پایان نامه رایگان مدیریت : عدالت سازمانی-فروش و دانلود فایل

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-1 بیان مسأله 4
1-2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8
1-3 اهداف پژوهش 12
1-3-1 هدف اصلی پژوهش 12
1-3-2 اهداف فرعی پژوهش 12
1-4 سؤال های پژوهش 13
1-4-1 سؤال اصلی پژوهش 13
1-4-2 سؤال های فرعی پژوهش 13
1-5 تبیین فرضیه های پژوهش 14
1-5-1 فرضیه ی اصلی پژوهش 14
1-5-2 فرضیه های فرعی پژوهش 14
1-6 متغیرهای پژوهش 15
1-7 مدل تحلیلی اولیه ی پژوهش 15
1-8 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 16
1-8-1 اعتماد 16
1-8-2 اعتماد سازمانی 16
1-8-2-1 اعتماد به مدیر 16
1-8-2-2 اعتماد به همکاران 16
1-8-2-3 اعتماد به سازمان 17
1-8-3 عدالت سازمانی 17
1-8-3-1 عدالت توزیعی 17
1-8-3-2 عدالت رویه ای 18
1-8-3-3 عدالت مراوده ای 18
1-8-4 بهره وری 18
1-8-5 بهره وری نیروی انسانی 18
1-8-5-1 توانائی 19
1-8-5-2 وضوح (شناخت شغلی) 19
1-8-5-3 حمایت سازمانی 19

1-8-5-4 انگیزه 19
1-8-5-5 ارزیابی 19
1-8-5-6 اعتبار 20
1-8-5-7 محیط 20
1-9 طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها 20
1-10 مدل فرآیندی پژوهش 22
فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-1 بخش اول: مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 29
2-1-1 تاریخچه ی اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-1-2 سیر تکوین مفهوم شناسی اعتماد 30
2-1-3 اهمیت عنصر اعتماد 33
2-1-4 فرآیند اعتماد 34
2-1-5 ابعاد اعتماد 36
2-1-5-1 ابعاد اعتماد از دیدگاه رابینز 36
ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر و همکاران او 37
2-1-5-3 ابعاد اعتماد از دیدگاه باتلر و کانترل 38
2-1-5-4 ابعاد اعتماد از دیدگاه دایتز و هارتوگ 38
2-1-5-5 ابعاد اعتماد از دیدگاه فارد و همکارانش 38
2-1-6 مراحل تکامل اعتماد 39
2-1-7 مفهوم شناسی اعتماد در ادبیات سازمانی 40
2-1-8 انواع اعتماد در روابط سازمانی 41
2-1-9 سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی 42
2-1-9-1 اعتماد بین فردی می تواند در دو بعد طبقه بندی شود 42
2-1-9-2 سازه ی اعتماد غیر فردی (مؤسسه ای) 44
2-1-10 سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی از منظر اندیشمندان 45
2-1-10-1 مک نایت و وِبستر (2001) 45
2-1-10-2 تحقیقات سالو و کارژالوتو (2007) 46
2-1-10-3 تحقیقات ِالونن و همکاران (2008) 46
2-1-10-4 تحقیقات مایر و همکاران (1995) و (1999) 47
2-1-11 مدل ها و چارچوب های تئوریکی بحث اعتماد 48
2-1-11-1 مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز (2002) 48
2-1-11-2 مدل اعتماد مارپیچی زند (1972) 50
2-1-11-3 مدل پیشنهادی اعتماد مایر، داویس و اسکورمن (1995) 51
2-1-12 پیامدهای اعتماد در سازمان 53
2-1-13 موقعی که سطح اعتماد در یک سازمان پایین است وضعیت آن سازمان چگونه است؟ 56
2-1-14 عدالت (تعاریف و مفاهیم) 57
2-1-15 اهمیت مطالعه ی عدالت در سازمانها 59
2-1-16 تاریخچه ی عدالت سازمانی 60
2-1-17 چیستی عدالت سازمانی (مروری بر نظریات اندیشمندان) 62
2-1-18 منابع عدالت سازمانی 63
2-1-19 سنخ شناسی عدالت سازمانی 64
2-1-19-1 توصیف و تفسیرهای ساخته شده در قلمروی تکوین عدالت توزیعی 65
2-1-19-2 توصیف و تفسیر های ساخته شده در قلمروی تکوین عدالت رویه ای 67
2-1-19-2-1 از نظر لونتال شش قانون وجود دارد که هنگامی که به کار گرفته شوند، رویه ها و فرآیندهای عادلانه ای به وجود می آورند 68
منابعی که ارزیابی ها در مورد رعایت عدالت رویه ای از آنها مشتق می شوند 69
2-1-19-2-3 اهدافی که عدالت رویه ای دنبال می کند؟ 69
2-1-19-2-4 مردم چه رویه هایی را عادلانه می دانند؟ 69
2-1-19-3 توصیف و تفسیرهای ساخته شده در قلمروی تکوین عدالت تعاملی 69
2-1-19-3-1 ابعاد عدالت تعاملی (مراوده ای) 71
2-1-19-3-2 در سنخ شناسی عدالت سازمانی از سه نوع دیگر از عدالت هم سخن به میان می آید که مثل سه نوع قبلی متداول نیستند. 72
2-1-20 تاریخچه و تعاریف بهره وری 75
2-1-20-1 بهره وری چه نیست؟ 75
2-1-20-2 بهره وری چه هست؟ 75
2-1-21 بهره وری نیروی انسانی 79
2-1-22 انواع بهره وری 79
2-1-22-1 بهره وری جزئی 79
2-1-22-2 بهره وری عامل کل 80
2-1-22-3 بهره وری کل 80
2-1-23 جلوه های بهره وری چیست؟ 80
2-1-23-1 کارآیی 80
2-1-23-2 اثربخشی 81
2-1-24 سطوح بهره وری 82

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-25 اندازه گیری بهره وری 82
2-1-26 عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری 83
2-1-26-1 عوامل داخلی، که در دو گروه به شرح ذیل قابل تبیین می باشند 83
2-1-26-2 عوامل خارجی، که در سه گروه قابل تفکیک هستند 84
2-1-27 فواید بهره وری چیست ؟ 85
2-1-28 مدل ها و الگوهای بهبود و ارتقای بهره وری 86
2-1-28-1 مدل چرخه ی بهره وری دکتر سومانث (1998) 86
2-1-28-2 مدل بهره وری دکتر سومانث (CTPM) 88 2-1-28-3 مُدل دمینگ (PDCA) 88
2-1-28-4 مدل کانن 90
2-1-28-5 مدل CREST 90
2-1-28-6 مدل سوپر 5S 91
2-1-28-7 مدل بهره وری از دیدگاه فعالیت 92
2-1-28-8 مدل گودوین .. 93
2-1-28-9 مدل استوارت (1985) 93
2-1-28-10 مدل میوری اینسورث و نیویل اسمیت 95
2-1-28-11 مدل هرسی و گلداسمیت (1980) 95
2-1-28-12 مدل پیپلز (1987) 97
2-1-28-13 مدل ژوزف ام پوتی (1995) 97
2-1-28-14 مدل کیت دیویس و جان نیو استورم (1986) 98
2-1-28-15 مدل توتل (1986) 98
2-1-28-16 مدل گراندل و وتون 99
2-1-28-17 مدل بهره وری سازمان های خدماتی 99
2-1-28-18 مدل ریگز و فلیکس 100
2-1-29 اهمّ عوامل مؤثر در کاهش بهره وری منابع انسانی 100
2-1-30 موانع و مشکلات موجود در بهره وری 101
2-1-31 راه های ارتقاء و بهبود بهره وری نیروی انسانی 102
2-1-31-1 عامل نیروی کار 102
2-1-31-2 اصلاح روابط مدیران و کارکنان 102
2-1-31-3 استفاده از نظرات و پیشنهادات 102
2-1-31-4 تکنولوژی 103
2-1-32 دیگرعوامل تأثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی 103
2-2 بخش دوم: پیشینه ی پژوهش 104
2-2-1 پیشینه ی پژوهش های انجام شده در حوزه ی اعتماد سازمانی 104
2-2-1-1 پژوهش های انجام شده در حوزه ی اعتماد سازمانی در داخل کشور 104
2-2-1-2 پژوهش های انجام شده در حوزه ی اعتماد سازمانی در خارج از کشور 110
2-2-2 پیشینه ی پژوهش های انجام شده در حوزه ی عدالت سازمانی 115
2-2-2-1 پژوهش های انجام شده در حوزه ی عدالت سازمانی در داخل کشور 115
2-2-2-2 پژوهش های انجام شده در حوزه ی عدالت سازمانی در خارج از کشور 126
2-2-3 پیشینه ی پژوهش های انجام شده در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی 132
2-2-3-1 پژوهش های انجام شده در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی در داخل کشور 132
2-2-3-2 پژوهش های انجام شده در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی در خارج از کشور 141
2-3 بخش سوم: چارچوب نظری پژوهش 142
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145
3-1 روش پژوهش 145
3-2 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش 146
3-2-1 قلمرو موضوعی 146
3-2-2 قلمرو مکانی 146
3-2-3 قلمرو زمانی 146
3-3 جامعه و نمونه ی آماری پژوهش 147
3-3-1 جامعه ی آماری 147
3-3-2 نمونه و روش نمونه گیری 147
3-3-3 تعیین حجم نمونه 148
3-4 متغیرهای پژوهش 149
3-4-1 متغیر مستقل 149
3-4-2 متغیر وابسته 149
3-5 روش گردآوری اطلاعات 150
3-5-1 ابزار گردآوری اطلاعات 150
3-5-2 ساختار پرسشنامه 151
3-6 تعیین قابلیت اعتبار یا روایی و قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش 152
3-6-1 قابلیت اعتبار یا روایی ابزار پژوهش 153
3-6-1-1 تحلیل عاملی 154
3-6-1-2 انواع تحلیل عاملی 154
3-6-1-3 کفایت نمونه گیری 154
3-6-1-4 شاخص KMO 155
3-6-1-5 آزمون بارتلت 155
3-6-1-6 نتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ی اعتماد سازمانی 155
3-6-1-7 نتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ی عدالت سازمانی 156
3-6-1-8 نتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی 156
3-6-2 قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش 157
3-6-3 روش آلفای کرونباخ 157
3-7 نحوه ی اجرای پژوهش 159
3-8 معرفی شیوه های تحلیل آماری 159
3-8-1 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (KS) 160
3-8-2 آزمون T یک نمونه ای (آزمون میانگین یک جامعه) 161
3-8-3 آزمون T دو نمونه ای (مقایسه ی میانگین دو جامعه) 161
3-8-4 آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه (ANOVA) 162
3-8-5 آزمون توکی 162
3-8-6 رگرسیون چندگانه 163
3-8-7 همبستگی 163
3-9 نرم افزار مورد استفاده در پژوهش 164
فصل چهارم : یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 166
بخش اول: آمار توصیفی 167
4-1 بررسی مشخصات دموگرافیک (جمعیت شناختی) اعضای نمونه 167
4-1-1 وضعیت جنسیّت پاسخ دهندگان 167
4-1-2 وضعیت سنّ پاسخ دهندگان 168
4-1-3 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 169
4-1-4 وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان 170
4-1-5 سابقه ی کار پاسخ دهندگان 171
بخش دوم: آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 172
4-2 بررسی فرض نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 172
4-3 بررسی فرضیه ی اصلی (آزمون رگرسیون چندگانه) 173
4-3-1 فرضیه ی اصلی 173
4-3-2 تحلیل و تفسیر گام ها 174
4-4 بررسی فرضیه های فرعی (نتایج آزمون همبستگی) 176
4-4-1 فرضیه ی فرعی 1 176
4-4-2 فرضیه ی فرعی 2 177
4-4-3 فرضیه ی فرعی 3 178
4-4-4 فرضیه ی فرعی 4 178
4-4-5 فرضیه ی فرعی 5 179
4-4-6 فرضیه ی فرعی 6 180
4-4-7 فرضیه ی فرعی 7 181
4-5 بررسی وضعیت موجود (کنونی) متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آن (نتایج آزمون Tیک نمونه ای) 182
4-5-1 نتایج بدست آمده از آزمون T یک نمونه ای شامل دو خروجی می باشد 182
4-5-2 تفسیر نتایج جدول (4-17) 184
4-6 آزمون نقش جنسیت در دیدگاه پاسخ دهندگان (آزمون T دو نمونه ای) 187
4-7 نتایج آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه (ANOVA) 189
4-7-1 آزمون نقش سنّ در دیدگاه پاسخ دهندگان 189
4-7-2 آزمون نقش سطح تحصیلات در دیدگاه پاسخ دهندگان 190
4-7-3 آزمون نقش وضعیت استخدامی در دیدگاه پاسخ دهندگان 191
4-7-3-
1 توانایی 192
4-7-4 آزمون نقش سابقه ی کار در دیدگاه پاسخ دهندگان 194
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
مقدمه …………. 196
5-1 مرور فصل های پنچگانه ی پژوهش 197
5-2 یافته های پژوهش و بحث پیرامون آن 198
5-2-1 یافته های توصیفی پژوهش 198
5-2-1-1 یافته های حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی 198
5-2-1-2 یافته های حاصل از بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آنها 198
5-2-1-2-1 یافته های حاصل از بررسی وضعیت کنونی متغیر اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن 198
5-2-1-2-2 یافته های حاصل از بررسی وضعیت کنونی متغیر عدالت سازمانی و مؤلفه های آن 200
5-2-1-2-3 یافته های حاصل از بررسی وضعیت کنونی متغیر بهره وری نیروی انسانی و مؤلفه های آن 203
5-2-2 یافته های استنباطی پژوهش 205
5-2-2-1 یافته های منتج از فرضیه های پژوهش 205
5-2-2-1-1 فرضیه ی اصلی (یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون) 206
5-2-2-1-2 فرضیه ی فرعی اول (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی) 207
5-2-2-1-3 فرضیه ی فرعی دوم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی) 207
5-2-2-1-4 فرضیه ی فرعی سوم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی) 208
5-2-2-1-5 فرضیه ی فرعی چهارم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی) 208
5-2-2-1-6 فرضیه ی فرعی پنجم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی) 208
5-2-2-1-7 فرضیه ی فرعی ششم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی) 209
5-2-2-1-8 فرضیه ی فرعی هفتم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی) 209
5-2-2-2 جمع بندی یافته های پژوهش 211
5-2-2-3 سایر یافته های پژوهش 212
5-3 پیشنهاد های پژوهش 214
5-3-1 پیشنهادهای منتج از فرضیه های پژوهش 214
5-3-2 سایر پیشنهادهای پژوهش 214
5-3-3 پیشنهاد به پژوهشگران آتی 225
5-4 محدودیت های پژوهش 227
5-4-1 محدودیت مکانی 227
5-4-2 محدودیت های ناشی از نمونه گیری 227
5-4-3 محدودیت های دیگر 227
5-5 مدل نهائی پژوهش 229
بخش اول: منابع 231
الف) منابع فارسی 231
ب) منابع لاتین 241
بخش دوم: پیوست ها 254
چکیده انگلیسی 276

فهرست نگاره ها
عنوان صفحه
نگاره ی (1-1). مدل تحلیلی اولیه ی پژوهش 15
نگاره ی (1-2). مدل فرآیندی پژوهش 24
نگاره ی (2-1). فرآیند اعتماد 35
نگاره ی (2-2). ابعاد اعتماد 37
نگاره ی (2-3). مراحل تکاملی اعتماد 39
نگاره ی (2-4). مفاهیم اعتماد سازمانی 47
نگاره ی (2-5). مُدل مارتینز 49
نگاره ی (2-6). مُدل مارپیچی اعتماد 51
نگاره ی (2-7). مدل پیشنهادی اعتماد 53
نگاره ی (2-8). روابط میان عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی 65
نگاره ی (2-9). عوامل مؤثر بر بهره وری ……………………………………………………………………………………………………………………. 85
نگاره ی (2-10). مدل چرخه ی بهره وری 87
نگاره ی (2-11). چرخه ی دمینگ 90
نگاره ی (2-12). اجزای مدل 5s در ارتقای بهره وری و کیفیت 92
نگاره ی (2-13). مدل گودوین در ارتقای بهره وری 93
نگاره ی (2-14). مدل شماتیک بهبود بهره وری استوارت 94
نگاره ی (2-15). مدلی برای بهره وری خدمات 100
نگاره ی (2-16). عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان 104

 
 
نگاره ی (2-17). مدل تحلیلی پژوهش 143

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (2-1). سیر تاریخی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *