-۴نرمال بودن توزیع در سال۸۳ ۸۰
جدول۲۰-۴همبستگی های دو متغیره سال ۸۴ ۸۱
جدول ۲۱-۴ مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل در سال۸۴ ۸۲
جدول ۲۲-۴آنالیز واریانس رگرسیون درسال ۸۴ ۸۲
جدول ۲۳-۴ضرایب معادله رگرسیونی سال۸۴ ۸۳
جدول ۲۴-۴نرمال بودن توزیع سال۸۴ ۸۴
جدول ۲۵-۴ همبستگی دو متغیره سال۸۵ ۸۵
جدول ۲۶-۴ مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل در سال۸۵ ۸۶
جدول ۲۷-۴آنالیز واریانس رگرسیون در سال۸۵ ۸۶
جدول ۲۸-۴ ضرایب معادله رگرسیونی سال۸۵ ۸۷
جدول ۲۹-۴ نرمال بودن توزیع ۸۵ ۸۸
جدول ۳۰-۴ همبستگی دو متغیره درسال۸۶ ۸۹
جدول ۳۱-۴ مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل درسال۸۶ ۹۰
جدول ۳۲-۴آنالیز واریانس رگرسیون درسال۸۶ ۹۰
جدول ۳۳-۴ضرایب معادله رگرسیونی سال۸۶ ۹۱
جدول ۳۴-۴ نرمال بودن توزیع ۸۶ ۹۲
جدول ۳۵-۴ خلاصه نتایج فرضیات ۹۳

مطلب دیگر :
فایل برق:پایان نامه ارشد رایگان دربارهغرب ایران، جنوب و جنوب غرب ایران، اطلاع‌رسانی، تحلیل اطلاعات-رشته برق

شکل ۱-۲ رابطه ریسک و بازده نشان دهنده بتا برای A (5/1) ، B (1) ، C (6/0) ۱۹
شکل ۲-۲ رابطه ریسک و بازده برای سرمایه گذاران ۲۰
شکل ۳-۲ تغییرات قیمت اوراق بهادار در بازار کارآ ۲۱
شکل ۴- ۲ بازده مورد انتظار و ریسک گروهی از اوراق بهادار ۲۷
شکل ۵-۲ مدل تک شاخص ۲۸
شکل ۱-۳ مدل تحلیلی تحقیق ۵۹

چکیده:
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک وبازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی به عنوان جایگزین ریسک مطرح شده اند. شاخص های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص هایی هستند که توانایی ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی ها و قابلیت سود آوری واحد تجاری را دارند. از این رو این تخقیق در نظر دارد تا با مرور ادبیات موجود و با بهره گرفتن از رگرسیون خطی ساده وچند متغیره با نمونه ای شامل۱۰۷ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۸۶ تاثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی رادر پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آزمون های رگرسیون خطی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش وشاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم درتشریح بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است.

مقدمه:
در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( ? ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .

مطلب دیگر :
با شهر جنگلی چین آشنا شید

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( ? ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل درستی است و در دنیای واقعی نیز با بازده رابطه دارد و تا حدودی نیز شواهد تجربی اولیه این نظریه را تا حدودی تأیید کرده است. از سوی دیگر شواهد تجربی سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورها این نظریه را با چالشهای مهمی مواجه ساخته است به طوری که ادعا می شود بتا به عنوان شاخص ریسک سیتستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند و ممکن است جایگزینهای بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. از این رو این متغیرهایی که توسط این مدل توضیح داده نمی شوند اغلب تحت عنوان استثنائات بازده سهام مطرح می شوند.
رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری برای شرکت در نظر بگیرد. از طرفی شاخص بحران مالی یکی از شاخص های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی ها و قابلیت نقدینگی شرکت ها می باشد که با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری می توان بحران مالی شرکتها را پیش بینی نمود و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود. در این تحقیق موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد.
فصل اول کلیات تحقیق :
در این فصل به بیان موضوع تحقیق ، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق به صورت اجمالی بحث شده است ودر پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است .
فصل دوم مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق :
در این فصل در بخشهای مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد متحقیقن در خصوص مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، مفاهیم بازده و ریسک ، استثنائات بازده سهام و مدل های پیش بینی ورشکستگی پرداخته می شود .
فصل سوم روش تحقیق:
در این فصل به روش شناسایی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق ، جامعه ، نمونه آماری ، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها :
در این فصل به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روش های مدلهای آمارای مورد استفاده اشاره شده و نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
فصل پنجم نتایج و پیشنهادات تحقیق :
در این فصل که در واقع بخش پایانی این تحقیق است ، جمع بندی نهایی از نتایج به دست آمده عرضه شده و در واقع سرنوشت فرضیه ها ( رد یا اثبات ) تعیین می شود و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد . در پایان ، فهرست منابع و مأخذ فارسی و لا تین اعم از کتب ، نشریات و مقالات به همراه ضمائم مربوط به تحقیق شامل داده های پایه ای و جداول و تحلیل های آماری آمده است .

مطلب دیگر :
با معروف ترین دسرهای اروپایی آشنا شید (قسمت دوم)

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
با توجه به مشکلات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در سالهای اخیر تحقیقات متعددی در مورد وجود استثنائات بازده سهام در بازار سرمایه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، متغیرهای دیگری وجود دارند که احتمال دارد بهتر از بتا (شاخص ریسک سیستماتیک ) نوسانات بازده سهام را توضیح دهند.
از نخستین بررسی ها می توان به تحقیقات بانز در سال ۱۹۸۱ اشاره کرد. نتایج بررسی های وی منجر به معرفی اثر اندازه شرکت گردید. در سالهای اخیر دو متغیر اندازه شرکت ونسبت سهام با هم به کار گرفته شده اند. فاما و فرنچ در سال ۱۹۹۲نشان دادن که این دو متغیر به همراه عامل بازار، متوسط بازدهی را توضیح می دهند. همچنین فاما و فرنچ در سال۱۹۹۳ اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را به عنوان دو فاکتور ریسک ارائه کردند که در مدل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *