تحقیق درمورد کیفیت دلبستگی

2-1. تبیینهای سطح خرد روانشناسی 26
2-1-1. نظریههای خردهفرهنگی 26
2-1-1-1. نظریۀ کوهن 26
2-1-1-2. نظریۀ کلووارد و اوهلین 27
2-1-1-3. نظریۀ میلر 27
2-1-2. نظریۀ بیگانگی روانی ملوین سیمن 28
2-1-3. نظریۀ ساترلند 31
2-1-4. نظریۀ هیرشی 32
2-1-5. نظریۀ بکر و لمرت 33
2-1-6. نظریۀ اجتماعی شدن 34

2-1-7. نظریۀ برآیند کلارک 34
2-1-8. نظریۀ سولومن اش 35
2-1-9. نظریۀ فضای عاطفی خانواده 35
2-2. تبیینهای روانشناختی 35
2-2-1. نظریۀ ناکامی-پرخاشگری 36
2-2-2. نظریۀ یادگیری اجتماعی 36
2-2-3. تحول روانی-اجتماعی بر اساس نظریۀ اریکسون 37
2-2-4. نظریۀ بازگشتی 40
2-2-5. دیدگاههای جنسیتی 40
2-2-6. نظریۀ دلبستگی 41
2-3. چارچوب نظری منتخب 42
2-4. مبانی تجربی خرابکاری 43
۲-4-1. پیشینه در داخل کشور 43
۲-4-2. پیشینه در خارج از ایران 54
۲-4-3. جمعبندی 68
2-5. مدل نظری پژوهش 70
فصل سوم: روش پژوهش 71
3-1. مقدمه 72
۳-2. روش پژوهش 72
3-۳. جامعۀ پژوهش 73
۳-4. نمونهگیری 73
۳-5. روش و ابزار جمعآوری اطلاعات 75
۳-5-1. پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی 75
۳-5-2. پرسشنامۀ دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان 77
۳-5-3. پرسشنامۀ رفتار خرابکارانه 80
۳-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 82
۳-7. شیوۀ اجرای پژوهش 83
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 84
۴-1. آمار توصیفی 85
4-2. آمار استنباطی 96
4-2-1. ازخودبیگانگی روانی و خرابکاری 96
4-2-2. کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان و خرابکاری 105
4-2-3. آزمون مدل پژوهش 119
4-2-4. جنسیت و خرابکاری 127
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بحث، پیشنهاد‌ها 130
5-1. خلاصۀ پژوهش 131
5-2. پاسخ به فرضیات پژوهش 134
۵-3. نتیجهگیری و بحث 144
۵-4. محدودیتهای پژوهش 150
۵-5. پیشنهادهای پژوهش 151
۵-5-1. پیشنهادهای پژوهشی 151
۵-5-2. پیشنهادهای کاربردی 152
منابع 154
پیوست‌ها 168
پیوست 1. پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی و رفتار خرابکارانه 169
پیوست 2. پرسشنامۀ کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان 174

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 3-۱. تعداد دانشآموزان سال سوم متوسطۀ شهر فسا به تفکیک جنسیت و رشتۀ تحصیلی 74
جدول 3-2. حجم نمونه و جامعۀ آماری بر حسب جنسیت، نوع مدرسه و رشتۀ تحصیلی دانشآموزان سال سوم متوسطۀ شهر فسا 75
جدول 3-3. زیرمجموعههای پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی 76
جدول 3-4. ضرایب پایایی ازخودبیگانگی روانی و مؤلفههای آن در این پژوهش 77
جدول 3-5. نمرهگذاری کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان 78
جدول 3-6. نمرهگذاری مؤلفههای مربوط به کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان 78
جدول 3-7. ضرایب پایایی کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان و مؤلفههای آن در این پژوهش 79
جدول 3-8. نمرهگذاری مؤلفههای مربوط به خرابکاری 80
جدول 3-9. ضرایب پایایی خرابکاری و مؤلفههای آن در این پژوهش 81
جدول 4-1. شاخص های پراکندگیِ مؤلفه های خرابکاری در کل نمونه 85
جدول 4-2. شاخص های پراکندگیِ متغیر ازخودبیگانگی روانی و مؤلفه های آن در کل نمونه 86
جدول 4-3. شاخص های پراکندگیِ متغیر کیفیت دلبستگی به والدین و همسال و مؤلفه های آن در کل نمونه 87
جدول 4-4. فراوانی بر حسب “جنسیت” 87
جدول 4-5. فراوانی بر حسب “سن” 88
جدول 4-6. فراوانی بر حسب “رشتۀ تحصیلی” 88
جدول 4-7. فراوانی بر حسب “نوع مدرسه” 89
جدول 4-8. فراوانی بر حسب “محل زندگی” 89
جدول 4-9. فراوانی بر حسب “محل تولد” 89
جدول 4-10. فراوانی بر حسب “تحصیلات پدر” 90
جدول 4-11. فراوانی بر حسب “تحصیلات مادر” 91
جدول 4-12. فراوانی بر حسب “وضعیت اشتغال پدر” 91
جدول 4-13. فراوانی بر حسب “وضعیت اشتغال مادر” 91
جدول 4-14. فراوانی بر حسب “نوع منزل مسکونی” 92
جدول 4-15. فراوانی بر حسب “تعداد اتاقهای منزل” 92
جدول 4-16. فراوانی بر حسب “میزان درآمد خانواده” 93
جدول 4-17. فراوانی بر حسب “بُعد خانوار” 93
جدول 4-18. آزمون کولموگراف اسمیرنوف 94
جدول 4-19. آزمون خطی بودن رابطۀ بین متغیر ازخودبیگانگی روانی و مؤلفههای آن با خرابکاری 95
جدول 4-20. آزمون خطی بودن رابطۀ بین متغیر کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان و مؤلفههای آن با خرابکاری 96
جدول 4-21. ضرایب همبستگی بین مؤلفههای متغیر ازخودبیگانگی روانی و خرابکاری 97
جدول 4-22. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر احساس بیقدرتی و خرابکاری 99
جدول 4-23. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر احساس بیهنجاری و خرابکاری 100
جدول 4-24. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر احساس بیمعنایی و خرابکاری 101
جدول 4-25. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر احساس انزوای اجتماعی و خرابکاری 102
جدول 4-26. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر احساس تنفر از خویشتن و خرابکاری 103
جدول 4-27. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر احساس ازخودبیگانگی روانی و خرابکاری 104
جدول 4-28. ضرایب همبستگی بین مؤلفههای کیفیت دلبستگی به والدین و همسال و خرابکاری 106

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-29. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر اعتماد به مادر و خرابکاری 107
جدول 4-30. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر اعتماد به پدر و خرابکاری 108
جدول 4-31. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر ارتباط با مادر و خرابکاری 109
جدول 4-32. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر ارتباط با پدر و خرابکاری 110
جدول 4-33. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر بیگانگی از مادر و خرابکاری 111
جدول 4-34. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر بیگانگی از پدر و خرابکاری 112
جدول 4-35. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر اعتماد به همسال و خرابکاری 114
جدول 4-36. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر ارتباط با همسال و خرابکاری 115
جدول 4-37. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر بیگانگی از همسال و خرابکاری 116
جدول 4-38. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر کیفیت دلبستگی به مادر و خرابکاری 117
جدول 4-39. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر کیفیت دلبستگی به پدر و خرابکاری 118
جدول 4-40. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر کیفیت دلبستگی به همسال و خرابکاری 119
جدول 4-41. عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحلۀ اول تا پنجم برای پیشبینی متغیر وابسته (نگرش به اعمال خرابکارانه) 121
جدول 4-42. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیشبینی متغیر وابسته (نگرش به اعمال خرابکارانه) 122
جدول 4-43. عنصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام برای پیشبینی متغیر وابسته (فرافکنی اعمال خرابکارانه) 122
جدول 4-44. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیشبینی متغیر وابسته (فرافکنی اعمال خرابکارانه) 123
جدول 4-45. عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحلۀ اول تا سوم برای پیشبینی متغیر وابسته (شدت عمل به خرابکاری) 124
جدول 4-46. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیشبینی متغیر وابسته (شدت عمل به خرابکاری) 125
جدول 4-47. عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحلۀ اول تا ششم برای پیشبینی متغیر وابسته (خرابکاری) 126
جدول 4-48. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیشبینی متغیر وابسته (خرابکاری) 127
جدول 4-49. آزمون تفاوت نگرش به خرابکاری بر حسب “جنسیت” پاسخگویان 128
جدول 4-50. آزمون تفاوت فرافکنی خرابکاری بر حسب “جنسیت” پاسخگویان 128
جدول 4-51. آزمون تفاوت عمل به خرابکاری بر حسب “جنسیت” پاسخگویان 128

جدول 4-52. آزمون تفاوت خرابکاری بر حسب “جنسیت” پاسخگویان 129

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه
نیروی انسانی و بخصوص جمعیت جوان به عنوان یکی از جلوههای قدرت و توانمندی در هر کشور به حساب میآید. در واقع، جوانان در راهبرد رشد و توسعه و در چشمانداز هر جامعه یک عامل تعیینکننده و جزو سرمایۀ ملی به حساب میآیند که در حفظ سلامتی و نحوۀ تعلیم و تربیت آنان باید تلاشهای لازم صورت گیرد. از جمله ویژگیهای دورۀ نوجوانی و جوانی میل به استقلالطلبی و آزادی است به طوریکه تغییر و تحول جسمی و روانی و شخصیتی در این دوران، خواستههای جدیدی را مطرح میسازد که در این بین از یک سو میل به تبعیت از ارزشهای نوجوانی، پذیرفته شدن و جذب در گروههای همسالان، فشارهای گروهی و میل به ابراز وجود، از طرف دیگر فقدان امکانات، روابط عاطفی نامناسب و عدم توجه به خواستهها و نظرات جوان، بی تجربگی و عدم شناخت کافی او را در یک بحران فکری و آشفتگی روانی قرار میدهد و عوارضی به بار میآورد در نتیجه زمینۀ گرایش به رفتارهای نابهنجار و خرابکارانه را فراهم میسازد. به خوبی قابل تشخیص است که خانواده، مدرسه و گروه همسال، سهم مهمی را در اساسِ تشکیل جامعه و شکلگیری نوع روابط انسانی دارا بوده و در جریان زندگی، این نهادها به عنوان مسیر نخستینی برای نوجوانان جهت اثرگذاری بر رفتارها، همواره باقی میمانند. پیوندهای درون خانواده، مدرسه و گروه همسال، مکانهایی برای شکلگیری الگوهای رفتاری نوجوانان است که آنان را در بسیاری از تصمیمات رفتاری و روابط اجتماعی راهنمایی میکند. از این رو الگوهای رفتاری نهادها دربرگیرندۀ راههایی برای مدیریت رفتار و حل تعارضات رفتاری است. به طوریکه در بین بسیاری از صاحبنظران در این زمینه، توافق کلی وجود دارد که نوجوانانِ خرابکار غالباً در معرض آنگونه از روابط اجتماعی قرار دارند که از ویژگیهای آن، نبودن رابطه و پیوند نزدیک و صمیمانه بین والد و فرزند است که به تدریج کیفیت این رابطه در رفتار آنان نسبت به دیگران و محیط اجتماعی اثر میگذارد. لذا در چنین شرایطی پرداختن به موضوع تربیتی جوانان از اهمیت خاصی برخوردار است. مسلّماً هر چه قدر فضای آموزشی جامعه، خانواده، مدارس و دبیرستانها که مورد مداقۀ پیمایش حاضر خواهند بود از الگوهای تربیتی و آموزشی صحیح تبعیت کنند؛ به طوریکه دبیرِ دبیرستان حداقل استانداردهای یک رفتار روانشناسانه را در تعاملش با دانشآموزان دارا باشد و آنها را عیناً به منصۀ ظهور رساند، و یا والدین در برقراری روابط صمیمی و عاطفی با فرزندانشان موفقتر باشند؛ به طوریکه کیفیت رابطه و اعتمادِ فرزندان به والدین بالاتر باشد، هم در رشد و تعالی ایشان نقش کاملاً مفید و مؤثری خواهد داشت و هم در نیل به جلوگیری و پیشگیری از رفتارهای خرابکارانۀ ایشان موفقیت چشمگیری را به تبع خواهد داشت.
مشاهدۀ اعمال و رفتار خرابکارانه و غیرمنطقی توسط بعضی از جوانان نظیر تخریب اموال عمومی مثل پاره کردن صندلی، کندن گوشی تلفن در کیوسکهای عمومی، آسیب رساندن به اموال مدرسه و غیره، مبیّن این واقعیت است که در جوانان بعضاً گرایشات خرابکارانه به عنوان مقدمۀ رفتار بزهکارانه وجود دارد. رفتار خرابکارانۀ نوجوانان و جوانان شاید از نظر افکار عمومی و فرهنگ حاکم بر جامعه قابل اغماض و پیشِ پا افتاده قلمداد شود و آنها را از ویژگیهای خاص دوران نوجوانی و جوانی بدانند، اما واقعیت این است که رفتار خرابکارانه، هرچند جزیی، ملایم و کم باشد، فردِ مرتکب، خود را ناخودآگاه در مسیری قرار میدهد که احتمال تداوم، اشاعه و گسترش آن بسیار زیاد است. بنابراین ضرورت توجه به خرابکاری دانشآموزان به عنوان یک مشکلِ تربیتی که قشر وسیعی از جمعیت نوجوان و جوان ما را فرا میگیرد باید مد نظر قرار داد.
1-2. بیان مسئله
فعالیت روزمرۀ انسان‌ها در جامعه، مبتنی بر «نظم اجتماعی» است و این نظم اجتماعی از طریق افراد و گروههای اجتماعی اعمال می‌شود و تحول و یا تداوم پیدا میکند. در حقیقت هر رفتار اجتماعی از طریق هنجارها و قوانین خاصی اداره می‌شود که از طریق افراد و گروه‌های اجتماعی از همگان انتظار می‌رود (سیمن، 1959، به نقل از محسنیتبریزی، 1372). به‌طورکلی، اگر افراد جامعه به هنجارهای اجتماعی، که رفتار آن‌ها را به عنوان مناسب و نامناسب تعریف می‌کنند، مقید نباشند، فعالیت‌های انسان متوقف، یا دچار اختلال خواهد شد (احمدی، 1377). یکی از اعمالی که نشانگر بروز اختلال در رفتار است، کردارهای خرابکارانه است که مرتکبین این اعمال، اکثراً از قشر جوان و نوجوان جامعه تشکیل شده‌اند.
پر واضح است که هنجارهای اجتماعی برای اعضای جامعه مشخص میکنند که در یک موقعیت اجتماعی، چه نوع رفتاری را باید پیش گیرند و از چه رفتاری بپرهیزند. با این وجود، عوامل متعددی دست به دست هم داده و منجر به ایجاد رفتارهای ضد اجتماعی و خرابکارانه میشوند که مسلّماً تاًثیر عوامل تربیتی و نابسامانیهای موجود در این زمینه، حائز اهمیت و توجه بسیار است و ضرورت دارد تا روانشناسان تربیتی برای جلوگیری از شیوع روزافزون این نابسامانیهایِ تربیتی که در واقع زنگ خطری برای جامعه خواهد بود، به امور تربیتی و پرورشی کودکان، نوجوانان و جوانان در خانه، مدرسه و اجتماع توجه اساسی داشته باشند.
مشاهده و گسترش روزافزون این رفتارها سبب شد تا مطالعۀ رفتارهای خرابکارانه، در کانونِ توجه این پژوهش قرار گیرد. مطالعات گوناگونی تا کنون بر مبنای نظریات مختلف (از جمله نظریات: کوهن، کلووارد و اوهلین، میلر، ساترلند، هیرشی، نظریۀ اجتماعی شدن، نظریۀ برآیند کلارک، نظریۀ فضای عاطفی خانواده، نظریۀ فشار گروهی و نظریات یادگیریاجتماعی، ناکامی-پرخاشگری، تئوری بازگشتی، دیدگاههای جنسیتی و نظریۀ دلبستگی) در رابطه با موضوعِ خشونت، خرابکاری، انحرافات اجتماعی و جرم صورت گرفته است؛ لیکن ما در این پژوهش برای تبیین این مسأله، به کاربست تجربی نظریۀ “بیگانگی روانی” ملوین سیمن خواهیم پرداخت. به نظر میرسد تا به حال، این نظریه در کشور ما مورد ارزیابی قرار نگرفته است. سیمن با دیدی روان‌شناختی، کوشیده است تا مفهوم بیگانگی روانی را در قالبی منظم و منسجم تدوین و تعریف کند. بر اساس نظر وی، بیگانگی روانی؛ احساسی است که طی آن انسان خودش را آنچنان که واقعیت و حقیقت دارد حس نمی‌کند (ستوده، 1380)، وی در اشاره به رواج و توسعه این مفهوم در جامعۀ معاصر این نکته را متذکر می‌شود، که جامعۀ مدرن شرایطی را ایجاد و ابقاء کرده است که در آن انسان‌ها قادر به فراگیری نحوه و چگونگی کنترل عواقب و نتایج اعمال و رفتارهای خود نیستند. نحوۀ کنترل و مدیریت جامعه بر سیستم پاداش اجتماعی به گونه‌ای است که فرد نمی‌تواند ارتباطی را بین رفتار خود و پاداش اخذ شده از جامعه برقرار کند و در چنین وضعیتی است، که احساس بیگانگی بر فرد مستولی گردیده و او را به رفتاری از سر ناسازگاری در قبال افراد جامعه سوق می‌دهد (سیمن، 1959).
سیمن انواع رفتار بیگانه را در پنج نوع تشخیص داده است (کوزر و روزنبرگ، 1378: 417-407). این پنج مؤلفه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *